15.3.2011

Krajská zdravotní odmítá šíření zmatečných spekulací o finanční situaci společnosti

Krajská zdravotní, a. s. se ohrazuje proti výrokům Pavla Sinka, náměstka primátora města Děčína, který v sobotním vydání Děčínského deníku uvádí zkreslené informace o hospodaření společnosti, zastřešující mj. děčínskou nemocnici.

     „Kvůli ztrátě, v níž se společnost nachází, totiž může být podle Sinka ohrožena zdravotní péče v nemocnici v Děčíně“ uvádí deník. Krajská zdravotní, a. s. (KZ) v minulém roce hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, převyšujícím 60 milionů korun. Do nového roku ovšem společnost vstoupila do úplně nové situace, která byla mj. předmětem jednání na zasedání posledního zastupitelstva Ústeckého kraje.

     Ztráta, o níž předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petr Benda hovořil na posledním jednání krajského zastupitelstva, je vyčíslením dopadů nové úhradové vyhlášky, a dalších vlivů, které snížily reálné příjmy společnosti pro rok 2011, nikoli současnou faktickou ztrátou, za jakou ji vydává pan Sinko. Krajská zdravotní, a. s. je tak jedním z mnoha zdravotnických zařízení, na které dopadlo rozhodnutí vlády o snížení příjmů do zdravotnictví a další skutečnosti, které bude muset společnost v tomto roce řešit.

     Na jednání nejvyššího orgánu kraje, tematicky záměrně věnovanému zdravotnictví, tak Petr Benda otevřeně hovořil o skutečnostech, se kterými se bude muset nejen Krajská zdravotní, a. s. v tomto roce vyrovnat.  Zmiňovaná ztráta cca 320 mil. Kč je předběžně vyčíslená částka, ve které by se mohla KZ v tomto roce ocitnout v důsledku snížení příjmů od zdravotních pojišťoven o 2%, které souvisí s novou úhradovou vyhláškou, dále při započítání plánovaného zvýšení DPH, a také menších finančních prostředků od státu na avizované zvýšení platů lékařů, než kolik je zapotřebí. 

     To jsou jen některé z reálných problémů, na které předseda představenstva upozornil. Na všechny dotazy - nejen pana Sinka - Petr Benda také odpověděl. S výrokem pana Sinka „Nikdo mi nebyl schopen říci, kde se ta ztráta vzala“ tak rozhodně nemůžeme souhlasit. Znovu opakujeme, že to není ztráta, ve které se KZ nachází, ale ztráta ve které by se mohla společnost na konci toho roku nacházet.

     Uvádíme rozklad - propočet možné ztráty 320 mil. Kč. Kvůli nové úhradové vyhlášce přijde KZ v tomto roce o cca 180 mil. Kč. Dalších 40 mil. Kč by znamenalo plánované zvýšení sazby DPH ve 4. čtvrtletí tohoto roku (v době podání této informace relevantní údaj). 95 milionů by mělo jít na zvýšení mezd lékařů v návaznosti na platné „Memorandum“ mezi lékaři a vládou (v době podání informace KZ neměla zatím žádné finanční prostředky na zvýšení těchto mezd a dosud nemá, proto se uváděly do oné ztráty). Tj. celkem 315 mil. Kč.

     Finanční prostředky na navýšení mezd lékařů mají být poskytnuty prostřednictvím úhradové vyhlášky (jejím navýšením jen pro potřeby zvýšení mezd), kde je ale nesoulad mezi deklarovaným navýšením ve výši 82,8 mil. Kč a reálnou potřebou KZ ve výši cca 95 mil. Kč. Pokud budou deklarované prostředky použity, stále zůstane rozdíl mezi prostředky, určenými úhradovou vyhláškou na navýšení mezd lékařů v našich pěti nemocnicích a reálnou potřebou, který činí cca 13 milionů korun.

     Bude to složité, ale péči v Krajské zdravotní chceme zachovat v rozsahu pěti nemocnic“ uvedl Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Byli bychom proto rádi, kdyby tyto informace zástupci děčínské radnice vnímali, a přestali média i veřejnost strašit obavami o zachování kvality a rozsahu zdravotní péče, poskytované Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnicí Děčín, o. z.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


15.3.2011

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. schválilo navýšení tarifních mezd lékařů

Členové představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.) na dnešním jednání vzali na vědomí informaci o jednání managementu společnosti se zástupci odborů LOK-SČL ve dnech 10. 3. a 14. 3. 2011 a tabulku výpočtů příjmů a navýšení nákladů v souvislosti se změnou úhradové vyhlášky v akci „Děkujeme – odcházíme“.

Členové představenstva zároveň odsouhlasili navýšení tarifních mezd lékařů od 1. 3. 2011 o 5 000,- Kč v 11. a 12. třídě, o 6 500,- Kč ve 13. třídě a 8 000,- Kč ve 14. třídě tak, aby nedošlo ke schodku ve finančním plánu na rok 2011.

Představenstvo také schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě ze dne 25. 6. 2010, která se týká mzdových tarifů lékařů a zubních lékařů, vykonávajících v KZ, a. s.   zdravotnické povolání. Dále uložilo Ing. Eduardu Reicheltovi, členu představenstva a řediteli společnosti, zajistit společné jednání mezi KZ, a. s., odbory a VZP a další jednání mezi KZ, a. s., odbory a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Částka, kterou by KZ, a. s. měla obdržet od zdravotních pojišťoven, činí 82,829 mil. Kč. Na požadované navýšení mezd, je v případě dodržení Memoranda zapotřebí, při započtení nákladů na zvýšení ostatních osobních nákladů, náhrad za dovolenou a zajištění ústavní pohotovostní služby celkem 95,039 milionů Kč.

Rozdíl 12,210 milionů bude sanován z úspor na jednotlivých odděleních a bude projednáván se zástupci odborových organizací.

Po I. Q. 2011 bude provedeno vyhodnocení dodržování finančního plánu na rok 2011 a následně, v případě potřeby, budou upraveny osobní příplatky lékařů tak, aby nedošlo ke schodku ve finančním plánu na rok 2011.

Vzhledem ke snížení výnosů ze strany zdravotních pojišťoven, předpokládanému zvýšení osobních nákladů a hlavně vlivem negativních finančních dopadů akce „Děkujeme, odcházíme“ do hospodaření společnosti, komplikované personální situaci v odštěpných závodech, připravované restrukturalizaci lůžkového fondu deklarované Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami, rozhodlo představenstvo společnosti o následujících opatřeních:

1) uložilo Ing. Eduardu Reicheltovi, členu představenstva a řediteli společnosti
a) připravit krizové řízení společnosti Krajská zdravotní, a. s., a to do 29. 3. 2011 pro období od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011
b) nominovat personální obsazení týmu krizového řízení společnosti Krajská zdravotní, a.s. vč. definice kompetencí a odpovědnosti krizového týmu a jeho členů do 29. 3. 2011

2) uložilo Ing. Petru Bendovi, předsedovi představenstva, svolávat s účinností ode dne 29. 3. 2011 jednání představenstva společnosti a to v pravidelném intervalu jedenkrát týdně.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


9.3.2011

Krajská zdravotní předvedla robotickou operaci 3D Full HD přenosem do Hongkongu

Odborníci Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a sdružení CESNET předvedli své zkušenosti s internetovými přenosy robotických operací na největší asijské mezinárodní konferenci věnované Internetu APRICOT/APAN, pořádané v Hongkongu.

     Ve dnech 21. a 22. února provedli přenos nekomprimovaného signálu 3D Full HD z operace karcinomu prostaty, který mezi účastníky světově respektované konference vzbudil velký ohlas. Specialisté z České republiky úspěšným přenosem potvrdili, že jsou schopni realizovat takto náročné projekty napříč kontinenty.

     Operace byla uskutečněna pomocí robota da Vinci pod vedením primáře Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. MUDr. Jana Schramla. Předmětem přenosu byl zkrácený záznam operace s úseky, které byly zajímavé jak medicínsky tak z pohledu 3D zobrazení operačního pole v nitru pacienta.

     Záznam byl přenášen do medicínské sekce konference APAN v Hongkongu, kde ho sledovalo asi 70 účastníků. Současně s přenosem operace ve formátu 3D Full HD probíhala obousměrná videokonference, kterou doprovázel svým komentářem primář MUDr. Jan Schraml. Po skončení přenosu operace byla otevřena diskuse, v níž MUDr. Schraml a zástupci CESNETu, kteří přenos realizovali, odpověděli na řadu dotazů.

     Pro přenos nekomprimovaného 3D obrazu byla použita technologie, umožňující přenos až čtyř signálů ve formátu 3D Full HD současně. Přenosová technologie byla vyvinuta v rámci výzkumného záměru sdružení CESNET „Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace“, jejíž unikátnost byla předmětem zájmu účastníků.

     Přenos demonstroval nejen možnosti vysokorychlostních optických sítí a dosažené výsledky v oblasti přenosů obrazů s vysokým rozlišením, ale demonstroval také možnosti současné telemedicíny. Přenosy ve formátu 3D Full HD nastiňují možnosti využití této technologie přímo při chirurgických výkonech, ale hlavně při vzdělávání stávajících i budoucích lékařů.

     Trasa přenosu nekomprimovaného signálu vedla z České republiky přes Amsterdam do Chicaga, dál přes Kanadu na západní pobřeží USA a odtud přes Jižní Koreu do Hongkongu

 

Další informace:
Fotografie z uvedené akce v tiskové kvalitě zajistí Jana Pomikáčková:
jana.pomikackova@kzcr.eu

Více o konferenci APRICOT/APAN v Hongkongu:
http://www.apricot-apan.asia/  

Loňský přenos robotické operace Ústí nad Labem – Brno:  http://www.cesnet.cz/doc/tisk/2010/tz101013.html

Loňský přenos robotické operace Ústí nad Labem – Tsukuba, Japonsko: http://www.cesnet.cz/doc/tisk/2010/tz101123.html

Více o robotu da Vinci:
http://www.intuitivesurgical.com/

Více o Krajské zdravotní, a. s.:
http://www.kzcr.eu/ 

   

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


24.2.2011

Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a. s. reprezentovala na kongresu v Japonsku

Ústecká neurochirurgie, jako jediná z České republiky, reprezentovala naší zemi na významném kongresu, který se na začátku února konal v japonském Sapporu. Mezinárodního kongresu, zaměřeného na nejnovější technologie a poznatky v oboru neurochirurgie, se účastnili přední oborníci s celého světa, včetně prezidenta světové federace neurochirurgických společností WFNS Petera Blacka z Harvardské Univerzity v Bostonu.

     Přednosta Neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Doc. MUDr. Martin Sameš,CSc. byl zvaným řečníkem a členem mezinárodního vědeckého výboru kongresu. Přednáška Doc. Sameše se týkala operačního řešení gigantických aneurysmat mozkových tepen. Tato operativa stále patří k velmi náročným a rizikovým výkonům i v době mezioborové spolupráce současné neurochirurgie.
 
     Cévní program ústecké neurochirurgie a radiologie má dlouholetou tradici a je mezinárodně vysoce uznáván. Řada nových a zásadních poznatků z kongresu bude ku prospěchu a dalšímu zkvalitnění péče o pacienty v rámci komplexního cerebrovaskulárního centra (KCC) - takto byla ústecká neurochirurgie, neurologie, radiologie a rehabilitace certifikována auditem Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci probíhajícího „iktového programu“.
 
     Na kongresu byl diskutován také směr rozvoje nových zobrazovacích technik a robotické chirurgie u nádorů mozku. Specifický robotický systém, vyvíjený v Kanadě, má výhodu snadného zobrazování během operace v různých modalitách CT (počítačová tomografie) a MR (magnetická rezonance) a sledování na 4 monitorech současně.
 
     Velký vývoj byl zaznamenán v oblasti anatomie, byl vyvinut nový přesný anatomický model spánkové (temporální) kosti ze syntetických materiálů pomocí laserových technik a nové preparáty mozkových cév. Tyto modely budou poprvé v praktickém kurzu využity již tento rok v České republice a v Šanghaji. Ústecká neurochirurgie bude mít vzácné privilegium pořádat tento první kurz ve spolupráci s prof. Fukushimou (USA) již v záři toho roku.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

23.2.2011

Krizový tým zrušil krizový scénář, připravený v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“

Krizový tým rozhodl o zrušení připraveného krizového scénáře, včetně útlumového programu jednotlivých oddělení nemocnic Krajské zdravotní, a. s.

Dnes 23. února, proběhlo v Krajské zdravotní, a. s. poslední jednání krizového týmu, ustaveného k řešení praktických dopadů akce „Děkujeme, odcházíme“. Předmětem jednání bylo zhodnocení současného stavu, koordinace dalšího postupu, včetně přijetí dalších opatření.

Krizový tým byl obeznámen s výsledky úterního jednání vedení Krajské zdravotní, a. s. se zástupci odborových organizací, s přijetím zpět vzetí výpovědí ve všech pěti nemocnicích společnosti, kdy ze 111 podaných výpovědí lékařů v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“ bylo staženo 94 výpovědí.

Krizový tým byl také seznámen s výstupem úterního jednání představenstva Krajské zdravotní, a. s., které vyjádřilo souhlas s použitím všech finančních prostředků ze zvýšených příjmů od zdravotních pojišťoven pro rok 2011 do platů lékařů, v návaznosti na uzavřené memorandum a signování dohody vládou.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900'
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


22.2.2011

Lékaři Krajské zdravotní, a. s. stáhli výpovědi

Dnes 22. února, proběhlo jednání zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s. se zástupci odborových organizací, zastupujících lékaře v rámci celorepublikové akce „Děkujeme, odcházíme“.

Předmětem jednání bylo naplnění memoranda, podepsaného mezi zástupci lékařů a ministerstva zdravotnictví, resp. projednání procedury zabezpečení převodu a přerozdělení finančních prostředků, určených vládou na navýšení mezd lékařů. Krajská zdravotní, a. s. předpokládá pokrytí finančních nároků lékařů navýšením prostředků v rámci úhradové vyhlášky.

Součástí jednání byl také způsob zpět vzetí výpovědí, včetně množství těchto výpovědí napříč pěti nemocnicemi společnosti. Z celkem podaných 111 výpovědí lékařů v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“bylo k dnešnímu dni staženo 94 výpovědí.

S výstupem úterního dopoledního jednání s odboráři se tentýž den seznámili členové představenstva Krajské zdravotní, a. s. a vyjádřili souhlas s použitím všech finančních prostředků ze zvýšených příjmů od zdravotních pojišťoven pro rok 2011 do platů lékařů, v návaznosti na uzavřené memorandum.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

 


21.2.2011

Krajská zdravotní, a. s. nesouhlasí s auditem, který si nechalo zpracovat ministerstvo financí

Krajská zdravotní, a. s. připomínkovala „Návrh závěrečné zprávy z mimořádného auditu“ a vznesla řadu závažných připomínek. Mrzí nás, že k našim zásadním připomínkám nebylo přihlédnuto a audit se dál odkazuje na zpracované podklady, které staví na chybné metodice a nestandardních postupech.

