2.4.2019

Krajská zdravotní podle účetní závěrky za rok 2018 vykazuje kladné hospodaření

Krajské zdravotní, a. s., se daří v posledních letech držet pozitivní trend vývoje. Dokládá jej výsledek hospodaření společnosti za rok 2018. Akciová společnost, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, mohla díky svému rozvoji a investiční podpoře Ústeckého kraje v posledních pěti letech zajistit postupnou rozsáhlou obnovu nemocnic včetně zdravotnické techniky, ale opakovaně také mzdové nárůsty pro všechny zaměstnance společnosti. Vyplývá to z výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2018, kterou projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 29. března 2019 a také ze zprávy o hospodaření společnosti k 31. 12. 2018, kterou již dříve představenstvo na svém jednání projednalo. I pro rok 2019 bylo vedením společnosti v rámci projednání a schválení finančního a investičního plánu stanoveno vyrovnané hospodaření.

„Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2018 je zisk ve výši 9 003 000 Kč. Celkové náklady činí 7 328 445 000 Kč, celkové výnosy činí 7 337 448 000 Kč. Plánovaný výsledek hospodaření – zisk ve výši 303 000 Kč byl zlepšen o 8 700 000 Kč. Výsledek hospodaření společnosti je opět kladný, což se nám daří již několik let a což považuji za veliké pozitivum a příslib do dalších let. Všem zaměstnancům společnosti děkujeme. 0bjem aktuálně plánovaných investičních aktivit při obnově zdravotnické techniky a stavební činnosti v roce 2019 činí více než 2 miliardy Kč. Stejně jako v předchozích letech jsou významné investice plánovány do všech pěti nemocnic. Za nesmírně důležitou považujeme investici do našich zaměstnanců. Změny v odměňování, které proběhly od 1. ledna 2019, se soustředily především na nelékařský zdravotnický personál. Vycházejí ze schváleného nařízení vlády a úhrad za zdravotní péči pro letošní rok a rozšiřují systém stabilizačních příplatků. Například u všeobecných sester ve třísměnném nepřetržitém provozu se tyto zvýšily na 7000 Kč měsíčně. Navýšení mezd se dočkali také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, a to o 2000 Kč, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry si polepšily o 4000 Kč a sestry v jednosměnném provozu získaly příplatek 1500 Kč. Změny v odměňování zahrnují také nárůst minimální mzdy a souvisejících příplatků. V meziročním srovnání 2018/2019 realizovaná opatření představují nárůst osobních nákladů o téměř 392 milionů korun, což představuje navýšení o 9,7 %. Tyto realizované změny v odměňování pro rok 2019 cílí především na nelékařský zdravotnický personál, který je klíčový pro zajištění současného rozsahu zdravotní péče a je v tomto směru i prioritou z pohledu Ministerstva zdravotnictví ČR,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Pro rok 2019 finanční plán Krajské zdravotní určuje vyrovnané hospodaření. Za první dva měsíce roku 2019 měl být plánovaný schodek hospodaření 2,87 milionu korun, podařilo se jej však snížit o více než jeden milion korun, což je velmi dobrý signál pro splnění stanoveného cíle hospodaření v letošním roce,“ dodal Ing. Jiří Novák. Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., také zdůraznil, že i v dalších letech počítá Krajská zdravotní, a. s., s vyrovnaným hospodařením. Zároveň upozornil na skutečnost, že na rozdíl od některých nemocnic v jiných krajích nedostává Krajská zdravotní, a. s. - se specifickou výjimkou pro kardiochirurgii - dotace na provoz. Ústecký kraj se zaměřuje na investiční finanční podporu Krajské zdravotní.

Předseda představenstva zdůraznil, že strategické cíle společnosti se nijak nemění a jejich naplňování je nadále pro představenstvo a management Krajské zdravotní, a. s., prioritou: „Udržet pozitivní trend hospodaření, investovat do areálů nemocnic, oprav budov, do modernizace přístrojového vybavení – to jsou pro nás zásadní úkoly také pro letošní rok. V oblasti personální budeme pokračovat v úsilí o stabilizaci zdravotnického personálu všech pěti nemocnic, hlavně v lékařských a sesterských profesích. K tomu budeme nadále využívat úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., s podporou stipendijního programu Ústeckého kraje.  Na začátku roku 2019 byla vyhlášena II. výzva pro akademický rok 2018/2019 s možností opět získat stipendium ve výši až 70 000 Kč. Podporováni budou studenti v oborech lékař, všeobecná sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář a zdravotnický asistent. V oblasti poskytování zdravotní péče mezi strategické úkoly patří získat statut centra komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově nemocnici poté, co se podařilo zprovoznit kardiochirurgické pracoviště, jež má za sebou již desítky úspěšných operací.  Krajská zdravotní uspěla  ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie na Ministerstvu zdravotnictví ČR, což umožnilo zahájit kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami - tedy na uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie. Připravujeme výstavbu nového pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici, kam přestěhujeme celé kardiocentrum. Cílem je také postupné vybudování urgentních příjmů ve všech nemocnicích Krajské zdravotní a umístění magnetických rezonancí v každé z nemocnic. Magnetická rezonance v Chomutově je pacientům již k dispozici. V Děčíně ji budujeme a v Mostě byly rovněž zahájeny přípravné práce. Chceme také vybudovat moderní operační sály v děčínské a chomutovské nemocnici, obdobně jako ty, které letos dokončíme v teplické nemocnici.“

„Krajská zdravotní bude i v letošním roce investovat s důsledným využíváním dotačních titulů a s finanční investiční podporou od Ústeckého kraje, jediného akcionáře společnosti. Musím však podtrhnout, že naplňovat stanovené cíle společnosti, jakými je především obnova nemocnic a obnova přístrojové techniky na jejich zdravotnických pracovištích, je rok od roku náročnější a vyžaduje velké úsilí od vedení i zaměstnanců.  Všem za jejich podporu a pracovní nasazení děkuji,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., za rok 2018 včetně účetní závěrky projednala dne 1. dubna 2019 rovněž dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s. „Dozorčí rada přezkoumala výsledky hospodaření a činnosti společnosti v roce 2018 v rámci výroční zprávy a k obsahu výroční zprávy nemá výhrady. Navrhla Ústeckému kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady, ji schválit,“ konstatoval PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc., předseda dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s. Rada Ústeckého kraje v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a. s., projedná výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2018 dne 10. dubna 2019.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


28.3.2019

Specialisté Krajské zdravotní na hrudní chirurgii si vyměnili zkušenosti s kolegy z Polska

Do Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v polovině měsíce března zavítal chirurgický tým z Dolnoslezského onkologického centra z Vratislavi. Důvodem polské návštěvy byla výměna zkušeností v péči o onkochirurgické pacienty a navázání možné spolupráce.

Ireneusz Pawlak, M.D., Ph.D., lékařský ředitel Dolnoslezského onkologického centra ve Vratislavi, uvedl, že Dolnoslezské vojvodství je páté největší v Polsku se třemi miliony obyvatel, což je přes 7,5 % všech obyvatel Polska. „Každoročně je zde diagnostikováno přes 113 000 nových onkologických onemocnění zhoubnými nádory, kdy tendence má rostoucí růst. Struktura onemocnění je podobná v Polsku i České republice. Dolnoslezské centrum onkologie (DCO) je největší specializované onkologické centrum v Dolním Slezsku. Více než 52 % komplexních onkologických procedur, chirurgie, chemoterapie, imunoterapie a radioterapie, je realizováno v tomto zařízení. Ministerstvo zdravotnictví Polska zahájilo onkologický zkušební program, ve kterém je DCO koordinátorem. Cílem je zvýšení procenta pacientů v screeningových studiích, koordinace onkologické diagnostiky v regionu,  vhodná kvalifikace pro konkrétní metodu léčby se zvláštním důrazem na plánování multidisciplinárních týmů a hodnocení výsledků léčby. To umožní vytvoření koherentního systému založeného na mapách zdravotních potřeb Dolnoslezského vojvodství, založení sítě onkologických nemocnic s centralizací onkologické chirurgie a decentralizace chemoterapie a radioterapie,“ řekl Ireneusz Pawlak.

„Zavedení jednotných principů diagnostických a terapeutických postupů a rozvoj ukazatelů kvality s reorganizací rozptýlené péče do koordinovaného centra s největším klinickým vybavením a lidskými zdroji rovněž může přispět ke zlepšení výsledků přežití jak v dolnoslezském vojvodství, tak i v dalších provinciích. Z ekonomického hlediska to umožní racionální finanční řízení umožňující skutečné financování lékařských postupů určených střediskům zajišťujícím vysoce kvalitní služby. Zkušenosti získané během pilotního provozu mohou být aplikovány i mimo Dolní Slezsko, proto je výměna zkušeností pro dobro našich pacientů neocenitelná,“ doplnil Ireneusz Pawlak.

Krajská zdravotní, a. s., má v ústecké Masarykově nemocnici centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH), které je jedním z osmi ustavených v České republice a je zdravotnickým pracovištěm spádovým nejen pro Ústecký kraj, ale také pro sousedící Karlovarský kraj a Liberecký kraj. „V Masarykově nemocnici provedeme ročně 120 až 130 anatomických plicních resekcí, což je dvakrát více než požaduje Ministerstvo zdravotnictví České republiky pro vysoce specializovaná centra pneumoonkochirurgické péče. Většina pacientů na naše pracoviště přichází z plicních středisek našeho a okolních krajů, z plicních lůžkových oddělení, především pak z plicního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, které díky svojí vysoké specializaci tvoří spolu s oddělením hrudní chirurgie centrum vysoce specializované odborné péče,“ uvedl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl zároveň v době ustavení vedoucím ústeckého centra pneumoonkochirurgické péče.

Návštěva rovněž využila prohlídky nemocnice od operačních sálů, přes jednotky intenzivní péče až po standardní lůžkové pokoje. Důvodem kromě zdravotnické péče byla také skutečnost, že ve Vratislavi je plánována výstavba nové moderní nemocnice.  Odborníky z Polska zaujalo uspořádání ústeckých zdravotnických pracovišť, tak aby byl zajištěn nejvyšší komfort pro pacienta při absolvování jednotlivých částí zdravotnické péče.

Zdroj: info@kzcr.eu

Specialisté Krajské zdravotní na hrudní chirurgii si vyměnili zkušenosti s kolegy z Polska. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

25.3.2019

Na dětská oddělení Krajské zdravotní putuje výtěžek z charitativního projektu „Krása pomáhá dětem“

Na dětská oddělení Krajské zdravotní, a. s., putuje v letošním roce finanční výtěžek v hodnotě 305 tisíc Kč z charitativního projektu „Krása pomáhá dětem“. Slavnostní galavečer proběhl v pátek 22. března 2019 v Severočeském divadle, s. r. o. Organizátorkou akce byla Ing. Lenka Kocmanová Taussigová (Miss sympatie ČR 2002). Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Co může být krásnějšího než pomáhat dětem,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček o charitativním projektu.

Šeky pro dětská zdravotnická pracoviště Krajské zdravotní, a. s., převzal místopředseda představenstva společnosti Mgr. Radek Scherfer. „Děkuji Ing. Lence Kocmanové Taussigové za dlouholetou podporu dětských oddělení,“ poděkoval jménem představenstva a vedení Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek Scherfer.

Tradičním příjemcem daru je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která letos získala částku 150 tisíc Kč věnovanou Nadací ČEZ. Za získané finanční prostředky vedení dětské kliniky pořídí transportní emergency vozík a přístroj na rozmrazování plazmy. Dalším obdarovaným zdravotnickým pracovištěm je Otorinolaryngologické oddělení Nemocnice Most, o. z., na které putuje částka v hodnotě 50 tisíc Kč na vybavení herny pro malé pacienty. Třetím zdravotnickým pracovištěm, mezi které byl rozdělen letošní výtěžek, je Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Chomutov, o. z. Ze získaných 105 tisíc Kč dojde k rekonstrukci lůžkových pokojů pro maminky s dětmi na stanici batolat.

Za čtrnáct let konání charitativní akce „Krása pomáhá dětem“ se organizátorce Ing. Lence Kocmanové Taussigové podařilo ve prospěch nemocných dětí získat téměř 5 milionů Kč. „Akci ve prospěch dětí hospitalizovaných v nemocnici jsem se rozhodla realizovat téměř dva roky po soutěži krásy. Neustále jsem se sama po České republice zúčastňovala charitativních projektů a v Ústí nad Labem se žádná módní charitativní přehlídka nekonala. Každý rok mám radost z toho, že se mi podařilo někomu pomoci,“ uvedla Ing. Lenka Kocmanová Taussigová.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu


20.3.2019

Vedení Krajské zdravotní oceňuje práci center vysoce specializované péče v ústecké nemocnici

S činností a výsledky práce zdravotníků v centrech vysoce specializované péče působících v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se v úterý 19. března 2019 seznámili zástupci vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., (KZ) Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti. Přítomen byl i ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. Prezentace centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, centra vysoce specializované kardiovaskulární péče, centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé a centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti provedli vedoucí těchto center v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ.

„Krajská zdravotní klade důraz na zajištění důležitých oblastí specializované péče. Snažíme se, aby poskytování takové zdravotní péče mělo řád, a snažíme se mu dávat i odpovídající finanční rámec. Jsem přesvědčen, že centra vysoce specializované péče jsou takové podpory opravdu hodna,“ uvedl jménem celého představenstva KZ jeho místopředseda Mgr. Radek Scherfer.

„Ve vzdělávacím institutu loni 17. září proběhla prezentace pneumoonkochirurgického centra, perinatologického centra, onkogynekologického centra a komplexního cerebrovaskulárního centra ústecké Masarykovy nemocnice, která jako největší a nejvýznamnější z nemocnic Krajské zdravotní má těchto center nejvíce. Jestliže tvrdíme, že tato nemocnice může být srovnávána s celou řadou fakultních nemocnic, musíme říct také, proč to tak je. A propagace center je jednou z těchto cest. Děkuji za odváděnou práci jejich vedoucím i personálu,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Chci zdůraznit, že na naše centra jsme hrdí. Akreditace pro centra vysoce specializované péče se musí periodicky obhajovat. Cílem je samozřejmě všechna centra udržet a v co nejkratší době se ucházet o statut komplexního kardiovaskulárního centra. Všem, kdo se na činnosti center podílejí, za jejich práci velice děkuji,“ vyzdvihl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.


CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ONKOLOGICKÉ PÉČE PRO DOSPĚLÉ
(na základě uděleného statutu dle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov – za­jišťuje kompletní péči o onkologické pacienty v regionu. Jedná se o jediné pracoviště své­ho druhu v Ústeckém kraji, které se věnuje zejména radiační onkologii a klinické onko­logii, podpůrné a paliativní terapii, dispenzarizaci nemocných v rámci oboru a zajišťuje aplikaci biologické léčby pro pacienty celého regionu. Součástí ústeckého pracoviště je paliativní ambulance s mobilním hospicem a onkologická ambulance Nemocnice Tepli­ce. Všechna tato pracoviště spadají od 1. 7. 2013 pod jeden primariát, v jehož čele stojí MUDr. Martina Chodacká. Vrchní sestrou ústeckého onkologického oddělení je Jana Švandová, v Chomutově stejnou pozici zastává Bc. Ivana Minaříková.

V rámci Nemocnice Most, o. z., funguje onkologická ambulance se zaměřením na dispenzari­zaci a systémovou léčbu (s výjimkou cílené léčby).

V současnosti, vzhledem k neustále rostoucímu počtu pacientů s onkologickou diagnó­zou, kdy aktuálně žije v ČR přes půl milionu lidí, kteří měli nebo mají rakovinu a stále jich přibývá, není péče o onkologického pacienta jen záležitostí onkologa. U každého pacienta je nutný interdisciplinární přístup, na kterém se podílí mnoho odborností dle typu onemocnění, kdy jediným cílem tohoto přístupu je správná léčba správnému paci­entovi ve správný čas a na správném místě. Tento přístup je důležitý ve všech fázích ná­dorového onemocnění od stanovení diagnózy přes léčbu až do fáze tzv. paliativní léčby, kdy jsou veškeré léčebné možnosti vyčerpány a je nutné se zaměřit na léčbu symptomů způsobených nádorovým onemocněním (např. zajistit dostatečnou výživu, léčbu bolesti, hydrataci apod.).

V rámci této péče je rovněž nutná spolupráce s ostatními obory včetně praktických léka­řů, neboť nelze všechny tyto pacienty z kapacitních důvodů hospitalizovat pouze na on­kologickém oddělení.

Ústecké i chomutovské onkologické oddělení disponují stejnými částmi. Aktuální kapacita na třech lůžkových stanicích v areálu V Podhájí v Ústí nad Labem je 32 lůžek, v Chomutově má lůžková stanice 30 lůžek. Na obou pracovištích jsou ambulance radiační onkologie, ambulance klinické onkologie, ambulance klinického psychologa a chemoterapeutický stacionář. V Ústí nad Labem i v Chomutově  je v provozu paliativní ambulance. Za podpory Nadačního fondu AVAST byl k 1. 9. 2014 zahájen provoz Mobilního hospice Masarykovy nemocnice.

I přes nárůst počtu nových nádorových onemocnění již dnes dokáží specialisté Komplexního onkologického centra (KOC) vyléčit skoro dvě třetiny onkologických pacientů. Moderní onkologie je komplexem oborů diagnostických, operačních, radiačních a interních, a kvalita onkologické péče závisí na jejich součinnosti a multidiscipli­nární spolupráci. Snaží se o časný záchyt nádorových onemocnění moderními diagnostickými metodami, protože včas zachycené nádory zpravidla zcela vyléčíme. Využívá nové léčebné postupy a nové moderní léky nejenom k léčbě vlastních nádorových onemocnění, ale i nové léky ke zmírnění nežádoucích účinků způsobe­ných léčbou. Každoročně se léčí v onkologických centrech  kolem 3000 pacientů s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním.

Pracoviště jsou vybavena moderní generací ozařovací techniky, tzv. duální­mi lineárními urychlovači, které umožňují nejmodernější metody modulační (IMRT) a obrazem řízené radioterapie (IGRT), a tím se výrazně zdokonaluje léčebné ozařování. Současně jsou zaváděny i nové plánovací systémy, které umožnují plánovat nejmo­dernější ozařovací techniky, a nové verifi­kační systémy, které zajišťují správné na­stavení ozařovače dle ozařovacího plánu a pacienta. Nová moderní přístrojová technika umož­ňuje přesné ozáření cílového objemu s minimálním dávkovým zatížením okol­ních zdravých tkání. Kompletní obnova ozařovací techniky na obou onkologických odděleních výrazně přispěla ke zkvalitně­ní onkologické péče a umožnila po­skytovat pacientům významně vyšší kvali­tu péče.

 

CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ KARDIOVASKULÁRNÍ PÉČE

(na základě uděleného statutu dle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)

Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče patří mezi 6 akreditovaných center vysoce specializované péče s tímto zaměřením v České republice. Jeho hlavní součástí je Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Vedle ní bylo založeno v roce 2018 kardiochirurgické oddělení a kardioanesteziologické oddělení, která společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří nově vzniklé Kardiocentrum. Vedoucím Kardiocentra je přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI. Vrchní sestrou kardiologické kliniky je Květoslava Hlavatá.

Kardiologická klinika poskytuje komplexní kardiovaskulární péči nemocným z celého Ústeckého kraje. Kardiovaskulární onemocnění způsobují více než 50 % všech úmrtí v České republice a Ústecký kraj patří v rámci celé republiky k regionům s nejvyšším výskytem a úmrtností na toto onemocnění. Z tohoto pohledu hraje klinika jako jediný poskytovatel této specializované péče klíčovou roli v péči o  nemocné v tomto regionu.

Pracoviště tvoří koronární jednotka se 14 lůžky, standardní oddělení s 39 lůžky (z toho 14 telemetricky monitorováno), pracoviště neinvazivní kardiologie vybavené nejmodernějšími UZ přístroji firmy Phillips, přístroji pro ambulantní monitoraci TK i EKG, sklopným stolem pro testy na nakloněné rovině i moderním zátěžovým ergometrem. Další významnou součástí kliniky je pracoviště invazivní kardiologie se dvěma katetrizačními sály, kde se provádí diagnostické i léčebné výkony pro ICHS (léčba akutního infarktu myokardu) i vrozené či získané srdeční vady. Nedílnou součástí kliniky jsou oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování, kde probíhá léčba nemocných s poruchami srdečního rytmu. V roce 2018 se podařilo uvést do plného provozu ambulantní stacionář pro nemocné po některých výkonech. Toto znamená vyšší komfort pro nemocné (odchází domů tentýž den po vyšetření).

Tým kliniky ročně ošetří více než čtyři tisíce pacientů. Klinika zahájila jako jedna z prvních v České republice katetrizační léčbu nedomykavosti mitrální chlopně, vybrána byla samotným výrobcem tohoto zařízení k provádění těchto výkonů. Je jedním ze čtyř takto specializovaných pracovišť v ČR. V roce 2016 pracoviště jako první ve střední a východní Evropě provedlo perkutánní simultánní zákrok na dvou chlopních. Lékaři kliniky provedli perkutánní implantace chlopně do aortální pozice (TAVI) s protekcí možné embolizační mozkové příhody pomocí speciálního nového zařízení – Claret CE ProTM. Šlo o první použití tohoto zařízení v ČR. Pro TAVI (katetrizační implantace aortální chlopně), což je nová metoda, která umožňuje léčbu nemocných se závažným postižením aortální chlopně u nemocných s velmi vysokým rizikem kardiochirurgické léčby, se stal profesor Červinka proktorem, tedy osobou pověřenou dozorem.

Specialisté kliniky se ve velké míře věnují i publikační a přednáškové činnosti. Každým rokem klinika pořádá odbornou konferenci „Ústecké kardiologické dny“ s účastí předních odborníků z oboru kardiologie z celé ČR. Pracoviště pravidelně prezentuje práce nejen na tuzemských, ale také na zahraničních kongresech. Výsledky řady originálních prací byly publikovány v renomovaných zahraničních časopisech.

Na klinice probíhá pregraduální výuka studentů medicíny Univerzity Karlovy v Praze, LF UK Plzeň i postgraduální školení lékařů v kardiologii. Pracoviště je také školitelem studentů doktorandského studia (Ph.D.).

Krajská zdravotní, a. s., dlouhodobě usiluje o získání statutu komplexního centra vysoce specializované kardiovaskulární péče pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Proto zde v roce 2018 vznikla oddělení kardiochirurgické a kardioanesteziologické, která mají za sebou v současnosti 57 úspěšných operačních výkonů. V České republice je v současné době 12 komplexních center kardiovaskulární péče. Jejich regionální umístění je však naprosto disproporcionální. Celkem pět center se nachází v Praze. Naproti tomu v severní oblasti České republiky není žádné. Tato regionální disproporcionalita, jakkoliv historicky odůvodnitelná, však neodpovídá současným potřebám na dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče. Každým rokem zemře v Ústeckém kraji přibližně 5-10 nemocných, kteří převoz na pražská pracoviště nestihnou. Vedení Krajské zdravotní, a. s., je přesvědčeno, že statut komplexního kardiovaskulárního centra pro Ústecký kraj společně s oběma přilehlými příhraničními regiony, Karlovarským krajem a Libereckým krajem, se spádovou oblastí více než 1 milion obyvatel ústecké kardiocentrum získá.

Dalším významným krokem na cestě k získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče je úspěch Krajské zdravotní, a. s., ve výběrovém řízení  na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie. Výběrové řízení se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února 2019. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení lze zahájit kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž právě zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.

 

CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ TRAUMATOLOGICKÉ PÉČE PRO DOSPĚLÉ
(na základě uděleného statutu dle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování)

Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., poskytuje nejvyšší úroveň traumatologické péče pro občany Ústeckého kraje, tedy pro přibližně 820 000 obyvatel. Základem traumacentra je Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která vznikla v roce 2014 z původního oddělení úrazové chirurgie vzhledem k nutnosti úzkého propojení nemocniční a výukové složky. Tato klinika navazuje na více než 65letou tradici specializované péče o úrazy v ústecké Masarykově nemocnici. Lékaři kliniky koordinují péči o poraněné a úzce spolupracují s ostatními specialisty. Přednostou kliniky je MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. Vrchní sestrou je Bc. Ing. Soňa Brabcová.

Úrazové centrum získalo statut kliniky v únoru roku 2014. Historie samostatné traumatologie v Ústí nad Labem je však mnohem delší. Samostatná traumatologie v ústecké nemocnici vznikla v roce 1952. Vedle Úrazové nemocnice v Brně to bylo první samostatné traumatologické pracoviště v tehdejším Československu. Svoji vysokou úroveň si trvale udržovalo a její kredit potvrdilo i zařazení do celostátní sítě traumacenter v roce 2001.

V současnosti na oddělení pracuje 20 lékařů stabilního kádru v celkem 19 úvazcích. Atestaci z traumatologie má 10 lékařů a z toho navíc atestaci z chirurgie II. stupně 7 lékařů. Vědeckou hodnost Ph.D. obhájili 3 lékaři a další 2 jsou v přípravě. Oddělení má celkem 56 standardních lůžek a pro intenzivní pacienty využívá potřebný počet lůžek centralizované JIP. Šest lékařů je členy AO Alumni CZ, pobočky mezinárodní organizace AO ASIF.

Klinika má působnost nadregionálního úrazového centra Ústeckého kraje a úzce spolupracuje s ostatními traumacentry v České republice. Díky dlouhodobým kontaktům ústeckých traumatologů s německými kolegy v rámci vědeckých konferencí v Německu i Evropě se ústecká klinika úrazové chirurgie pyšní úzkou spoluprací s klinikou úrazové chirurgie v Drážďanech a je zařazena do východosaské sítě traumacenter. Praktickým důsledkem této spolupráce jsou společné vědecké konference s mezinárodní účastí nebo praktický nácvik hromadných neštěstí spolu s Integrovaným záchranným systémem Ústeckého kraje. Pro pacienty je výhodou možnost konzultovat operace, případně jejich společné provedení.

Základním posláním zdravotnického pracoviště je mimo péče o pacienty užší spádové oblasti provádění vysoce specializované péče v traumatologii pro celý Ústecký kraj. Jedná se především o následující stavy: polytraumata, sdružená poranění, závažná monotraumata, poranění, která vyžadují multidisciplinární spolupráci, artroskopická operativa, péče o pacienty s poruchou kostního hojení a s infektem.

Lůžková část kliniky se skládá ze dvou stanic, U1 a U2, pacienti ji naleznou v hlavním areálu ústecké Masarykovy nemocnice na Bukově, v ulici Sociální péče, v pavilonu A ve čtvrtém nadzemním podlaží. Poradna pro ambulantní pacienty je umístěna v pavilonu B ve 3. patře.

Počet operací na vlastní úrazové klinice po několikaletém nárůstu je již stabilně vysoký a vzhledem k sálovým a lůžkovým kapacitám bylo dosaženo možného maxima. Ročně je provedeno takřka 2 500 výkonů, což je srovnatelné s jinými fakultními či krajskými pracovišti s podobnou spádovou oblastí. Mimo standardní výkony prováděné pro spádovou oblast ústeckého okresu klinika provádí ve větším rozsahu speciální operace oblastí, na které se ústecké traumacentrum blíže specializuje a kde je na předních pozicích v rámci celé republiky. Je to hlavně operativa nohy a hlezna, dále ruky a zápěstí a v neposlední řadě též pánve a acetabula. Mimo to lékaři traumacentra řeší i zánětlivé komplikace a následky špatně zhojených úrazů z celé spádové oblasti a některé případy z Čech i Slovenska. Jako první v republice zavedli u dospělých rekonstrukce za pomoci složité zevní fixace s modelací počítačem.

Velmi široký záběr má traumacentrum i na poli artroskopických operací. Od 1. 1. 2017 začalo v rámci kliniky fungovat artroskopické centrum s vedoucí lékařem MUDr. Lubomírem Koppem, Ph.D. Toto centrum funguje napříč traumatologií, sportovní medicínou a ortopedií, a spojením prostředků, lidského potenciálu a invence umožňuje lepší koordinace programů, zastupitelnost operatérů a předávání zkušeností i lepší výchovu mladých artroskopistů. V rámci tohoto centra je prováděno široké spektrum artroskopických operací v oblasti kloubů kolena, ramena, lokte, zápěstí, hlezna nohy i kyčle. Některé výkony, např. náhrady zkřížených vazů kolene u dětí nebo komplikované rekonstrukce vazů kolene, asistované osteosyntézy talu či radia byly provedeny jako první v republice. Probíhá velmi úzká spolupráce s oddělením sportovní medicíny při řešení sportovních úrazů.

V praxi se uplatňují nejmodernější operační postupy a instrumentária. Jako první v republice zavedli ústečtí lékaři novou instrumentaci operací nohy technikou dlah s variabilním stabilním úhlem nebo některé typy artrodéz hlezna. Dále se rozvíjí široké spektrum operací zápěstí a ruky. V oblasti zápěstí se provádí složité revize vazového poškození, různé typy déz a jako první v republice byla v Ústí nad Labem provedena náhrada poloměsíčité kůstky. Ve velmi obtížné oblasti řešení poúrazových infektů se mimo progresivních operačních postupů uplatňují i nové ošetřovatelské postupy.

Sesterský personál nejenom zvládá ošetřování ran technikou VAC nebo vlhkého hojení, ale v této oblasti některé sestry fungují jako školitelky pro ostatní pracoviště.

Velkou zásluhu na dobrém jménu ústecké kliniky má stabilní zdravotnický tým, který nejenom že dobře pracuje, přednáší a publikuje v časopisech, ale dokáže se i semknout v případech problémů, nebo se sejít mimo pracovní dobu k družné zábavě s vlastní hudební produkcí.

 

CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ TRAUMATOLOGICKÉ PÉČE PRO DĚTI
(na základě uděleného statutu dle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování)

Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro děti Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., poskytuje nejvyšší úroveň traumatologické péče pro dětské pacienty z Ústeckého kraje. Vedoucím centra vysoce specializované traumatologické péče o děti je MUDr. Petr Polák, primář Oddělení dětské chirurgie – dětského úrazového centra Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Vrchní sestrou ústecké dětské chirurgie je Mgr. Bc. et Bc. Michaela Rothová.

V České republice vzniklo osm těchto center. Kromě Ústí nad Labem jsou dětská traumacentra v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě a dvě v Praze (Thomayerova nemocnice a Motol). České Budějovice, Plzeň a Ostrava přitom nemají samostatné oddělení dětské chirurgie. Ústí nad Labem je tak jedním z pěti unikátních pracovišť v celé republice. V počtu operací Ústí nad Labem překonává jen Brno a Thomayerova nemocnice, ale otázkou vždy je, jak daná nemocnice počítá statistiky. Některé totiž do statistik počítají i pacienty od 15 do 18 let, které často operují oddělení pro dospělé. Masarykova nemocnice tyto pacienty nezapočítává.

Zatímco v minulosti měli lékaři v ústeckém traumacentru pro děti oficiálně na starost i pacienty z Karlovarského a Libereckého kraje, dnes je situace jiná. O malé pacienty z Karlovarského kraje se nyní starají lékaři z Plzně, pacienty z Libereckého kraje mají na starost lékaři z Prahy a Hradce Králové. Z okresu Česká Lípa přesto pacienty z velké části ústecké pracoviště přijímá. Opakovaně zde zdravotníci léčili i poměrně komplikovaná traumata z Liberce i Jablonce.

Nejvýraznější částí ústeckého Centra vysoce specializované traumatologické péče o děti je oddělení dětské chirurgie, kde bylo v roce 2018 hospitalizováno 2 131 pacientů, což odpovídá 103,2% pacientů hospitalizovaných v roce 2016. Operačních výkonů bylo provedeno 1 773, což znamená nárůst o 1,25%. Na ambulanci bylo vyšetřeno a eventuálně ošetřeno 12 901, což představuje pokles o 4,3%. Průměrná doba hospitalizace zůstává beze změn -  2,6 dne. Spolu s minimálním počtem komplikací toto číslo dokazuje stabilní úroveň kvality péče o dětské pacienty.

Úrazové centrum ale zdaleka není jen o dětské chirurgii. Spolupráce je velmi významně propojená a pacienti potřebují péči více oddělení. Dětský chirurg potřebuje intenzivistu, radiologa, anesteziologa, stomatologa, lékaře ústí, čelistní a obličejové chirurgie, či ORL. Postižení na dětském těle je nepřeberné množství a ne vždy spadá pod chirurgii. Traumatologie se zabývá v první řadě kostním traumatem.

Traumatologie je přitom jen částí dětské chirurgie, lékaři často operují i novorozence. Nejmenší operované dítě tu mělo 460 gramů, některé děti ale mají i přes 100 kg, takže věkový i váhový rozptyl pacientů je obrovský. V oblasti břicha specialisté centra provádějí všechny operace novorozeneckých vad kromě vad v oblasti konečníku a jícnu, které jsou tak vzácné, že se centralizují na jedno pracoviště ve Fakultní nemocnici v Praze Motole. Tyto diagnózy se tu ale vyskytují v průměru jednou za tři až pět let. Z důvodu absence dětské onkologie centrum nezajišťuje ani operace nádorů.

Oddělení dětské chirurgie bylo v roce 1994 spolu s brněnskou klinikou první, které zavedlo laparoskopickou operativu. Je také výukovým centrem české pediatricko-chirurgické společnosti pro dětskou laparoskopii. Probíhá tu výuka mediků a stáže v rámci postgraduální výuky lékařů.

 

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


18.3.2019

Krajská zdravotní se připojila na ústecké oční klinice ke Světovému týdnu glaukomu

Nechat si změřit nitrooční tlak a zkontrolovat zrakový nerv měli možnost ve čtvrtek 14. března návštěvníci Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Zdravotnické pracoviště u příležitosti Světového týdne zeleného zákalu (glaukomu), který letos proběhl od 10. do 16. března, uspořádalo Den otevřených dveří.

Kromě oborného vyšetření se dostalo návštěvníkům veškerých informací o zeleném zákalu prostřednictvím vzdělávacích tiskovin, které dostávali při registraci. „Světový týden glaukomu je tradiční akce posledních šesti let a naše klinika se k ní pravidelně připojuje. Letošní akci využilo třicet šest návštěvníků. Problematice glaukomu se velmi podrobně věnujeme. Jsme jedním z mála pracovišť v České republice, které poskytuje komplexní péče o pacienty s glaukomem včetně nejnovějších minimálně invazivních operací,“ uvedla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka ústecké oční kliniky.

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala statut v roce 2014. Přednostkou je MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., vrchní sestrou Viktoria Klikarová. Zdravotnické pracoviště zabezpečuje oční diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči u pacientů z celého Ústeckého kraje a přilehlé spádové oblasti. Pyšní se v rámci České republiky několika republikovými prvenstvími při operativě zeleného zákalu. Všichni lékaři se pravidelně účastní domácích i zahraničních vzdělávacích konferencí. Klinika pořádá každý rok Ústecké oftalmologické dny, které jsou zařazeny do plánu akcí České oftalmologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní se připojila na ústecké oční klinice ke Světovému týdnu glaukomu. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

15.3.2019

Krajská zdravotní získala díky projektu IROP moderní přístroje pro devatenáct oddělení ústecké Masarykovy nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) získala díky projektu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zdravotnickou techniku za téměř 100 milionů korun. Moderní přístroje již slouží svému účelu na devatenácti odděleních největší krajské nemocnice. Prezentace úspěšně dokončeného projektu se uskutečnila ve středu 13. března 2019 v Lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ za účasti Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, Ing. Petra Fialy, generálního ředitele společnosti, MUDr. Aleše Chodackého, náměstka pro řízení zdravotní péče KZ a MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL).

„Přístroje mohla společnost pořídit díky projektu s názvem Zvýšení kvality návazné péče – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Realizace projektu byla naplánována na období od 5. 5. 2016 do 30. 6. 2018, pořízení zdravotnických prostředků pak na období 1. 4. 2017 – 30. 6. 2018. Projekt byl financován z 85 % z prostředků IROP a 15 % z vlastních prostředků Krajské zdravotní. Převedeno na finance – náklady dosáhly bezmála 96 750 000 Kč včetně DPH, z toho asi 82 200 000 Kč činí dotace,“ shrnul Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. „Je třeba ocenit práci mnoha lidí, kteří za realizací tohoto důležitého projektu stojí. Jim všem patří poděkování, vážíme si toho,“ zdůraznil.

S poděkováním se připojil generální ředitel Ing. Petr Fiala: „Děkuji všem, kdo se na projektu podíleli – Středisku dotačních projektů, Oddělení obslužných klinických činností, které má na starosti přístrojovou techniku, ale také zdravotníkům, kteří pracovali na specifikacích přístrojů a ve výběrových komisích.“

„Jsem opravdu rád, že se tento projekt realizoval. Věřím, že podobné projekty, které se díky velikému úsilí vedení společnosti podařilo zajistit a uskuteční se i v dalších nemocnicích, napomohou ke zvýšení zdravotní péče v Krajské zdravotní,“ řekl ředitel zdravotní péče MNUL MUDr. Josef Liehne.

Cílem projektu bylo zlepšení kvality návazné péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního projektu. Kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci návazné péče určuje, zda se pacient vůbec a jak rychle, dostane do další vysoce specializované péče, a jak rychle se po péči vysoce specializované vrátí do svého přirozeného prostředí. Kvalita návazné péče určuje, jak rychle se pacientovi dostane požadované péče.

Součástí tiskové zprávy je prezentace projektu „Zvýšení kvality návazné péče – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“ ve formátu PDF.

Bližší informace k projektu:

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) získala Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice, o. z., díky projektu „Zvýšení kvality návazné péče – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“ zdravotnickou techniku v celkové hodnotě 96 746 839,42 Kč včetně DPH. Dne 27. 9. 2018 byla podána závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu. Skutečné výdaje projektu byly 96 670 439,07 Kč (hodnota pořízených přístrojů snížená o penále za pozdní dodávky a zvýšená o výdaje na povinnou publicitu), dotace 85 % je ve výši 82 169 873,20 Kč. Část dotace ve výši 81 150 629,70 Kč byla proplacena 30. 10. 2018, dotace ve výši 1 019 243,50 Kč bude proplacena po ukončení kontroly VZ na pořízení monitorovacího systému v hodnotě 1 199 110 Kč.

Realizace projektu zvýšila úroveň standardu vybavenosti lékařských oddělení a oborů, které zajišťují návaznou péči o pacienty specializovaných center. Jako hlavní aktivita projektu bylo realizováno pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Předmětem této činnosti bylo pořízení zdravotnických prostředků, jejich příslušenství a technologií včetně jejich instalace a uvedení do provozu, případně i odborné instruktáže obsluhujícího zdravotnického a jiného personálu.  

Z hlediska pořizování zdravotnických prostředků, jejich příslušenství a technologií se z větší části jednalo o modernizaci již zastaralých, které byly nahrazeny, a proto jejich pořízením nevznikají požadavky na nové prostory, či nový personál.

Ve sledovaném období byla realizována výběrová řízení na dodávky zdravotnických prostředků, které byly dodány a faktury za jejich dodávky byly uhrazeny. Veškerý majetek pořízení v rámci projektu je odděleně zaevidován v účetní evidenci majetku.

Další čtyři žádosti o podporu podané 14. 7. 2016 v 31. výzvě IROP byly 22. 3. 2017 zařazeny mezi náhradní projekty z důvodu nedostatku finančních prostředků, přestože splnily veškeré formální i věcné náležitosti. Dne 11. 3. 2019 oznámilo MMR ČR, že došlo k navýšení finančních prostředků a bylo Krajské zdravotní, a. s., nabídnuto finanční pokrytí těchto projektů.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


11.3.2019

Krajská zdravotní uspěla na ministerstvu ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie

Krajská zdravotní, a. s., uspěla v tendru na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie. Výběrové řízení se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února 2019. Pro vedení společnosti, která je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, jde o další krok na cestě k získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení lze zahájit kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž právě zdravotní pojišťovny v  hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.

„Poté, co jsme nyní uspěli ve výběrovém řízení na ministerstvu zdravotnictví, budeme pokračovat v jednáních a krocích, jejichž finálním cílem je získání statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče. Krajská zdravotní je připravena personálně i materiálně na provozování kardiocentra, byly vytvořeny příznivé podmínky pro vznik oddělení kardiochirurgie ve spolupráci s kardiologickou klinikou a oddělením kardioanesteziologie. Všechna tato pracoviště tvoří v současné době právě kardiocentrum, jehož tým již provedl více než 50 zdařilých operací. Byly zahájeny  projektové práce na novém objektu pro kardiocentrum - kardiologickou kliniku  a kardiochirurgii včetně operačních sálů, intenzivní péče, intermediární péče, standardních lůžek a ambulancí,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Podle statistik je každý rok na šest stovek pacientů z Ústeckého kraje vyžadujících kardiochirurgický výkon posíláno do pražských center, ale bohužel ne všichni se operace v Praze dožijí,“ připomněl Ing. Jiří Novák. 

O podpoře vybudování kardiochirurgie v ústecké Masarykově nemocnici předseda představenstva jednal již v létě 2016 s místopředsedou vlády a ministrem financí  Ing. Andrejem Babišem  a dále pak při jeho další návštěvě v roce 2018, kdy už  jako předseda vlády ČR tento projekt znovu podpořil. Ing. Jiří Novák jednal opakovaně s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem a prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D., náměstkem pro zdravotní péči ministra zdravotnictví ČR, s prof. MUDr. Věrou Adámkovou, CSc., předsedkyní Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR a další jednání probíhala se zástupci všech zdravotních pojišťoven.

„Je třeba zdůraznit, že výsledek výběrového řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR s doporučujícím výrokem umožňuje dále jednat o úhradě této péče ze zdravotního pojištění a o uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. Vznik kardiochirurgického oddělení 1. ledna 2018 vedle kardiologické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici a dosavadní výsledky umožňují Krajské zdravotní plnohodnotně usilovat o získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.  

„Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Její největší výskyt je právě v Ústeckém kraji. Z tohoto pohledu se vybudování komplexního kardiovaskulárního centra jeví jako logický krok. V České republice je v současné době 12 komplexních center kardiovaskulární péče. Jejich regionální umístění je však naprosto disproporciální, pět jich je v Praze,“ vysvětlil význam kardiochirurgického pracoviště pro Ústecký kraj prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který je zároveň vedoucím ústeckého kardiocentra.

„Do budoucna je předpoklad, že se podaří upravit provoz tak, aby vznikl prostor pro navýšení počtu kardiochirurgických výkonů. Do operačního programu zařazujeme i pacienty akutní a spektrum operačních zákroků se posune směrem od jednodušších k výkonům kombinovaným. Již nyní zařazujeme do operačního programu kromě elektivních i akutní výkony, tyto výkony jsou zatíženy vyšším operačním rizikem. V další etapě to budou implantace srdečních chlopní, chlopenní plastiky, eventuálně kombinované výkony jako bypass s výkonem na mitrální nebo aortální chlopni,“ shrnul MUDr. Miroslav Kolesár, primář Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Zdroj: info@kzcr.cz


11.3.2019

Zdravotníci ústecké Masarykovy nemocnice se rozloučili s emeritním primářem a špičkovým chirurgem doc. MUDr. Ottou Trefným, CSc.

Na smuteční obřad se rozloučit s doc. MUDr. Ottou Trefným, CSc., přišli v pondělí 11. března 2019 do nového krematoria na Střekově bývalí kolegové emeritního primáře včetně současného managementu Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Špičkový chirurg během své čtyřicetileté kariéry v ústecké nemocnici vychoval řadu dnes uznávaných odborníků.

„Doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., odešel navždy 2. března letošního roku ve věku 87 let. Šlo o dalšího představitele ústecké chirurgické poválečné školy, která svým významem přesáhla hranice okresu i kraje. Patřil do generace, která položila základy chirurgie a traumatologie v ústecké nemocnici. Byla to generace velkých osobností tvrdých k sobě i k nám žákům. Žili a pracovali v poněkud jiné době, v době stavovské hrdosti, kdy charakter vítězil nad zbytečnými půtkami a šarvátkami. Doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., převzal oddělení úrazové chirurgie po jeho zakladateli primáři MUDr. Čestmíru Dolejším. Udržel a rozvíjel vynikající odbornou úroveň tohoto zdravotnického pracoviště. Byl zdatným operatérem s přirozeným nadáním. Dokázal i v těžkých dobách sehnat moderní zdravotnickou techniku. Oddělení předal svému nástupci MUDr. Janu Houserovi, který jej charakterizoval jako velmi charismatického člověka s demokratickým smýšlením, mezi kolegy a pacienty velmi známého a oblíbeného. Emeritní primář doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., trpěl a podporoval diskuzi a odborný růst mladých kolegů. Zapsal se zlatým písem do historie ústecké nemocnice. Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme,“ uvedl ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.

Do ústecké nemocnice nastoupil doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., v roce 1957 a zůstal jí věrný následujících 40 let. Oddělení úrazové a neodkladné chirurgie vedl 15 let. V roce 2014 toto zdravotnické pracoviště získalo statut Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Pan doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., byl můj první šéf a učitel, když jsem v roce 1984 nastoupil do ústecké nemocnice. Zažil jsem jej ještě v době jeho vrcholné chirurgické slávy. Obdivoval jsem na něm vždy brilanci jeho operační techniky a velký přehled nad celým oborem. Jeho vstřícnost k pacientům mi byla vzorem. Když odešel v důchodovém věku do ústraní, zůstal s námi stále v úzkém kontaktu a naše přátelské vztahy a oboustranné kontakty trvaly až do konce jeho bohatého života,“ zavzpomínal na svého medicínského učitele přednosta MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

Doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., byl 22 let lékařem hokejové reprezentace. Fanoušci ho často vídali v jeho typickém kloboučku na střídačce v nejslavnějších dobách československého hokeje. Po zásluze byl uveden do hokejové síně slávy. Měl celou řadu koníčků, za všechny stojí zmínit myslivost.

Zdroj: info@kzcr.eu

Smuteční obřad. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

11.3.2019

Krajská zdravotní se na ústecké oční klinice připojí ke Světovému týdnu glaukomu

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se Dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost připojí ke Světovému týdnu zeleného zákalu (glaukomu), který je pro letošní rok vyhlášen v týdnu od 10. do 16. března a upozorňuje na rizika onemocnění zeleným zákalem. Jedná se o společný projekt Světové glaukomové asociace a Světové asociace pacientů s glaukomem.

Akce proběhne ve čtvrtek 14. března 2019 od 12:30 do 16:00 hodin,

v ambulantních prostorách Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pavilon „G“, 1. nadzemní podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

  • Preventivní měření nitroočního tlaku

  • Měření zraku

Zdroj: info@kzcr.eu

Vyšetření zraku. Na snímku MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka ústecké oční kliniky. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

8.3.2019

Městská hromadná doprava nebude projíždět děčínskou nemocnicí

Autobusy linky 207 Dopravního podniku města Děčína, a. s., od 11. 3. do 20. 3. 2019 nebudou projíždět areálem Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Důvodem omezení je výstavba nové budovy vedle pavilonu „I“, která přinesla dopravní omezení se sníženou průjezdností.

Pacienti a návštěvy mířící na zdravotnická pracoviště děčínské nemocnice budou muset po dobu omezení využívat stanice „U nemocnice“, v níž bude linka 207 končit.

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu