Věda a výzkum v Krajské zdravotní, a.s.

Součástí poslání KZ je výchova a vzdělávání studentů všech typů zdravotnických škol, lékařských
a farmaceutických fakult, pregraduální a postgraduální vzdělávání lékařů a farmaceutů, vzdělávání zdravotnických pracovníků i jiných odborných pracovníků pracujících ve zdravotnictví a rozvoj vědecko-výzkumné činnosti ve zdravotnictví. Věda, výchova a vzdělávání jsou tedy součástí základních hodnot KZ. Dlouhodobým záměrem KZ je vybudování nemocnice univerzitního typu jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky transformací z krajské Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Vědecko-výzkumná činnost jako proces je v KZ pevně zakotvena a prolíná všemi zdravotnickými obory v KZ zastoupenými. Vědecko-výzkumné projekty využívají potenciálu a šíře oborů pokrytých pracovišti KZ a jsou dále prohlubovány spoluprací s pracovišti univerzitními, zvláště Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s pracovišti Univerzity Karlovy v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze, Akademie věd ČR a s řadou dalších národních i mezinárodních institucí.
KZ aktivně pracuje na zabezpečení této činnosti a aktivně se zapojuje do   získávání národních i   mezinárodních grantových projektů, výzkumných záměrů i dalších forem podpory vědy a výzkumu. Cílem je mj. získávat prostředky na podporu vědecké a výzkumné činnosti v rozsahu jednotek procent obratu KZ. K základním cílům KZ patří vybudování infrastruktury vědy a výzkumu v nemocnicích Ústeckého kraje.

Vědecká rada KZ

Vědecká rada se zabývá rozvojem vědecké, výzkumné a vývojové práce a postgraduálního vzdělávání v KZ. Zpracovává koncepci (strategii) této činnosti a stanovuje mj. kritéria hodnocení vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti jednotlivců a pracovišť a zásady pro udělování cen za nejlepší vědeckou práci.
Vědecká rada je poradním orgánem ředitele a náměstka pro zdravotní péči.
V roce 2014 došlo ke změnám ve složení vědecké rady. Předsedou je nadále prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., členy Vědecké rady KZ se nově stali přednostové všech klinik a děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP. Dále mají ve vědecké radě své zastoupení další významní představitelé oborů, v nichž KZ uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost, všechny nemocnice Krajské zdravotní, a.s. a nelékařská zdravotnická povolání. V roce 2014 bylo snahou dosáhnout intenzivnější zapojení Vědecké rady KZ do řízení zdravotní péče, výuky a vzdělávání a do rozvoje vědeckovýzkumné činnosti v Krajské zdravotní, a.s. Zároveň bylo úkolem Vědecké rady dosáhnout těsnější spolupráce s Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Kliniky FZS UJEP a KZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Kliniky jsou společnými zařízeními fakulty a nemocnice, kde se uskutečňuje pedagogický, výzkumný, vývojový a inovační proces a léčebně preventivní péče. Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ustavili v roce 2014 dalších pět společných pracovišť – klinik: Dětskou kliniku, Oční kliniku, Kliniku urologie a robotické chirurgie, Kliniku úrazové chirurgie a Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Celkově bylo tedy ke konci roku 2014 v nemocnici osm klinik.

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Vzdělávací institut Krajské zdravotní poskytuje ve spolupráci se Střediském evropských projektů KZ metodickou, technickou a organizační pomoc při přípravě výzkumných projektů (grantů) a projektů na podporu vědy a výzkumu, výběru námětů a výběru metod. Zastřešuje koordinaci grantové činnosti na úrovni řešitelů, spoluřešitelů a grantových agentur. Hledá cesty hodnotné výzkumné spolupráce s průmyslem (granty MPO, zahraniční a domácí průmyslové organizace), akademickými institucemi a dalšími partnery KZ, iniciuje, podporuje a udržuje partnerskou spolupráci s těmito institucemi. Pomáhá při výběru a plnění témat doktorandského studia, při výběru zaměření klinických témat na experimentální oblast (obligátní část klinických témat doktorandů) a propojení výzkumných projektů (grantů) a doktorandských prací. Spoluorganizuje zahraniční návštěvy a zahraniční spolupráce v KZ. Podporuje publikační činnosti v KZ a na FZS UJEP s cílem publikovat v českých (recenzovaných!) a především zahraničních časopisech s impact faktorem. Podle možností organizuje či podporuje činnost členů redakčních rad z řad pracovníků KZ a FZS UJEP s cílem zvýšit publikační úspěšnost obou institucí (KZ i FZS). Vytváří zkušené překladatelské zázemí pro autory publikující v časopisech v anglickém jazyce, organizuje skupiny překladatelů a konzultantů pro zpracování statistických dat. Institut se podílí na organizování odborných a vědeckých konferencí a dalších vědeckých a odborných setkání, kde je KZ pořadatelem či spolupořadatelem a iniciuje pořádání takových akcí a aktivní roli KZ v nich. Podporuje medializaci vědeckovýzkumné činnosti KZ.

Jedním z cílů Vzdělávacího institutu KZ je ve spolupráci s Lékařskou knihovnou KZ a Vědeckou radou KZ vybudovat komplexní informační systém, který bude obsahovat přehled publikační činnosti jednotlivých klinik, oddělení a center za sledovaná období a bude součástí webových stránek KZ.

Zastřešuje metodologickou podporu vědeckovýzkumné činnosti v KZ.


Kontakt

Ing. Martin Zeman
tajemník Vědecké rady KZ
tel. +420 477 117 900
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ

Složení Vědecké rady KZ (platné od 26.11.2015)

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN  (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN

Prosím, čekejte