Audit bohužel obsahuje výroky, založené dle našeho soudu na metodice, která se opírá o nestandardní a zavádějící postupy stanovení ceny obvyklé u zdravotnické přístrojové techniky. Pořizovací ceny zjištěné takovým postupem považuje Krajská zdravotní, a. s. (KZ) za nedostatečný podklad, který je v přímém rozporu s obecnými pravidly oceňování. Tuto skutečnost dokládají závěry soudního znalce i oponentní vyjádření auditorské autority, které si KZ vyžádala jako součást námitek k uvedené zprávě.

Tvrzení o předražení nákupů zdravotnické techniky jsou z výše uvedených důvodů nepodložená a nemají racionální podklad. V době realizace projektů neexistovaly a dodnes neexistují tzv. „ceny obvyklé“, na které se audit mj. odkazuje.

Krajská zdravotní, a. s. „evropské projekty“ do svých pěti nemocnic vysoutěžila ve veřejné soutěži, která proběhla dle pravidel zákona o zadávání veřejných zakázek, což potvrdily průběžné, následné i mimořádné kontroly. Do soutěže se mohla přihlásit kterákoli firma nejen z České republiky, ale také ze zemí EU.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


16.2.2011

Krajská zdravotní, a. s. vítá dohodu lékařů s vládou

Jsme rádi, že dnes došlo k dohodě mezi Lékařským odborovým klubem a vládou. Současně věříme, že dojde brzy k podpisu dohody a vyjasní se, jak a kolik finančních prostředků přijde konkrétně do jednotlivých nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Tyto prostředky použijeme na mzdy lékařů našich pěti nemocnic.

Doufáme, že lékaři, kteří dali výpověď,  brzy zašlou žádosti o zrušení této výpovědi, aby byl dostatek času tyto pracovně právní akty realizovat a zabezpečit zdravotní péči pro občany kraje.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


16.2.2011

Prohlášení Krajské zdravotní, a. s. k MO LOK-SČL Nemocnice Teplice

Krajská zdravotní, a. s. nikdy neřekla, že by peníze, které budou uvolněny vládou na zvýšení mezd lékařů pro tyto účely nepoužila. Naopak jsme na tiskové konferenci v úterý 15. 2. uvedli, že budeme rádi, pokud ministerstvo zdravotnictví nakonec dojde k dohodě s lékaři. Na včerejší tiskové konferenci byla pouze nastolena otázka, jak tyto peníze přijdou do rozpočtu Krajské zdravotní, a. s., protože úhrady jsou určeny úhradovou vyhláškou, kterou vydává ministerstvo zdravotnictví.

Samozřejmě, že peníze, které přijdou z ministerstva zdravotnictví do Krajské zdravotní, a. s. na zvýšení platu lékařů, budou pro tyto účely použity. 

Vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s. je líto, že lékaři z MO SČL Teplice vydají tiskovou zprávu, která je ve vyjádření posunutá a nezakládá se na pravdě. Na včerejší tiskové konferenci byl rovněž předložen krizový plán pro případ, že lékaři se v souvislosti s akcí "Děkujeme, odcházíme" nedohodnou s ministerstvem zdravotnictví a k 28. 2. opustí nemocnice na základě svých podaných výpovědí.

Jsme rádi, že dnes odpoledne došlo k dohodě mezi ministerstvem zdravotnictví a lékaři. Zároveň věříme, že lékaři výpovědi stáhnou, abychom mohli zajistit občanům Ústeckého kraje zdravotní péči, aniž bychom použili připravený krizový scénář. 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


16.2.2011

Opatření Krajské zdravotní, a. s. k očekávaným dopadům akce „Děkujeme, odcházíme“

Společnost Krajská zdravotní, a. s. vypracovala návrh systémových opatření, připravených na měsíc březen, jako reakci na situaci, kdy zdravotní personál několika nemocnic společnosti může být oslaben odchodem lékařů, kteří podali výpovědi v rámci celostátní akce „Děkujeme, odcházíme“. Věříme, že se vláda nakonec s lékařskými odbory dohodne, včerejší jednání ministra zdravotnictví s lékařskými odbory naznačilo možnou dohodu. Zda na ni lékaři přistoupí se rozhodne zítra (ve středu 16. 2. 2011).

Opatření byla přijata na základě informací o aktuálním stavu výpovědí ke dni 15. 2. 2011. Vedení Krajské zdravotní, a. s. bere dnešní den (úterý 15. 2. 2011), jakoby všichni, kteří dali výpověď, 1. 3. 2011 nenastoupili do práce. Připravená opatření tvoří krizový plán na prvních 14 dní v březnu.
 
Od 15. 2. 2011 bude zahájen útlumový program na zasažených odděleních. Provoz bude upraven tak, aby na lůžkách, kde nebude zajištěna péče lékaře, nebyl hospitalizován žádný pacient. Dojde tedy k omezení plánované operativy, akutní pacienti budou po nutném ošetření převezeni na jiná pracoviště a pacienti u nichž se předpokládá hospitalizace po 28. 2. 2011 budou rovněž přeloženi do nemocnic, kde bude péče zajištěna.
 
Případné omezení zdravotní péče od 1. 3. 2011 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. bude způsobeno výhradně odchodem lékařů. Nemáme žádný důvod k omezování zdravotní péče, pokud dojde k dohodě a lékaři do práce nastoupí. Pokud se tak ale nestane, bude vážně ohrožena zdravotní péče v Ústeckém kraji a to i péče akutní.
 
Vzhledem k individuální situaci v Krajské zdravotní, a. s., pokud lékaři k 1. 3. 2011 nenastoupí do práce, bude situace vypadat takto:
 
A.   Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. (1 výpověď lékaře)
 
Od 1. března je v provozu celá nemocnice. Jsou připravena opatření, aby byla nemocnice schopna poskytnout rozšíření služeb pro ostatní nemocnice KZ.
 
Od 1. března bude/ou:
-   omezen provoz odborných ambulancí chirurgického oddělení pro chronické pacienty, předpis léčivých přípravků a pomůcek pro evidované pacienty bude zajištěn
-   omezen provoz odborných ambulancí ortopedického oddělení pro chronické pacienty, předpis léčivých přípravků a pomůcek pro evidované pacienty zajištěn
-  screeningové vyšetření kyčlí novorozenců a kojenců zajištěno v plném rozsahu
-  omezen provoz odborných ambulancí neurologického oddělení pro chronické pacienty, předpis léčivých přípravků a pomůcek pro evidované pacienty zajištěn
-  rehabilitační oddělení přijímat pouze pacienty z KZ v rámci zajištění rezervy lůžkového fondu
-  přijímat léčebna dlouhodobě nemocných pouze pacienty z KZ v rámci zajištění rezervy lůžkového fondu

V chomutovské nemocnici bude v provozu dispečink dopravní zdravotní služby (dále jen DSZ). V případě nutnosti budou osloveny ostatní soukromé subjekty poskytující DZS.  
 
   
B.   Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. (žádná výpověď lékařů)
 
Od 1. 3. 2011 bude v provozu celá nemocnice. Lůžková oddělení budou pracovat v normálním provozu, na všech ale bude od uvedeného data omezena plánovaná operativa, zatím mimo chirurgie (diagnostické hospitalizace, které snesou odkladu a neohrožují pacienta na životě), aby byly volné kapacity pro akutní operace a hospitalizace z okolních okresů (UL, ČL).
 
V děčínské nemocnici vejde v platnost shodné omezení chronických, neakutních ambulancí jako v nemocnici chomutovské, s důrazem na neurologii.
 
Děčínská nemocnice bude připravena převzít akutní péči hlavně v oboru neurologie a poskytne navíc péči pro dializované pacienty z Ústí nad Labem.
 
C.    Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. (38 výpovědí lékařů)
 
Od 1. března bude/ou:
-  zastaveny plánované příjmy pacientů k hospitalizaci na chirurgických, neurologických a interních oborech
-  utlumen provoz oddělení chirurgie a neurologie a II. interního oddělení, s cílem úplného uzavření lůžkových částí těchto oddělení
-  změněny a prodlouženy objednací doby na radiodiagnostické (dále jen RDG) oddělení
-  omezeny plánované operační výkony i hospitalizace na postižených odděleních (diagnostické hospitalizace, které snesou odkladu a neohrožují pacienta na životě)
-  prodloužena a snížena dostupnost vyšetření na RDG oddělení
-  úplně uzavřena lůžková část chirurgického oddělení, ambulantní část provozu bude zachována v době od 7:00 do 15:30 hodin na poliklinice
-  omezena chirurgická ošetření, která nebudou poskytována v mimopracovní době, pacienti, vyžadující neodkladné ošetření nebo nutnou hospitalizaci v mimopracovní době, budou primárně směrováni do jiného zdravotního zařízení (Chomutova, Ústí n./L., a jiných dostupných zdravotních zařízení)
-  uzavřena cévní, dětská, mammologická a traumatologická poradna
-  úplně uzavřena lůžková část neurologického oddělení, ambulantní část provozu v době od 7:00 do 15:30 hodin bude zachována
-  uzavřeny specializované poradny, pacienti, vyžadující neodkladné ošetření nebo nutnou hospitalizaci v mimopracovní době, budou primárně směrováni do jiného zdravotního zařízení (Chomutova, Teplic, a jiných dostupných zdravotních zařízení)
-  snížena kapacita lůžek na interním oddělení na polovinu se zachovaným 24 hodinovým provozem, dojde k významnému omezení možnosti příjmu pacienta na lůžko, provoz ambulancí v pracovní době bude zajištěn
-  v provozu lůžkové stanice i ambulance bez omezení na odděleních otorinolaryngologie (dále jen ORL), ortopedie, urologie, gynekologie a očním, plánované operace budou redukovány možnostmi a kapacitou anesteziologicko - resuscitačního oddělení (dále jen ARO)
-  v provozu lůžkové stanice i ambulance bez omezení na plicním (TRN), kožním, dětském a psychiatrickém oddělení
-  významně snížena dostupnost na radiodiagnostickém (dále jen RDG) oddělení a ultrazvukových vyšetřeních a dojde k úplnému zastavení provozu invazivní radiologie, dojde k prodloužení objednacích dob a zhoršení dostupnosti vyšetření z terénu
 
 
D.    Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. (18 výpovědí lékařů)
 
Od 1. března bude/ou:
-  zastaven plánovaný příjem pacientů k hospitalizaci na chirurgických, neurologických a interních oborech
-  utlumen provoz oddělení chirurgie, neurologie a interního oddělení s cílem úplného uzavření lůžkové části chirurgie
-  změněny a prodlouženy objednací doby na RDG oddělení, které nebude provádět plánované výkony a vyšetření pro jiná zdravotnická zařízení (NMR, CT).
-  omezeny plánované operační výkony i hospitalizace na postižených odděleních (chirurgie, interna, RDG)
-  omezí plánované výkony oddělení ortopedie a urologie a budou se podílet na řešení akutních případů
-  k úplnému uzavření lůžek na chirurgickém oddělení, včetně jednotek intenzivní péče (JIP), chronické ambulance nebudou v provozu, oddělení zajistí ústavní pohotovostní službu (dále jen ÚPS), v provozu bude jen akutní ambulance, a to i v době ÚPS, v pracovní době chirurgické oddělení zajistí jen část neodkladné operativy, větší úrazy z oblasti budou převáženy rovnou do ústecké nemocnice, stejně jako pacienti určeni k operačním výkonům v době ÚPS
-  k uzavření 26 lůžek na interním oddělení, oddělení gastroenterologie bude v provozu bez omezení, stejně jako chronické ambulance
-  k omezení ambulantních výkonů na RDG oddělení pro ostatní zdravotnické subjekty, realizována budou jen akutní vyšetření
-  oddělení neurologie zachová provoz v plném rozsahu, vertebrální (obratlové) syndromy budou řešeny na ortopedii a podle potřeby se počítá s rozšířením ošetřovatelsko – rehabilitačního oddělení pro potřeby neurologie, bez navýšení personálu
-  teplické oddělení neurologie bude přebírat akutní pacienty z Ústí nad Labem a Mostu
 
E.    Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL) (52 výpovědí lékařů)
 
Od 1. března bude/ou:
-  zřízeno operační středisko pro dispečink lůžek pro celou KZ, které bude provozováno v rámci stávajícího operačního střediska, středisko zajistí evidenci, ověřování a koordinaci skutečného počtu volných lůžek dle oborů, za využití jednotlivých nemocničních informačních systémů, pro vlastí potřeby a potřeby RZS.
-  zrušena veškerá plánovaná operativa, s výjimkou dětské chirurgie
-  chirurgické oddělení přijímat pacienty z teplické spádové oblasti v pracovní době, zároveň bude provádět část neodkladné operativy, v době ÚPS zajistí chirurgickou operativu kompletně Masarykova nemocnice
-  dětské úrazy (traumata) převáženy z teplické a mostecké oblasti přímo do ústecké nemocnice
- k uzavření jedné lůžkové stanice na interním oddělení, a naopak k otevření jedné stanice na plicním oddělení, sekundární překlady pacientů budou realizovány do teplické a děčínské nemocnice, převoz plicních onemocnění záchrannou službou bude zajištěn na plicním oddělení, kde bude zajištěno okamžité převzetí pacienta, dojde ke změně kompetencí hlavní interní služby
-  na oddělení Emergency ve službě internista, chirurg a intenzivista, dojde také k posílení středního zdravotního personálu – hlavně sester, dojde ke zkrácení vyšetřovací doby na minimum navýšením hospitalizací
-  na RDG oddělení zastaven neakutní popis případů, nebudou prováděna mamografiká, CT, NMR a angia vyšetření, pouze v akutních případech pro potřeby nemocnice, nebudou poskytována vyšetření pro ostatní zdravotnická zařízení
-  superakutní výkony v MNUL (trombolýsy, stenty) zajištěny pouze v případech vitálních indikací, a to i během ÚPS
-  na neurologickém oddělení kompletně uzavřeny lůžkové stanice, převoz akutních stavů bude záchrannou službou realizován přímo do teplické a děčínské nemocnice, v rámci pracovní doby zajistí služby dva neurologové, o zajištění ÚPS se jedná 
-  na oddělení psychiatrie k uzavření jedné stanice a omezení chronických ambulantních vyšetření, detoxikační jednotka zůstane u běžného provozu. 
 
 Společná opatření a informace:
- O omezení plánovaných vyšetření a operací budou pacienti informováni telefonicky do 25. 2. 2011. Nový termín bude pacientům sdělen opět telefonicky.
 
- K omezení chronických ambulancí dojde dle primariátů (viz výše uvedené informace k jednotlivým nemocnicím). Ostatní rozhodnou primáři operativně dle skutečné provozní zátěže. Informace budou mít zaměstnanci, telefonní ústředny, umístěny budou také na www.kzcr.eu a informačních cedulích v nemocnicích.
 
- Krajská zdravotní, a. s. vyzve pacienty, aby využívaly akutní ambulance nemocnic společnosti jen ve skutečně závažných případech a jinak se obraceli na místně příslušné privátní ambulance.
 
- Krajská zdravotní, a. s. vyzve pacienty, aby se v případě nutné návštěvy raději dopředu informovali o provozu jednotlivých ambulancí buď přímo na ambulanci, nebo na telefonních ústřednách.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte