27.4.2010

Krajská zdravotní, a.s. pořádá dny otevřených dveří pro veřejnost na neurologických odděleních svých nemocnic

Krajská zdravotní, a.s. pořádá dny otevřených dveří pro veřejnost na neurologických odděleních svých nemocnic v rámci světového dne pro cévní mozkové příhody.

Světový den pro CMP (cévní mozkové příhody)„ STROKE  AWARENESS  DAY“ je v letošním roce v ČR již pošesté rozšířen o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“, kterou vyhlásila Celebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP ve dnech od 26. dubna do 27. května 2010. Kampaň proběhne v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. v odštěpných závodech Děčín, Chomutov, Ústí nad Labem a Teplice.
 
Akce proběhnou od 29. dubna do 27. května 2010
 
29. dubna 2010, od 13 hodin do 17 hodin, v Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.  – budova I, 6. patro, U Nemocnice 1, 405 99, Děčín II.
 
5. května 2010 od 8 hodin do 14:30 hodin, v  Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.  – neurologické oddělení, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
 
6. května 2010, od 14 hodin do 16 hodin, v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro, učebna č.4, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
 
27. května 2010, od 14 do 18 hodin, v přednáškovém sále vedle polikliniky a areálu nemocnice, v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.  –  pavilon O, Duchcovská 53, 415 29 Teplice
 
Bližší informace budou vydávány v průběhu konání dnů otevřených dveří na neurologických odděleních  jednotlivých odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s.
 
Hlavními koordinátory projektu jsou, člen výboru Cerebrovaskulární sekce MUDr. Jiří Neumann z Iktového centra Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. a Hana Potměšilová, Commedia Praha. Celostátní projekt „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod 2010“ podporují Sanofi-Aventis s.r.o., Pfizer s.r.o., Boehringer-Ingelheim a.s., VZP, Výbor  zdravotnictví parlametu ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP, Sdružení ICTUS.
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní,a .s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem
 

26.4.2010

Chomutovská nemocnice spolupracuje se zahraničními studenty

V Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z., proběhne na vybraných odděleních exkurze žáků Střední zdravotnické školy v Chomutově spolu se zahraničními studenty z drážďanské zdravotnické školy IBB (Institut für Bildung und Beratung). Návštěva studentů je součástí projektu s názvem „ Multikulturní vzdělávání“, který organizuje Střední zdravotnická škola v Chomutově. Cílem je především vzájemná výměna zkušeností mezi studenty.

Akce proběhne 28. dubna 2010 od 10:00 hodin,
v Krajské zdravotní a.s. -  Nemocnice Chomutov,o.z., ředitelství, Kochova 1185, 430 12, Chomutov
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem

23.4.2010

Vyjádření Krajské zdravotní, a.s. k článku Ondřeje Lišky v Lidových novinách

Musíme se ohradit proti článku, uveřejněném v Lidových novinách, kde mimo jiné, pan Liška prezentuje s neochvějnou jistotou informace, které velmi důvěřivě převzal z některých médií.

Mediálně vytvořenou a dál účelově živenou kauzu, postavenou na aktivitách a tvrzeních jediného bývalého zaměstnance Krajské zdravotní, a.s., povýšil pan Liška na tzv. „Ústecký skandál“. Skandální ale je, s jakou jistotou prezentuje dosud ničím nepodložená tvrzení, která naše společnost opakovaně rozporovala. Žádná z autorit přitom tvrzení o předražených nákupech do současnosti nepotvrdila.
 
     Pan Liška, zřejmě v rámci předvolebního „harašení“, použil téma evropských dotací Krajské zdravotní, a.s. V řadě předchozích tiskových výstupů jsme jasně uvedli, že v Krajské zdravotní, a.s. bylo již provedeno na „dané téma“ několik auditů ohledně prověření výběrového řízení na nákup přístrojů, a to nejen správcem dotací, nezávislou auditorskou společností, ale i Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Žádná z těchto kontrol neprokázala pochybení jak v cenách, tak v samotném výběrovém řízení. Naopak výsledkem bylo vždy konstatování, že výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
 
     Pan Liška také píše, že v čele správní rady stojí Petr Benda. I zde se mílí. Petr Benda je předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s. a to až od prosince 2008, čili nastoupil až po realizovaném výběrovém řízení na nákup přístrojů, které pan Liška kritizuje.

     Pokračování a šíření stále stejných, nepravdivých informací, nás opravdu mrzí. Musíme se ohradit proti výroku pana Lišky, kdy říká, že „podmínky soutěže byly fraškou“. Opět musíme připomenout, že do výběrového řízení se mohla přihlásit jakákoliv česká či zahraniční firma. Informace o veřejné soutěži byla vyvěšena na centrální adrese, tak jak to ukládá zákon a veřejných zakázkách. Zadávací podmínky plně odpovídají podmínkám srovnatelných soutěží a odpovídají dané legislativě. Obdobné zadávací podmínky používala Krajská zdravotní, a.s. u dotačních titulů, řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

     Mluví li pan Liška o "neuvěřitelném hospodaření", musíme mu dát za pravdu. Která jiná společnost působící v rámci českého zdravotnictví dokázala během tak krátké doby oddlužit 5 velkých nemocnic, dostat je ze ztrátového do plusového hospodaření a proinvestovat takový objem evropských dotačních prostředků, jako Krajská zdravotní, a.s. Naše společnost vykázala za loňský rok provozní zisk 117 milionů korun, odměny zaměstnancům za rok 2009 jsou v celkové výši 30,3 mil. Kč. Další část peněz jde na rezervy na opravy. Za první čtvrtletí tohoto roku jsme dosáhli provozního zisku ve výši 34,4.milionu korun.

     Na závěr nezbývá, než zopakovat to, co jsme několikrát jasně deklarovali, že se nebráníme žádné kontrole či auditu, ať již z Ministerstva financí ČR nebo jiné kontrolní instituce, či evropské organizace. Jasně se však musíme ohradit proti ničím nepodloženým tvrzením, poškozujícím naši společnost.
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a .s.
Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem

15.4.2010

Krajská zdravotní, a.s. podporuje biomedicínský výzkum

Na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem se 15. a 16. dubna sešlo více než 100 lékařů, vědců, inženýrů a manažerů na 1. ročníku konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“.

      Konference, pořádaná Krajskou zdravotní, a.s. a Technologickým centrem Akademie věd ČR, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, představila možnosti rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích s podporou externích zdrojů financování, zejména rámcových programů Evropské komise pro podporu vědy a výzkumu a z národních grantových programů.
 
     Konferenci zahájil předseda představenstva Krajské zdravotní a.s. Ing. Petr Benda. Ve svém úvodním příspěvku zdůraznil nepříznivé výchozí podmínky našeho regionu, projevující se jeho nelichotivým postavením na poli vědy a výzkumu v porovnání s vyspělými regiony EU, zvláště pak s regiony nám blízkými – Drážďany a Prahou. Oblast výzkumu, vývoje a inovací označil za klíčový faktor podpory růstu evropské konkurenceschopnosti, a to zejména v období hospodářského poklesu. Přislíbil podporu rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání v Ústeckém kraji i projektu univerzitní nemocnice v Ústí nad Labem, který byl nepsaným mottem celé konference.
 
     V duchu programu pokračovali v úvodních proslovech i Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s. a MUDr. Jiří Madar, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. zmínili dosavadní zkušenosti společnosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů EU, z prostředků určených na podporu vědy a výzkumu i z dalších zdrojů. Upozornili na příležitosti a hrozby, ležící před námi a seznámili účastníky konference se strategií Krajské zdravotní na cestě k univerzitní nemocnici.
    
     V několika přednáškách pak byl představen i plán projektu Univerzitní nemocnice v Ústí nad Labem, spojený s vytvořením Akademie jako kompetenčního centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a možné role akademických a dalších partnerů Krajské zdravotní, a.s. v tomto projektu.
 
