Základní informace                                            Organizační struktura 

Kde získat informace a jakým způsobem podat žádost

Pravidla pro podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatelem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informace se poskytnou žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Krajské zdravotní, a.s., a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neposkytuje se informace: 

·         je-li v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup,

·         pokud je označena za obchodní tajemství (viz § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění),

·         týká-li se majetkových poměrů osob,

·         vztahuje-li se na ni ochrana osobnosti a soukromí (poskytne se jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu),

·          byla-li předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

·         je-li zveřejňována na základě zvláštního zákona (například zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě) a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období,

·         byla-li by tím porušena ochrana duševního vlastnictví, stanovená zvláštním předpisem (například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů /autorský zákon/, v platném znění),

·         týká-li se probíhajícího trestního řízení,

·         týká-li se rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků

·         údajích vedených v evidenci incidentů podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ze kterých bylo možné identifikovat orgán nebo osobu, která kybernetický bezpečnostní incident ohlásila nebo jejichž poskytnutí by ohrozilo účinnost reaktivního nebo ochranného opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti,

Krajská zdravotní, a.s. může omezit poskytnutí informace, pokud:

 

  • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům Krajské zdravotní, a.s.,
  • jde o novou informaci, jež vzniká při přípravě rozhodnutí povinného subjektu (pokud zákon nestanoví jinak) do okamžiku, kdy je příprava ukončena rozhodnutím,
  • informace o průběhu a projednávání kontrol prováděných cizími kontrolními orgány uvnitř Krajské zdravotní, a.s., a to až do jejich ukončení.

 

Způsob podání žádosti

Ústně lze podat žádost:

-     telefonicky (kontakt na poskytovatele – 477 114 106)

-     osobně (na sekretariát generálního ředitele v sídle Krajské zdravotní, a.s., úřední hodiny 8:00-14:00)

Žádosti sdělené ústně budou vyřizovány neformálně, tedy i ústně bez zbytečného nárůstu administrativy. Pokud se žadatel nespokojí s ústním vyřízením, je třeba, aby podal písemnou žádost.

Písemně lze podat žádost:

·       poštou na adresu:           
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 13  Ústí nad Labem 

·       do datové schránky:                     5gueuef

·       předáním písemné žádosti

-      na podatelnu (přízemí budovy ředitelství na výše uvedené adrese, úřední hodiny  Po-PÁ 7:00-15:00)

Žádost lze podat elektronickou poštou pouze na následující adresu elektronické podatelny:

·       adresa elektronické podatelny: sekretariat@kzcr.eu.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu  - sekretariat@kzcr.eu.   Bude-li elektronická žádost podána na jinou elektronickou adresu, nebude s ní nakládáno jako s žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.

Náležitosti písemné a elektronické žádosti

Žádost musí obsahovat následující:      

a)    uvedení, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona

b)    kdo ji činí (fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. V případě elektronické cesty musí být uvedena i elektronická adresa)

c)    předmět žádosti  

-     musí být srozumitelný

-     musí z něj být zřejmé, jaká informace je požadována

-     nesmí být formulován příliš obecně

Postup Krajské zdravotní, a.s. při vyřizování žádosti

Krajská zdravotní, a.s. posoudí obsah žádosti a:

- brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

- v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů od doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

- v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žadateli,

- poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Směřuje-li žádost o poskytnutí informace k poskytnutí zveřejněné informace, může Krajská zdravotní, a.s. ve lhůtě do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Prodloužení lhůty

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení je žadatel před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace informován.

Krajská zdravotní, a.s. poskytne žadateli informaci nebo rozhodne o odmítnutí žádosti.

Rozhodnutí o odmítnutí podle informačního zákona Krajská zdravotní, a.s. vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti a v případě, že žádosti nebylo vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, uvede v odůvodnění rozhodnutí, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práv autorského, je-li tato osoba Krajské zdravotní, a.s. známa.

Krajská zdravotní, a.s. je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu, která je spojena s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. Je také oprávněna požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Krajská zdravotní, a.s. sdělí žadateli písemně tuto informaci spolu s výší úhrady, včetně způsobu zaplacení, a to ještě před poskytnutím požadované informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované částky nezaplatí, Krajská zdravotní, a.s. žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta pro zaplacení neběží.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Krajská zdravotní, a.s. o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů počítané ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím Krajská zdravotní, a.s. k nadřízenému orgánu - Ústeckému kraji.

Odvolání se adresuje Krajské zdravotní, a.s. písemným způsobem v požadovaném počtu vyhotovení viz níže.

-       O odvolání může rozhodnout generální ředitel (tzv. autoremedurou), pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví a spolu s rozhodnutím o odvolání poskytne žadateli požadovanou informaci, jinak

-       odvolání, pokud mu byť i jen z části nevyhoví, neprodleně se svým vyjádřením zašle Ústeckému kraji, který o odvolání rozhodne

Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co je navrhováno.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo osob a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Odvolání musí obsahovat označení orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal povinnému subjektu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej správní orgán na náklady odvolatele.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci může podat žadatel

 a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci,

b) kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, a nebylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,

d) který nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti poskytováním informací,

a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

Stížnost může být podána písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, bude o ní sepsán záznam.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Krajská zdravotní, a.s. předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne dojití stížnosti, pokud v této lhůtě stížnosti sama nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízení orgán při rozhodování o výši úhrady sdělené žadateli v souvislosti s poskytováním informací přezkoumá postup Krajská zdravotní, a.s. a výši úhrady potvrdí, sníží nebo nařídí Krajské zdravotní, a.s., aby zjednala nápravu.

V ostatních případech nadřízený orgán postup Krajská zdravotní, a.s. potvrdí, nebo nařídí Krajské zdravotní, a.s., aby žádost vyřídila, nebo usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Náklady spojené s poskytnutím informace

Krajská zdravotní, a.s. je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Lze žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Požadavek úhrady písemně oznámí spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává.

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost bude odložena. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

Ceník

Název služby

Měrná jednotka

Cena vč DPH 

Práce odborného referenta související s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací

hodina

420,00

Fotokopie dokumentu (kopie nebo tisk A4 jednostranně černobíle)

strana

1,00

poštovné

ks

 

dle ceníku provozovatele poštovních služeb

Prosím, čekejte