7.7.2022

Krajská zdravotní má další čtyři koordinátory zdravotní péče

Čtyři nové koordinátory zdravotní péče jmenoval generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. Koordinátoři fungují jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče. Jejich hlavním cílem je optimalizace péče napříč Krajskou zdravotní (KZ).

Novými koordinátory zdravotní péče se stali MUDr. Jana Dušánková, primářka Oddělení paliativní medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL), MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o.z., MUDr. Vladimír Hraboš, lékař Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL) a MUDr. Jan Schraml, Ph.D. přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie FZS UJEP a MNUL.

„Velmi mne těší, že lékaři, které jsme oslovili, přijali nabídku stát se koordinátory zdravotní péče v rámci své specializace. Jsem přesvědčen, že přispějí ke zkvalitnění a zefektivnění zdravotní péče o pacienty v Ústeckém kraji, což je samozřejmě naší prioritou. Naším cílem je dosáhnout optimalizace zdravotní péče i nákladů, které je na ni potřeba vynakládat,“ řekl při předání pověřovacích dekretů novým koordinátorům MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Úkolem koordinátorů zdravotní péče je především komunikace s partnery v jednotlivých nemocnicích naší společnosti. Těmi jsou zejména primáři konkrétních oborů a ředitelé odštěpných závodů, kteří vytvářejí generely, od nichž se následně odvíjí koncepce zdravotní péče, kterou mají nemocnice do budoucna poskytovat,“ doplnil MUDr. Jiří Laštůvka náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Velice si vážím převzatého postu a věřím, že z této pozice se nám podaří nejen efektivně rozvíjet paliativní péči ve všech nemocnicích KZ, ale že se bude rozvíjet i spolupráce s Ústeckým krajem s cílem vytvořit smysluplnou krajskou koncepci paliativní péče,“ uvedla po svém jmenování MUDr. Jana Dušánková.

„Chtěl bych poděkovat za důvěru vyjádřenou jmenováním do funkce koordinátora chirurgických oborů KZ. Mou představou je využít možností Krajské zdravotní ke zlepšení spolupráce všech operačních oborů napříč všemi nemocnicemi KZ ve prospěch našich pacientů,“ přiblížil své plány MUDr. Jan Rejholec.

„Děkuji za projevenou důvěru, kterou chápu také jako ocenění mé dosavadní odborné práce pro KZ. V této funkci bych chtěl i nadále smysluplně rozvíjet robotickou chirurgii v Krajské zdravotní a pokusit se zefektivnit a zracionalizovat urologickou péči v rámci KZ,“ okomentoval své jmenování MUDr. Jan Schraml, PhD.

„Velmi si vážím jmenování do funkce koordinátora klinických studií. Mým cílem bude jejich zpřístupnění všem oborům a nemocnicím v rámci Krajské zdravotní, které o práci na nich projeví zájem. Koordinace spolupráce klinických oborů a všech dalších zainteresovaných oddělení by mohlo v krátké době vést k celkovému zvýšení počtu klinických studií,“ řekl MUDr. Vladimír Hraboš.

Čtyři noví koordinátoři zdravotní péče KZ nyní doplňují dvanáct stávajících, které pro lékařské obory do funkce jmenoval generální ředitel KZ v minulých měsících. Jsou jimi MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky FZS UJEP a MNUL a další specialisté z pracovišť v ústecké nemocnici - MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, přednosta Ortopedické kliniky, MUDr. Josef Škola, EDIC, primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, MUDr. Jan Špička, MBA, primář Oddělení klinické biochemie, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky a MUDr. Jan Kordík, který působí jako internista v Nemocnici Teplice a také jako vedoucí Centra pro poruchy dýchání ve spánku v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Dalšími koordinátory jsou MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, MUDr. Renata Přibíková, primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín, pro urgentní příjem MUDr. Eva Smržová z anesteziologicko-resuscitačního oddělení děčínské nemocnice, MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP a MNUL, MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky FZS UJEP a MNUL, a MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, primářka Neurologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice.

  

Zdroj: info@kzcr.eu

Zleva: Petr Malý, Jan Rejholec, Jana Dušánková, Vladimír Hraboš, Jiří Laštůvka

Zleva: Petr Malý, Jan Rejholec, Jana Dušánková, Vladimír Hraboš, Jiří Laštůvka


4.7.2022

Děčínská nemocnice se dočká nového Pavilonu péče o matku a dítě

Nemocnici Děčín čeká další rozvoj. Kromě již právě probíhající stavby pavilonu Emergency, a to včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, bude výstavba pokračovat druhou fází, v rámci které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

Děčínská nemocnice výrazně mění a do budoucna ještě změní svoji tvář. Představenstvo Krajské zdravotní, a.s., v čele s předsedou MUDr. Ondřejem Štěrbou, schválilo na svém posledním předprázdninovém jednání druhou fázi výstavby právě v tomto svém zdravotnickém zařízení.

Představenstvo společnosti uložilo generálnímu řediteli MUDr. Petru Malému, MBA, zpracovat zadávací podmínky pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby zahrnující opci na realizaci části stavby – hemodialyzačního střediska. „Jsem velmi rád, že investiční akce, které se této naší nemocnice týkají, budou pokračovat. Pacienti, nebo v tomto případě hlavně pacientky, tento krok jistě ocení, stejně jako personál, který se dočká nového zázemí,“ říká MUDr. Ondřej Štěrba.

Konkrétně je předmětem tohoto investičního záměru stavba na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. „Již v minulosti jsme deklarovali, že tuto stavbu realizovat chceme, že ji vnímáme jako jednoznačný krok správným směrem. Stávající prostory opravdu neodpovídají současným požadavkům, to si musíme přiznat,“ vyjadřuje se k novému pavilonu i místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Leoš Vysoudil, MBA.

Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál – porodní, 17 standardních lůžek), gynekologii (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance).

Součástí investičního záměru je i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Vizualizace dostavby děčínské nemocnice

Vizualizace dostavby děčínské nemocnice


1.7.2022

Novým přednostou gynekologicko-porodnické kliniky se stal MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.

Na pozici přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,  k dnešnímu dni vystřídal doc. MUDr. Tomáše Bindera, CSc., MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.

„Panu doktoru Vančovi přejeme v pozici přednosty hodně úspěchů. Za univerzitu předpokládám pokračování fungující spolupráce a další rozvoj kliniky,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

„Jedním z prvních úkolů pana přednosty bude stabilizace týmu lékařů a sester gynekologicko-porodnické kliniky. Dále pak bude třeba například koncentrovat do ústecké Masarykovy nemocnice onkogynekologickou operativu,“ nastínil první kroky nového přednosty generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Budu se snažit, aby se naše klinika dostala tam, kam patří a kde byla před nějakými patnácti až dvaceti lety, aby se opět stala výkladní skříní ústecké Masarykovy nemocnice. Odbornost máme velice dobrou, takže pokud se nám podaří zajistit ostatní věci, tedy především personál a vybavení, pak věřím, že jsme schopni být jedním z významných pracovišť v rámci ČR,“ řekl po svém jmenování MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Marcel Vančo, Ph.D. (vlevo) a doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

MUDr. Marcel Vančo, Ph.D. (vlevo) a doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.


28.6.2022

Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci 18. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL), uspořádala ve spolupráci s Neonatologickou klinikou FZS UJEP a MNUL 18. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Odborná konference se uskutečnila ve dnech 23. a 24. června 2022 v hotelu Větruše v Ústí nad Labem. Akce se konala pod záštitou České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a PhDr. Ing. Petra Nedvědického, primátora statutárního města Ústí nad Labem. Společně s přednostou gynekologicko-porodnické kliniky doc. MUDr. Tomášem Binderem, CSc., byli odbornými garanty konference také MUDr. Pavel Gerych z téže kliniky a MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky FZS UJEP a MNUL.

Neonatologie patří k oborům, v nichž Česká republika dosahuje jedny z nejlepších výsledků na světě. Lékaři jsou schopni zachraňovat novorozené děti s porodní hmotností 500 gramů a také z nejkritičtější nejnižší věkové skupiny a hmotnosti pod 1000 gramů. Více než polovinu z nich úspěšně vrátí, vesměs bez většího hendikepu, do života. V celé České republice existuje 12 perinatologických center, 2 z nich provozuje Krajská zdravotní, a to - v nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě. Jde o centra vysoce specializované péče, prostřednictvím kterých zdravotníci poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy vyskytující se u matky, plodu či novorozence během těhotenství, porodu a šestinedělí. Ústecké centrum má přesah do Libereckého kraje, mostecké na Lounsko a do Karlovarského kraje.

Konferenci zahájil doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. „Jsem hrdý na to, že se nám podařilo dostat se výsledky naší práce z posledního místa perinatologických center do středu statistik. Vzhledem ke skladbě obyvatelstva v Ústeckém kraji to považuji za veliký pokrok. V ústavních perinatálních výsledcích jsme dokonce téměř na špici,“ uvedl docent Binder.

Přivítat účastníky konference přišel také primátor města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petr Nedvědický. „Osobně si nelehké práce lékařů a sester velmi vážím. Když nastanou problémy, vím, že jsme v dobrých rukách a konference, jako je ta dnešní, již tradiční, jistě přispívá k tomu, že dokáže zdravotníky posunout profesně opět o kousek dál,“ řekl primátor Nedvědický.

Účastníci konference si vyslechli celkem šestnáct vystoupení svých kolegů. Na dvoudenní akci se přihlásilo téměř 150 zdravotníků, kteří si užili také bohatý kulturní doprovodný program. „Budu asi mluvit za všechny, když vyjádřím svou radost nad tím, že jsme se po vynucené několikaleté pauze mohli na Perinatologických dnech Ústeckého kraje opět setkat a vyměnit si řadu zkušeností,“ prozradila doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc. z Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP a MNUL.


Zdroj: info@kzcr.eu


27.6.2022

Děčínská nemocnice získala akreditaci pro nástavbový obor urogynekologie

Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., se stalo akreditovaným pracovištěm pro nástavbový obor urogynekologie. Platnost akreditace, kterou Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo již v dubnu letošního roku, je pět let. Význam urogynekologie a dopady akreditace na zdravotnické pracoviště v rozhovoru přibližuje primář gynekologicko-porodnického oddělení děčínské nemocnice MUDr. Peter Kraus.

Pane primáři, co je vlastně urogynekologie?

Jde o jeden ze základních oborů gynekologie. První oblastí, kterou se zabývá, je inkontinence - únik moči u žen. Může být různého typu a podle toho ji léčíme, ať již konzervativně nebo operativně. Druhou oblastí urogynekologie je porucha statiky pánevního dna, což znamená pokles jednotlivých kompartmentů pánevního dna současně nebo v různých kombinacích.

Co můžete, jako zdravotnické pracoviště, studentům nabídnout?

U nás se mohou školit i lékaři v přípravě na atestaci z urogynekologie. Můžeme jim nabídnout veškeré diagnostické a léčebné postupy a výkony, které se v urogynekologii v současnosti provádí. Stresovou inkontinenci řešíme pomocí transobturátorových pásek a v indikovaných případech i retropubických pásek, či Bulkamidem. Pokles pánevních orgánů dle indikace řešíme přední (zadní) plastikou s nebo bez laparoskopicky asistované hysterektomie, operací dle Amreich-Richtera, eventuálně laparoskopickou promontofixací. Školenci mohou vidět i klasickou urogynekologickou poradnu, kde indikujeme jednotlivé pacientky ke konservativnímu či operačnímu řešení. Součástí poradny je i urodynamické vyšetření a cystoskopie.

Jste nyní certifikovaným školicím centrem. Co musí lékař absolvovat, aby se stal specialistou?

Lékař, který se chce atestovat na urogynekologa, musí absolvovat devět měsíců praxe v centru, které má statut akreditovaného pracoviště, jaký jsme právě získali. A pak ještě tři měsíce v některém ze specializovaných center v Praze. Dále absolvuje přibližně pět několikadenních předatestačních seminářů včetně celostátních konferencí, musí splnit předepsané počty operací a být perfektně teoreticky připraven. Musí publikovat práci v odborném recenzovaném časopisu, kterou pak obhájí před zkušební komisí. Tam samozřejmě obhajuje i své teoretické znalosti.

Jaké jste museli splnit podmínky pro získání akreditace?

Pracoviště musí mít lékaře s atestací z urogynekologie, adekvátní přístrojové vybavení, dále odpovídající počet výkonů – operací, a dostatečný počet pacientek.

Vraťme se podrobněji k tomu, co jste říkal v úvodu. Jaké jsou nejčastější obtíže, s nimiž vás pacientky navštěvují? A jak je léčíte?

Nejčastěji přicházejí ženy, které v oblasti genitálu cítí abnormalitu, že jim „něco vadí“. Buď jim padá děloha, přední či zadní poševní stěna nebo třeba vše dohromady. Případně mají potíže s únikem moči, což léčíme medikamentózně nebo operativně.

Znamená to, že ne vždy je potřeba přistoupit k invazivnímu zákroku?

Při tzv. dráždivém močovém měchýři, kdy pacientky pociťují časté nutkání na močení a zásadně jim to snižuje kvalitu života, se řeší problém nejčastěji medikamentózně. Méně často, a to pouze pokud medikamentózní léčba nepomáhá, se aplikuje do močového měchýře botox, který má léčebné účinky. Vesměs je však léčba dráždivého močového měchýře konzervativní. Mají-li ženy únik moči při kašli, smíchu, běhu, či nošení břemena, ordinuje se rehabilitace. V případě, že se míjí účinkem, nastupuje operativa. 

Jakou roli hraje v této oblasti prevence? Je vůbec nějaká účinná, možná?

Žena by se měla zdravě stravovat a hydratovat, přiměřeně zatěžovat své pánevní dno - cvičit, hýbat se, běhat, plavat, jezdit na kole. Z mého pohledu je prevencí zdravý životní styl.

 

Roční statistiky Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.:

150 operací odstranění dělohy

75 – 80 antiinkontinenčních operací

100 operací pro poruchu statiky pánevního dna

650 – 700 porodů (150 císařským řezem)

Zdroj: info@kzcr.eu

Primář gynekologicko-porodnického oddělení děčínské nemocnice MUDr. Peter Kraus

Primář gynekologicko-porodnického oddělení děčínské nemocnice MUDr. Peter Kraus


22.6.2022

Krajská zdravotní ocenila své zaměstnance za výsledky v oblasti vědy a výzkumu v roce 2021

Krajská zdravotní, a.s., uspořádala v úterý 21. června 2022 v Červené aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Výroční vědeckou konferenci Krajské zdravotní, a.s., a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v roce 2021 v oblasti vědy a výzkumu – cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s., nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí. Záštitu nad akcí převzali Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, a MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. (KZ).

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce v daných kategoriích slavnostně vyhlásil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s. Akce se za vedení Ústeckého kraje zúčastnil radní v oblasti zdravotnictví Ing. Radim Laibl, za Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Fakulty zdravotnických studií (FZS UJEP) doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., a další zástupci univerzity. VVK se účastnilo Představenstvo KZ v čele s předsedou statutárního orgánu MUDr. Ondřejem Štěrbou, členové Dozorčí rady KZ, generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA a zástupci managementu společnosti.

„Děkuji za příležitost zahájit takto renomovanou vědeckou a společenskou akci, jakou Výroční vědecká konferenci Krajské zdravotní bezpochyby je,“ pozdravil účastníky MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Ústecký kraj se dlouhodobě snaží o podporu Krajské zdravotní. Teď máme před sebou ty nejvyšší cíle, a to nejen dotáhnout do konce investice v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově. Nejdůležitější pro mě ale je, že Krajská zdravotní disponuje takovými kapacitami a odborníky, kteří tu dnes jsou, že jejich jména jsou známá nejen za hranicemi Ústeckého kraje, ale i za hranicemi republiky,“ řekl na úvod konference Ing. Radim Laibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví.

„Je důležité si uvědomit, že hodnotíme rok 2021, rok stále ještě plný Covidu, plný péče o naše pacienty a vy jste si přesto našli čas na to, abyste vědecky bádali a publikovali. Za to vám patří velký dík, stejně jako představenstvu společnosti, které vám odsouhlasilo podporu interní grantové agentury,“ uvedl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a.s., za rok 2021 výroční ceny za nejlepší vědeckou práci lékaře, cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let, cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků, cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství, cenu v kategorii Republiková prvenství, cenu za příkladnou reprezentaci, cenu za vědecké a odborné aktivity oddělení.

Profesor Sameš zhodnotil dosavadní činnost vědecké rady a celkové výsledky jednotlivých pracovišť Krajské zdravotní, a.s., v předchozích roce. Poděkoval za k dnešnímu dni v devíti kolech poskytnutou interní grantovou podporu v celkové výši 45 milionů Kč. Představil také nově jmenovaného člena Vědecké rady KZ, primáře Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, o.z., Mgr. Jiřího Kozelku. Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady KZ.

Cenu v kategorii „Republiková prvenství“ získal MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., z Kliniky úrazové chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici (MNUL) a oceněn byl i Kolektiv zástupců zdravotníků z různých pracovišť v Ústeckém kraji (Iktová centra, Komplexní cerebrovaskulární centrum, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje). V této kategorii uspěli i specialisté z Neurochirurgické kliniky v MNUL doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Bolcha a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

V kategorii „Příkladná reprezentace“ ceny obdrželi MUDr. Patrik Rajs z Oční kliniky v MNUL, MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, přednosta Ortopedické kliniky v MNUL, a MUDr. Jan Lodin z Neurochirurgické kliniky.

Kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“ byla první s určením pořadí. Nejlepší výsledky dosáhla Neurochirurgická klinika, na 2. místě skončila Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a 3. místo obsadila Ortopedická klinika v MNUL.

Cenu pro nejlepší vědeckou práci lékaře získal prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D., z Oddělení hrudní chirurgie MNUL, za 2. místo ji dostal prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, přednosta KAPIM, a jako 3. nejlepší v této kategorii byl oceněn MUDr. Ing. Jan Beneš z téže kliniky.

První místo a cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal MUDr. Štěpán Cimrman z Infekčního oddělení MNUL, cenu za 2. místo MUDr. Vojtěch Kunc z Kliniky úrazové chirurgie v MNUL a za 3. místo MUDr. Jan Lodin z Neurochirurgické kliniky.

Cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků obdržela Ing. Pavla Bradáčová z Oddělení klinické hematologie MNUL.

Cena za nejlepší monografii patří Ing. Bc. Soně Brabcové z Kliniky úrazové chirurgie.

V soutěži o nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství na nejvyšší metu dosáhla Kateřina Rusková z Neurologického oddělení MNUL, 2. místo získaly Pavla Kubínová, DiS., a Bc. Ivana Vernerová z Neurochirurgické kliniky. Oceněnými na třetím místě byly Bc. Zuzana Hejčlová a Lenka Hrdličková – také z Neurochirurgické kliniky.

Slavnostní setkání v Kampusu ústecké univerzity moderoval Roman Vojtek. Součástí programu bylo vystoupení Ivy Kubelkové a přehlídka historických uniforem zdravotních sester v provedení studentek FZS UJEP.


Zdroj: info@kzcr.eu

Ocenění zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.

Ocenění zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.


21.6.2022

Významné investiční akce v nemocnicích Krajské zdravotní si prohlédl hejtman s členy představenstva

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller navštívil spolu s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Ondřejem Štěrbou a místopředsedou představenstva společnosti MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, významné investiční akce v děčínské, ústecké a chomutovské nemocnici KZ.

Výstavba pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH, bude probíhat do 20. 12. 2023. Předmětem investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro oddělení Centrálních operačních sálů, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a Oddělení hrudní chirurgie. V letošním roce bude dokončena hrubá stavba.

„Investiční akce takového rozsahu v rámci Krajské zdravotní, a.s., ale troufnu si říct, že i v celém Ústeckém kraji, nemají obdoby. Vnímáme je samozřejmě jako absolutní prioritu. Chtěl bych poděkovat našim zaměstnancům a také všem návštěvníkům našich nemocnic, že chápou omezení, která jsou v souvislosti se stavbami nezbytná. Na nové stavby se všichni těšíme, budou představovat významné zkvalitnění zdravotní péče,“ říká k probíhajícím aktivitám MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784,5 milionu Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z., do poloviny prosince 2023. Předmětem investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT), 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. Do konce roku se počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

V děčínské nemocnici by výstavba měla pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru. Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál - porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance). Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

„Dění na jednotlivých stavbách velmi pečlivě sledujeme, a to nejen od stolu. Obdobné cesty určitě ještě s kolegy absolvujeme. V Děčíně a v Ústí nad Labem probíhá vše podle plánu, a to i časového. V Chomutově jsme v jistém skluzu, ale jsme přesvědčení, že se vše povede dohnat,“ komentuje návštěvu stavenišť místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Leoš Vysoudil, MBA.

V areálu Nemocnice Chomutov, o.z., bude výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 milionů Kč včetně DPH probíhat do poloviny prosince roku 2023. Předmětem investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D. V chomutovské nemocnici se do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

Investiční akce jsou částečně financovány z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow Krajská zdravotní, a.s., využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s. V případě výstavby v ústecké nemocnici činí dotace z IROP 500 milionů Kč, v Děčíně a Chomutově je to shodně po 150 milionech Kč.

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. -  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Předání staveniště: 29. 10. 2020
Doba realizace: do 20. 12. 2023
Celková cena díla dle veřejné zakázky: 1 397 493 297,69 vč. DPH
Zhotovitel: sdružení společností s názvem „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“

Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Předání staveniště: 4. 10. 2021
Doba realizace: do 15. 12. 2023
Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH
Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.

Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. (II. etapa dostavby)

Předpokládané náklady stavby: 384 milionů Kč včetně DPH (dle rozpočtu projektové dokumentace z r. 2021).
V současné době je k předmětnému záměru již vydáno stavební povolení a dále probíhají intenzivní jednání, a to jak s jediným akcionářem, tak interně v rámci vedení Krajské zdravotní, a.s. Hlavním bodem jednání je ujednotit se na takovém postupu, aby bylo zaručeno co nejvíce kontinuální a bezprostředně navazující zahájení druhé etapy v komplexní dostavbě strategické investice v děčínské nemocnici. Jde o jednu z hlavních priorit v rámci celé Krajské zdravotní, a.s.

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

Předání staveniště: 23. 9. 2021
Doba realizace:  do 15. 12. 2023
Celková cena díla dle VZ:   833 862 444  Kč vč. DPH
Zhotovitel: Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“

  

Zdroj: info@kzcr.eu

Zprava: MUDr. Ondřej Štěrba, Ing. Jan Schiller, MUDr. Leoš Vysoudil, MBA

Zprava: MUDr. Ondřej Štěrba, Ing. Jan Schiller, MUDr. Leoš Vysoudil, MBA


17.6.2022

Krajská zdravotní uspořádala pátý ročník Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádalo ve dnech 9. a 10. června 2022 pátý ročník odborné Konference centrálních operačních sálů a sterilizace. Dvoudenní akce se dvěma stovkami účastníků se konala v prostorách Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu nad konferencí převzal Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.  

Netradiční součástí prvního dne setkání byl – vzhledem k probíhající výstavbě nového pavilonu pro operační sály, oddělení jednotek intenzivní péče a standardní lůžková oddělení včetně umístění kardiochirurgie v areálu ústecké nemocnice na Severní Terase, a dostavbám nemocnic v Děčíně a Chomutově – blok „Nemocnice – Občanská stavba ve veřejném prostoru“. V něm vystoupili přední odborníci z Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Předsedajícími této části konference byli i generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Petr Malý, MBA, a MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Z pohledu Krajské zdravotní i jakéhokoliv poskytovatele zdravotní péče je potřeba si uvědomit, že systém úhrad zdravotních pojišťoven, které nám poskytují platbu za výkony, nepočítá s tím, že bychom stavěli mohutné zdravotnické stavby. Z toho, co vyděláme za poskytování zdravotní péče, často nejsme schopni do nich zainvestovat a jsme odkázáni na dotační tituly z Evropské unie, státu či Ústeckého kraje. Nám se je podařilo skloubit tak, že jsme mohli zahájit vedle ústeckého pavilonu i dostavby dalších dvou nemocnic. Je těžké takovou investiční akci realizovat. Mít včas připravenou projektovou dokumentaci, plánovat dlouhodobě, abychom ve správnou chvíli požádali o vypsaný dotační titul. Současná situace nám projekty významně zdražuje. Uděláme všechno proto, abychom jejich realizaci do konce příštího roku, jak je plánováno, dokončili,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA.  

Pro účastníky konference byly připraveny v pěti blocích mimo jiné přednášky specialistů řady oborů největší nemocnice KZ, například neurochirurgie, kardiochirurgie, sportovní medicíny, anesteziologie, urologie a sexuologie nebo epidemiologie. Mezi přednášejícími byli i odborníci ze Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Protiepidemického oddělení Státního zdravotního ústavu v Praze, Krajské hygienické stanice hlavního města Prahy či Oddělení ústavní epidemiologie Nemocnice Jihlava. 

Odborným garantem akce byl MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., primář Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice. „Letošní pátý ročník naší konference se konal po tříleté pauze způsobené covidovou pandemií. O to víc mě potěšilo, že si naše akce zachovala stabilní počet příznivců, což se projevilo v bohaté účasti posluchačů po oba dva dny konání konference. Zaznělo 28 odborných sdělení z nejrůznějších oblastí medicíny, které souvisí s provozem operačních sálů a sterilizace. Letošní odborný program jsme oživili pozváním dvou speciálních hostů. Jmenovitě Lenky Berrouche, špičkové ultramaratonkyně, která se v posledních letech umisťuje na nejvyšších příčkách i nejtěžších světových ultramaratonů. Je mistryní České republiky v běhu na 24 hodin v roce 2020, kdy zvládla zdolat těžko uvěřitelných 217 km. Zároveň je zaměstnankyní Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici. Druhým speciálním hostem byl Jan Venca Francke, dobrodruh, triatlonista a specialista na extrémně těžké zimní ultramaratony. Letos se účastnil na běžkách jednoho z nejtěžších závodů na světě Iditarod Trail Invitational. Ten se odehrává v pusté a drsné přírodě zimní Aljašky za extrémních mrazů a měří neuvěřitelných 1000 mil - 1600 km. Pozváním speciálních hostů jsme chtěli odborný program jednak odlehčit a jednak zprostředkovat účastníkům konference možnost nahlédnout do života a životní filozofie špičkovým vytrvalostním sportovcům,“ uvedl v rámci hodnocení pátého ročníku konference primář Humhej.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., primář Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., primář Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


14.6.2022

Nemocnice Krajské zdravotní v Mostě nabídne stravování pro veřejnost

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., nabídne od 20. 6. 2022 ve svém moderním stravovacím provozu obědy kromě pacientů a zaměstnanců společnosti také zájemcům z řad veřejnosti. Jídelna v pavilonu „B“ je otevřena od pondělí do pátku od 11:30 do 13:45 hodin, v sobotu, neděli a během svátků od 12:30 do 13:30 hodin.

„Chceme v maximální možné míře fungovat jako efektivní zařízení. Napadlo nás tedy, proč neumožnit stravování nejen pacientům a zaměstnancům naší nemocnice, ale i veřejnosti. Jsem přesvědčený, že celá řada lidí tuto možnost ocení a bude pozitivně překvapena kvalitou a chutí podávaného jídla. Myslím, že se rozhodně nemáme za co stydět,“ říká o této nabídce Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z.

Jak tedy začít?

V pokladně jídelny Nemocnice Most vám každý čtvrtek od 12:30 do 13:45 hodin vystaví čipovou kartu, na kterou si vložíte peníze – částka je na vlastním uvážení. Čipovou kartu lze v tento čas dobít, stejně jako i vrátit, jestliže se rozhodnete stravování v mostecké nemocnici ukončit. Oběd si můžete objednat prostřednictvím terminálu před jídelnou, a to vždy do 7:30 hodin předešlého dne, přičemž na sobotu, neděli a pondělí je potřeba objednat do pátku 7:30 hodin. Jídelní lístek připravuje stravovací provoz mostecké nemocnice na tři týdny dopředu.

Cena oběda, který obsahuje polévku, hlavní jídlo a nápoj, je pro veřejnost 99 Kč.

Zdroj: info@kzcr.eu

Stravovací provoz mostecké nemocnice najdete v pavilonu B.

Stravovací provoz mostecké nemocnice najdete v pavilonu B.


14.6.2022

Dnes je Světový den dárců krve. Přijďte darovat vzácnou tekutinu před odjezdem na dovolenou, apelují primáři transfuzních oddělení Krajské zdravotní

Cílem Světového dne dárců krve, který každoročně připadá na 14. červen, je poděkovat dárcům a uvědomit si potřebu bezpečné krve a transfuzních přípravků i zásadní význam dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství krve. V období letních prázdnin navíc transfuzní centra často bojují s dočasným nedostatkem dárců, kteří odjíždějí na dovolené.

„Během léta nám pravidelně ubývá přibližně dvacet až třicet procent dárců. Nejprve chybějí kvůli probíhajícím dovoleným a následně je musíme často dočasně vyřadit, dle rizikovosti oblasti, ze které se vrátí. Někde je to měsíc, někde i půl roku. Přesvědčujeme proto dárce, aby krev darovali před odjezdem na dovolenou,“ vysvětluje MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Spotřeba krve v letním období navíc neklesá, přibývá závažných úrazů. „Rostoucí spotřeba je u nás způsobena i vznikem kardiochirurgie, a některá oddělení také dohánějí operace, které odkládaly kvůli covidu. V roce 2019 byla spotřeba krve v ústecké Masarykově nemocnici o 20 procent nižší než v roce 2021,“ dodává primář oddělení, které krví zásobuje velkou část nemocnic Krajské zdravotní, a.s., nemocnici v Roudnici nad Labem a částečně také Fakultní nemocnici v Motole.

Na ústeckém oddělení krev každý měsíc daruje kolem patnácti set dárců. „Počet dárců krve postupně pomalu klesá. Populace stárne a mladší generace často raději navštěvují placená plazmacentra. Objevují se ale noví dárci mezi 30 až 40 lety, za což jsme moc rádi,“ těší primáře Masopusta.

Podobná situace je také v Chomutově. „V evidenci máme aktuálně 5252 dárců krve. Potřeba krve všech krevních skupin je samozřejmě trvalá a velmi rádi přivítáme i nové dárce. Těm stávajícím patří velké poděkování, zvláště těm, kteří s námi spolupracující dlouhodobě,“ řekla MUDr. Vladimíra Kašková, primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.

Dárcovství krve v Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), má dvě transfuzní oddělení. V ústecké Masarykově nemocnici a v chomutovské nemocnici. V nemocnicích v Teplicích a Mostě jsou odběrové prostory, které jsou detašovanými zdravotnickými pracovišti těchto transfuzních oddělení. V děčínské nemocnici se provádějí odběry krve v samostatném odběrovém středisku, odebranou krev a plazmu zpracovává ústecké transfuzní oddělení. 

Transfuzní oddělení jak v ústecké Masarykově nemocnici, tak v chomutovské nemocnici jsou plnohodnotnými zdravotnickými pracovišti na stejné úrovni.

Zájemci o darování krve se mohou přímo obracet na naše transfuzní oddělení nebo odběrová pracoviště v našich nemocnicích. Zde se jim bude ochotně věnovat náš zdravotnický personál. Veškeré informace zájemci o darování krve najdou na webových stránkách Krajské zdravotní, a.s. V České republice může darovat krev každý, komu je mezi 18 a 65 lety a neprodělal nebo netrpí závažnějším onemocněním, kdy by odběr krve mohl ohrozit jeho zdraví.


Zdroj: info@kzcr.eu

Odběr krve v ústecké Masarykově nemocnici

Odběr krve v ústecké Masarykově nemocnici

Odběr krve v ústecké Masarykově nemocnici


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte