2.7.2010

Krajská zdravotní uzavřela novou kolektivní smlouvu

S účinností od 1. července 2010 vstoupila v platnost nová Kolektivní smlouva, podepsaná mezi Krajskou zdravotní, a.s. a zástupci 11 odborových organizací, které zastupují téměř 6300 zaměstnanců ze všech pěti nemocnic Ústeckého kraje, sloučených do společnosti Krajská zdravotní, a.s.

      Smluvní strany uzavřely Kolektivní smlouvu s cílem udržovat stabilně dobré vzájemné vztahy. Nová Kolektivní smlouva je platná pro období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012. Pro rok 2010 a první pololetí roku 2011 zaměstnavatel garantuje navýšení objemu mzdových prostředků minimálně o 2%, oproti roku 2009. Nová smlouva poskytne zaměstnancům také širokou škálu zaměstnaneckých výhod a benefitů.
 
     Kolektivní smlouva upravuje pracovní podmínky a pravidla zaměstnávání zaměstnanců u Krajské zdravotní, a.s., jejich nároky vyplývající z pracovně právního vztahu, tedy včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi. Kolektivní smlouva vychází z ratifikovaných mezinárodních úmluv, zákoníku práce v platném znění a dalších platných právních předpisů.
 
     „Jsem velmi rád, že po mnoha intenzívních jednáních mezi oběma stranami došlo k uzavření nové Kolektivní smlouvy pro období dvou let. Věřím, že nová smlouva odráží nejen míru nezbytného vzájemného kompromisu, ale také zohledňuje celkovou ekonomickou situaci, ve které se všichni nacházíme v době po ekonomické krizi, která se v oblasti zdravotnictví projevuje se zpožděním. Z mého pohledu je nová smlouva velmi rozumným řešením a umožní pokračování standardně dobrých vztahů mezi Krajskou zdravotní a zástupci odborových organizací, zastupujících všechny naše zaměstnance“, řekl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní,a.s.
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem

29.6.2010

Krajská zdravotní obdržela monitory dechu pro nejmenší pacienty

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., obdržela prostřednictvím Nadace Křižovatka 20 nových monitorů dechu pro malé pacienty z Dětské kliniky a Novorozeneckého oddělení. Celková hodnota Apnea monitorů BABYSENSE II činí 58 000, - Kč.

Nadace Křižovatka zprostředkovala sponzorské dary od firem Viamont DSP, a.s. a RWE TRANSGAS, a.s. Monitory dechu převzal od zástupců firem MUDr. Petr Janec, primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a MUDr. Jan Pajerek, lékař Dětské kliniky. Za firmu Viamont DSP a.s. byl předání daru přítomen místopředseda představenstva Ing. Jiří Klier.
 
Apnea monitor BABYSENSE IIje mobilní přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců. Čidla, umístěná v podložce dětské postýlky, sledují dech novorozence a případné selhání bezprostředně signalizují prostřednictvím připojeného akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj je významným pomocníkem v prvních měsících života novorozence.
 
Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí na snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“, v souvislosti s případnou zástavou dechu.
 
Doplňující informace:
 
Převzato z tiskové zprávy Nadace Křižovatka, ze dne 29. 6. 2010
 
Nadace Křižovatka byla založena počátkem roku 1995, s cílem pomáhat postiženým dětem a spoluobčanům. Za střed svého zájmu si nadace zvolila -jako jediná organizace v České republice - pomoc dětem, ohroženým „Syndromem náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“.
 
Za dobu svého působení předala Nadace Křižovatka k dnešnímu dni 3455 monitorů BABYSENSE II, do nemocnic ve všech regionech České republiky. V průběhu roku 2010 a v dalších letech se bude Nadace Křižovatka snažit doplňovat těmito monitory všechna dětská a novorozenecká oddělení nemocnic a jednotky intenzivní péče v celé České republice.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem
 

16.6.2010

Krajská zdravotní, a. s. pořádá světový kongres neurochirurgů v Praze

Ve dnech 17. 6. a 18. 6. 2010 proběhne v Praze v hotelu Marriott jeden z nejvýznamnějších neurochirurgických kongresů pořádaných v České republice - Neurovascular and Skull Base Workshop Prague 2010 (www.neuro-surgery.cz). Účastní se ho špičkoví odborníci a specialisté na cévní neurochirurgii z 20 zemí světa. Kongres pořádá a organizuje neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pod vedením Doc. MUDr. Martina Sameše, CSc.

Čeští a slovenští odborníci mají jedinečnou šanci prodiskutovat nejmodernější postupy a techniky cévní neurochirurgie, tzn. mozkové výdutě, bypassy a cévní malformace. Poprvé se v Evropě představí  prof. Kamiyma z Japonska, technicky nejvyspělejší neurochirurg pro náročné mozkové bypassy.
 
Promotorem kongresu je prof. Takanori Fukushima, jeden z nejnadanějších neurochirurgů v oboru. Pochází z Japonska a od roku 1990 působí v USA, současně je zván na složité operační výkony po celém světě. Prof. Fukushima vychoval a ovlivnil celou generaci neurochirurgů v mnoha zemích všech kontinentů. Je tvůrcem konceptu minimálně invazivní neurochirurgie a chirurgie baze lební a právě on vyvinul přesnou a jemnou operační techniku tzv. key hole surgery, nebo-li  „operace klíčovou dírkou“.  Tato technika výrazně zlepšila kvalitu života pacientů po náročných neurochirurgických výkonech.
 
Úspěchem českých neurochirurgů je také organizace již 3. anatomického kurzu před tímto kongresem. Kurz trvá dva dny a jeho cílem je intenzivní výuka náročných neurochirurgických operačních přístupů na věrných anatomických modelech s použitím operačního mikroskopu a vrtaček, kdy je věrně simulováno prostředí operačního sálu.
 
Tým lektorů a profesorů tvoří současní nejvýznamnější světoví odborníci prof. T. Fukushima z USA, prof. H. Bertalanffy ze Švýcarska, prof. Morcos z USA a další čtyři špičkoví odborníci z Japonska, Švédska, Německa a Francie.  Za Českou republiku v týmu pracují dva profesoři z Prahy a dva z neurochirurgické kliniky v Ústí nad Labem.
 
Intenzivní práce a studia se zúčastní 20 lékařů z 10 zemí západní i východní Evropy. Celá akce je pořádána pod záštitou České neurochirurgické společnosti a Světové federace neurochirurgických společností  (World Federation of Neurosurgical Societies, WFNS) .
 
Mezinárodní kongres i satelitní výukový kurz je akcí nebývalého rozsahu a je současně zviditelněním solidní úrovně české medicíny a neurochirurgie.
 
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
primář neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
 
Připravil:
Jiří Vondra, tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
Krajská zdravotní, a. s.,
Sociální péče 3316/12,
401 13 Ústí nad Labem

11.6.2010

Krajská zdravotní, a.s. mění kurs k procesnímu řízení

Krajská zdravotní, a.s. zahájila významný projekt, který představuje zásadní změnu v přístupu k řízení společnosti jako celku.

Cílem je optimalizace a řízení zdravotní péče, snížení nákladů všech obslužných procesů, zvýšení jejich kvality, a tímto způsobem zajištění dlouhodobé dostupnosti kvalitní služby pro obyvatele Ústeckého kraje.
 
Dojde ke zjednodušení řízení, snížení administrativy a k centralizaci procesů do této doby roztříštěných mezi odštěpné závody a centrálu. Tím pak k uvolnění zdrojů pro potřeby zdravotní péče. Očekávané úspory budou minimálně v řádech desítek milionů.
 
K 30. 6. 2010 budou zrušeny funkce ředitelů nemocnic - odštěpných závodů, od 1. 7. 2010 dojde k přeskupení odborných úseků pod vedení nových náměstků ředitele KZ. Příprava nové, efektivní, organizační struktury, založené na principech procesního řízení bude provedena od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010. Start nového modelu řízení včetně procesních změn je plánován na 1. 1. 2011.
 
Ředitelem Krajské zdravotní je Eduard Reichelt. Dosavadní ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Jiří Madar bude řídit Úsek zdravotní péče, dosavadní ředitel mostecké nemocnice Jindřich Zetek povede Úsek ekonomického řízení a controllingu, chomutovský ředitel Petr Hossner povede Systém řízení. Dosavadní náměstek Miloslav Řehák nadále řídí Úsek řízení a správy majetku a Jan Lami povede Úsek řízení lidských zdrojů. Řediteli děčínské nemocnice Václavu Čečákovi byla nabídnuta pozice v rámci Úseku řízení a správy majetku.
 
Motivací pro změnu byly pro Krajskou zdravotní dva hlavní parametry. Zásadní skutečností je riziko, vyplývající z redukce úhrad zdravotních pojišťoven za poskytovanou péči. Objem plateb relativně klesá a objem péče se reálně zvětšuje. I přes tento fakt je představenstvo KZ rozhodnuto zachovat rozsah zdravotní péče, její dostupnost a zvýšit kvalitu až do úrovně moderních center excelence.
 
Dalším důležitým a souvisejícím parametrem je zvyšující se tlak na kvalitu pracovní síly v kombinaci s nedostatečně nastaveným trhem práce. Představenstvo má enormní zájem vytvořit podmínky pro stabilizaci lékařů i středního zdravotního personálu a nastavit atraktivní příležitosti pro nové zaměstnance ve zdravotnických profesích.
 
K dosažení uvedených cílů je nutná dostatečná ekonomická výkonnost firmy, její dlouhodobá stabilita a flexibilita. K tomu má Krajskou zdravotní posunout nový systém řízení, založený na procesních principech.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotni, a.s.
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem
 

4.6.2010

Krajská zdravotní zahájila proces změny organizační struktury společnosti

Krajská zdravotní, a.s. zahájila proces změny organizační struktury společnosti, který představuje zásadní změnu v přístupu k řízení společnosti, zastřešující 5 nemocnic Ústeckého kraje, které zabezpečují základní lékařskou péči v regionu.

Před třemi lety byla vrcholným orgánem Ústeckého kraje založena společnost Krajská zdravotní, a.s. (KZ), jejímž úkolem byla nejen transformace 5 nemocnic – příspěvkových organizací do jednoho celku, ale především stabilizace procesu poskytování základní zdravotní péče v kraji.
 
Činnost Krajské zdravotní, a.s., zahájená vlastním transformačním procesem, dále vedla přes stabilizaci léčebného procesu, stabilizaci ekonomickou, včetně oddlužení nemocnic, až k celkové ekonomické stabilizaci, jak ji potvrdily výsledky kladného hospodaření za poslední účetní období.
 
K celkovému ozdravení a stabilizaci nemocnic pomohla řada opatření Ústeckého kraje, jako jediného akcionáře společnosti a zejména činnost orgánů Krajské zdravotní, a.s. – představenstva a managementu společnosti. Dobrých výsledků by pak nebylo možné dosáhnout bez přijetí a praktické realizace strategie společnosti jejími 6300 zaměstnanci v 5 nemocnicích.
 
Po stabilizaci oblasti léčebné péče a oblasti hospodářské si nyní vrcholné orgány Krajské zdravotní, a.s. stanovily další úkol, kterým je realizace zásadní změny řízení společnosti. Potřebu změny v řízení, jako dalšího logického kroku ve vývoji společnosti, potvrdily nejen provedené personální, právní a procesní audity, ale především situace v oblasti zdravotní péče na úrovni republikové, provázená zpožděnými efekty hospodářské krize, které se v oblasti zdravotnictví začínají stále intenzivněji projevovat, mimo jiné i v stále se zhoršující finanční situaci zdravotních pojišťoven.
 
Některé z úkolů potřebné k úspěšnému fungování KZ mohly být zvládnuty pouze díky centralizaci mnoha činností v rámci naší akciové společnosti. V rámci jednotlivých nemocnic by toto bylo prakticky nemožné. Právě tuto centralizaci všech obslužných činností je nutné současně s přechodem na procesní způsob řízení dokončit.
 
Změna řízení Krajské zdravotní, a.s. je systémovým opatřením, nezbytným pro základní cíle společnosti, kterými jsou - udržení a další rozvoj jejího primárního poslání – poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče obyvatelům Ústeckého kraje.
 
Cílem zaváděného procesního řízení je neustálý rozvoj a optimalizace chodu organizace v souladu s definovanou strategií, a to způsobem, který zajistí, že jsou určeny procesy, a to ve všech návaznostech napříč celou organizací.Pro každý proces jsou pak vymezeny jeho vstupy a výstupy. K procesům a jejich jednotlivým činnostem jsou pak definovány jednoznačné osobní odpovědnosti a pravomoci. Samotná organizační struktura je pak v ideálním případě obrazem skutečných procesů společnosti.
 
O zahájení změny řízení ze stávajícího na model řízení procesního, rozhodlo představenstvo společnosti. Projekt nového modelu řízení byl zahájen 1. 6. 2010. V počátku se změny ve struktuře řízení společnosti projeví na úrovni vrcholového vedení, kdy odpadne jedna řídící úroveň – ředitelů odštěpných závodů - nemocnic.
 
V souvislosti s realizací projektu nové struktury společnosti proto představenstvo Krajské zdravotní, a.s. na svém posledním jednání, konaném 1. 6. 2010 rozhodlo o odvolání ředitelů odštěpných závodů společnosti s účinností k 30. 6. 2010. Stávající ředitelé se personálně uplatní v rámci nové organizační struktury.
 
Změna organizační struktury na vrcholové úrovni vejde v platnost k 1. 7. 2010. Do 31. 12. 2010 bude společnost řízena v režimu této přechodné organizační struktury. V tomto vymezeném období bude realizován celý interní projekt změny systému řízení. Bude vytvářen model nové – detailní organizační a řídící struktury celé společnosti, která vejde v platnost od 1. 1. 2011. Na tomto modelu bude pracovat projektový tým, složený ze zástupců nového vedení společnosti a zástupců orgánů Krajské zdravotní, a.s.
 
Připravované změny v řízení Krajské zdravotní, a.s. představilo v minulých dnech vedení společnosti svým zaměstnancům. Podrobně byli s připravovanou změnou seznámeni zástupci odborových organizací a na úrovni vedoucích pracovníků také zaměstnanci jednotlivých odštěpných závodů – nemocnic (primáři, vrchní a staniční sestry a ostatní vedoucí pracovníci).
 
Ředitelem společnosti, Ing Eduardem Reicheltem, byli postupně v jednotlivých nemocnicích představeni členové projektového týmu a prostřednictvím prezentace byli přítomní seznámeni s projektem. Součástí byla také otevřená diskuse nad danou problematikou. Členové projektového týmu seznámili přítomné s logikou realizace projektu a také se záměrem ustavení podtýmů v jednotlivých nemocnicích, kde počítají s aktivní účastí zástupců z řad zaměstnanců společnosti.
 
Změna řízení Krajské zdravotní, a.s. je nutným opatřením ve stále se zhoršujícím finančním a personálním prostředí českého zdravotnictví. Vedení společnosti ale věří, že způsob, kterým byla vedena transformace nemocnic z příspěvkových organizací do jedné společnosti a dosavadní výsledky, jsou dostatečnou zárukou změn k lepšímu, a to jak pro zaměstnance společnosti, tak její klienty.
 
   
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12,
401 13 Ústí nad Labem  
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
                

26.5.2010

Krajská zdravotní, a.s. prezentovala projekt modernizace informačních a komunikačních technologií

Krajská zdravotní, a.s. prezentovala projekt modernizace informačních a komunikačních technologií, hrazený z evropských prostředků.

V ústeckém Vista Floor Best Western Hotelu Vladimir, pořádala dnes, 26. května 2010, společnost Krajská zdravotní, a.s. tiskovou konferenci, k úspěšnému dokončení projektu „Optimalizace logistických a obslužných procesů“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Severozápad, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Krajská zdravotní, a.s. tak prezentovala projekt, který se významným způsobem dotkne oblasti informačních technologií, využívaných v pěti nemocnicích společnosti.
 
       Rozšíření kapacity a zvýšení výkonnosti datového centra, zvýšení dostupnosti dat a poskytnutí funkcionality informačních systémů, potřebných pro pořizování, zpracování, ukládání, sdílení a další využívání elektronických zdravotních záznamů, pořizovaných manuálně i automatizovaně, to jsou hlavní aktivity projektu Optimalizace logistických a obslužných procesů. Projekt je realizován Krajskou zdravotní, a.s. a zahrnuje všechny její odštěpné závody – nemocnici v Děčíně, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, nemocnici v Teplicích, Mostě a v Chomutově.
 
      Hlavním cílem projektu je modernizace a doplnění infrastruktury informačních a komunikačních technologií pro zajištění logistiky zdravotnických informací a zdravotnických prostředků mezi zdravotníky a zdravotnickou technologií nemocnic. Dalším cílem je pak modernizace komplexní informační infrastruktury ve všech oblastech činnosti.
 
    Realizace projektu navazuje na projekty roku 2009, v jejichž rámci došlo nejen k významnému doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů do všech pěti nemocnic Krajské zdravotní, a.s., ale částečně došlo také k modernizaci logistických a obslužných procesů v jednotlivých nemocnicích.
 
      K dnešnímu dni byly úspěšně dokončeny všechny podstatné aktivity projektu, podařilo se zajistit potřebnou ICT infrastrukturu pro celkový objem nově dodaných zdravotnických technologií, zejména pro oblast zobrazovací diagnostiky (tzv. systém PACS). Teplická a mostecká nemocnice získaly moderní klinický informační systém, který dosud v těchto zařízeních scházel. Datové centrum Krajské zdravotní, a.s. bylo významně technologicky posíleno a zabezpečeno, včetně zálohovací a archivační technologie. Centrální úložiště dat bylo rozšířeno na kapacitu 100-150 TB. Byla také zvýšena dostupnost a spolehlivost regionální optické sítě nemocnic.

      Úspěšného dokončení projektu by nebylo dosaženo bez výjimečného úsilí projektového týmu a desítek jeho spolupracovníků z celé společnosti, kterým patří poděkování. Poděkování náleží i dodavatelům, zejména společnosti STAPRO. V mimořádně krátkých termínech bylo zapotřebí dodat a zprovoznit obrovské množství ICT technologií, včetně rozsáhlých informačních systémů. Se svými pěti nemocnicemi Krajská zdravotní, a.s. představovala pro dodavatele výjimečně náročné prostředí pro realizaci.
 
     Stejně jako projekty doplňující zdravotnické zařízení a přístroje z loňského roku je i projekt Optimalizace logistických a obslužných procesů spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt prošel veřejnou soutěží a celkem dosáhl 72,7 milionů Kč, včetně DPH. Z toho poskytnutá dotace představuje částku 55,4 milionů korun, včetně DPH, a zohlednění změny sazby DPH.

    Závěrečné tiskové konference se zúčastnili zástupci Krajské zdravotní, a.s. a Ústeckého kraje, členové projektového týmu, zástupci hlavního dodavatele a zástupci médií. Úspěšnost Krajské zdravotní, a.s. ve využívání dotačních prostředků a význam projektu vyzdvihl v úvodu Ing. Petr Benda, předseda představenstva KZ, a.s. Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a.s. zdůraznil význam nového nemocničního informačního systému nejen z pohledu celku, ale zejména pro teplickou a mosteckou nemocnici, kde tento systém dosud scházel.  Prezentaci projektu představil Jan Pejchal, projektový manažer.
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem


17.5.2010

MUDr. Dernerová pokračuje v tažení proti Krajské zdravotní, a.s.

MUDr. Alena Dernerová dnes vystoupila v rubrice „Profil“, pořadu Studio 6, ve veřejnoprávní televizi ČT24. Bohužel se místo své odborné specializace - dětské neurologii - věnovala své politické činnosti, když hovořila pouze o údajně předražených nákupech Krajské zdravotní, a.s.

     V úvodu pořadu byla paní doktorka představena také jako mostecká politička. Paní Dernerová kandidovala za sdružení Severočeši a v podzimních volbách chce kandidovat do senátu. Z těchto faktů je zřejmé, že motivací paní doktorky pro podobná mediální vystoupení je její vlastní kampaň a předvolební agitace. Je smutné, že k této činnosti zneužívá veřejnoprávní Českou televizi.
 
     Rozhovor veřejnoprávní televize se věnoval v podstatě výhradně nákupům lékařských přístrojů Krajské zdravotní, a.s., probíhajícím kontrolám na nákup těchto přístrojů i tomu, jak tyto kontroly budou dál probíhat. Z odpovědí MUDr. Dernerové se pak zdá, že již dopředu ví, jak bude kontrola probíhat a jaký bude její výsledek. Dokonce mluví i za ministerstvo zdravotnictví, když odpovídá redaktorce na otázku, jak se k celé situaci staví ministerstvo zdravotnictví.
 
     Krajská zdravotní, a.s. již mnohokrát deklarovala, že se nebojí žádné kontroly ať již z ministerstva financí či jakékoliv evropské kontrolní instituce. Několik kontrol v naší společnosti již proběhlo a žádná z nich neprokázala pochybení v nákupech přístrojů, ani v samotném výběrovém řízení.
 
     Žádáme MUDr. Dernerovou, aby přestala ke své vlastní politické propagaci zneužívat jako téma Krajskou zdravotní, a.s.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem

14.5.2010

Endoskopické centrum pro děti a dorost na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. představila Endoskopické centrum pro děti a dorost na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

     Nové Endoskopické centrum pro děti a dorost bylo dnes představeno na Dětské klinice Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. Na novém pracovišti bude prováděna široká škála diagnostických vyšetření, sloužících k diagnostice a léčbě onemocnění zažívacího traktu, ale i jater, žlučových cest a slinivky břišní. Oddělení je specializovaným odborným pracovištěm, určeným pro dětské pacienty a dorost, tedy pacienty ve věkovém rozmezí od jednoho roku do 19 let. 
 
     Nové pracoviště přítomným představil primář Dětské kliniky MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., MUDr. Lubomír Zahradníček, dětský gastroenterolog a vrchní sestra Marie Růžičková. Zástupci dětské kliniky prezentovali nejen hezké a velmi příjemné prostředí nového pracoviště, ale také nové technické a zdravotní přístrojové vybavení. Nejmodernější videoendoskopické zařízení firmy Olympus pro vyšetřování trávicího traktu a dýchacích cest, videogastroskop pro vyšetřování jícnu, žaludku a dvanáctníku, videokoloskop pro vyšetřování tlustého střeva a koncové části střeva tenkého. Dále videobronchoskop pro vyšetřování dýchacích cest, ale i novou sušicí skříň pro uchovávání endoskopů, automatický dezinfektor  nebo novou anestesiologickou vatru.
 
     Zřízení nového endoskopického centra přišlo celkem na 9 milionů Kč, přičemž stavební úpravy a zařízení prostor dosáhlo 4 milionů Kč, přístrojové vybavení pak dalších 5 milionů Kč. Dětským pacientům začne nové pracoviště sloužit od začátku června. O vytížení pracoviště nemají zdravotníci obavy. Počty vyšetření horní části trávicího traktu se pohybují okolo 120 za rok, vyšetření dolní části trávicího traktu se provede přibližně 80 ročně. Potřeby jsou ale o 1,5 násobek vyšší.
 
     Celé akce se zúčastnil také Ing. Jiří Paroubek, poslanec PČR za Ústecký kraj a předseda ČSSD v doprovodu Ing. Petra Bendy, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s. a Ing. Eduarda Reichelta, ředitele společnosti. Za vedení společnosti se dále zúčastnil Ing. Miloslav Řehák, provozně technický náměstek KZ, a.s., MUDr. Jiří Madar, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a MUDr. Josef Liehne, náměstek pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice. Nové pracoviště si prohlédli také lékaři a sestry dětské kliniky a zástupci sdělovacích prostředků.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem
 

5.5.2010

Krajská zdravotní, a.s. vyplatila odměny zaměstnancům

Díky kladnému hospodaření vyplatila Krajská zdravotní odměny všem zaměstnancům společnosti

Krajská zdravotní, a.s. hospodařila v roce 2009 s průběžným kladným hospodářským výsledkem ve výši 117 milionů Kč. Je třeba podotknout, že se jedná o hospodářský výsledek před zdaněním, výplatou odměn zaměstnancům a tvorbou rezervy na opravy majetku.
 
     Na základě tohoto výsledku Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. schválilo vyplacení odměn zaměstnancům společnosti. Předseda představenstva Petr Benda k tomu dodává: „Jsem rád, že Krajská zdravotní dosáhla v roce 2009 takových výsledků hospodaření, které nám umožnily vyplacení odměn zaměstnancům společnosti. Kladný výsledek je zásluhou všech našich zaměstnanců a odměnu si zaslouží.“
 
     Již v závěru minulého roku představenstvo odsouhlasilo výplatu mimořádné zálohy na odměnu zaměstnancům společnosti ve výši 11,7 mil. Kč. V dubnové výplatě pak společnost vyplatila, opět všem zaměstnancům, doplatek odměny ve výši 18,6 mil. Kč. Celková výše odměn tak dosáhla 30,3 mil. Kč.
 
     Celkový výsledek hospodaření společnosti za rok 2009 po zdanění, se započtením odměn pro zaměstnance a rezervou na opravy, činí 27,6 mil. Kč. Hospodářské výsledky byly dosaženy při zachování objemu a kvality poskytované zdravotní péče.
 
     V kontextu pozitivních výsledků hospodaření společnosti za rok 2009 byly mimořádné odměny vyplaceny v souladu s kolektivní smlouvou, a to všem zaměstnancům pěti nemocnic Krajské zdravotní, a.s.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem

27.4.2010

Krajská zdravotní, a.s. pořádá dny otevřených dveří pro veřejnost na neurologických odděleních svých nemocnic

Krajská zdravotní, a.s. pořádá dny otevřených dveří pro veřejnost na neurologických odděleních svých nemocnic v rámci světového dne pro cévní mozkové příhody.

Světový den pro CMP (cévní mozkové příhody)„ STROKE  AWARENESS  DAY“ je v letošním roce v ČR již pošesté rozšířen o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“, kterou vyhlásila Celebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP ve dnech od 26. dubna do 27. května 2010. Kampaň proběhne v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. v odštěpných závodech Děčín, Chomutov, Ústí nad Labem a Teplice.
 
Akce proběhnou od 29. dubna do 27. května 2010
 
29. dubna 2010, od 13 hodin do 17 hodin, v Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.  – budova I, 6. patro, U Nemocnice 1, 405 99, Děčín II.
 
5. května 2010 od 8 hodin do 14:30 hodin, v  Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.  – neurologické oddělení, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
 
6. května 2010, od 14 hodin do 16 hodin, v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro, učebna č.4, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
 
27. května 2010, od 14 do 18 hodin, v přednáškovém sále vedle polikliniky a areálu nemocnice, v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.  –  pavilon O, Duchcovská 53, 415 29 Teplice
 
Bližší informace budou vydávány v průběhu konání dnů otevřených dveří na neurologických odděleních  jednotlivých odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s.
 
Hlavními koordinátory projektu jsou, člen výboru Cerebrovaskulární sekce MUDr. Jiří Neumann z Iktového centra Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. a Hana Potměšilová, Commedia Praha. Celostátní projekt „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod 2010“ podporují Sanofi-Aventis s.r.o., Pfizer s.r.o., Boehringer-Ingelheim a.s., VZP, Výbor  zdravotnictví parlametu ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP, Sdružení ICTUS.
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní,a .s.
Sociální péče 3316/12, 
401 13 Ústí nad Labem
 

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte