24.5.2011

Krajská zdravotní, a. s. stále jedná se zdravotními pojišťovnami

Na dnešním jednání představenstva Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči, informoval o stavu jednání se zdravotními pojišťovnami na téma smluvních limitů zdravotní péče, poskytovaných pojišťovnami nemocnicím společnosti pro tento rok.

Jednání se zdravotními pojišťovnami stále probíhají a neustále se vyvíjejí. Během tohoto týdne jsme obdrželi informaci ze Všeobecné zdravotní pojišťovny o změně úhrad také u tzv. centrových léků, kdy změna reference na úroveň roku 2009 bude mít za následek ošetření méně pacientů, dokonce nutnost vyřazení pacientů z léčby roztroušené sklerosy nebo onkologických pacientů. Další jednání s touto pojišťovnou budou probíhat v příštím týdnu.
 
Protože si zdravotní pojišťovny objednaly v roce 2011 menší rozsah zdravotní péče než v předchozích letech, jsou tyto poskytnuté finanční prostředky zcela nedostačující pro rozsah péče jaký je třeba pro zajištění řádného a plynulého chodu našich zdravotnických zařízení (nemocnic). Proto je naše společnost nucena přistoupit k nezbytným krokům, kdy méně závažné, neakutní a život neohrožující vyšetření a zákroky budou přesouvány na dobu pozdější.
 
Pokud se zdravotní pojišťovny rozhodnou navýšit objednanou péči, tak jsme plně připraveni ji poskytnout. Současně zdůrazňujeme, že tato opatření, přesuny apod. se netýkají akutních ošetření pacientů.
 
Díky omezení úhrad od zdravotních pojišťoven a odkládání plánovaných výkonů se množí stížnosti pacientů. Pouze jedna ze zdravotních pojišťoven přislíbila navýšení financí. OdložItelné výkony musíme odkládat, abychom měli prostředky na zajištění akutní péče a věříme, že tento náš postup pacienti pochopí.
 
K 31. 3. 2011 zanikla zdravotní pojišťovna Média, se kterou měla Krajská zdravotní, a. s. rovněž uzavřenu smlouvu za její pojištěnce. Tyto závazky převzala Všeobecná zdravotní pojišťovna, která ovšem zatím nedořešila způsob navýšení úhrad za tyto převzaté pojištěnce.
 
Po sloučení obou pojišťoven přešel závazek z veřejného příslibu na VZP a pojištěnci pojišťovny Média se stali pojištěnci této největší zdravotní pojišťovny. Proto se na úhradu jim poskytnuté zdravotní péče vztahují dosud uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče a Krajské zdravotní, a. s. zde vzniká pohledávka za tyto pojištěnce ve výši cca 50 mil. Kč.
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478

18.5.2011

Krajská zdravotní, a. s. prezentuje robotické operace na mezinárodní konferenci TERENA 2011

Letošní největší a nejprestižnější evropské setkání v oblasti výzkumných sítí probíhá pod patronací sdružení CESNET od 16. do 19. května v pražském Clarion Congress Hotelu. Mezi pěti sty účastníky z celého světa jsou i zástupci Krajské zdravotní, a. s., kteří mj. prezentují internetový přenos robotické operace v nekomprimované 3D full HD kvalitě a medicínské využití videokonferencí v endoskopii.

Zástupci Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. (KZ) představují úspěchy své dvouleté činnosti nejenom v samotné medicíně, ale i v telemedicíně spolu s Oddělením multimediálních služeb KZ. Přenos roboticky asistované operace karcinomu prostaty odborně představil a okomentoval MUDr. Miloš Bočan z Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Krajská zdravotní, a. s. se také zapojí spolu se 14 účastníky z Japonska, Číny, Indie, Malajsie, Filipín a Jihoafrické republiky do videokonference, v rámci které prezentuje konkrétní záznamy z endoskopických zákroků MUDr. Jiří Stehlík, primář ústecké gastroenterologie, kdy naším tématem je drenáž pankreatu - ERCP výkon i s rentgenovými snímky a odstranění polypu ve střevě. Tato „multisite videokonference“ probíhá pomocí v Číně speciálně vyvinutého softwarového řešení, tzv. DVTS-plus, které vyniká naprosto minimálním časovým zpožděním přenosu a účastníci z různých kontinentů spolu mohou společně komunikovat, konzultovat, a to vše opravdu v reálném čase.

Videokonferenci tradičně moderuje dr. Shuji Shimizu (Kyushu University) z Japonska.  Na technickém zajištění videokonference spolupracuje s odborníky ze sdružení CESNET také Pavel Pečiva z Oddělení multimediálních služeb Krajské zdravotní, a. s. Průběh konference natáčí i Česká televize pro futurologický magazín Milenium, navíc 18. května je celý tento pořad zaměřen na telemedicínu jako obor přítomnosti i budoucnosti, včetně úspěchů Krajské zdravotní, a. s. na tomto poli.

TERENA Networking Conference je největší evropskou konferenci o sítích pro výzkum a vývoj na bázi špičkových komunikačních a informačních technologií. Vědeckovýzkumná spolupráce Krajské zdravotní, a. s. se sdružením vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET, z. s. p. o., má dlouholetou tradici a rozvíjí se např. v oblasti telemedicíny, videokonferencí a vysokorychlostních počítačových sítí. V roce 2010 akcelerovala do oblasti HD a 3D HD přenosů a telekonferencí. Zajištěním videokonferencí a telemostů se na straně Krajské zdravotní, a. s. intenzivně věnují odborníci z Oddělení multimediálních služeb Centra informačních technologií KZ. 

Doprovodné informace:
Mezinárodní konference TERENA 2011
https://tnc2011.terena.org/

Futurologický magazín ČT Milenium
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412-milenium/211411058030518/

Krajská zdravotní, a. s.
http://www.kzcr.eu/

CESNET, z. s. p. o.
http://www.cesnet.cz/

   

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


10.5.2011

Vyjádření Petra Bendy, předsedy představenstva KZ, a. s. ke včerejšímu usnesení KVV ČSSD Ústeckého kraje

V návaznosti na včerejší jednání KVV ČSSD Ústeckého kraje, které přijalo usnesení, ve kterém požádalo krajské radní o mé odvolání z funkce předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. bych chtěl uvést následující.

ÚOHS udělil Krajské zdravotní, a. s. dvě pokuty, které tvoří celkem částku 900 tis. Kč.

Jedna pokuta je udělena v souvislosti s realizovanou veřejnou zakázkou s názvem „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní, a. s.“,  ve výši 700.000,- Kč. Chtěl bych připomenout, že v době přípravy této zakázky, průběhu výběru a podpisu smlouvy (8. 12. 2008) s vybranou firmou jsem nebyl předsedou ani členem představenstva KZ, a. s. Členem  představenstva jsem se stal 17. 12. 2008. Zcela logicky tedy za ni nemohu nést žádnou odpovědnost.

Druhá pokuta byla udělena ve výši 200 tis. Kč v případu soutěže na dodávku “Šicích materiálů - Krajská zdravotní, a. s.”, smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána 10. 7. 2009.

Proti výrokům rozhodnutí ÚOHS (Orgánu dohledu) podala KZ, a. s. v zákonné lhůtě podrobný rozklad. Na základě všech uvedených skutečností, popsaných ve svých odvoláních, pak navrhuje Krajská zdravotní, a. s., aby předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí Orgánu dohledu v plném rozsahu zrušil.

Obě rozhodnutí jsou tedy zatím nepravomocná.

Administraci obou těchto výběrových řízení prováděla společnost Vaharina, a. s. Ta vyhrála administraci výběrových řízení v Krajské zdravotní, a. s. v létě 2008. Smlouvu s Vaharinou, a. s. uzavřela KZ, a. s. 22. 8. 2008 - tedy opět v době, kdy jsem v Krajské zdravotní nepůsobil, jak jsem již uvedl výše. V případě, že by pokuty byly Orgánem dohledu potvrzeny, budeme jejich zaplacení požadovat po této společnosti.

Rozhodnutí KVV ČSSD Ústeckého kraje nebudu žádným způsobem komentovat.

Na jednání představenstva Krajské zdravotní, a. s. jsme dnes (10. 5. 2011) mimo jiné schválili závěry  hospodaření za rok 2010, kdy Krajská zdravotní, a. s. hospodařila s hospodářským výsledkem 62 mil. Kč, při zachování stávajícího rozsahu, struktury a poskytování zdravotní péče občanům Ústeckého kraje, v ekonomicky nelehkém období roku 2010. Toto je výsledek práce nejen představenstva a vedení Krajské zdravotní, a. s., ale všech zaměstnanců společnosti.

 

Ing. Petr Benda
předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

 

 

 

Zpracoval:

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


6.5.2011

Vyjádření Krajská zdravotní, a. s. k pokutě Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

Předseda ÚHOS dnes informoval o udělení dvou pokut Krajské zdravotní, a. s., které se týkají výběrového řízení na doplnění zdravotnických zařízení a přístrojů a tendru na dodávku šicích materiálů.

 V prvním případu udělení pokuty, v souvislosti s úspěšně realizovanou veřejnou zakázkou s názvem „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní, a. s.“, obdržela v dubnu 2011 Krajská zdravotní, a. s. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým uložil zaplacení pokuty ve výši 700.000,- Kč., za spáchání údajného správního deliktu.

Ve druhém případu udělení pokuty ve výši 200 tis. Kč v případu soutěže na dodávku šicích materiálů orgán dohledu KZ, a. s. vytýká, že nedodržela postup stanovený zákonem, když při realizaci veřejné zakázky nedodržela zásadu diskriminace, resp. svými požadavky diskriminovala případné dodavatele nastavením podmínek soutěže..

Proti všem výrokům rozhodnutí ÚOHS (Orgánu dohledu) podala KZ, a. s. v zákonné lhůtě podrobný rozklad. Na základě všech uvedených skutečností, popsaných ve svých odvoláních, pak navrhuje Krajská zdravotní, a. s., aby předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí Orgánu dohledu v plném rozsahu zrušil.

Orgán dohledu KZ, a. s. vytýká, že nedodržela postup stanovený zákonem, když „neprodloužila lhůtu pro podání nabídek, ačkoliv provedla úpravy v uveřejněném vyhlášení“, a když údajně „nepostupovala transparentním a přezkoumatelným způsobem při posouzení nabídky vybraného uchazeče“.

KZ, a. s. již v průběhu prvoinstančního správního řízení ve svém vyjádření pro Orgán dohledu ze září 2009 (které ÚOHS zcela opomněl) uvedla na svoji obranu, že sice byla prodloužena lhůta pro dokončení předmětné veřejné zakázky, avšak nedošlo a nemohlo tím dojít ke změně zadávacích podmínek. Provedená změna neměla takovou povahu, která by si vyžadovala také prodloužení lhůty pro podání nabídek. Změna nemohla mít vliv ani na výši ceny podaných nabídek. 

KZ, a. s. také již v září 2010 poskytla argumentačně precizní a vyčerpávající zdůvodnění oprávněnosti a transparentnosti svého postupu při posouzení nabídky vybraného uchazeče. Toto zdůvodnění však Orgán dohledu nikterak nebral v potaz a nijak se s ním v odůvodnění svého pozdějšího rozhodnutí nevypořádal.  KZ, a. s. přitom zvolený postup shledává jako jediný možný, aby dostála dikci zákona o veřejných zakázkách a požadavku transparentnosti.

K tomu KZ, a. s. dále ve své reakci uvedla, že závěry a dovozování Orgánu dohledu o porušení zákona o veřejných zakázkách vycházejí ze zjevně nesprávného posouzení věci jak po stránce skutkové, tak po stránce právní. Pozici KZ, a. s. rovněž umocňuje skutečnost, že žádný z potenciálních uchazečů nepodal proti šetřenému postupu námitky.

KZ, a. s. dále poskytla Orgánu dohledu argumentačně vyčerpávající zdůvodnění oprávněnosti svého postupu, kdy žádného z uchazečů v podmínkách soutěže nediskriminovala a naopak vedla  výběrové řízení v souladu se zákonem, když předmět plnění veřejné zakázky vymezila pomocí obecných specifikací, srozumitelným všem případným dodavatelům, aby mohli vypracovat vzájemně porovnatelné nabídky.

Krajská zdravotní, a. s. věří, že Orgán dohledu na základě podrobného rozkladu přehodnotí svůj postup, včetně obou vydaných rozhodnutí a upustí také od udělení pokut.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


2.5.2011

2. Krajský neurologicko-neurochirurgický seminář odborníků Krajské zdravotní, a. s.

V závěru měsíce dubna (28. 4. 2011) proběhl v Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z. 2. Krajský neurologicko-neurochirurgický seminář, který se konal ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a byl zařazen do kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Pořadatelství semináře se ujala prim. MUDr. Iva Ondečková z děčínské neurologie. Koordinátory a odbornými garanty semináře byli prim. MUDr. Jiří Neumann z chomutovské neurologie a doc. MUDr. Martin Sameš, Csc. z Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL). Multidisciplinárního semináře se zúčastnilo téměř 50 lékařů, nejen z řad neurologů a neurochirurgů, ale i dalších lékařských oborů.   

Odborná sdělení pokrývala široké spektrum problematiky mozkových krvácení. Neurologové prezentovali aktuální epidemiologická data o cévních mozkových příhodách v ČR, současné možnosti konzervativní léčby hemoragických iktů a vztah mezi antikoagulační léčbou warfarinem a krvácením do mozku. Neurochirurgové také předvedli nejnovější techniky v současné moderní operativě a intervencích intracerebrálních hematomů, cévních malformací, kavernomů a subarachnoidálních krvácení z aneuryzmat.

Výborně připravené, hodnotné přednášky, přátelská atmosféra a bohatá diskuze umocňovaly dojem z vydařeného semináře. Podobná setkání jsou velmi cenná, nejen pro sdělení aktuálních odborných informací, ale také pro osobní kontakty a výměnu zkušeností, které vedou ke zlepšení vzájemné spolupráce a tím i zlepšení péče o pacienty. Další neurologicko-neurochirurgický seminář je plánován na podzim letošního roku do teplické nemocnice.

Podrobnější informace k semináři 
Hlavním tématem semináře byly současné možnosti a perspektivy konzervativní i intervenční léčby intrakraniálního krvácení (krvácení ve vymezené oblasti mozku). 

Prim. MUDr. Iva Ondečková ve svém sdělení přehledně shrnula současné možnosti konzervativní léčby intracerebrálního krvácení (uvnitř vlastní mozkové tkáně). Pojednala o problematice mozkového edému (otoku) a antiedematózní léčby u mozkových krvácení. Zdůraznila význam komplexní neurointenzivní péče a aktivního přístupu k léčbě vysokého krevního tlaku u nemocných s intracerebrálním hematomem.

Prim. MUDr. Jiří Neumann v krátkém úvodním sdělení shrnul aktuální epidemiologická data o hemoragických iktech (typ akutních cévních mozkových příhod, projevujících se krvácením, krvácivých) z projektu IKTA, kterého se aktivně účastní i chomutovská neurologie. Poté na souboru vlastních pacientů prezentoval závažnost intracerebrálních hematomů spojených s léčbou warfarinem (prostředek, používaný k léčbě a prevenci trombóz – ucpání cév) a význam řady faktorů, které významně zvyšují riziko krvácení do mozku. Na závěr uvedl možné perspektivy snížení rizika krvácivých příhod, mezi které patří i farmakogenetika warfarinu. Na tomto výzkumném záměru se významnou měrou podílí i Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

MUDr. Petr Vachata prezentoval současné možnosti neurochirurgické léčby intracerebrálních hematomů. Předvedl výsledky mezinárodní multicentrické studie STICH, na které spolupracovali i  lékaři Neurochirurgické kliniky MNUL. Ve svém sdělení uvedl současné guidelines (doporučené postupy, pravidla) chirurgické léčby intracerebrálního hematomu a hemocefalu. Na závěr zdůraznil význam vzájemné mezioborové spolupráce léčby intracerebrálních krvácení, včetně konzultace snímků cestou PACS (Picture Archiving and Communication System - systém, umožňující pokročilé činnosti s rentgenologickými snímky, včetně jejich odesílání vzdáleným příjemcům v elektronické podobě).

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. předvedl aktuality v neurovaskulárním programu Neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zejména z oblasti operace cévních malformací, kavernomů (typy cévních poruch) a klipů aneuryzmat (výdutí - rozšíření cév v důsledku oslabení jejich stěn). MUDr. Sameš vyzdvihl význam aktivní spolupráce neurochirurga a neuroradiologa v MNUL při léčbě mozkových aneuryzmat a cévních malformací. Velmi přínosné byly ukázky operací a intervenčních technik. Cenná byla i prezentace vlastních úctyhodných výsledků, které řadí ústeckou neurochirurgickou kliniku na prvé místo v ČR v počtu operací.

Text připravil MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.   

Závěrem
Cévní mozkové příhody (CMP), zvané také jako iktus, patří mezi závažné medicínské, sociální, ekonomické i etické problémy dnešní doby, především ve vyspělých oblastech civilizace.

Cévní mozková příhoda (CMP) je charakterizována náhle vzniklou ložiskovou nebo celkovou poruchou mozkové funkce, trvající déle než 24 hodin, která má cévní původ. Onemocnění zanechává závažné následky, které velmi často končí trvalou invaliditou postiženého. Z nemocných, kteří iktus přežijí, je téměř polovina invalidních. V následujících 3 letech po vzniku iktu dochází až u 30% postižených k recidivě.

Po nemocech srdce a zhoubných nádorech se cévní mozkové příhody řadí na třetí místo jako nejčastější příčina úmrtí.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


18.4.2011

Krajská zdravotní, a. s. slavnostně otevře zrekonstruované prostory novorozeneckého oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. dnes (18. 4. 2011) slavnostně otevře zrekonstruované prostory novorozeneckého oddělení, kde proběhla rekonstrukce oddělení šestinedělí a jednotky intenzívní péče (JIP) novorozeneckého oddělení a jednotky intramediální péče (IMP), kdy úpravami došlo k funkčnímu oddělení těchto jednotek. Akce, financovaná z vlastních prostředků, si vyžádala více jak 4 miliony korun.

Ze stávající sesterny novorozeneckých sester byla vybudována observační jednotka. Ta dosud byla součástí nedonošenecké stanice.  Sesterna šestinedělí byla přeměněna na společnou pracovnu sester jak novorozeneckých, tak i porodních asistentek. Z původního lékařského pokoje vznikla denní místnost pro sestry z novorozeneckého oddělení i šestinedělí. Úpravami došlo ke zrušení původní nedonošenecké stanice, jejíž provoz nyní převezme oddělení standardních novorozenců, které je součástí stanice  šestinedělí.

Slavnostní otevření oddělení proběhne za účasti Ing. Jiřího Paroubka, poslance Parlamentu ČR za Ústecký kraj v doprovodu Ing. Petra Bendy, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Jiřího Madara, náměstka pro zdravotní péči KZ, a. s. a MUDr. Josefa Liehneho, náměstka pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Prostory novorozeneckého oddělení přítomným představí primář MUDr. Petr Janec a vrchní sestra Lenka Nováková. 

Oddělení také navštíví organizátorka v pořadí již 6. ročníku akce „ Krása pomáhá dětem “ Ing. Lenka Kocmanová Taussigová. Finanční výtěžek akce bude letos určen na dovybavení oddělení 4 novými pulsními oxymetry a 3 infuzními pumpami. 

Akce proběhne 18. dubna 2011 od 15:00 hodin,
na Novorozeneckém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova D2, Sociální Péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem

Program:
-  15:25 hodin - Sraz účastníků na recepci Dětské kliniky v budově D2,
-  15:30 hodin - Prohlídka novorozeneckého oddělení v budově D2
-  15:45 hodin - Tisková konference v budově D2, 2. patro, zasedací místnost

 

Další informace:
Oddělení šestinedělí s oddělením pro fyziologické novorozence bylo uzavřeno od 26. 2. do 21. 3.

Jednotka intenzivní péče pro novorozence měla omezený provoz od 21. 3. do 15. 4. Omezení provozu oddělení bylo korigováno v rámci spádové oblasti tak, aby o novorozence bylo odpovídajícím způsobem postaráno. Celá akce byla koordinována také s plánovaným malováním stanic rizikového těhotenství, porodního sálu a porodnice nadstandard.  

Smyslem rekonstrukce bylo především řešení dispozice prostor v rámci nového uspořádání oddělení. Zřízena byla observační jednotka pro novorozence a nové podoby se dočkala jednotka intramediální péče pro novorozence. Přestavbou došlo ke stavebnímu oddělení obou jednotek, což lépe vyhovuje hygienickým požadavkům.

Observační pokoj je využíván pro novorozence po operativních porodech (např. císařských řezech), novorozence určené k osvojení (adopci), novorozence matek, které svévolně opustily oddělení šestinedělí a novorozence, kteří na základě zdravotní indikace vyžadují delší dobu poporodní adaptace.

Konkrétně při rekonstrukci došlo k omezení jedné původní čtyřlůžkové nedonošenecké stanice pro matky a observační jednotka pro novorozence se stala součástí oddělení standardních novorozenců. Současně došlo k navýšení lůžek intramediální péče.

Oddělení šestinedělí má 25 novorozeneckých lůžek + 6 až 10 lůžek observačních (podle potřeby). Nadstandardní oddělení má 10 novorozeneckých lůžek.

Na observační jednotce jsou umístěny děti, o které maminka po porodu nemůže po určitou dobu z nějakých důvodů pečovat. Jedná se například o rodičky, které rodí tzv. císařským řezem a minimálně v prvních 24 hodinách po porodu nemohou novorozence zaopatřit. Nově je tato jednotka v těsné blízkosti pooperačního pokoje pro maminky a tak je usnadněn kontakt dětí s maminkami, usnadňuje to i kojení. Dříve byla observační jednota umístěna při jednotce intenzivní péče. Ostatní děti jsou ošetřovány systémem rooming in- tzn., že narozené děti jsou od porodu  do propuštění s maminkami.

Díky předem dohodnuté spolupráci s ostatními porodnicemi Krajské zdravotní, a. s. a díky spolupráci s Perinatologickým centrem mostecké nemocnice a také díky vstřícnosti záchranné služby se podařilo omezený provoz překlenout bez problémů. O termínu uzavření byli předem písemně informováni primáři gynekologicko - porodnických oddělení ostatních nemocnic Krajské zdravotní, a. s. a také primáři obdobných oddělení v Roudnici nad Labem, Litoměřicích, České Lípě, Rumburku, Žatci a Kadani, a také obvodní gynekologové z ústeckého regionu a části teplického.

O uzavření porodnice byly rodičky informovány od svých obvodních gynekologů, příp. zdravotníků z naší porodnické ambulance. Pro zajištění klidného a plynulého provozu byly nastávající maminky vyzvány, aby si včas zajistily  náhradní porodnici dle svého výběru, včetně sepsání formalit k porodu. V několika naléhavých – neodkladných případech však byly v Masarykově nemocnici porody provedeny.

Ústecká porodnice a novorozenecké oddělení je perinatologickým centrem. Takových center je v ČR celkem 12. Na oddělení rizikových gravidit a na porodnici se svážejí rodičky s rizikovým těhotenstvím nebo s hrozícím předčasným porodem. Sváženy jsou z porodnic  v Teplicích, Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Děčíně, Rumburku, České Lípě a Liberci. Z této spádové oblasti se svážejí i nedonošené děti, pokud se je nepodaří převézt do centra tzv. "v děloze". Novorozenecká JIP pečuje o děti na hranici životaschopnosti, tzv. viability tj. od ukončeného 24 týdne těhotenství a výš.Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


20.3.2011

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. byl dnes odložen novorozenec

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. byl dnes (20. března 2011) odložen novorozenec - dívka, která je tak třetím novorozencem, odloženým do babyboxů, které společnost umístila do všech pěti svých nemocnic. Dívka dostala jméno Svatava.

Do schránky byla odložena dívka dnes v odpoledních hodinách. Dítě se dnes také zřejmě narodilo, váží 3300 gramů, měří 49 centimetrů a je v dobrém zdravotním stavu. Novorozenec byl odpovídajícím způsobem oblečen a celkově zaopatřen. S dítětem nebyl do schránky vložen žádný dopis, nebo jiná informace od osoby, která novorozence odložila.

Dívka je momentálně umístěna na novorozeneckém oddělení děčínské nemocnice a je v dobrém zdravotním stavu.

Babybox v Nemocnici Děčín, o. z. je v pořadí čtvrtým instalovaným zařízením svého druhu,
z celkového počtu pěti babyboxů, které společnost Krajská zdravotní, a. s. v rozmezí dvou let umístila ve svých nemocnicích.

Naposled byl do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. odložen novorozenec 31. ledna 2011. Jednalo se o chlapce, který byl druhým novorozencem, odloženým do babyboxů Krajské zdravotní, a. s.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem

16.3.2011

ÚOHS rozhod ve prospěch Krajské zdravotní v šetření veřejné zakázky na nákup přístrojů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrdil správnost postupu Krajské zdravotní, a. s. při zadání veřejné zakázky na nákup robotického systému da Vinci (robotického chirurgického přístroje). Krajská zdravotní, a. s. obdržela vyjádření ÚOHSu k podnětu, který podal úřad Regionální rady Severozápad v souvislosti se zakázkou „Centrum robotické chirurgie“.

     Podnět k šetření na ÚOHS byl podán Úřadem Regionální rady Severozápad na základě doporučení Ministerstva financí ČR. Záměrem bylo zjištění, zda Krajská zdravotní, a. s. postupovala v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. ÚOHS postup Krajské zdravotní, a. s. přezkoumal a konstatoval, že při zadání této veřejné zakázky nedošlo k pochybení a nebyl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek. Potvrdil tak i výsledek kontroly, kterou na tomto projektu v minulosti prováděli pracovníci Úřadu Regionální rady.

     Od počátku spekulací o správnosti nákupu „robota“ byla Krajská zdravotní, a. s. přesvědčena o bezchybné realizaci projektu. „Jsme rádi, že navzdory mediálně podporovaným spekulacím a šířeným nepravdám o nákupu robota se nakonec prokázalo to, co jsme říkali od samého počátku – při realizaci projektu jsme nepochybili,“ uvedl Ing. Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

     ÚOHS navíc ve svém vyjádření konstatuje, že přestože přezkoumával až druhou dodávku robotického systému realizovanou v roce 2009, lze výše uvedené závěry vzhledem ke skutečnostem uvedeným v podnětu aplikovat i na dodávku téhož systému, který zadavatel pořizoval v rámci zadávacího řízení realizovaného již v roce 2008, tedy při pořízení prvního „robota“.

     Krajská zdravotní, a. s. zakoupila robotický systém da Vinci S HD v rámci realizace jednoho z evropských projektů na vybavení a modernizaci pracovišť svých nemocnic. Pomocí přístroje se provádí minimálně invazivní chirurgické výkony, kdy způsob operativy má pro pacienty nesporné výhody. Dochází ke snížení krevních ztrát, komplikací při operaci, ale i snížení pooperačních bolestí a zkrácení doby hospitalizace, což vede k rychlejšímu návratu pacienta do běžného života.

     V Centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. se roboticky asistované operace provádějí v urologii, břišní chirurgii, gynekologii, hrudní a krční chirurgii. Krajská zdravotní, a. s. je také významným školicím střediskem, které vzdělává budoucí robotické operatéry v rámci střední a východní Evropy a svými internetovými přenosy robotických operací je na špičce telemedicíny v dané oblasti.

   

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


15.3.2011

Krajská zdravotní odmítá šíření zmatečných spekulací o finanční situaci společnosti

Krajská zdravotní, a. s. se ohrazuje proti výrokům Pavla Sinka, náměstka primátora města Děčína, který v sobotním vydání Děčínského deníku uvádí zkreslené informace o hospodaření společnosti, zastřešující mj. děčínskou nemocnici.

     „Kvůli ztrátě, v níž se společnost nachází, totiž může být podle Sinka ohrožena zdravotní péče v nemocnici v Děčíně“ uvádí deník. Krajská zdravotní, a. s. (KZ) v minulém roce hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, převyšujícím 60 milionů korun. Do nového roku ovšem společnost vstoupila do úplně nové situace, která byla mj. předmětem jednání na zasedání posledního zastupitelstva Ústeckého kraje.

     Ztráta, o níž předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petr Benda hovořil na posledním jednání krajského zastupitelstva, je vyčíslením dopadů nové úhradové vyhlášky, a dalších vlivů, které snížily reálné příjmy společnosti pro rok 2011, nikoli současnou faktickou ztrátou, za jakou ji vydává pan Sinko. Krajská zdravotní, a. s. je tak jedním z mnoha zdravotnických zařízení, na které dopadlo rozhodnutí vlády o snížení příjmů do zdravotnictví a další skutečnosti, které bude muset společnost v tomto roce řešit.

     Na jednání nejvyššího orgánu kraje, tematicky záměrně věnovanému zdravotnictví, tak Petr Benda otevřeně hovořil o skutečnostech, se kterými se bude muset nejen Krajská zdravotní, a. s. v tomto roce vyrovnat.  Zmiňovaná ztráta cca 320 mil. Kč je předběžně vyčíslená částka, ve které by se mohla KZ v tomto roce ocitnout v důsledku snížení příjmů od zdravotních pojišťoven o 2%, které souvisí s novou úhradovou vyhláškou, dále při započítání plánovaného zvýšení DPH, a také menších finančních prostředků od státu na avizované zvýšení platů lékařů, než kolik je zapotřebí. 

     To jsou jen některé z reálných problémů, na které předseda představenstva upozornil. Na všechny dotazy - nejen pana Sinka - Petr Benda také odpověděl. S výrokem pana Sinka „Nikdo mi nebyl schopen říci, kde se ta ztráta vzala“ tak rozhodně nemůžeme souhlasit. Znovu opakujeme, že to není ztráta, ve které se KZ nachází, ale ztráta ve které by se mohla společnost na konci toho roku nacházet.

     Uvádíme rozklad - propočet možné ztráty 320 mil. Kč. Kvůli nové úhradové vyhlášce přijde KZ v tomto roce o cca 180 mil. Kč. Dalších 40 mil. Kč by znamenalo plánované zvýšení sazby DPH ve 4. čtvrtletí tohoto roku (v době podání této informace relevantní údaj). 95 milionů by mělo jít na zvýšení mezd lékařů v návaznosti na platné „Memorandum“ mezi lékaři a vládou (v době podání informace KZ neměla zatím žádné finanční prostředky na zvýšení těchto mezd a dosud nemá, proto se uváděly do oné ztráty). Tj. celkem 315 mil. Kč.

     Finanční prostředky na navýšení mezd lékařů mají být poskytnuty prostřednictvím úhradové vyhlášky (jejím navýšením jen pro potřeby zvýšení mezd), kde je ale nesoulad mezi deklarovaným navýšením ve výši 82,8 mil. Kč a reálnou potřebou KZ ve výši cca 95 mil. Kč. Pokud budou deklarované prostředky použity, stále zůstane rozdíl mezi prostředky, určenými úhradovou vyhláškou na navýšení mezd lékařů v našich pěti nemocnicích a reálnou potřebou, který činí cca 13 milionů korun.

     Bude to složité, ale péči v Krajské zdravotní chceme zachovat v rozsahu pěti nemocnic“ uvedl Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Byli bychom proto rádi, kdyby tyto informace zástupci děčínské radnice vnímali, a přestali média i veřejnost strašit obavami o zachování kvality a rozsahu zdravotní péče, poskytované Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnicí Děčín, o. z.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


15.3.2011

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. schválilo navýšení tarifních mezd lékařů

Členové představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.) na dnešním jednání vzali na vědomí informaci o jednání managementu společnosti se zástupci odborů LOK-SČL ve dnech 10. 3. a 14. 3. 2011 a tabulku výpočtů příjmů a navýšení nákladů v souvislosti se změnou úhradové vyhlášky v akci „Děkujeme – odcházíme“.

Členové představenstva zároveň odsouhlasili navýšení tarifních mezd lékařů od 1. 3. 2011 o 5 000,- Kč v 11. a 12. třídě, o 6 500,- Kč ve 13. třídě a 8 000,- Kč ve 14. třídě tak, aby nedošlo ke schodku ve finančním plánu na rok 2011.

Představenstvo také schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě ze dne 25. 6. 2010, která se týká mzdových tarifů lékařů a zubních lékařů, vykonávajících v KZ, a. s.   zdravotnické povolání. Dále uložilo Ing. Eduardu Reicheltovi, členu představenstva a řediteli společnosti, zajistit společné jednání mezi KZ, a. s., odbory a VZP a další jednání mezi KZ, a. s., odbory a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Částka, kterou by KZ, a. s. měla obdržet od zdravotních pojišťoven, činí 82,829 mil. Kč. Na požadované navýšení mezd, je v případě dodržení Memoranda zapotřebí, při započtení nákladů na zvýšení ostatních osobních nákladů, náhrad za dovolenou a zajištění ústavní pohotovostní služby celkem 95,039 milionů Kč.

Rozdíl 12,210 milionů bude sanován z úspor na jednotlivých odděleních a bude projednáván se zástupci odborových organizací.

Po I. Q. 2011 bude provedeno vyhodnocení dodržování finančního plánu na rok 2011 a následně, v případě potřeby, budou upraveny osobní příplatky lékařů tak, aby nedošlo ke schodku ve finančním plánu na rok 2011.

Vzhledem ke snížení výnosů ze strany zdravotních pojišťoven, předpokládanému zvýšení osobních nákladů a hlavně vlivem negativních finančních dopadů akce „Děkujeme, odcházíme“ do hospodaření společnosti, komplikované personální situaci v odštěpných závodech, připravované restrukturalizaci lůžkového fondu deklarované Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami, rozhodlo představenstvo společnosti o následujících opatřeních:

1) uložilo Ing. Eduardu Reicheltovi, členu představenstva a řediteli společnosti
a) připravit krizové řízení společnosti Krajská zdravotní, a. s., a to do 29. 3. 2011 pro období od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011
b) nominovat personální obsazení týmu krizového řízení společnosti Krajská zdravotní, a.s. vč. definice kompetencí a odpovědnosti krizového týmu a jeho členů do 29. 3. 2011

2) uložilo Ing. Petru Bendovi, předsedovi představenstva, svolávat s účinností ode dne 29. 3. 2011 jednání představenstva společnosti a to v pravidelném intervalu jedenkrát týdně.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte