Základní informace

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.

Transformací nemocnic bylo rozhodnuto o významné změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče v kraji. Vzniklo tak unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná síť, poskytující zdravotní péči, která svou kvalitou odpovídá nejmodernějším trendům v medicíně.

V souladu se stanovami společnosti stojí v jejím čele valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a generální ředitel společnosti, kterého přijímá do zaměstnaneckého poměru představenstvo společnosti. Funkci valné hromady zastává Rada Ústeckého kraje. V čele vedení společnosti stojí generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Jediným vlastníkem akcií společnosti Krajská zdravotní, a. s. je Ústecký kraj.

Společnost Krajská zdravotní, a. s., je s více než sedmi tisíci zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.

Generální ředitel společnosti přímo řídí:

 • úsek řízení zdravotní péče

 • úsek ekonomického řízení a controllingu

 • úsek řízení lidských zdrojů 

 • úsek řízení informačních systémů

 • ředitele zdravotní péče o. z. (DC, UL, TP, MO, CV)

 • odbor nemocničních lékáren a zdravotnického zásobování

 • odbor investic a obnovy majetku

 • odbor správy a údržby nemovitostí

 • odbor provozních služeb

 • organizační oddělení

 • právní oddělení

 • samostatné oddělení veřejných zakázek

 • samostatné oddělení interního auditu a kontroly

 • samostatné oddělení nemocničního ombudsmana

Kontaktní údaje:
Krajská zdravotní, a. s. 
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem
Tel: +420 477 111 111
Fax: +420 477 114 900
E-mail:
sekretariat@kzcr.eu

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
č. účtu: 216686400/0300
Číslo datové schránky: 5gueuef

 

Základní info

celkový majetek společnosti5 273 828 000 Kč

roční obrat7 337 mil. Kč

počet zaměstnanců celkem7 249
z toho
- lékařů   957
- sester2 596

počet lůžek celkem3 238
z toho
- nemocnice Děčín   308
- nemocnice Teplice   478
- nemocnice Most   733
- nemocnice Chomutov   458
- Masarykova nemocnice v ÚL1 261

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Jiří Novák
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2017

Místopředseda představenstva
Mgr. Radek Scherfer
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2017

Členové představenstva:
MUDr. Vladimír Emingr
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2017

Jitka Hanousková
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2017

Jindřich Dlouhý
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2017

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc.
den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2017

Místopředseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Sykáček
den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2017

Členové dozorčí rady:
Mgr. Petr Vomáčka
den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2017

Jana Blažková
den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2017

Mgr. Karel Krejza
den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2017

Ing. Jakub Komárek
den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2017

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019

MUDr. Tomáš Hanek
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019

Vladimír Vaněk
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019


Prosím, čekejte