2.6.2020

Informace pro návštěvy pacientů

od 26.5.2020  jsou povoleny návštěvy otců u porodu dle stanovených podmínek :

Ø  Otec vyplní dotazník  (Záznam o screeningu na Covid-19)

Ø  Bude mu změřena tělesná teplota

Ø  Mimo porodní box vždy použije ústenku

Ø  Pravidelně si dezinfikuje ruce

Ø  Po dobu pobytu na porodním sále  je oblečen v ústavním prádle (kalhoty, halena)

Ø  Otec se po celou dobu porodu nebude zdržovat mimo porodní box (vyjma použití toalety).


Od 26.5.2020  je opět zahájen provoz na 6 pokojích porodnice nadstandard.


Od 1.6.2020 jsou povoleny návštěvy dle stanovených podmínek :

Ø  Hned při vstupu na oddělení navštěvující osoba provede dezinfekci rukou

Ø  Vyplní dotazník ( Záznam o screeningu na Covid-19), vyplněný předloží ošetřujícímu personálu

Ø  Namátkově jí bude změřena teplota

Ø  Po celou dobu návštěvy musí být pacientka i navštěvující osoba vybavena ústenkou

Ø  Před a po návštěvě provede hygienickou dezinfekci rukou

Ø  podrobnosti viz příloha "Informace pro návštěvy pacientů, s platností od 1. 6. 2020"

 

Návštěvní hodiny :

Gynekologie I                                                15:00 -17:00

Gynekologie JIP                                             16:00 -17:00

Porodnice šestinedělí                                   15:00 -17:00

Rizikové těhotenství                                     15:00 –17:00

Porodnice nadstandard                               bez omezení

Za respektování těchto pokynů, kterými chráníme společně zdraví našich pacientů i zdravotnického personálu, Vám děkujeme.

1.5.2020

Oznámení Gynekologicko porodnické kliniky-změna způsobu třídění pacientů přicházejících do nemocnice

Od 1. května 2020 dochází v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem ke změně způsobu třídění přicházejících pacientů.

Pokud jste objednáni do nemocnice na plánované ambulantní vyšetření nebo hospitalizaci, před vstupem do ordinace vyplňte dotazník. 

Dotazník ke stažení a vyplnění naleznete níže v příloze "Dotazník - Záznam o screeningu na Covid-19".

Jestliže na některou z otázek v dotazníku odpovíte kladně, tzn. pociťovali jste v uplynulých deseti dnech známky respiračního onemocnění, byli v kontaktu s někým nakaženým Covid-19, jste v karanténě, nebo jste absolvovali test na COVID-19 s pozitivním výsledkem či výsledek ještě neznáte, kontaktujte před návštěvou nemocnice svého lékaře nejprve telefonicky. Poradí vám nejvhodnější postup.

Dodržujte, prosím, pravidla pohybu v nemocnici!

30.4.2020

Oznámení Gynekologicko-porodnické kliniky

Vážené nastávající maminky, Vážení tatínkové,

Od 1.5. 2020 0:00 hod. bude opět v provozu 5 nadstandardních pokojů na oddělení porodnice nadstandard.

17.4.2020

ZÁKAZ přítomnosti třetí osoby u porodu

Vážené nastávající maminky,

Vážení tatínkové, 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 16214/2020-1/MIN/KAN, kdy :

 

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

 

Mimořádné opatření nabývá účinnosti od 16.4.2020 od 0:00hod.

Výše uváděné podmínky jsou od 17. 4. 2020 splňeny u dvou porodních pokojů.

6.4.2020

Sepsání (registrace) k porodu

Vážené  maminky,

Ve stávající době,  kdy není možný osobní kontakt, bychom Vám rádi nabídli sepsání (registraci) k porodu pomocí formuláře, který 

elektronicky vyplníte a odešlete přímo na těchto stránkách "Elektronické sepsání (registrace) k porodu

Formulář prosíme vyplňovat  až od ukončeného 32.týdne těhotenství, NE dříve 

19.3.2020

Opatření Gynekologicko-porodnické kliniky v souvislodti s COVID-19

Vážené pacientky,

V souvislosti s výskytem COVID-19 v České republice byla přijata na naší klinice následující opatření:

·         Zákaz návštěv od 4.3.2020 – do odvolání.

·        Od 19.3.2020 je vyhlášen i Zákaz přítomnosti otců u porodu/ Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví/

·         Zákaz vstupů doprovodů do čekáren všech ambulancí.

·         Ruší se sepsání k porodu, předporodní kurzy.

·         Ruší se indikační, urogynekologická, myomová, onkologická, prekancerózní ambulance, poradna pro endometriózu, plánované výkony u neonkologických pacientek, výkony odkladné

·         Zůstává provoz ambulance : ČT - indikační ONKO poradna MUDr. Ivo Blšťáka, ÚT-Indikační poradna k por.operacím doc. MUDr. Tomáše Bindera, CSc.

·         Budou prováděny pouze výkony akutní, výkony u onkologicky nemocných pacientek a výkony v režimu jednodenní gynekologie.

 

OD 19. března 2020, 7:00 je  zavedena triáž (třídění) všech pacientů přicházejících do MNUL :

Všichni pacienti přicházející do MNUL zde budou podrobeni screeningu rizika nákazy. Triáž se bude týkat i Vašich odvozů z porodnice, po operacích domů, kteří nebudou vpuštěni do budov.

 

Pacientky (gynekologické+ těhotné) s pozitivním vstupním screeningem budou ošetřovány  POUZE v porodnické ( současné pohotovostní) ambulanci, D1,4.NP.         7:00-7:00/7 dnů v týdnu.

Pohotovostní služba pro gynekologické pacientky a těhotné do 12.týdne gravidity s negativním screeningem  probíhá na oddělení GYN 1.                                       Kontaktní telefon +420 477 113 608

Pohotovostní služba pro těhotné + příjem k porodu s negativním screeningem probíhá na porodním sále, pavilon D2, 4.NP. Kontaktní telefon +420 477 113 622

Příjem k porodu rodičky s pozitivním screeningem :porodní sál, pavilon D2,4.NP. Kontaktní telefon: +420 477 113 622

 

Uvedená opatření platí až do jejich odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

 

·         Všechny návštěvy lékaře předem projednejte  telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.

·         Nechoďte  automaticky a bez ohlášení  přímo do zdravotnického zařízení.

 

Děkujeme za pochopení a Vaší spolupráci

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Budova: G, D1, D2

Porodnická část : budova D2 (oddělení rizikového těhotenství a konzervativní gynekologie, porodní sál, oddělení šestinedělí, porodnice nadstandard, feto-maternální centrum, ultrazvukové pracoviště UZ1, UZ2 )

Gynekologie : budova G ( Gynekologie I., Gynekologie JIP, GYN ambulance, GYN příjmová ambulance)

V roce 2013 byla ustavena Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  Jejím přednostou byl jmenován docent MUDr. Tomáš Binder, CSc., primářem oddělení je MUDr. Ivo Blšťák. 

Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. je členem oborové grantové komise MZ ČR a výborů odborných sekcí České gynekologicko-porodnické společnosti JEP. Je rovněž členem výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků. Je autorem 116 odborných publikací v oponovaných odborných časopisech a 8 publikací jako hlavní autor v časopisech s impakt faktorem. Je člen Evropské perinatologické společnosti a Evropské společnosti pro kontracepci a na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, garanatem  studia oboru porodní asistence. 

Gynekologicko-porodnická klinika poskytuje zdravotní péči prostřednictvím specializovaných center.

Perinatologické centrum (porodnické a novorozenecké oddělení) patří mezi 12 republikových center vysoce specializované péče. Zajišťuje péči o pacientky s rizikovým a patologickým průběhem gravidity systémem „transportu in utero“. Koncem roku 2013 proběhla v ČR akreditace perinatologických center a porodnice v Ústí nad Labem status centra obhájila. Spádová oblast zahrnuje Ústecký kraj a přilehlé okresy okolních krajů (Libereckého, Karlovarského).

Cílem kliniky je prohloubení spolupráce se spoluzakladatelem kliniky-Univerzitou J.E.Purkyně, především s Fakultou zdravotnických studií a s Lékařskou fakultou UK v Plzni a to jak při realizaci pregraduální výuky studentů, tak při zapojení vybraných pracovníků kliniky do doktorandského studia. Jedním z prvních úkolů bude rozšíření poskytovaných služeb tak, aby pacientky Ústeckého kraje nemusely dojíždět na specializovaná vyšetření jinam.

Klinika je rozčleněna na část gynekologickou a porodnickou. Zároveň je akreditované pracoviště klinické psychologie.

1.2.2017 byl  zahájen provoz porodnické ambulance v  nově zřízeném Feto-maternálním centru, pavilon D1, 3.podlaží. Při realizaci centra došlo ke stavebním úpravám původních dispozic. V prenatální péči zajišťujeme screening vývojových vad na konci 1. a začátku 2. trimestru, tzn. prvotrimestrový screening ve 13. týdnu těhotenství a široké spektrum invazivních diagnostických metod, jako je např. odběr choriových klků, umožňující zjistit chromozomální a genetické odchylky plodu již na konci 1. trimestru těhotenství.
Přednosta kliniky

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Tel.:
+420 477 112 314
Email:

Vedoucí lékař Onkogynekologického centra a gynekologie; Statutární zástupce přednosty kliniky

MUDr. Ivo Blšťák

Tel.:
+420 477 114 260
Email:

Vedoucí lékař Perinatologického centra

MUDr. Pavel Gerych

Tel.:
+420 477 114 266
Email:

Zástupce přednosty kliniky odpovědný za organizační chod kliniky

MUDr. Al-Eraidi Hilmi

Tel.:
+420 477 113 613
Email:

Vedoucí lékař pro vědeckou a pedagogickou činnost

doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.

Tel.:
+420 477 113 606
Email:

Vrchní sestra kliniky

Iva Černá

Tel.:
+420 477 112 124
Email:

Gynekologie - sekretariát kliniky

Pavla Sobotková

Tel.:
+420 477 113 620
Email:

Porodnice - sekretariát kliniky

Hana Skružná

Tel.:
+420 477 113 600
Email:

Popis a výkony kliniky

Na gynekologické části kliniky zajišťujeme pro pacientky ústeckého okresu základní gynekologickou konzervativní i operační péči, oddělení funguje jako spádové zařízení pro komplikované případy z celého ústeckého regionu. Jako gynekologické onkocentrum zajišťujeme spolu s dalšími chirurgickými specialisty operační léčbu ženských maligních nádorů s navazující onkologickou péčí.

Klinika je dále zaměřena na endoskopické výkony, urologické zákroky při inkontinenci, operace při sterilitě. Klinika disponuje moderně vybaveným operačním sálem, kompletním vybavením pro operační a diagnostickou laparoskopii a hysteroskopii.

Porodnická část tvoří spolu s novorozeneckým oddělením jedno z 12 perinatologických center v České republice, kde se koncentrují pacientky s patologickým těhotenstvím nebo porodem. Ve spolupráci s oddělením genetiky a dětskou klinikou v centru fetální medicíny zajišťujeme péči o gravidní pacientky s rizikem vývojové vady.

Od 1. 6. 2016 je ZRUŠENA platba za účast u porodu.

Aktuální ceník nadstandardních služeb naleznete v části Ostatní.

Lůžka

Počet lůžek: 93


Příjem pacientky k plánovaným gynekologickým operacím a k jednodenním gynekologickým výkonům:

Registrace (administrativní příjem) pacientky k plánovaným gynekologickým operacím a jednodenních gynekologickým výkonům probíhá na Centrálním příjmu pacientů. Ten se nachází v budově "A"(ATRIUM), 1. podlaží. Po této registraci pacientka přejde do budovy "G", do 3. podlaží do příjmové gynekologické ambulance.

Prosím, čekejte