Oddělení klinické farmacie

Oddělení klinické farmacie Krajské zdravotní, a.s. zajišťuje poskytování klinickofarmaceutické péče, jejímž primárním cílem je komplexní posuzování a hodnocení účelného, bezpečného a hospodárného používání léčivých přípravků na lůžkových odděleních KZ, a.s. Cílem činnosti je racionalizovat a optimalizovat farmakoterapii pacientů v kontextu jejich individuálních charakteristik tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti při současné minimalizaci rizik spojených s podáváním léčiv. Kliničtí farmaceuti jsou součástí terapeutického týmu a svou činností přispívají ke zvyšování bezpečnosti terapie. V současné době je systematická klinickofarmaceutická péče zajištěna na vybraných lůžkách Krajské zdravotní, a.s., pro ostatní oddělení je dostupná konziliární služba.

Kromě spolupráce s klinickými pracovišti při řešení individuálních léčebných režimů se Oddělení klinické farmacie dále podílí na vypracování a optimalizaci vnitřních doporučených postupů v oblasti farmakoterapie a racionálního používání léčiv. Oddělení klinické farmacie je rovněž zapojeno do edukace personálu (středoškolského i vysokoškolského) v oblasti farmakoterapie.

Vedoucí oddělení

PharmDr. Lucie Hauschke, Ph.D.

Pracovník v Nemocnici Most

Mgr. Viola Křížová

Prosím, čekejte