Zvýšení kvality psychiatrické péče - Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Číslo výzvy:
 75. výzva IROP - Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.

Název projektu: Zvýšení kvality psychiatrické péče - Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173

Rozpočet projektu: Celkové výdaje: 42 179 724,76 Kč
                                    Celkové způsobilé výdaje: 36 886 263,55 Kč
                                    Celkové nezpůsobilé výdaje: 5 293 461,21 Kč
                                    Celková přijatá dotace: 31 353 324,01 Kč (85 %)

Termín realizace: 9. 6. 2021 - 28. 3. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu byla rekonstrukce a modernizace stávajícího psychiatrického oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, a to formou celkové rekonstrukce pavilonu P, ve kterém je oddělení umístěno. Během realizace projektu došlo k úpravě vnitřních konstrukcí, zateplení obálky budovy, opravě střechy, výměně výplní otvorů, opravě dalších konstrukcí, výměnám, opravám či doplnění technického zařízení budovy. Rekonstrukce budovy povede k omezení spotřeby energií a omezení produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší. 
Projekt také řešil neustále se zvyšující nároky na kvalitu péče, zvyšování bezpečnosti pacientů, dalším z důvodů byly i zvyšující se počty pacientů a celkový nárůst psychiatrických diagnóz.

Cíle projektu: Cílem projektu bylo zlepšení kvality a dostupnosti psychiatrické péče s důrazem na úspěšné začlenění duševně nemocných zpět do společnosti. Cíle a výstupy předkládaného projektu jsou v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty Ústeckého kraje, strategií reformy psychiatrické péče dle metodiky přípravy veřejných strategií MZČR /www.reformapsychiatrie.cz/; reflektují trendy potřebnosti péče o pacienty.

Zvýšení kvality psychiatrické péče - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo výzvy:
 54. výzva IROP - Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Název projektu: Zvýšení kvality psychiatrické péče - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168

Rozpočet projektu: Celkové výdaje: 13 613 692,21 Kč
                                    Celkové způsobilé výdaje: 11 191 882 Kč
                                    Celkové nezpůsobilé výdaje: 2 421 810,21 Kč
                                    Celková přijatá dotace: 9 513 099,70 Kč

Termín realizace: 4. 7. 2019 - 9. 5. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu byla modernizace stávajícího psychiatrického oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, a to formou pořízení a modernizace vybavení zázemí pro pacienty i zdravotnický personál a dále pořízení zdravotnických prostředků, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v oboru psychiatrie. Projekt přispěl ke splnění neustále se zvyšujících nároků na kvalitu péče i zvyšování bezpečnosti pacientů. Předmětem projektu byly také stavební práce, včetně nových rozvodů slaboproudých elektroinstalací, instalace optických kabelů, klimatizace, zřízení chronobiologické fototerapie, finálních úprav interiéru i exteriéru budovy a revitalizace venkovního prostranství, kde vznikl uzavřený relaxačně-terapeutický areál se sportovním vybavením, altánem, lavičkami. 

Cíle projektu: Cílem projektu bylo zlepšení kvality a dostupnosti psychiatrické péče s důrazem na úspěšné začlenění duševně nemocných zpět do společnosti. Cíle a výstupy předkládaného projektu jsou v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty Ústeckého kraje, strategií reformy psychiatrické péče dle metodiky přípravy veřejných strategií MZČR /www.reformapsychiatrie.cz/; reflektují trendy potřebnosti péče o pacienty.
Prosím, čekejte