15.9.2017

Udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní za nejlepší vědeckou práci letos proběhlo s připomenutím 10. výročí vzniku Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., uspořádala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, Výroční vědeckou konferenci Krajské zdravotní, a. s., spojenou s připomenutím 10. výročí vzniku společnosti. Nejúspěšnější jednotlivci a kolektivy z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí slavnostně převzali ve čtvrtek 14. září 2017 v Rytířském sále na ústeckém hradě Střekov ceny Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší vědeckou práci za rok 2016.

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce v daných kategoriích slavnostně vyhlásil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, a. s., PhDr. Mgr. Leoše Moravce, předsedy dozorčí rady KZ, a. s., Ing. Petra Fialy, generálního ředitele KZ, a. s., MUDr. Aleše Chodackého, náměstka pro řízení zdravotní péče
KZ, a. s.,
doc. Ing. Martina Nováka, Ph.D., prorektora pro vědu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalších hostů z akademické, profesní i veřejné sféry.

„Krajská zdravotní je dnes společnost, která je vysoce respektovaná nejen v Ústeckém kraji, ale v celé republice. Jsou tu naprosto špičkoví odborníci ve všech úrovních zdravotnictví. Těší mě, že se tu podařilo zachovat Komplexní onkologické centrum. Dodnes nechápu, jak mohli ministři hovořit o tom, že onkologicky nemocní lidé mohou jezdit za léčbou do Liberce, Prahy či Plzně. Ti lidé přišli o zdraví zde, a to i díky těžbě uhlí a elektrárnám vyrábějících elektřinu pro celou republiku. Ti lidé zde žili, a proto si tu maximální péči zaslouží ve svém kraji. Toto vedení Ústeckého kraje udělá vše pro to, aby Krajská zdravotní měla i v dalších letech maximální podporu,“ slíbil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., za rok 2016 výroční ceny za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (cena předsedy dozorčí rady) a cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství (cena náměstka pro řízení zdravotní péče).

„Letos si připomínáme deset let od vzniku Krajské zdravotní. Společnosti se díky dlouhodobě pozitivnímu trendu hospodaření a významné investiční podpoře Ústeckého kraje jako jediného akcionáře daří masivně modernizovat v nemocnicích techniku a rekonstruovat objekty i oddělení. Velké poděkování si zaslouží lékaři, sestry a ostatní zdravotnický personál a všichni zaměstnanci Krajské zdravotní. Bez jejich velkého nasazení bychom na dobré výsledky v posledních letech jistě nedosáhli ,” uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Ceny letos Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., předávala již počtvrté. „Snažíme se tak již tradičně vyzdvihnout práci našich kolegyň a kolegů, kteří dosáhli úspěchů při své vědecko-výzkumné činnosti. I když oceněných může být jen několik, rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří se do výzkumných projektů zapojují a jsou v této oblasti aktivní. Naši lékaři jsou žádanými a platnými členy vědeckých týmů a vědecko-výzkumná činnost tak bezesporu pomáhá zviditelnit nemocnice z našeho ústeckého regionu. A to je potřeba právě proto, že pověst a dobrý zvuk je jedním z dalších argumentů, kterým přesvědčujeme mladé lékaře a absolventy lékařských fakult, aby přišli pracovat právě k nám do Ústeckého kraje. Personální situace ve zdravotnictví je nedobrá a každý další plusový bod, který udělá naše nemocnice v tvrdé konkurenci atraktivnější je tedy více než žádoucí. Poděkování všem těm, kteří se podílejí na vědecko-výzkumné činnosti je tedy na místě a proto ještě jednou děkuji,“ uvedl ve svém projevu Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Věřím, že i budoucnost Krajské zdravotní, a. s., a jejích nemocnic bude úspěšná a i nadále bude pro pacienty garancí kvalitní a dostupné zdravotní péče. Ambice Krajské zdravotní, a. s., však nekončí u zdravotní péče. Plán na výstavbu nové budovy pro fakultu zdravotních studií v areálu ústecké Masarykovy nemocnice, na kterém spolupracujeme s našimi kolegy z ústecké Univerzity J. E. Purkyně, bude pro rozvoj této oblasti významným impulsem. Stejně prospěšný pak jistě bude další rozvoj spolupráce s lékařskými fakultami a rozšíření výuky mediků v našich nemocnicích. Jsem přesvědčen, že budeme úspěšní a dotáhneme tyto plány do konce. Bylo by pěkné předávat v budoucnu výroční ceny z věd činnost v nové aule přímo v Krajské zdravotní, a. s., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,“ dodal Ing. Petr Fiala.

Před samotným vyhlášením nejlepších vědeckých prací představil předseda Vědecké rady Krajské zdravotní  prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. nově jmenované členy vědecké rady, zhodnotil její dosavadní činnost a celkové výsledky jednotlivých pracovišť Krajské zdravotní, a.s. v roce 2016. Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. Ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu, plakety a symbolických věcných darů i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 280 tisíc Kč.

V soutěži o cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře se na 1. pozici umístil MUDr. Petr Obruba z ústecké Kliniky úrazové chirurgie, na 2. pozici MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, a na 3. místě MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., - oba z ústecké Neurochirurgické kliniky. Zvláštní ocenění získal prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI za monografii Koronární cirkulace (spoluautoři doc. Mates, dr. Kala).

První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získala MUDr. Alena Sejkorová z Neurochirurgické kliniky, cenu za 2. místo převzal MUDr. Tomáš Radovnický ze stejného zdravotnického pracoviště.

Cena předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků byla udělena PharmDr. Lucii Hromádkové, Ph.D., z Oddělení klinické farmacie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdravotní péče za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe Bc. Svatava Nováková z Chirurgického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Druhé místo v této kategorii obsadily Bc. Monika Tesařová a Petra Jelínková z Neurochirurgické kliniky a 3. skončila Lucie Kolářová z ústecké Dětské kliniky.

Nominované práce hodnotila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., která v současné době pracuje v následujícím složení: prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. – předseda, přednosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – místopředseda, přednosta Dětské kliniky FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a členové doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP, prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., Interní oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Klinika urologie a robotické chirurgie FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., prof. Ing. Boris Šimák, CSc., z FEL ČVUT v Praze, MUDr. Ivana Liehneová, Ph. D., přednostka Oční kliniky FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekologicko - porodnické kliniky FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,  o. z., prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Igor Greguš, ambulance chronické bolesti Nemocnice Most, o. z., MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o. z., Mgr. Vlasta Čejnová, Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Karel Sláma, Ph.D., primář Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Pamětní list a plaketu u příležitosti 10. výročí vzniku Krajské zdravotní převzaly významné osobnosti spojené s činností této společnosti - Oldřich Bubeníček, RSDr. Stanislav Rybák, Ing. Jiří Novák, Ing. Petr Fiala, MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Ing. Luděk Rückl, náměstek pro ekonomické řízení a controlling Krajské zdravotní, a. s., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., MUDr. Milouš Derner, primář Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Mgr. Anna Marie Malá, hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o. z., a Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Účastníci konference si mohli prohlédnout výstavu k 10. výročí Krajské zdravotní, která bude postupně instalována ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Putovní výstava k deseti letům Krajské zdravotní, a. s.:

18. 9. až 24. 9. Nemocnice Děčín, o. z. – budova „C“, prostor u pokladen – vernisáž 18. 9. – 12:30 hodin

25. 9. až 1. 10. Nemocnice Chomutov, o. z. – budova „B“, chodba u dětského koutku –  vernisáž 25. 9. – 13:00 hodin

2. 10. až 8. 10. Nemocnice Teplice, o. z. – budova „A“ vstupní vestibul Polikliniky – vernisáž 2. 10. – 13:00 hodin

9. 10. až 15. 10. Nemocnice Most, o. z. – budova „B“ chodba za modrým salónkem – vernisáž 9. 10. – 13:00 hodin

16. 10. až 2018.  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – budova „B“, Atrium – vernisáž 16. 10. – 14:00 hodin.

Zdroj: info@kzcr.eu 

 

 


12.9.2017

Výstava k desetiletí Krajské zdravotní, která navštíví všech pět nemocnic, zahájila na Krajském úřadě Ústeckého kraje

Výstavu k desetiletí Krajské zdravotní, a. s., uvidí návštěvníci postupně ve všech pěti nemocnicích, které společnost spravuje. Slavnostně byla zahájena v pondělí 11. září 2017 na Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, náměstka hejtmana RSDr. Stanislava Rybáka a zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s. Výstava se na 20 panelech zaměřuje na významné momenty z desetileté historie Krajské zdravotní, a. s., která je v současnosti největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.

„Protože jsme na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje, rád bych poděkoval panu hejtmanovi za to, že Krajská zdravotní je v tuto chvíli v takové kondici i díky tomu, že Ústecký kraj se o ni velmi dobře stará. Myslím si, že investice v řádech miliard korun, které v Krajské zdravotní probíhaly v posledních letech, jsou toho důkazem,“ zdůraznil Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Deset let je už doba, kdy může člověk bilancovat a hodnotit. Myslím si, že zdravotní péče v našem kraji šla od té doby úrovní hodně nahoru, zvlášť Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, která je braná jako krajská nemocnice, poskytuje pacientům nadstandardní podmínky,“ řekl v proslovu hejtman Oldřich Bubeníček. 

Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém kraji. Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s. Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje.

Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.

Putovní výstava k deseti letům Krajské zdravotní, a. s.:

18. 9. až 24. 9. Nemocnice Děčín, o. z. – budova „C“, prostor u pokladen – vernisáž 18. 9. – 12:30 hodin

25. 9. až 1. 10. Nemocnice Chomutov, o. z. – budova „B“, chodba u dětského koutku –  vernisáž 25. 9. – 13:00 hodin

2. 10. až 8. 10. Nemocnice Teplice, o. z. – budova „A“ vstupní vestibul Polikliniky – vernisáž 2. 10. – 13:00 hodin

9. 10. až 15. 10. Nemocnice Most, o. z. – budova „B“ chodba za modrým salónkem – vernisáž 9. 10. – 13:00 hodin

16. 10. až 2018.  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – budova „B“, Atrium – vernisáž 16. 10. – 14:00 hodin.

Fotografie ze zahájení výstavy na Krajském úřadě Ústeckého kraje naleznete na http://www.kzcr.eu/                                                                                                                                                                

Zdroj: info@kzcr.eu


8.9.2017

Avízo – Děčínská nemocnice otevře nové detašované radiodiagnostické pracoviště

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., otevře nové detašované radiodiagnostické pracoviště. Provoz zahájí v pondělí 11. září 2017 v budově Atrium, která se nachází na adrese ulice Karla Čapka 211/1, 405 01 Děčín 1.

Pracoviště bude zajišťovat běžná rutinní skiagrafická vyšetření skeletu, hrudníku a břicha (nativní vyšetření - bez podání kontrastní látky). Na vyšetření je nutné mít doporučení odesílajícího lékaře.

Ordinační hodiny jsou od pondělí do pátku v čase 7:00 - 11:30 hodin, poslední pacient bude vyšetřen půl hodiny před koncem pracovní doby.

Telefonní kontakt:  412 705 558 (dostupný pouze v době ordinačních hodin pracoviště).

Zdroj: info@kzcr.eu


7.9.2017

Avízo – Udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní za nejlepší vědeckou práci letos proběhne s připomenutím 10. výročí vzniku Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., pořádá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, Výroční vědeckou konferenci Krajské zdravotní, a. s., spojenou s připomenutím 10. výročí vzniku společnosti. Nejúspěšnější jednotlivci a kolektivy z řad zdravotníků a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí slavnostně převezmou ceny Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší vědeckou práci za rok 2016.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., za rok 2016:
Cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře - cena předsedy představenstva KZ, a. s.
Cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let - cena generálního ředitele KZ, a. s.
Cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků - cena předsedy dozorčí rady
KZ, a. s.

Cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství - cena náměstka pro řízení zdravotní péče KZ, a. s.

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce v daných kategoriích budou slavnostně vyhlášeny profesorem MUDr. Martinem Samešem, CSc., předsedou Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, a. s., PhDr. Mgr. Leoše Moravce, předsedy dozorčí rady KZ, a. s., Ing. Petra Fialy, generálního ředitele KZ, a. s., MUDr. Aleše Chodackého, náměstka pro řízení zdravotní péče
KZ, a. s.,
doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalších hostů z akademické, profesní i veřejné sféry.

Akce proběhne ve čtvrtek 14. září 2017, od 17:00 hodin,
v Rytířském sále hradu Střekov, Na Zacházce 844, 400 03 Ústí nad Labem.

Již v pondělí 11. září 2017 v 9:30 hodin se uskuteční ve 2. podlaží před konferenčním sálem Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem Vernisáž výstavy k 10. výročí vzniku Krajské zdravotní, za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje a zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s.

Výstava připomene významné momenty z desetileté historie společnosti a dále si ji budou moci prohlédnout také účastníci výroční vědecké konference a hosté na hradě Střekově, dne 14. září, a postupně bude vystavena ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., přičemž o termínech budeme informovat.

Novináře žádáme o potvrzení účasti do středy 13. září, 10:00 hodin na email: info@kzcr.eu

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.euZdroj: info@kzcr.eu


Někteří z oceněných autorů vědeckých prací v roce 2016.

Někteří z oceněných autorů vědeckých prací v roce 2016.


4.9.2017

Krajská zdravotní má již devátou kliniku v ústecké Masarykově nemocnici

Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje od pondělí 4. září 2017 devět klinik. Nově k současným osmi klinickým pracovištím přibyla Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustaveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. O pět let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika a rok na to dalších pět klinik – dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.

„Vedením kliniky je pověřen MUDr. Karel Sláma, Ph.D., který převzal primariát po svém otci, emeritním primáři MUDr. Karlu Slámovi. Ten svou vynikající prací posunul ORL v Masarykově nemocnici na úroveň fakultních nemocnic. V tradici,  kterou pořádáním celostátní odborné konference založil a jíž 23 let předsedal, jeho syn také pokračuje. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku se statutem krajského pracoviště pro 1,5 milionu obyvatel bude i nadále zajišťovat jak specializovaná ambulantní vyšetření, tak operační zákroky,“ přiblížil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Krajská zdravotní společně s univerzitou usiluje o to, aby se ústecká Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí. Memorandum, které jsme společně s Ústeckým krajem před dvěma lety podepsali, nás zavazuje, abychom usilovali dál v první etapě zde získat detašované pracoviště lékařské fakulty v Plzni, která je součástí pražské Karlovy Univerzity. Opravňuje nás k tomu slova ministrů zdravotnictví Němečka i Ludvíka, kteří při návštěvě Masarykovy nemocnice konstatovali, že má úroveň fakultní nemocnice,“ připomněl Ing. Jiří Novák s tím, že Krajská zdravotní vítá záměr UJEP postavit nové budovy pro Fakultu zdravotnických studií a je připravena poskytnout pozemky přímo v prostorách Masarykovy nemocnice.

Dodal také, že se Krajská zdravotní, a. s., snaží pro Masarykovu nemocnici získat statut komplexního kardiovaskulárního centra a že představenstvo společnosti rozhodlo o dostavbě nemocnice podle původního projektu, v němž je zahrnuto vybudování operačních sálů pro kardiochirurgii, kde právě probíhá výběrové řízení na projektovou dokumentaci na dostavbu.

„Děkuji vedení univerzity za spolupráci při ustavení kliniky, děkuji primáři MUDr. Karlu Slámovi, Ph.D., všem lékařům, sestrám, pomocnému personálu za příkladnou práci,“  řekl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

K poděkování se připojil náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák: „Chci poděkovat celému kolektivu ORL a především poblahopřát emeritnímu primáři MUDr. Karlu Slámovi, který působil v čele oddělení 24 let, k dosažení jednoho z jeho životních cílů, jímž jistě vznik kliniky byl. Chtěl bych také ocenit spolupráci, kterou má UJEP s Krajskou zdravotní, kdy společně s Ústeckým krajem se snažíme, aby celá Krajská zdravotní a především Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, jako její vlajková loď, poskytovala špičkovou zdravotní péči občanům celého Ústeckého kraje a v některých případech i z jiných krajů.“

Rektor univerzity RNDr. Martin Balej, Ph.D., mimo jiné informoval o dosavadních a nejbližších chystaných krocích v přípravě výstavby objektů fakulty v areálu ústecké nemocnice. „Bereme to skutečně velmi vážně. Do této chvíle jsme během asi jednoho rok činnosti získali zhruba miliardu finančních prostředků z evropských fondů. Věřím, že to povede k větší akceleraci spolupráce a provázanosti. A podpora Ústeckého kraje je letos v takové intenzivní míře, ve které historicky nikdy nebyla. Směřujeme ji do přípravy zdravotnického personálu, studentů na Fakultě zdravotnických studií,“ řekl RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., mají stěžejní důležitost rovněž pro Fakultu zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem. „Jako zdravotnická fakulta usilujeme o to, aby se Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí.  To, zatím, bohužel, není podle současné legislativy možné, a proto jdeme cestou postupného ustanovování klinik,“ uvedl doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan fakulty.

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., poděkoval všem zaměstnancům oddělení a nyní již kliniky, ale i předcházejícím přednostům, bez jejichž práce by při současné nedostatku ORL pracovišť v kraji dnes nebyla na tak vynikající úrovni. Primář MUDr. Karel Sláma, Ph.D., poté v prezentaci přiblížil historii oddělení ORL v ústecké nemocnici, její milníky a osobnosti.

 

ORL a chirurgie hlavy a krku v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.:

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se statutem krajského pracoviště jako spádového pro 1,5 milionu obyvatel, zajišťovalo jak specializovaná ambulantní vyšetření, tak operační zákroky v oblasti hlavy a krku, lékaři, sestry a další zdravotnický personál pečoval o hospitalizované pacienty, pro něž měl k dispozici 16 lůžek. Provádělo také konziliární vyšetření pacientů ležících na jiných oddělení nemocnice, případně odeslaných z jiných odborných ambulancí a zajišťovalo ORL pohotovostní službu. Ustavením kliniky se jeho úkoly nijak nemění.

Vybavení specializované ORL ambulance umožňuje vyšetření sluchu (audiometrie, tympanometrie, otoakustické emise u dětí), dále vyšetření poruchy rovnováhy, poruchy hlasu, zdejší specialisté  dispenzarizují onkologické pacienty, provádějí také preventivní prohlídky a v rámci ambulantního ošetření i chirurgické výkony (vyřezávání různých kožních lézí, např. bazaliomů, bradavic, odstraňování atheromů, drobných uzlin, lipomů, hemangiomů, pih, mateřských znamének atd.).

Z operačních výkonů provádějí zejména onkologické operace, jako  např. totální laryngektomii (odstranění hrtanu pro nádorové onemocnění), blokové krční disekce (odstranění metastaticky  postižených uzlin na krku), robotické odstraňování kořene jazyka při jeho nádorech, dále odstraňují částečně nebo úplně nádorově postižené slinné žlázy a uzliny. Operačně řeší taktéž nádory postihující krční mandle a nosohltan. Mezi další prováděné výkony patří endoskopické nebo mikroskopické zákroky v oblasti nosu a vedlejších nosních dutin při jejich chronických zánětech a polypech (tzv. FES zákrok). Specialisté ORL ve spolupráci s očními lékaři operačně zprůchodňují slzné cesty (tzv. DCRS). Odstraňují také polypy, uzlíky a další afekce na hlasivkách. Další spektrum operačních výkonů zahrnuje zákroky v oblasti uší. Zejména jde o sanační operace při chronických zánětech středouší, dále náhrady bubínku při jeho postižení (tzv. myringoplastika), aplikaci tubiček ke zprůchodnění středouší (tzv. s tipuly a L-T tuby).

Od ledna roku 2012 byla otevřena foniatrická ambulance, zabývající se poruchami řeči a sluchu. Odborníci se zde věnují i diagnostice a léčbě tzv. Sleep apnoe syndromu (syndrom dechových pauz během spánku projevující se zejména chrápáním). Mezi další prováděné výkony patří roboticky asistované zákroky systémem Da Vinci (např. zmenšování kořene jazyka při jeho zbytnění nebo nádorovém postižení). Pomocí moderní endoskopické věže zde provádějí zákroky na nosu a vedlejších nosních dutinách. Věnují se i dětské ORL problematice, např. odstraňování krčních a nosních mandlí, zmenšování krčních mandlí, sanační zákroky uší, plastiky boltců atd.


ůžkové oddělení a ambulance ORL
jsou vybaveny vyšetřovacími jednotkami UNIT ATMOS, OTOREAD k vyšetření akustických emisí u dětí, CELOM + monitorem k vyšetření Sleep apnoe, operačními mikroskopy, ušními frézami, myčkou na fibroskopy, Shaverem a dalšími přístroji.

V roce 2016 se dočkaly modernizace v přízemí pavilonu D1 prostory otorinolaryngologických ambulancí. Rekonstrukcemi chodby a ordinací v přízemí nemocničního pavilonu vzniklo příjemné prostředí jak pro pacienty, tak pro lékaře. Požadavky na moderní pracoviště 21. století splňuje i nově pořízená audiometrická komora.

Již třetí desetiletí mají čeští specialisté z oboru otorinolaryngologie spjato Ústí nad Labem s podzimní celostátní odbornou konferencí, která se v posledních letech koná v krásném prostředí zámečku Větruše. Třiadvacet let akci organizoval dlouholetý primář oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Karel Sláma. Jako projev uznání jeho práce nese konference od roku 2015, na návrh předsedy České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, název „Slámův den“. V tradici, kterou MUDr. Karel Sláma starší založil, pokračuje jeho syn MUDr. Karel Sláma, Ph.D., nyní pověřený vedením nově ustavené  Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Je zároveň odborným garantem konference, jež se koná pod hlavičkou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP letos již po čtyřiadvacáté, tentokrát ve dnech 12. – 13. října jako „Německo-české ORL dny – Slámův den“.

   

Zdroj: info@kzcr.eu

 


31.8.2017

Zdravotníci Krajské zdravotní uspořádali den otevřených dveří na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny ústecké Masarykovy nemocnice

Den otevřených dveří uspořádala ve čtvrtek 31. srpna 2017 Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Komentované prohlídky prostor kliniky, představení přístrojového vybavení a nácvik neodkladné resuscitace na figuríně používané pro výcvik zdravotníků si nenechaly ujít desítky návštěvníků z řad studentů a veřejnosti.

„Den otevřených dveří jsme pořádali poprvé. Dělali jsme ho především kvůli studentům, aby se s naším pracovním prostředím sami seznámili, aby se sem nebáli chodit, a aby viděli, že jsme úplně normální lidé, kteří dělají zajímavou práci. Podívat se ale přišla i řada zájemců z řad veřejnosti, stejně jako zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s.,“ uvedla vrchní sestra kliniky Bc. Libuše Čočková.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Den otevřených dveří na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.

Den otevřených dveří na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.


31.8.2017

Avízo – Interní ambulance děčínské nemocnice se stěhuje zpět do přízemí budovy „I“

Interní ambulance v pavilonu „I“ Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., se v pátek 1. září 2017 na dopoledne uzavře. Do 12:00 hodin budou ošetřeni pouze akutní pacienti, které přiveze rychlá záchranná služba. Důvodem omezení je stěhování ambulance zpět do přízemí pavilonu. 

Revitalizaci pavilonu „I“, kvůli které se interní ambulance dočasně stěhovala do 5. podlaží, zahájila Krajská zdravotní, a. s., na začátku června. Jedna z největších investičních akcí v děčínské nemocnici za poslední roky by měla být ukončena letos v prosinci. Předmětem realizace díla je mj. zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken, výměna výtahů, výměna radiátorů a nová výměníková stanice. Cena dle veřejné zakázky je 27 milionů korun včetně DPH. 

Zdroj: info@kzcr.eu 


31.8.2017

Avízo – Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice o. z., připravuje krátkodobou odstávku elektrické energie

V sobotu 2. září 2017 dojde v Nemocnici Teplice o. z., k plánované opravě rozvodné skříně v pavilonu F.

V důsledku opravy bude od 13:00 do 16:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie do tohoto pavilonu, bez možnosti využití náhradního zdroje energie.

Odstávkou budou dotčena tato oddělení:
- příjmové chirurgické ambulance
- oddělení chirurgie, gynekologicko-porodnické oddělení, ortopedie a urologie, včetně všech těchto oborových operačních sálů a chirurgie JIP
- anesteziologicko-resuscitační oddělení
- stanice patologických novorozenců

O trpělivost žádáme také pacienty, kteří budou v sobotu 2. září potřebovat zprávy z ambulancí chirurgických oborů, ty bude možno vydat až po obnově dodávky energie.

Odstávka bude řešena jak organizačními změnami uvnitř nemocnice, tak také krátkodobým uzavřením některých oddělení a směřováním dotčených pacientů mimo teplickou nemocnici.

„V souvislosti s touto opravou je nutno v sobotu 2. září od 00:00 do 16:00 hodin uzavřít porodní sál a odklánět rodičky mimo Teplice, od 10:00 do 16:00 přerušit příjem pacientů, u nichž je předpoklad provedení neodkladného operačního výkonu a od 08:00 do 16:00 hodin zastavit příjem pacientů vyžadující resuscitační péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení teplické nemocnice. Pacienti budou transportování do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ uvedl ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý s tím, že diagnosticko–léčebný proces nebude narušen. Provoz laboratorního a RTG komplementu bude zajištěn beze změn.

Zdroj: info@kzcr.eu


29.8.2017

Avízo – Neurologické oddělení děčínské nemocnice se dočasně přestěhuje

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., se od soboty 2. září přibližně na jeden měsíc přestěhuje do 5. podlaží budovy „I“.

Provoz neurologického oddělení včetně jednotky intenzivní péče bude omezen.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Zdroj: info@kzcr.eu


28.8.2017

Avízo – Krajská zdravotní bude mít devátou kliniku, vznikne z oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku ústecké Masarykovy nemocnice

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., vznikne z oddělení ústecké nemocnice, které má statut krajského pracoviště jako spádového pro 1,5 milionu obyvatel.

Akt slavnostního ustavení kliniky se uskuteční v pondělí 4. září 2017, od 13:00 hodin v knihovně Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. – v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova B (s heliportem), 5. podlaží.

Slavnostní ustavení kliniky proběhne za přítomnosti RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., rektora UJEP, doc. PhDr. Zdeňka Havla, CSc., děkana FZS UJEP a Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Novináře žádáme o potvrzení účasti do pátku 1. září, 13:00 hodin na email: info@kzcr.eu

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu 

ORL ambulance

ORL ambulance


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte