8.2.2011

Krajská zdravotní, a. s. se připravuje na krizový stav

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém dnešním jednání projednalo stav akce "Děkujeme, odcházíme" a schválilo předložený návrh opatření, včetně harmonogramu řešení důsledků této akce. Plán opatření je nastaven na dva týdny od 1. 3. do 15. 3. 2011. Pokud nedojde ke změně situace, tak bude nutno připravit druhou fázi krizového plánu, včetně eventuálního kompletního uzavření některých nemocnic.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na dnešním jednání konstatovalo, že:

1)  po odchodu lékařů, kteří podali výpověď v rámci akce „Děkujeme, odcházíme,“ společnost nebude schopná plně poskytovat akutní zdravotnickou péči

2)  Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje nebude schopna nahradit rozsah poskytování akutní zdravotnické péče a její vlastní činnost bude ohrožena.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na dnešním jednání rozhodlo o rozdělení finančních prostředků, které zbudou po odchodu některých lékařů, mezi ostatní pracovníky, kteří se budou na provozu nemocnic nadále podílet.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. dále uložilo Ing. Eduardu Reicheltovi, řediteli společnosti, nadále pokračovat v jednání se zdravotními pojišťovnami o navýšení finančních prostředků pro společnost a pokračovat v jednání s lékaři, kteří podali výpověď v rámci zmiňované akce, s cílem zrušení výpovědi u co nejvyššího počtu lékařů.

Přijaté návrhy opatření a harmonogram na nejbližší období: 

-
Zajistit pravidelná jednání akčního týmu pro řešení situace v jednotlivých nemocnicích a zajistit úpravy opatření ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje.

-
Pokračovat v jednání se zdravotními pojišťovnami, ve snaze docílit přislíbené navýšení úhrad.

-
Spolupracovat s ostatními zdravotnickými zařízeními na území Ústeckého kraje.

-
Informovat všechny zaměstnance a vedoucí pracovníky na primářských poradách o průběhu situace v souvislosti s akcí "Děkujeme, odcházíme".

-
Od 15. 2. 2011 zahájit útlumový program na zasažených odděleních a zajistit přípravu technických uzávěr oddělení.

- Pokud nedojde k pozitivními vývoji, tak připravit výpovědi odpovídajícího počtu středního zdravotního personálu, technicko-hospodářských pracovníků a zaměstnanců ostatních profesí do 20. 2. 2011.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu 


4.2.2011

Krajská zdravotní, a.s. proplatí další zálohu ve výši 1 milionu korun pro rodinu zdravotně postižené dívky

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. rozhodlo o proplacení další zálohy ve výši 1 milionu korun pro rodinu zdravotně postižené dívky

     Na posledním zasedání představenstva  Krajské zdravotní, a. s., dne 25. 1. 2011 rozhodli jeho členové o proplacení zálohy 1 mil. Kč na úhradu nákladů pro rodinu dívky, jejíž zdraví bylo v roce 2003 poškozeno během porodu v jedné z nemocnic, které společnost v roce 2007převzala. S ohledem na délku soudního řízení ve věci náhrady škody vůči zdravotně postižené dívce, a na tíživou situaci jejích rodičů, iniciovala společnost vyplacení další zálohy ve výši jednoho milionu korun pojišťovnou, u které bylo pojištění sjednáno.
 
     Krajská zdravotní, a. s. při svém vzniku přebrala nejen pět krajských nemocnic, ale také veškeré závazky, s těmito nemocnicemi spojené. Takovým závazkem je i nešťastný a lidsky velmi smutný případ rodičů, u jejichž novorozené dcery došlo k nenávratnému poškození zdraví při porodu.
 
     Krajská zdravotní, a. s. se snaží od okamžiku, kdy případ převzala, aby dívka byla odpovídajícím způsobem odškodněna. Jsme si vědomi, že poškození zdraví dítěte je natolik závažné, že je žádné peníze nemohou nahradit. V situaci rodičů je ale dostatečné finanční zajištění prostředkem, který může zlepšit situaci, ve které se rodina s postiženou dívkou nachází. O to víc nás mrzí, že soudně je případ řešen již řadu let a do dneška nedošlo ani k uplatnění pojistného plnění, které měla nemocnice sjednáno.
 
     V případu dívky se jedná o událost z doby před vznikem Krajské zdravotní, a. s., z konce roku 2003. Tehdejší příspěvková organizace Ústeckého kraje - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem  byla pojištěna. Proto se také snažíme, aby pojišťovna plnila své povinnosti. Po té, kdy případ přešel na Krajskou zdravotní, a. s., neprodleně po pojišťovně požadovala vyplacení zálohy ve výši jednoho milionu korun ve prospěch rodičů dívky. Jeden milion korun byl také vyplacen. Bohužel, a ne vinou Krajské zdravotní, a. s., dostala rodina první peníze téměř 4 roky poté, kdy došlo k nešťastné události.
 
     Krajské zdravotní, a. s. od samého počátku, kdy případ převzala, požadovala pojistné plnění po smluvní pojišťovně. Nadále také po pojišťovně požadujeme krytí nákladů, vynaložených na léčbu dívky.
 
     Ve věci soudně řešených nároků rodičů poškozené dívky je případ stále ve fázi projednávání. Krajská zdravotní, a. s. poskytla jak ve vztahu ke smluvní pojišťovně, tak ve vztahu k soudním řízením veškeré relevantní podklady nezbytné pro rozhodování. Snahou Krajské zdravotní, a. s. je, aby oprávněné nároky rodiny byly kryty k jejich spokojenosti, i když jsme si vědomi, že zdraví dívky se bohužel ničím nahradit nedá.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

31.1.2011

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. byl dnes odložen novorozenec

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. byl dnes (31. ledna 2011) odložen novorozenec - chlapec, který je tak druhým novorozencem, odloženým do babyboxů, které společnost umístila do všech pěti svých nemocnic.

Do schránky byl odložen chlapec dnes v odpoledních hodinách. Dítě je 10 až 14 dnů staré, váží 2060 gramů, měří 46 centimetrů a je v dobrém zdravotním stavu. Novorozenec byl odpovídajícím způsobem oblečen a celkově zaopatřen.  S dítětem nebyl do schránky vložen žádný dopis, nebo jiná informace od osoby, která novorozence odložila.

Chlapec je momentálně umístěn na novorozeneckém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a je v dobrém zdravotním stavu.

Babybox v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem je v pořadí třetím instalovaným zařízením svého druhu, z celkového počtu pěti babyboxů, které společnost Krajská zdravotní, a. s. v rozmezí dvou let umístila ve svých nemocnicích.

Babybox, do kterého byl novorozenec vložen, je umístěn v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.,  -  u zadního vchodu budovy C, u nájezdové rampy (mezi budovou protetiky a budovou C), Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem


28.1.2011

Nový parkovací systém v děčínské nemocnici spuštěn

Od 1. 2. 2011 dochází v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Děčín, o. z. k zahájení řízeného provozu parkovacího systému, včetně zpoplatnění parkovného.

     Úprava systému parkování v areálu děčínské nemocnice umožňuje parkování na 99 místech. Parkování vozidel je zajištěno na základě smluvního vztahu, který vzniká odběrem parkovacího lístku ze stojanu parkovacího zařízení či sejmutím informací z přiložení čipové ID karty. Díky parkovacímu lístku či čipové ID kartě je možné vjet do areálu a následně z něj vyjet v řízeném provozu.

     Vjezd a výjezd do areálu zajišťují 3 brány. Jejich prostor je monitorován kamerovým systémem. Obsluha systému má možnost v naléhavých případech (požár, kolize apod.) otevřít brány pro co nejrychlejší opuštění prostoru. V případě mimořádných situací jsou parkující povinni řídit se pokyny pracovníků provozního odboru Nemocnice Děčín, o. z.

Cílem je umožnění vjezdu většího počtu vozidel pacientů, zaměstnanců a návštěvníků nemocnice, se zohledněním přístupu ke všem oddělením. Realizace systému parkování je dalším krokem ke zkvalitnění služeb poskytovaných děčínskou nemocnicí. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnější údaje k parkování v děčínské nemocnici: 

V celém areálu je pohyb vozidel upraven dopravním značením. Na komunikacích v placeném prostoru jsou řidiči povinni řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích a schváleným dopravním značením. Parkování je povoleno pouze na místech označených dopravní značkou IP 11 - parkoviště.

Řidiči nepojízdných vozidel či vozidel zaparkovaných mimo povolená místa budou sankciováni v součinnosti s Policií ČR nebo Městskou policií Děčín dle předpisů o provozu na pozemní komunikaci. V případě, že by vozidlo bránilo provozu na komunikaci v areálu nemocnice, bude odtaženo  na náklady majitele.

V areálu dle provozního řádu není dovoleno provádění oprav vozidel, manipulace s provozními kapalinami, odkládání předmětů mimo vozidlo a znečišťování ploch areálu, stejně jako manipulace s otevřeným ohněm či parkování přívěsných zařízení.

Vjezd a výjezd všech vozidel pacientů, návštěv i zaměstnanců do areálu nemocnice, je realizován branou ústící do ulice Lužická a dvěma branami do ulice U Nemocnice – hlavní vjezd. Všechny brány jsou vybaveny automatickou závorou a automatem (terminálem) pro výdej parkovacích lístků a čtečkou ID karet. Vjezd je umožněn po stisknutí tlačítka na terminálu. Pro případ poruchy je terminál vybaven také dorozumívacím zařízením propojeným s vrátnicí. Při ztrátě parkovacího lístku je nutné uhradit poplatek ve výši 300 Kč.

Výjezd všech vozidel je realizován přes bránu ústící do ulice Lužická a při výjezdu do ulice U Nemocnice musí všechna vozidla zvolit značenou trasu podél platebního terminálu, který je umístěn u vrátnice.


Parkování je zpoplatněno. První půlhodina parkování v areálu nemocnice je zdarma, za každou další započatou půlhodinu je účtováno 10 Kč. Cena parkovného je uvedena včetně DPH. Jedná se o nestřežené parkovací plochy. Provozovatel tedy neodpovídá za škody vzniklé během parkování vozidla.

Výjimku při zpoplatnění parkovného tvoří držitelé Jánského plakety, průkazu ZTP, dárci krve v den odběru, kontrolní orgány IBP, řidiči sanitních vozů, vozů Policie ČR a Městské policie Děčín a řidiči vozidel HZS ve výkonu služby, kterým se cena za parkování neúčtuje. Samostatně je řešeno parkování zaměstnanců. 

Způsob provedení poplatku je naznačen u pokladny. Před opuštěním areálu je třeba zaplatit parkovací poplatek u pokladny, která je umístěna poblíž výjezdového terminálu. Vjezdová karta (lístek) se přikládá na okénko skeneru pokladny, označené číslem 1, a to čárovým kódem k okénku. Na displeji označeném číslem 2 se zobrazí částka k úhradě. Platba se provádí vložením platidla  do štěrbiny označené číslem 3. Mince se vhazují do otvoru č. 3 vpravo nahoře, bankovky do otvoru č. 3 ve střední části. Pokladna vrací pouze mince. Za ztrátu nebo znehodnocení vjezdové karty (lístku) je pokuta 300,- Kč. Platbu je možno kdykoli přerušit stiskem tlačítka STORNO PLATBY, vhozená částka bude vrácena v mincích. Hodnoty jsou vyznačeny vedle inkasních otvorů. Pokud jsou mince i bankovky akceptovány, je platba provedena, pokladna vrátí mince a vydá výjezdovou kartu. Potřebuje-li plátce daňový doklad, vytištění je možné po zmáčknutí tlačítka č. 4. Výjezdová karta (lístek) platí 15 minut od vydání, pak je nutno provést novou platbu.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem


10.1.2011

Krajská zdravotní, a. s. představila novou foniatrickou ambulanci

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. dnes (10. 1. 2011) představila nově zřízenou foniatrickou ambulanci při oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku.

Foniatrická ambulance se vrací do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem po dlouhých letech, jako moderní pracoviště, vybavené na provádění klasických i specializovaných ORL vyšetření. Přístrojové vybavení – za bezmála 1,8 milionu korun umožní například vyšetření kmitajících hlasivek pomocí videolaryngostroboskopu, další přístroj umožní vyšetření hlasového pole, dalším vybavením je i systém k nastavování sluchadel.

     Ambulance je zřízena adaptací dvou místností za cca 80 tisíc korun. Jedna místnost slouží vlastní ambulanci, druhá místnost foniatrické ambulance bude s časovým odstupem sloužit pro edukaci, kde bude probíhat vyšetřování pacientů s poruchami řeči.

     Jednotlivé diagnostické a rehabilitační metody budou zaváděny postupně, kdy se počítá s postupným nárůstem pacientů. Ordinační doba ambulance byla pro začátek stanovena na jeden den v týdnu. Ambulance rozšíří možnosti léčby pacientů v ORL oblasti a zvýší komfort nejen pro klienty z Ústecka, ale i z dalších spádových oblastí Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.).

     Otevření nové ambulance proběhlo za účasti celé řady hostů, zástupců médií i zaměstnanců ústecké nemocnice.  Přítomné přivítal a základní informace k nové ambulanci podal primář ORL oddělení a chirurgie hlavy a krku, MUDr. Karel Sláma, který také představil prvního významného hosta, Doc. MUDr. Olgu Dlouhou, CSc., přednostku Foniatrické kliniky1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Vojenské fakultní nemocnice v Praze, která je také garantem nového ústeckého pracoviště.

     Dalším hostem v nové ambulanci byl Ing. Jiří Paroubek, poslanec Parlamentu ČR za Ústecký kraj. Vedení Krajské zdravotní, a. s. zastupoval Ing. Petr Benda, předseda představenstva KZ, a. s., v doprovodu MUDr. Jana Lamiho, náměstka pro řízení lidských zdrojů KZ, a. s. a MUDr. Josefa Liehneho, vedoucího odboru zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Podrobnosti k nové ambulanci přítomným podala MUDr. Gabriela Malá, která se bude starat o chod ambulance.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu 

 


2.1.2011

Děti narozené na Nový rok v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Na Nový rok, 1. ledna 2011, se v pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. narodilo celkem 10 dětí, z toho 7 dívek a 3 chlapci. První novorozenec (chlapec) přišel na svět v porodnici chomutovské nemocnice ve 2 hodiny a 57 minut a stal se také prvním novorozencem v Ústeckém kraji.

Celkové počty novorozenců Krajské zdravotní, a. s.:

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Celkem: 2 novorozenci, dívky
První novorozenec: dívka o hmotnosti 3730 g a délce 51 cm, narozená v 03:02 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Celkem: 4 novorozenci, 4 dívky
První novorozenec: dívka o hmotnosti 3640 g a délce 50 cm, narozená v 09:42 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.
Celkem: 1 novorozenec, dívka o hmotnosti 3750 g a délce 51 cm, narozená v 08:45 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Celkem: 2 novorozenci, 2 chlapci
První novorozenec: chlapec o hmotnosti 2970 g a délce 47 cm, narozený v 10:55 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
Celkem: 1 novorozenec, chlapec o hmotnosti 2000 g a délce 45 cm, narozený v 02:57 hod.Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

25.12.2010

Děti narozené na Štědrý den v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Během Štědrého dne, 24. prosince 2010, se v pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. narodilo celkem 14 dětí, z toho 6 dívek a 8 chlapců. První novorozenec (chlapec) přišel na svět v porodnici mostecké nemocnice 25 minut po půlnoci.

Celkové počty novorozenců Krajské zdravotní, a. s.:

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Celkem: 1 novorozenec, dívka o hmotnosti 3030 g a délce 50 cm, narozená v 15:12 hod. 

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Celkem: 3 novorozenci, 2 dívky a 1 chlapec
První novorozenec: dívka o hmotnosti 2650 g a délce 45 cm, narozená v 06:38 hod. 

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.
Celkem: 3 novorozenci, 1 dívka a 2 chlapci
První novorozenec: chlapec o hmotnosti 2085 g a délce 49 cm, narozený v 01:35 hod. 

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Celkem: 5 novorozenců, 1 dívka a 4 chlapci
První novorozenec: chlapec o hmotnosti 2000 g a délce 44 cm, narozený v 00:25 hod. 

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
Celkem: 2 novorozenci, 1 dívka a 1 chlapec
První novorozenec: chlapec o hmotnosti 1450 g a délce 43 cm, narozený v 11:53 hod.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


15.12.2010

Krajská zdravotní, a. s. odmítá všechny spekulace okolo Nemocnice Děčín

Krajská zdravotní, a. s. odmítá spekulace, zpochybňující další existenci děčínské nemocnice ve stávající podobě, stejně jako odmítá dohady o odtržení nemocnice od Krajské zdravotní, a. s.

 Spekulace o změně děčínské nemocnice na léčebnu dlouhodobě nemocných, nebo dokonce  o jejím odprodeji či odtržení od zastřešující společnosti, se nezakládají na pravdě. Děčínská nemocnice je nedílnou součástí Krajské zdravotní, a.s.  „Nemocnice Děčín zůstane zachována. Nikdo nechce nemocnici v Děčíně rušit.“ uvedl Petr Benda, předseda představenstva, Krajská zdravotní, a. s.

     Nemocnice Děčín je zdravotnickým zařízením daného typu a jako takové jej Krajská zdravotní, a. s. provozuje v síti pěti krajských nemocnic.  Krajská zdravotní, a. s. v současné době žádnou změnu v užívání nemocnice nechystá a současně odmítá snahy o destabilizaci děčínské nemocnice i samotné společnosti. 

     Přístup, který zvolili někteří zástupci část politické reprezentace děčínské oblasti a někteří ze zaměstnanců nemocnice, považujeme za nešťastný a nezodpovědný. Jsme pro řešení interních záležitostí přímo, nikoli přes prostředníky a média.

     Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém úterním jednání ustavilo pracovní skupinu, která se sejde se zástupci petičního výboru, zastupujícího zaměstnance Nemocnice Děčín, za účelem vyřešení současné situace. Představenstvo společnosti zároveň konstatovalo, že Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. bude i nadále zachována jako zdravotnické zařízení, poskytující akutní zdravotní péči.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


10.12.2010

Krajská zdravotní, a. s. odmítá spekulace týkající se Nemocnice v Děčíně

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. se v posledních dnech stala předmětem spekulací, zpochybňujících další existenci tohoto zařízení ve stávající podobě. Informace o změně děčínské nemocnice na léčebnu dlouhodobě nemocných, nebo dokonce o prodeji této nemocnice, se nezakládají na pravdě. Děčínská nemocnice je nedílnou součástí Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. v současné době žádnou změnu v užívání nemocnice nechystá. Nemocnice Děčín je zdravotnickým zařízením daného typu a jako takové jej Krajská zdravotní, a. s. provozuje  v síti pěti krajských nemocnic. O změně užívání tohoto zdravotnického zařízení by spravující společnost  (Krajská zdravotní, a. s.) musela nejprve jednat s jediným akcionářem (Ústeckým krajem). Žádná komunikace na dané téma neproběhla.

Jednání s vedoucími zaměstnanci děčínské nemocnice, svolané na dnešní den bylo z časových  důvodů zrušeno.

Za Krajskou zdravotní, a. s., Ing. Eduard Reichelt, ředitel společnosti

 

Zpracoval: 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu 


2.12.2010

Krajská zdravotní, a. s. a MEDTEL, o. p. s., pořádají 6. mezinárodní konferenci MEDTEL - Regiony a eZdraví v Evropské unii

Krajská zdravotní, a. s. a MEDTEL, o. p. s., ve spolupráci s Kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice, pořádají 2. - 3. prosince 2010 6. mezinárodní konferenci MEDTEL - Regiony a eZdraví v Evropské unii.

MEDTEL - mezinárodní konference zdravotnické telematiky, pořádaná dosud ve dvouletém cyklu v Praze, se poprvé přestěhovala mimo hlavní město, do příjemného prostředí zámečku Větruše v Ústí nad Labem. Ústecká konference je vyústěním několikaleté spolupráce nemocnic Ústeckého kraje, sdružených v Krajské zdravotní, a. s., se společností MEDTEL, o. p. s. v oblasti zdravotnické informatiky.

Záměrem konferencí MEDTEL je vytvářet a rozšiřovat česko-evropské kontakty a napomáhat "otevírání evropských dveří". Téma konference „Regiony a eZdraví v Evropské unii“ reaguje na aktuální problematiku, řešenou v regionech České republiky v souvislosti s národními i evropskými iniciativami v oblasti elektronizace zdravotnictví a veřejné správy.

Snahou organizátorů konference je otevřít diskuze nad odlišnostmi regionálního přístupu k řešení této problematiky ve specifickém národním prostředí naší republiky od regionálních koncepcí a projektů elektronizace zdravotnictví v ostatních evropských zemích. Zároveň chtějí účastníci konference nalézt odpověď na to, jaká by měla být role regionů a regionálních organizací a institucí na realizaci národní koncepce eHealth v České republice.

Na konferenci se registrovalo přes 100 odborníků z 10 zemí Evropské unie, mezi nimiž nechybí význační akademičtí hodnostáři, manažeři nadnárodních společností ani reprezentanti státní správy a samosprávy, zdravotních pojišťoven a nemocnic. Záštitu nad konferencí převzali ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Mgr. Radek John.

Konferenci zahájil čelní funkcionář, bývalý ředitel a jak sám sebe označil, stálý příznivec  MEDTEL, o. p. s.  MUDr. Mgr. Petr Struk. Za Krajskou zdravotní, a. s. přivítal v Ústí účastníky konference ředitel společnosti Ing. Eduard Reichelt, který ocenil význam konference i její mimopražské situování a popřál účastníkům úspěšné a plodné jednání.  V rámci oficiálního úvodu pak vystoupil současný ředitel Medtel, o. p. s. Ing. Jiří Ochozka.  Poté se rozběhl vlastní program dvoudenní konference. 

Doprovodné informace:
MEDTEL, o. p. s. je obecně prospěšná společnost založená v roce 2003 se záměrem stát se - jako nezisková organizace - stálým demokratickým a neutrálním fórem, kde by se aktéři různých kategorií (autority ve zdravotnické péči, poskytovatelé zdravotní péče, zdravotní pojišťovny, asociace pacientů, občanů, zájmových organizací, obchodní společnosti podnikající v oboru zdravotnictví) mohli setkávat a společně formulovat konstruktivní přístupy prospěšné všem.

Program konference, přednesené příspěvky, fotografie a další informace a dokumenty budou k dispozici pro každého zájemce na adrese www.medtel.cz.

   

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte