Oddělení nukleární medicíny v Chomutově

Umístění: Areál nemocnice, budova B, 1. nadpodlaží, vchod 5

(Na konci polikliniky zabočíte doleva a první vchod vlevo v areálu nemocnice.)

Toto oddělení neprovádí ozařování pat.

Ozařování pat provádí radioterapeutické oddělení, telefonní kontakt: +420 474 447 885.

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů (radiofarmak). Řadí se mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Umožňuje vyšetření v širokém spektru medicínských oborů - od pediatrie přes vnitřní lékařství až po např. psychiatrii. Neexistuje orgán či zjištění funkce orgánu, který by nebyl zahrnut v některých metodikách nukleární medicíny. Dětští klienti mají k dispozici samostatnou čekárnu.

Klientovi je aplikováno velmi malé množství radiofarmaka, které je potřebné k získání kvalitní obrazové informace. Radiační zátěž při metodách v nukleární medicíně je srovnatelná, či často menší, než při jiných vyšetření. Délka pobytu klienta se v diagnostické části pohybuje přibližně v rozpětí několika desítek minut až po několik hodin, tato doba závisí na povaze použitého radiofarmaka pro určité konkrétní vyšetření, nejedná se tedy o délku vyšetření, která obvykle nepřesahuje 20 až 60 minut.

Pozitronová emisní tomografie (PET/CT) - princip metody umožňuje zachytit funkční metabolické změny, které předcházejí změnám strukturálním, a lze tedy mnohdy odhalit onemocnění či progresi choroby dříve než při použití standartních vyšetřovacích metod. V nádorové diagnostice se využívá metoda odlišnosti v metabolismu zdravé a nádorové buňky, ve které je metabolismus obecně zvýšen a dochází k nahromadění radiofarmaka. Tím se naskýtá možnost zobrazení nádorové tkáně, resp. odlišení tumoru a zdravé tkáně. Jedinečný význam má PET v diagnostice ložiskového postižení kostní dřeně a také v odlišení recidivy nádorů v terénu pooperačních nebo iradiačních změn, kdy standartní zobrazovací metody obvykle selhávají. Další nespornou výhodou je velký rozsah snímání (standardně od očnic pod třísla) umožňující určit správný rozsah onemocnění před zahájením léčby (staging). Na základě tohoto vyšetření dochází ke změně léčebného postupu až ve 25 % případů. 

Terapeutický stacionář nukleární medicíny využívá terapeutických radiofarmak k léčbě kostních metastáz. Terapeutická část je řešena jako denní stacionář se čtyřmi lůžky, TV a sociálním zařízením. Délka pobytu klienta na tomto denním stacionáři je obvykle šest hodin (dle nařízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost). Během této doby je klientovi podána terapeutická látka a může být provedeno celotělové vyšetření se zobrazením metastatických ložisek. Po intravenózním podání terapeutického radiofarmaka dojde velmi rychle k jeho navázání v místě skeletálních metastáz.

Ve spektru terapeutických možností je dále tzv. radiační synovektomie, indikovaná v případě recidivujících kloubních výpotků, nejčastěji kolenních kloubů. Ani v tomto případě není indikace omezena odborností. V terapeutické části jsou k dispozici pro klienty dvě čekárny s TV a sociálním zařízením.

Konvenční nukleární medicína má k dispozici čtyři vyšetřovny, které jsou vybaveny hybridní gamakamerou SPECT/CT (Optima NM/CT 640), gamakamerou SPECT (Discovery NM 630), planární gamakamerou (Nucline AP) a specializovanou gamakamerou SPECT určenou pro snímání srdce (Discovery NM 530c).

Na oddělení jsou dvě čekárny pro klienty s TV a sociálním zařízením. 

Pozitronová emisní tomografie má vyšetřovnu s PET/CT skenerem (Biograph Vision 450), ovladovnu, 3 boxy pro naaplikované pacienty a aplikační box. 

K oddělení nukleární medicíny patří i čisté prostory pro přípravu radiofarmak, které splňují nejnovější legislativní požadavky a jsou vybaveny jedním laminárním boxem pro přípravu radioaktivních látek jak pro diagnostickou, tak i terapeutickou část. 

Ke všem vyšetřením i terapeutickým aplikacím klient podepisuje informovaný souhlas.

Objednávání pacientů od 7:00 - 15:00

Tel.:                             +420 474 447 712

Fax:                             +420 474 447 437Žádost o zaslání obrazové dokumentace systémem ePACS

Pro zaslání obrazové dokumentace nás prosím kontaktujte na tel. č.: +420 474 447 712 a zároveň vyplňte níže uvedenou elektronickou žádost.


Seznam písemných souhlasů

Písemný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s poskytnutím zdravotního výkonu: 

Nukleární medicína

Diagnostická část – nejčastěji prováděná vyšetření

Scintigrafie skeletu a třífázová scintigrafie skeletu - obecně u jakékoliv lokalizované léze (primární, sekundární nádory, zánětlivé procesy, metabolické poruchy, M.Perthes, M. Paget).

Scintigrafie kostní dřeně -  - zobrazuje celotělově kostní dřeň, upřesní etiologii ložiskových nálezů, zachycených při celotělové scintigrafii skeletu.

Perfuzní scintigrafie myokardu (klidová, zátěžová) - k průkazu ICHS, funkce LK.

Perfuzní a ventilační scintigrafie plic - k vyloučení plicní embolizace.

Ventrikuloscintigrafie  - stanovení funkce levé i pravé komory.

Venoscintigrafie dolních či horních končetin  - vyšetření průchodnosti žilního řečiště, k průkazu flebotrombózy, žilních kolaterál, insuficientních spojek.

Lymfoscintigrafie nepřímá dolních či horních končetin – k průkazu stavu lymfatického systému.

Scintigrafie sentinelových (spádových) lymfatických uzlin - předoperační u maligního melanomu a karcinomu mammy.

Dynamická scintigrafie ledvin - ke stanovení odtokových poměrů, funkce ledvin.

Statická scintigrafie ledvin - zjišťuje vrozené vývojové vady, hodnotí funkční parenchym (zejména po akutní pyelonefritidě).

Detekce ektopické žaludeční sliznice (Meckelova divertiklu). – zejména u dětí může prokázat ektopické žaludeční sliznice.

Scintigrafie štítné žlázy - k zhodnocení morfologie, lokalizace, akumulace, rezidua po strumektomii.

Scintigrafie příštítných tělísek - při podezření na adenom, event. jejich ektopie.

Scintigrafie dřeně nadledvin - u hyperplazie dřeně, neuroblastomu, karcinoidu, feochromocytomu.

Scintigrafická detekce zánětu - k lokalizaci místa infekce a aktivního zánětu.

Scintigrafické detekce nádoru -  zobrazuje především neuroendokrinní typy nádorů, jejich metastázy a známky recidivy. Např. karcinoid., feochromocytom, aj.

Scintigrafie štítné žlázy pomocí MIBI - u klientů s nádorem ŠŽ.

Perfuzní scintigrafie mozku - DaTSCAN - u pacientů s klinicky nejasným parkinsonským syndromem.  

Pozitronová emisní tomografie
PET/CT trupu s FDG
PET/CT trupu s FCh
PET/CT skeletu s NaF
PET/CT mozku s FDG

DPD scan (detekce kardiální amyloidózy) - diagnostika srdeční Transthyretinové amyloidózy (poškození srdce ukládajícími se fragmenty určitých bílkovin).


Terapeutická část

Radiační synovektomie – u klientů s recidivujícími kloubními výpotky. V případě této terapie je velmi vhodná imobilizace příslušného kloubu v délce 48 hodin pro zabránění úniku radiofarmaka z kloubu s následkem snížení efektu léčby. Synovektomii lze opakovat po 3 měsících.

Paliativní terapie kostních metastáz - ke zmírnění bolesti u metastatického postižení kostí.

Přístrojové vybavení

PET/CT skener Biograph Vision 450

Hybridní přístroj SPECT/CT Optima NM/CT 640

SPECT Discovery NM 630

SPECT Discovery NM 530c

Planární gamakamera Nucline APProsím, čekejte