     Účastníci konference vyjádřili podporu záměrům Krajské zdravotní, a.s. na poli biomedicínského výzkumu, nabídli jí pomocnou ruku při podávání nových projektů a při rozvoji zdravotnické výuky a vzdělávání.
 
 
Ing. Martin Zeman
projektový manažer
Krajská zdravotní, a.s.
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

    

 

15.4.2010

Nemocnice Krajské zdravotní obdržely monitory dechu pro nejmenší pacienty

Prostřednictvím Nadace Křižovatka obdržely 15. dubna dvě nemocnice Krajské zdravotní, a.s. 25 monitorů dechu pro malé pacienty z dětského a novorozeneckého oddělení. Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. obdržela 10 nových monitorů a Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. 15 nových monitorů dechu pro dětské oddělení. Celková hodnota Apnea monitorů BABYSENSE II činí 72 500, - Kč.

     Apnea monitor BABYSENSE IIje mobilní přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců. Čidla, umístěná v podložce dětské postýlky, sledují dech novorozence a případné selhání bezprostředně signalizují prostřednictvím připojeného akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj je významným pomocníkem v prvních měsících života novorozence.
 
     Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí na snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“, v souvislosti s případnou zástavou dechu.
 
     Sponzorský dar od firmy Elektrizace železnic Praha, a.s., zastoupené generálním ředitelem Ing. Karlem Morou, zprostředkovala pro dětské oddělení teplické nemocnice Nadace Křižovatka. Monitory dechu převzal primář dětského oddělení MUDr. Jaroslav Procházka. V děčínské nemocnici monitory převzal MUDr. Milan Pánek, primář dětského a novorozeneckého oddělení, jako přímý dar nadace.
 
Doplňující informace:
---------------------------
Převzato z tiskové zprávy Nadace Křižovatka, ze dne 15. 4. 2010
 
       Nadace Křižovatka byla založena počátkem roku 1995, s cílem pomáhat postiženým dětem a spoluobčanům. Za střed svého zájmu si nadace zvolila - jako jediná organizace v České republice -  pomoc dětem, ohroženým „ Syndromem náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“.
 
       Za dobu svého působení předala Nadace Křižovatka k dnešnímu dni 3455 monitorů BABYSENSE II, do nemocnic ve všech regionech České republiky. V průběhu roku 2010 a další léta se bude Nadace Křižovatka snažit doplňovat těmito monitory všechna dětská a novorozenecká oddělení nemocnic v celé České republice
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem

15.4.2010

Teplická nemocnice obdrží monitory dechu pro dětské oddělení

Dětské oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., obdrží 15 nových Apnea monitorů, které slouží k monitorování dechu a jako prevence syndromu náhlého úmrtí u novorozenců. Prostřednictvím Nadace Křižovatka věnuje nové Apnea monitory společnost Elektrizace železnic Praha, a.s., zastoupená Ing. Karlem Morou.

Akce proběhne 15. dubna 2010 od 13 hodin,
na dětském oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53, budova J – ambulance (přízemí), 415 29, Teplice
 
Slavnostní předání proběhne za účasti zástupců vedení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.,  náměstka pro zdravotní péči, MUDr. Vlastimila Woznici, hlavní sestry, Bc. Kateřiny Vágnerové a MUDr. Jaroslava Procházky, primáře dětského oddělení.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem

14.4.2010

Krajská zdravotní, a.s. se podílí na projektu „30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod“

Světový den pro CMP (cévní mozkové příhody)„ STROKE AWARENESS DAY“ je v letošním roce v ČR již pošesté rozšířen o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“, kterou vyhlásila Celebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP ve dnech od 26. dubna do 27. května 2010. Kampaň proběhne v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. v odštěpných závodech Chomutov, Teplice, Děčín a Ústí nad Labem.

     K letošní osvětové kampani „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“ se jako každý rok připojí také neurologická pracoviště nemocnic Krajské zdravotní, a.s. Tato čtyři neurologická oddělení jsou akreditovanými pracovišti, se statutem iktového centra, působící v rámci sítě iktových pracovišť v České republice, a jsou zařazena do mezinárodního registru pracovišť, provádějících systémovou trombolýzu v léčbě mozkového infarktu (SITS).
 
     Na neurologických odděleních chomutovské, teplické, děčínské a letos poprvé i ústecké nemocnice se uskuteční Den otevřených dveří těchto oddělení. V Nemocnici Děčín proběhne tento den 29. dubna, v Nemocnici Chomutov 5. května, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem 6. května a v Nemocnici Teplice proběhne den otevřených dveří 27. května.
 
     Pro příchozí zájemce budou připraveny nejen osvětové aktivity, ale také informační materiály, možnost změření krevního tlaku, krevního cukru i cholesterolu, zhodnocení rizikového profilu, vyšetření krkavic ultrazvukem a v neposlední řadě konzultace s odborníky na cévní mozkové příhody. V teplické nemocnici bude navíc akce provázena bohatým, doprovodným programem.
 
     Závěrečná akce projektu pořádaná v teplické nemocnici, představíhipoterapii, canisterapii, prezentaci integrovaného záchranného systému, ukázky výcviku služebních psů, ukázky první pomoci, prezentaci neziskových organizací, sdružujících pacienty postižené různými neurologickými nemocemi, přednášku o Vietnamu, ukázky paralympijských sportů, online přenos operace krkavice, ale také módní přehlídku zdravotnických uniforem a mnohé další.
      
     Vyhlašovatelem a odborným garantem tohoto celostátního projektu je Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP. Hlavními koordinátory projektu jsou, člen výboru České neurologické společnosti ČLS JEP a člen výboru Cerebrovaskulární sekce MUDr. Jiří Neumann z Iktového centra Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. a Hana Potměšilová, společnost Commedia Praha. Záštitu nad letošní kampaní převzaly Česká neurologická společnost ČLS JEP, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Výbor pro zdravotnictví Parlamentu ČR. Partnery projektu jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna, Boehringer-Ingelheim a.s., Sanofi-Aventis s.r.o. a Pfizer spol. s r.o.  
 
     O jednotlivých akcích, pořádaných v rámci „30 dnů CMP“ v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., budeme postupně podrobněji informovat.
-----------------------------
 
Doprovodné informace
     Cévní mozkové příhody (CMP) jsou v ČR hlavní příčinou trvalé invalidity, druhou nejčastější příčinou úmrtí, demencea významnou příčinou deprese a epilepsie u dospělých. Také incidence a prevalence CMP je v České republice vysoká a v posledních letech jepozorován vzrůstající trend a to jak u seniorů, tak i u lidí produktivního věku.  Každý rok postihne CMP v naší republice cca 30 000-35 000 lidí. CMP se může dostavit v každém věku, nejčastěji postihuje osoby po 65 roce života, velkou hrozbu, ale představuje již pro osoby nad 55 let a v ČR je velmi vysoký počet CMP i u lidí ve věku 49-65 let (2-3x vyšší oproti zemím západní a severní Evropy). I když je diagnostika, léčba i prevence CMP interdisciplinárním úkolem, je to neurologie, která má hlavní a integrující roli v komplexní péči o pacienta s CMP.  
     
     V současné době existuje v péči a léčbě CMP řada postupů a trendů, které významně zvyšují šance jak na přežití, tak zejména na zvýšení počtu nezávislých a soběstačných pacientů po CMP, ale jen pokud jsou léčebná opatření zahájena včas (např. trombolýza do 4.5 hodiny od vzniku prvých příznaků) a na adekvátním pracovišti (iktové jednotky/centra neurologických oddělení). Je žádoucí, aby o CMP bylo u laické i odborné veřejnosti stejné povědomí, jako o koronárních příhodách. Velmi důležitá je také rehabilitace a prevence.
 
     Letošní kampaň 30 dnů pro CMP má tak jako v předchozích letech upozornit, že CMP je velmi závažný, akutní a léčitelný stav, má zvýšit informovanost laiků i zdravotníků o příznacích, rizikových faktorech, možnostech prevence a také o nutnosti časného zahájení léčby tohoto onemocnění. Současně bude pozornost zaměřena i na mladé jedince, zejména na vztah CMP ke kuřáctví a hormonální antikoncepci u mladých žen.           
                                                                                      
     Od 26. 4. do 27. 5. 2010 jsou ve 32 nemocnicích připraveny tzv. dny otevřených dveří s cílem šíření osvěty o CMP. Ve vybraných regionech jsou připraveny odborné semináře pro zdravotníky a prezentace pacientské organizace ICTUS. Kampaň bude dne 27. 4. 2010 oficiálně zahájena tiskovou konferencí v Ústřední vojenské nemocnici v Praze – Střešovicích, včetně představení hlavních témat letošní kampaně a zdravotnických zařízení, zapojených do letošního projektu. 
 
     Během konání „30 dnů“ bude přístupná e-mailová poradna info@mozkovaprihoda.cz, na kterou mohou zájemci psát své dotazy na odborníky z iktových pracovišť. Informační portál www.mozkovaprihoda.cz nabízí mimo poraden také kompletní informace o problematice CMP zaměřené na Českou republiku. Více informací také na adresách www.ictus.cz, www.cmp.cz.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem

14.4.2010

Děčínská nemocnice obdrží monitory dechu pro dětské a novorozenecké oddělení

Dětské a novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., obdrží 10 nových Apnea monitorů, které slouží k monitorování dechu a jako prevence syndromu náhlého úmrtí u novorozenců. Nové Apnea monitory věnuje Nadace Křižovatka.

Akce proběhne 15. dubna 2010 od 14 hodin,
v zasedací místnosti ředitelství Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, budova J – přízemí, 405 99, Děčín
 
Slavnostní předání proběhne za účasti zástupců vedení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., ředitele, Ing. Václava Čečáka, náměstkyně pro zdravotní péči, MUDr. Anny Briestenské, hlavní sestry, Barbory Mudrové a MUDr. Milana Pánka, primáře dětského a novorozeneckého oddělení.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem
 

14.4.2010

Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádá akci "Studentská kapka krve"

Krajská zdravotní a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádá akci s názvem "Studentská kapka krve", s cílem získat nové dárce krve z řad studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Bližší informace najdete na webových stránkách www.transfuzni.webgarden.cz.

Akce proběhne 20. dubna 2010 od 7:00 do 10:30 hodin,
na transfuzním oddělení Krajské zdravotní a. s -  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ,   o. z., budova C,1. patro, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem
 

13.4.2010

Krajská zdravotní, a.s. pořádá konferenci „ Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“

Krajská zdravotní, a.s. a Technologické centrum Akademie věd ČR, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádají konferenci „ Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“. V průběhu konference budou představeny možnosti rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích s podporou externích zdrojů financování, zejména z rámcových programů EU pro podporu vědy a výzkumu a z národních grantových programů.

Akce proběhne 15. - 16. dubna 2010 od 9 hodin,
na výletním zámečku Větruše, Fibichova 392, 400 01 Ústí nad Labem
 
-          15. 4. 2010 v10:50 hodin, proběhne tisková konference pro představení možností vědy a výzkumu v regionálním zdravotnictví.
 
Více informací o programu konference najdete na: http://www.kzcr.eu/veda-a-vzdelavani/konference-odborne-akce/default.aspx
 
Akce proběhne za účasti Ing. Petra Bendy,  předsedy představenstva KZ, a.s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele KZ, a.s., MUDr. Jiřího Madara, ředitele KZ, a.s. – MNUL, o.z., Doc. RNDr. Judity Kinkorové, CSc., TC AV ČR, Doc. MUDr. Miroslava Tichého, CSc., ÚZS UJEP, MUDr. Miroslava Ouzkého, poslance Evropského parlamentu a dalších.

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte