Ministerstvo zdravotnictví (Agentura pro zdravotnický výzkum)

Korelace modelace hemodynamických parametrů s histologickými změnami stěny mozkových aneuryzmat, reg. č. 17-32872A

Příjemce: Fakultní nemocnice u svaté Anny (řešitel: MUDr. Aleš Hejčl PhD.)

Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (spoluřešitel: Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.), Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (RNDr. Jaroslav Hron PhD.), Fakultní nemocnice v Motole (Prof. MUDr. Josef Zámečník PhD.)

Doba trvání projektu: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2020

Popis projektu: Roste počet jedinců s náhodně diagnostikovanou mozkovou výdutí, jejíž prasknutí vede k nejtěžší formě cévní mozkové příhody. Metoda počítačového modelování hemodynamiky se snaží popsat patofyziologii a riziko ruptury mozkové výdutě. V tomto projektu budou využívány modely hemodynamiky kalkulované na základě neinvazivních radiodiagnostických metod a pomocí vlastního algoritmu vyvinutého v Matematickém ústavu Univerzity Karlovy. Hlavním cílem projektu je u pacientů operovaných pro mozkovou výduť, prasklou i neprasklou, popsat parametry hemodynamiky a tyto korelovat s histologickými změnami cévní stěny vaku aneuryzmatu. Dalším cílem je u skupiny sledovaných neprasklých aneuryzmat, která je vedena v multicentrické databázi sdílené několika neurochirurgickými pracovišti v ČR, popsat vývoj hemodynamických parametrů v čase a porovnat s výsledky hemodynamiky prasklých aneuryzmat. Projekt pomáhá vytvářet multioborovou platformu s mezinárodní spoluprací pro výzkum hemodynamiky mozkových aneuryzmat.


Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s adenokarcinomem plic pomocí mikrofluidního čipu, reg. č. 16-29738A

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s. (řešitel: MUDr. Martin Čegan)
Spolupříjemci: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr. Jan Malý, Ph.D.), Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Doba trvání projektu: 1.4.2016 – 31.12.2019
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na vývoj mikrofluidního čipu, který umožní izolovat (kvantifikovat) populace cirkulujících nádorových buněk (CTC) ve vzorku periferní krve pacientů s histologicky prokázaným adenomkarcinomem plic fáze Iib-IV a rozdělit je dle jejich fenotypového projeu. Cílem je zhodnocení klinické relevance různých fenotypů CTC buněk na včasnou diagnostiku adenokarcinomu plic, korelovat je se stádiem onemocnění, rozdělit pacienty na high/low risk skupiny, predikovat diagnózu a ve výsledku uzpůsobit léčbu z hlediska individuálních potřeb pacienta.
 


Poškození endotelu u novorozenců: diagnostický význam biomarkerů a mikropartikulí u onemocnění ovlivňujících novorozeneckou mortalitu a morbiditu, reg. č. 16-27800A

Příjemce: Thomayerova nemocnice (řešitel: MUDr. Jan Janota, Ph.D.)
Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (MUDr. Tomáš Binder), Univerzita Karlova v Praze (MUDr. Jan Živný, Ph.D.)
Doba trvání projektu: 1.4.2016 – 31.12.2019
Popis projektu:
Cílem projektu je detekce biomarkerů endoteliální aktivace a poškození v perinatálním období. Solubilní endoteliální faktory a endoteliální mikropartikule budou analyzovány v pupečníkové a periferní krvi zralých a nezralých novorozenců s chorioamniitidou a preeklampsií a novorozenců s infekcemi a perinatální hypoxií. Průkaz biomarkerů endoteliálního poškození může významně zlepšit časnou diagnostiku závažných zánětových komplikací a snížit novorozeneneckou mortalitu a morbiditu.
  

Charakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentingu vnitřní karotidy, reg. č.16-30965A

Příjemce: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 
(řešitel: doc. MUDr. František Charvát, Ph.D., EBIR)
Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (MUDr. Filip Cihlář), Fakultní nemocnice Ostrava (Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO), Fakultní nemocnice Hradec Králové (Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., EBIR)
Doba trvání projektu: 1.4.2016 – 31.12.2019
Popis projektu:
Postižení extrakraniálních tepen aterosklerózou je příčinou 15-20% ischemických iktů. Vzhledem k tomu, že vztah mezi závažností stenózy tepny a vznikem mozkové ischemie není, zvláštně u asymptomatických stenóz, uspokojivě definován. Stále větší pozornost se v poslední době zaměřuje na příčinu nestability aterosklerotického plátu a jejího vlivu na vznik mrtvice. Cílem projektu je analýza výsledků ultrazvukového zobrazení plátu při onemocnění krkavice a následně srovnání těchto výsledků s obdobnou analýzou s pomocí CT a MR. Cílem studie je rovněž srovnání charakteristiky plátu u symptomatických a asymptomatických stenóz a následné ověření hypotézy, že s pomocí ultrazvuku, CT a MR mozku je možné identifikovat pláty se zvýšeným rizikem periprocedurálního rizika mozkové ischemie, definované s pomocí MR, u pacientů s onemocněním krkavice léčených stentem (CAS). Stanovením CT, MR a ultrazvukové charakteristiky nestabilního plátu může vést k zpřesnění indikací stentingu krkavice, stejně jako ke změnám v konzervativní terapii u pacientů s onemocněním krkavice.
 

Statutární město Most

Název projektu: Nákup přístrojů a vybavení pro Nemocnici Most, pro subjekt Krajská zdravotní, a.s.

V rámci dotace Statutárního města Mostu bylo pořízeno 21 ks elektricky polohovatelných lůžek, 21 ks nočních stolků a 28 ks antidekubitních matrací.

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most, o.z.
Doba trvání projektu: 25. 11. 2016 - 31.5. 2017

Výše poskytnuté dotace: 1 000 000 Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na dokončení vybavení lůžky akutní péče gynekologického oddělení šestinedělí a chirurgického oddělení Nemocnice Most, o. z. s cílem náhrady starých, již nefunkčních lůžek s efektem zvýšení komfortu pro pacienty i personál. Lepší pojezdová manipulace, výrazné zvýšení komfortu pacientů s možností polohování ložní plochy i struktury ložní plochy, navíc s vertikálním polohováním a  snadnou údržbou v rámci pravidelného 
hygienicko - epidemiologického režimu lůžka.

 

NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÁ ODDĚLENÍ V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - NEMOCNICE MOST, O.Z.

V rámci dotace Statutárního města Mostu bylo pořízeno 11 ks uzamykatelných skříněk.

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most, o.z.
Doba trvání projektu: 14.06. 2017 - 31.12. 2017

Výše poskytnuté dotace: 43.875 Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na instalaci uzamykatelných skříněk na Gynekologicko-porodnickém oddělení k zajištění ochrany osobního majetku pacientů v době hospitalizace.


Statutární město Chomutov

Název projektu: Celonárodní Konference registrovaných sester - ročník XIII. KORN a XI. ročník Internistického dne

Rada statutárního města Chomutova schválila žádost o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na Celonárodní konferenci registrovaných sester – ročník XIII. KORN a XI. ročník Internistického dne, která se bude konat dne  30. 11. 2017 v Městském divadle Chomutov. 


Název projektu: XII. CELONÁRODNÍ KONFERENCE REGISTROVANÝCH SESTER

Statutární město Chomutov finančně podpořilo pořádání celonárodní Konferenci registrovaných sester, která se konala 29.4.2016 v Městském divadle Chomutov.


http://www.kzcr.eu/avizo-krajska-zdravotni-porada-v-chomutove-xii-celonarodni-konferenci-registrovanych-sester-a-x-internisticky-den.aspx?id=0ae41650-c6b1-46a8-9ed3-ee28428274ca

Statutární město Teplice

Název projektu: Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Realizace projektu: 22. 9. 2016 - 31. 12. 2016

Dotace: 4 000 000 Kč

Popis:

Projekt přinesl především zásadní zvýšení počtu parkovacích míst pro pacienty a návštěvníky polikliniky, potažmo nemocnice a také zlepšení přístupu do polikliniky. Součástí projektu bylo i vybudování nové kanalizace včetně retenční nádrže a odlučovače ropných látek. Dále bylo vybudováno nové veřejné osvětlení včetně elektrických rozvodů a realizována byla také celková revitalizace zelených ploch.Výsledkem úprav je i celkové zkulturnění prostředí odpovídající současné době.
Název projektu: Lůžka 2016

V rámci dotace Statutárního města Teplice bude pořízeno 17 elektricky polohovatelných lůžek 
vč. matrací a příslušenství a 19 nočních stolků pro lůžková oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Webové stránky:

Obnova přístrojové techniky a dovybavení oddělení šestinedělí a novorozenců

Doba trvání projektu: 7/2016 – 9/2017

Projekt podpořen z dotace Města Litvínov. Cílem projektu bylo zajištění obnovy a modernizace nezbytného přístrojového vybavení pro poskytování neodkladné zdravotní péče a dovybavení Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z. v návaznosti na rekonstrukci porodnice a šestinedělí. Z dotace byl nakoupen neonatální plicní ventilátor a monitorovací centrála k monitorům.


Ústecký kraj

PROGRAM: PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE – 2016

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 7/2016 – doposud

Výše dotace: 36 257 000,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byl zakoupen/a:

1)Ultrazvukový přístroj – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

2)Laparoskopická věž – Nemocnice Děčín, o. z.

3)Rentgenový přístroj s C-ramenem – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

v nejbližší době bude zakoupena:

1) Magnetická rezonance (MR) - Nemocnice Chomutov, o. z.

Přístroji a zařízeními jsou dovybavena tato oddělení: 

- oddělení Emergency Krajské zdravotní,a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

- oddělení gynekologicko-porodnické Krajské zdravotní,a.s. - Nemocnice Děčín, o. z.

- oddělení ortopedie Krajské zdravotní,a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Nově zakoupené přístroje a zařízení přispějí ke zvýšení úrovně poskytované zdravotní péče.

PROGRAM: PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE – 2016

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 11/2016 – 6/2017

Výše dotace: 5 356 000,- Kč

Popis projektu:

V rámci projektu bylo nakoupeno 71 ks elektricky polohovatelných lůžek, 5 ks elektricky polohovatelných lůžek s bočním náklonem, 10 ks mechanicky polohovatelných lůžek vč. příslušenství a další drobné zdravotnické vybavení potřebné k poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče pro všech pět nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Nová lůžka a příslušenství významně přispívají ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích a zjednodušují práci ošetřovatelského personálu.


Program: Program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí

 VII. ročník celostátní odborné konference "EMERGENCY 2016" - 23.3.2016
Tato vzdělávací akce v roce 2016 je cíleně zaměřena na problematiku akutní i neakutní medicíny na urgentním příjmu.

Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – 25.5.2016
Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se koná každoročně od roku 2010 a je spojena s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu nejlepším jednotlivcům a kolektivům nemocnice. Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje výroční ceny vedení nemocnice ve spolupráci s Vědeckou radou Krajské zdravotní, a.s., které předsedá prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí n. L, o.z.

I. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace - 26.5.2016

Vzdělávací akce je prestižní záležitostí pro zdravotníky pracující na operačních sálech
a sterilizaci, ale i pro ty, kteří s těmito provozy spolupracují nebo se o nich chtějí něco dozvědět. Akce je zaměřena na historii a současnost operačních sálů a sterilizace, na práci na operačních sálech, dále na rentgenové přístroje na operačních sálech – bezpečnost práce, ochranu, hygienu, dezinfekcí a sterilizaci.III. Krajská konference sester Ústí nad Labem 2016 - 9.6.2016
Vzdělávací akce je prestižní záležitostí pro nelékařské profese. K účasti budou přizváni studenti Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické Ústí nad Labem a studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Hlavním tématem konference je celostátně diskutovaná otázka vzdělávání sester, jejich uplatnění na trhu práce a jejich prosazení ve společnosti. Problematika nedostatku sester, náročnost tohoto povolání včetně kasuistik v ošetřovatelském procesu budou dalšími tématy přednášek.


Světový den srdce - 25.9.2016
Akce je zaměřena na rizika vzniku kardiovaskulárních chorob a uskuteční se v rámci celosvětového dne srdce. Součástí akce bude „Den otevřených dveří na Kardiologické klinice Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
 
23. nadregionální konference s mezinárodní účastí "Slámův den" - Chirurgie nádorů orofaryngu – 30.9.2016
Vzdělávací akce je prestižní záležitostí pro Otorinolaryngologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., mezinárodního významu, tématicky zaměřena na chirurgii nádorů orofaryngu. Konference je zařazena mezi oficiální akce konané pod hlavičkou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.


Program: Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2015

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 10/2015 – 3/2016

Popis projektu:

V rámci projektu bylo nakoupeno 28 lůžek intenzivní péče, 91 lůžek akutní lůžkové péče standardní a 7 lůžek následné péče vč. příslušenství pro všech pět nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Nová pacientská lůžka významně přispívají ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích, ocení je hlavně senioři, imobilní pacienti a v neposlední řadě ošetřovatelský personál. 

http://www.kr-ustecky.cz/


Norské fondy

 

Odkaz na webové stránky:
http://www.kzcr.eu/norway-grants/


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Název projektu: Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu
a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0020

Příjemce dotace: Masarykova univerzita v Brně

Partneři projektu:

 • Krajská zdravotní, a. s.
 • Masarykův onkologický ústav
 • Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Nemocnice Jihlava, p.o.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2012 až 31. 1. 2014 

Cílem projektu je rozšířit odborné dovednosti akademických a lékařských pracovníků, odborných onkologů, a posílit jejich vzájemnou odbornou komunikaci. Bude založen na intenzivní komunikaci a setkávání odborníků z cílové skupiny, čímž dojde k ustavení dlouhodobých partnerských vztahů. Dalším prostředkem bude vybudování sdílené informační výukové platformy pro propojení komplexních onkologických center (KOC) a vysokých škol pomocí moderních informačních nástrojů, které zajistí dlouhodobou udržitelnost ustavených partnerství i po skončení projektu. Konkrétně se bude jednat o vybudování centrální interaktivní aplikace a společného datového referenčního skladu propojeného s lokálními aplikacemi realizovanými v jednotlivých centrech. Centrální aplikace bude zpřístupňovat relevantní, cílové skupině dosud nedostupné informace o protinádorové péči a jejích výsledcích přímo z informačních zdrojů zdravotnických zařízení. Na jejím vybudování se budou podílet všechna partnerská KOC.

 

Název projektu: Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe VOŠ (INVOŠ)

Příjemci dotace: VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Partneři projektu: Statutární město Most, United energy, a. s., Okresní hospodářská komora Most, Advokátní kancelář JUDr. Svoboda, Krajská zdravotní, a. s

Doba trvání projektu: 1. 2. 2012 až 31. 1. 2014 

Cílem projektu je inovace, modernizace a zvýšení kvality stávajících vzdělávacích programů VOŠ žadatele s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím vytvoření interaktivních opor publikovaných na e-portálu pro denní i dálkovou formu vzdělávání v programu Právní asistence, Firemní ekonomika, sociálně právní činnost a Diplomovaná všeobecná sestra, zapojení odborníků z praxe supervizemi výukových opor a při utváření odborných kompetencí studentů a absolventů VOŠ žadatele, vytvoření a zapracování kreditního systému hodnocení pro program Právní asistence ve spolupráci s vysokoškolským sektorem, zvýšení intersektorální mobility pedagogických pracovníků VOŠ a inovace praktického vzdělávání a získání odborných kompetencí studentů VOŠ. Projekt jednoznačně povede ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů žadatele a jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.

Zapojení Krajské zdravotní, a.s. jako partnera projektu: pracovníci Nemocnice Most budou zapojeni do projektu jednak jako supervizoři výukových opor, ke kterým zpracují stanoviska, do nichž promítnou potřeby praxe a současné trendy v oblasti zdravotnické praxe, jednak jako mentoři odborné praxe, kteří zhodnotí obsah i rozsah aktivizačních modulů praxe a jejich uplatnitelnost pro studenta, který praxi koná.

 
Ke stažení:
 • Logolink

 Název projektu: Lidské zdroje pro neurovědní výzkum v Královehradeckém a Ústeckém kraji

Doba trvání projektu: 1.11.2012 - 30.4.2015

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. realizuje ve spolupráci s partnery - Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové a Krajskou zdravotní, a.s. Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem projekt, jehož cílem je vybudování a odborný rozvoj výzkumných týmů pro moderní obor neurovědy, se zaměřením na neuroonkologii a neuroregeneraci. Neurovědní výzkum je klíčovým oborem studovaným na Ústavu experimentální medicíny AV ČR, na kterém působí přední vědci v oblasti neurofyziologie a neuroonkologie; je zde prováděn mj. i výzkum léčebného využití kmenových buněk pro závažná neurologická onemocnění.

Propojením kapacit žadatele a partnerů vzniknou a rozvinou svoji činnost nové výzkumné týmy s napojením na aplikační sféru (nemocnice) v regionech s vysokou perspektivou rozvoje vědeckého výzkumu. Nové výzkumné týmy se budou odborně rozvíjet pod vedením zapojeného zahraničního vědeckého pracovníka Dr. G. Dayanithi a týmu školitelů z ÚEM. Projekt podpoří i několik desítek VŠ studentů u partnera prostřednictvím zavedení a výuky ve dvou nových tematicky zaměřených volitelných předmětech. Fond Ústeckého kraje

Název projektu: 

XXXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

Příjemce: Krajská zdravotní a.s.
Webové stránky:
Popis projektu:
Tato konference je významná pro odbornou veřejnost i pro obyvatele Ústeckého kraje. V rámci odborného programu proběhly přednášky a diskuze odborníků v oboru perinatologie a fetomaternální medicíny.

Hlavními tématy konference pro rok 2016 byla růstová restrikce plodu a nová pravidla hodnocení kardiotokogramu (CTG) podle FIGO 2015.

Intrauterinní růstová restrikce (IRS) plodu úzce souvisí s problematikou předčasného porodu. Téma konference jsme zvolili záměrně vzhledem k situaci v našem kraji. Ústecký kraj léta vykazuje incidenci předčasného porodu, která je téměř dvojnásobná, než je celostátní průměr. IRS je jedna z nejčastějších příčin předčasně iatrogenně ukončeného těhotenství. Prezentace nových poznatků o příčinách IRS, nových diagnostických a léčebných postupů a jejich zavedení do každodenní medicínské praxe u této závažné komplikace těhotenství jistě přispěje ke zlepšení péče o tyto stavy.

Na konferenci byla též prezentována celorepubliková analýza perinatologických výsledků za rok 2015, analýza mateřské úmrtnosti, analýza výsledků neonatologické péče za rok 2015, upgrade doporučených postupů (indukce a preindukce porodu, potermínová gravidita, sepse v porodnictví a extrakční vaginální operace)


Název projektu:      

Dovybavení Nemocnice Most – investiční část
Dovybavení Nemocnice Most – neinvestiční část

Příjemce: Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Doba trvání projektu: 2/2014 – 31. 3. 2015
Popis projektu:

Z investiční části projektu byla třemi přístroji - laparoskopickou pumpou, vakuově-kompresivní terapií a retraktorovým systémem - dovybavena vybraná pracoviště Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Drobnými přístroji a zařízeními neinvestičního charakteru je dovybaveno urologické oddělení a oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. Tyto přístroje a zařízení přispějí ke zvýšení úrovně poskytované zdravotní péče.


Název projektu:   
VI. Mostecké dny sester aneb Nemocnice  Most včera-dnes-zítra

Termín a místo konání: 2. prosince 2015, Městské divadlo Most
Webové stránky: VI. MOSTECKÉ DNY SESTER

Název projektu: 

22. odborná nadregionální konference s mezinárodní účastí Slámův den ORL - „Novinky ve FES““.

Termín a místo konání:  9. října 2015 , Hotel & restaurant Větruše v Ústí nad Labem
Webové stránky:   Slámův den ORL - „Novinky ve FES“

 

Název projektu:   

22. česko-japonské chirurgické sympozium

Termín a místo konání: 9. září 2015, Zámeček Větruše v Ústí nad Labem
Webové stránky: 22. česko-japonské chirurgické sympozium

 

Název projektu:   

14. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Termín a místo konání: 4. června - 5. června 2015, Hotel Ostrov, Ostrov u Tisé
Webové stránky: 14. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Ministerstvo zdravotnictví

KZ – pořízení zdravotnických přístrojů 2016, reg. č. akce 235D212001311

Doba trvání projektu: 9/2016 – 8/2017

Projekt podpořen z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálního zdravotnictví. V rámci projektu bylo pořízeno 7 zdravotnických přístrojů (4 ultrazvukové přístroje, mamograf, skiaskopický rtg přístroj s C-ramenem a operační stůl pro endourologii) pro čtyři odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s. (Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Most, Nemocnici Teplice a Chomutov).


PROGRAM SUBSTITUČNÍ LÉČBY ZÁVISLÝCH NA OPIOIDECH, REG. Č. 46/17/D

 Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

 Projekt podpořen z dotačního programu Protidrogová politika. Projekt zahrnuje substituční  programy pro závislé na opioidech - metadonovou a buprenorfinovou substituci.


Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení prádelny KZ, a.s. - MNUL o. z.,reg. č. akce 235D214002401

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU: 12.10.2015 – 31.10.2016. 

Projekt podpořen z programu podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálního zdravotnictví. V rámci projektu proběhne rekonstrukce a modernizace prádelny KZ , a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o. z., zakoupení 1 ks žehlící linky, 1 ks kontinuální prací linky, 1 ks kabinetové soupravy, 2 ks bubnového sušiče.


PROGRAM SUBSTITUČNÍ LÉČBY ZÁVISLÝCH NA OPIOIDECH, REG. Č. 46/16/D

Doba trvání projektu: 1.1.2016 – 31.12.2016

Projekt podpořen z dotačního programu Protidrogová politika. Projekt zahrnuje substituční programy pro závislé na opioidech - metadonovou a buprenorfinovou substituci.


Rezidenční místa – projekt č. 1
Rezidenční místa – projekt č. 2 a 3

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: od 1. 3. 2012

Webové stránky programu: 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista_963_3.html

Popis projektu:

Cílem dotačního programu Rezidenční místa – projekt č. 1 Ministerstva zdravotnictví ČR je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů (specializační vzdělávání) v základním kmeni nebo finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v základním kmeni absolvovali, maximálně však po 24 měsíců.

Projekty podporují vzdělávací proces směřující ke splnění podmínek pro získání certifikátu o absolvování základního kmene formou víceleté dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta nebo více rezidentů v jednom oboru a v jednom základním kmeni.

K říjnu 2014 bylo v Krajské zdravotní, a.s. zapojeno do programu Rezidenční místa 82 rezidentů z 22 oborů.

Cílem dotačního programu Rezidenční místa – projekt č. 2 a 3 je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium (specializační vzdělávání) po dobu celého specializačního vzdělávání u vybraných lékařských oborů, ve kterých je nedostatek specialistů, a to celorepublikově nebo jen v některých regionech nebo finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy ve vybraném lékařském oboru absolvovali, maximálně však 72 měsíců.

Projekty podporují vzdělávací proces směřující k získání specializované způsobilosti, a to na základě úspěšně vykonané atestační zkoušky, formou víceleté dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta nebo více rezidentů v jednom oboru.

K říjnu 2014 bylo v Krajské zdravotní, a.s. zapojeno do tohoto programu zapojeno 11 rezidentů z oborů Anesteziologie a intenzivní medicína, Neurologie, Gynekologie a porodnictví, Soudní lékařství a Chirurgie.Ministerstvo zdravotnictví ČR (Interní grantová agentura)

Název projektu: Změny frankční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem

Č. projektu: NT14448-3/2013

Příjemce:              Krajská zdravotní, a.s. (řešitel: Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.)

Spolupříjemci:      Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta (spoluřešitel: Prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc.) Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií (spoluřešitel: RNDr. Karel Hrach, CSc.)

Doba trvání projektu: 1. 5. 2013 - 31. 12. 2015

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zhodnocení přínosu vyšetření frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot k diagnostice normotenzního hydrocefalu. Magnetická rezonance mozku bude provedena skupině pacientů s normotenzním hydrocefalem před a po zkratovém výkonu, dále skupině s korovou atrofií a skupině zdravých dobrovolníků. Dále bude pacientům při likvorodynamickém vyšetřování odebrán vzorek mozkomíšního moku k analýze možných biomarkerů. Efekt zkratového výkonu bude hodnocen na základě dotazníku kvality života, dále pomocí walking testu a neuropsychologickým vyšetřením. Bude provedena statistická analýza hodnot DTI (frakční anizotropie, průměrné difuzivity) a volumetrických parametrů určených periventrikulárních struktur. Porovnáním hodnot u všech tří skupin určíme specifické změny na magnetické rezonanci mozku u pacientů s normotenzním hydrocefalem (NPH). Tím získáme diagnostickou metodu NPH rovnocennou k likvorodynamickému testování, které je invazivní. Zaměříme se také na určení prediktivní validity vyšetření na klinickou odpověď pacienta s NPH po zkratovém výkonu.

 

Název projektu: Korelace parametrů multimodální monitorace sekundárního poranění mozku a jeho léčby u pacentů s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením.

Číslo projektu: NT 13883-4/2012

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s. (řešitel Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.)

Spolupříjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií (spoluřešitel: RNDr. Karel Hrach, Ph.D.)

Doba trvání projektu: 21. 6. 2012 - 31. 12. 2015

Popis projektu:

Pacienti s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením jsou v akutní fázi ohroženi rozvojem ischémie mozku. Multimodální monitorace (MMM) může poskytnout časnou diagnostiku mozkové ischémie, a tak prodlužuje terapeutické okno. Dále MMM umožňuje přímé sledování stavu mozkové tkáně a vlivu léčby na mozkovou tkáň u těchto pacientů. Cílem naší studie je korelovat jednotlivé parametry MMM a tím zlepšit porozumění patofyziologie sekundárního poranění mozku a vlivu aplikované terapie.Program Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Název projektu: Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, zvyšování kvalifikace a odborné spolupráce

Webové stránky projektu: http://www.netzwerkgesundheit.eu/

Webové stránky programu Cíl 3/Ziel 3: http://www.ziel3-cil3.eu/de/index.html

Příjemce dotace:   Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft GmbH

Partneři:                 Krajská zdravotní, a.s.

                               Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
                               zdravotnická Ústí nad Labem

                               Technische Universität Dresden

                               Städtisches Klinikum Dresden Neustadt

Doba trvání projektu: 19. 8. 2011 až 30. 9. 2014

Popis projektu:

Lead partnerem projektu byl Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft  GmbH - Management Akademie Sachsen. Partnerem projektu na české straně byla kromě Krajské zdravotní, a.s. ještě ústecká Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická. Partnery na německé straně hranic byly Technische Universität Dresden a Städtisches Krankenhaus Dresden Neustadt. V projektu byly realizovány výměnné týdenní a měsíční stáže jednotlivců, týdenní skupinové studijní cesty, jednodenní konzultace zdravotníků, školení projektového managementu, výuka německého jazyka, multikulturní poznání a další. V oblasti vzdělávací byla záměrem spolupráce pedagogů a výměny studentů. V oblasti péče o zákazníka projekt napomohl rozvoji přeshraniční strategie na spolupráci při zlepšení péče o pacienta.

  


Nadační fond Avast

Název projektu: Projekt mobilního hospice zřizovaného nemocnicí

Příjemce dotace:Krajská zdravotní, a.s.

Partneři:
¨        spádové domácí péče (ACME, Naděje)
¨        praktičtí lékaři
¨        lékaři zajišťující pohotovostní služby
¨        hospice, nemocnice následné péče, domovy důchodců (Hospic Most, Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, Nemocnice následné péče Ryjice...)

Webové stránky Mobilního hospice

Webové stránky programu Spolu až do konce

Doba trvání projektu:1. 8. 2014 až 30.9.2015

Domácí hospic je provozován bez finanční spoluúčasti pacienta. Jeho provoz je umožněn díky grantové finanční podpoře Nadačního fondu AVAST, kterou získala na zahájení provozu Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem v květnu 2014. Nadační fond AVAST se značným způsobem podílí na rozvoji mnoha oblastí paliativní péče v České republice.

Tato služba je určena pacientům, u kterých jsou veškeré možnosti léčby vyčerpány a jejich celkově se zhoršující stav neumožňuje nadále dojíždět na kontroly do zdravotnického zařízení a sám pacient si přeje zůstat v domácím prostředí. Odborný tým je důležitý i pro rodinné příslušníky a ostatní pečující osoby, neboť i pečující osoby potřebují odbornou pomoc, informace z oblasti sociálních služeb a zejména psychologickou pomoc.  

Cílem tohoto projektu je dosáhnout provozu mobilního hospice, jehož financování je plně zajištěno cestou zdravotních pojišťoven (hrazené výkony lékaře, zdravotní sestry, psychologa, event. sociálních pracovníků) a jež je součástí standardní nemocniční péče. Krajské zdravotní, a. s. se podařilo dosáhnout schválení úhrady paliativních výkonů lékaře všemi zdravotními pojišťovnami. Tím jsou umožněny návštěvy paliativního lékaře u pacientů v domácím prostředí. Sesterskou domácí péči zajišťují agentury domácí péče působící v Ústeckém kraji, které mají zkušenosti s paliativní hospicovou péčí a mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování tohoto druhu péče. Cílovou skupinou jsou v současné době pouze onkologičtí pacienti v paliativní péči ve spádové oblasti Ústí nad Labem a okolí (do cca 30 km). Výhledově při rozšíření péče a navýšení počtu lékařů lze zařazovat i pacienty s jinými onemocněními v terminálních stadiích. Pro umírající v České republice by prokázání ekonomické udržitelnosti modelu domácího hospice mohlo znamenat naději na zařazení domácí paliativní péče do standardní zdravotní péče a tím i výrazné zlepšení její dostupnosti.

Vedoucím mobilního hospicu je MUDr. Jana Dušánková

 


Dotace

 

Norway grants

 

Integrovaný operační program

 

ROP Severozápad

 

Evropská unie

 

Vzdělávání zdravotníků

 

Nadační fond Avast

 

Cíl 3

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Evropský sociální fond v ČR

 

Asociace výrobců klinické výživy

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Ústecký kraj