Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Skip Navigation Links

Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech

Projekt Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech v provozu

publikováno: MF Dnes - str. B2 | autor: Jasnet, spol. s r.o.

Krajská zdravotní, a. s. zahájila provoz mimořádně náročného a svým rozsahem u nás jedinečného projektu Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech. Původně měl být projekt realizován v první fázi v ústecké Masarykově nemocnici a následně ve druhé etapě pak ve zbývajících čtyřech nemocnicích - v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Při realizaci došlo ke změně postupu a jednotlivé součásti tohoto velmi specifického projektu byly paralelně nasazovány ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Před zahájením projektu byly nemocnice KZ, a.s., zejména v operačních oborech, různě vybavené chirurgickými nástroji jak z hlediska stáří, tak i rozdílného technického stavu. V rámci jednotlivých nemocnic byly uplatňovány různé systémy oběhu operačních nástrojů, týkající se nejen vlastní technické péče o tyto nástroje, ale i rozdílné postupy z hlediska ekonomicko-organizačního.

Složitost, nejednotnost a ve výsledku i finanční náročnost tohoto stavu byla podnětem pro zpracování a realizaci výše uvedeného projektu, jehož cílem je vyřešení evidence všech procesů na sterilizaci a operačních sálech, kontrola a označení všech nástrojů, optimalizace technického stavu všech nástrojů. Dále pak zahrnuje logistický a odborný audit, optimalizaci počtu a druhů nástrojů, optimalizaci sterilizačních a mycích postupů, na sálech evidenci přístrojů a jejich začlenění do daného systému. V neposlední řadě také reviduje celý systém evidence jednorázového spotřebního materiálu a spojuje spotřebu s konkrétním pacientem.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj a jeho hodnota přesahuje 55 milionů korun, přičemž Evropská unie se na něm podílí z 85 %.

Shrnutí:
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD
oblast podpory:1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Financování projektu:
Celkové výdaje projektu: 55 105 870,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 55 105 870,00 Kč
Dotace z ROP 50 972 929,75 Kč
Z toho EU 46 839 989,50 Kč
Vlastní veřejné prostředky 4 132 940,25 Kč

Přiložené soubory

29.02.2012

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"