Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Skip Navigation Links

Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech

Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech v KZ, a. s.

publikováno: Infolisty č. 3/2012 | autor: Ing. Iva Urbanová, Aleš Daniel

Všichni se operace bojíme. Při operační léčbě se používá anestezie, umělý spánek, analgezie, tlumení bolesti, zasahuje se do integrity těla, otevírají se tělní dutiny, tkáně, dochází ke krevním ztrátám.

To vše je pro pacienta velmi rizikové, pro úspěšnost a bezpečnost chirurgických zákroků je proto klíčové přesné dodržování zásad hygieny, bezpečnostních předpisů, lékařských postupů a dalších pravidel.

Každé selhání, či nepřesnost může mít pro zdraví pacienta, nebo dokonce život, fatální následky.

Aby se riziko chyb snížilo, vznikly kontrolní mechanismy, které dodržování všech předpisů a zásad evidují. Jedná se o velké množství dokumentů a záznamů, které se zatím tvoří především ručně.

Vezměme si jen přípravu sterilních pomůcek, nástrojů, tedy sterilizaci, kde se vše potřebné pro operační sál připravuje. Rukou psané záznamy o správných počtech nástrojů, žádanky, jsou kombinovány s automatickými výstupy z přístrojů, jako jsou sterilizátory a myčky. Všechna data musí být dohledatelná, evidují se tzv. šarže, každý proces má svoje unikátní číslo.

Vzhledem k velké finanční náročnosti, obrovské složitosti všech procesů a velmi omezené nabídce na trhu, je stav evidence a řízení operačních a sterilizačních postupů na technicky velmi nízké úrovni. Chybí propojení různých přístrojů a systémů, k evidenci se používají různé knihy, spotřeba na pacienta se eviduje jen někde atd. Navíc do procesů souvisejících se sterilizací a operačními sály je zapojeno obrovské množství zdravotnického personálu, což organizaci dále ztěžuje.

V poslední době se lze setkat s dílčími řešeními této problematiky. Nemocnice se vybavují speciálním softwarem, pořizují si počítače, čtečky. Většinou se ale jedná o izolovaná řešení části problému.

Dalším velkým problémem je materiálové vybavení – sterilizační obaly, tzv. kontejnery, nástroje. Ve větších fakultních nemocnicích bývá přibližně několik desítek tisíc operačních nástrojů, které se jen velmi obtížně udržují v perfektním stavu. A ještě složitější je jejich logistika, správná distribuce, ekonomické používání.

Krajská zdravotní, a. s. a její projektový tým si zvolili velmi ambiciózní cíl: precizně vyřešit evidenci všech procesů na sterilizaci a operačních sálech, zkontrolovat a označit všechny nástroje, optimalizovat technický stav všech nástrojů. Udělat logistický a odborný audit, zoptimalizovat počty a druhy nástrojů, optimalizovat sterilizační a mycí postupy. Na sálech evidovat všechny přístroje a zahrnout je do daného systému. Dále zrevidovat celý systém evidence jednorázového spotřebního materiálu a spojit spotřebu s konkrétním pacientem. K tomu je zapotřebí spolupráce všech dodavatelů, kteří musí přispět a dodat informace umožňující čtení čárového kódu.

Současně je navíc třeba propojit všechny nemocniční informační systémy odštěpných závodů do software pro CS a OS, který musí komunikovat jak s nemocničními pozitivními listy na straně jedné, tak s ekonomickými manažerskými programy na straně druhé.

Co bude výstupem tohoto komplexního a rozsahem unikátního projektu?

Každý pacient, který podstoupí v KZ operaci, bude mít jistotu, že je operován nástroji, které jsou v naprostém pořádku. O každém nástroji totiž existuje evidenční záznam, něco jako chorobopis. Ale nejen to, v evidenci bude možné dohledat, kdo nástroje chystal, myl, kontroloval, jak byly sterilizovány, za jakých podmínek. Vše bude kontrolováno jak obsluhou, tak automatem v počítači.

Rovněž jednorázová pomůcka, originální výrobek, bude přiřazen k pacientovi ve chvíli, kdy bude použit. Kontrola exspirace, šarže, skladů, to vše bude už nejen na sestřičkách, ale i na automatizovaném systému, který dále sníží riziko chyb, a to až na úroveň jednotlivého šicího vlákna, šroubku.

Do evidence jsou zahrnuty i přístroje, personál, díky tomu bude možné vytvářet kompletní perioperační protokol.

Celý projekt je mimořádný svým rozsahem. Bylo nutné jmenovat řídící radu projektu, kde mají svoje zástupce dodávající firmy i vedení KZ. Řídící rada se pravidelně schází a operativně řeší veškeré problémy. O šíři záběru svědčí to, že za KZ byli nominováni zástupci managementu, IT oddělení, lékařů, vedení COS, CS, investičního oddělení atd.

V současnosti se projekt dostává do závěrečné fáze, kdy se do projektu zapojily všechny nemocnice v KZ. Intenzivně probíhá značení, úpravy sít a plnění programu desítkami tisíc informací. Současně probíhá zkušební provoz, kontrolují se stovky akceptačních protokolů. Pevně věříme, že tento projekt bude přelomem v evidenci procesů kolem pacienta na operačních sálech, přispěje k jejich zprůhlednění a usnadní tak i jejich řízení. Je jednoznačné, že benefit pro pacienta, tedy zvýšení bezpečnosti, bude naplněn. Paralelně však již dnes vznikají úspory tisíců nástrojů, optimalizují se procesy, zvyšuje se efektivita práce. Pomohla i diskuse nad každým postupem, sestavou každého operačního síta, dá se říct, že proběhlo něco jako velká inventura, něco, na co obvykle nebývá dostatek času.

Shrnutí:
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD
oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Financování projektu:
Celkové výdaje projektu: 55 105 870,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 55 105 870,00 Kč
Dotace z ROP 50 972 929,75 Kč
Z toho EU 46 839 989,80 Kč
Vlastní veřejné prostředky 4 132 940,25 Kč

Přiložené soubory

02.03.2012

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"