8.11.2021

NÁVŠTĚVY a doprovody k ultrazvukovým vyšetřením s účinností od 4. listopadu 2021

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Ústeckém kraji, v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a rozhodnutí Krizového štábu Ústeckého kraje, bylo společností Krajská zdravotní přistoupeno k omezení návštěv jako  preventivní opatření na ochranu před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19.

Omezení se netýká:

Ø  návštěv pacientů v terminálním stavu

Ø  třetí osoby u porodu

Ø  přítomnosti jednoho zákonného zástupce u nezletilých dětí, nenaruší-li jeho přítomnost poskytování zdravotních služeb, což je naplněno přítomností matky narozeného miminka.


8.11.2021

Přítomnost třetí osoby u porodu s účinností od 4. listopadu 2021

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Ústeckém kraji, v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a rozhodnutí Krizového štábu Ústeckého kraje, bylo společností Krajská zdravotní přistoupeno k omezení návštěv jako  preventivní opatření na ochranu před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19.

Omezení se netýká:

Ø  návštěv pacientů v terminálním stavu

Ø  třetí osoby u porodu

Ø  přítomnosti jednoho zákonného zástupce u nezletilých dětí, nenaruší-li jeho přítomnost poskytování zdravotních služeb, což je naplněno přítomností matky narozeného miminka.


Přítomnost třetí osoby u porodu je možná na základě splnění jedné z následujících podmínek, a to papírovou či elektronickou formou:

Třetí osoba u porodu doloží zdravotnickému personálu:

Ø  negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 

Ø  nebo negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,

Ø  nebo negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě, pouze při použití testu schváleného Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Tyto testy neposkytujeme a na místě nebudou k dispozici, je nutné si je přinést s sebou.

nebo třetí osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 → test si zajistí na Odběrovém místě, pavilon T (PO – NE  7:00 – 19:00 hod.) 

Ø  nebo potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů,

Ø  nebo potvrzení o očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,

 

Třetí osoba NESMÍ jevit žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Na základě mimořádného opatření ze dne 5. listopadu 2021 a s účinností od 15.listopadu , č. j.: MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN bude umožněna přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za předem stanovených podmínek

Ø  Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením (k dispozici jsou dva porodní pokoje, které uvedené podmínky splňují).

Ø  Bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami.

Ø  Třetí osoba používá po celou dobu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) → respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu. Respirátor/roušku si doprovázející osoba přinese s sebou, zdravotnickým zařízením nebude poskytována

19.2.2021

Upozornění

Opět jsou v provozu tyto poradny :

Poradna pro endometriózu

Prekancerozní poradna

Urogynekologická poradna

Myomová poradna

Indikační poradna – plánování termínů operace - poradna prozatím nezahájena

Děkujeme za pochopení.

15.1.2021

Upozornění

Od 15.1.2021 uvádíme opět do provozu 4 nadstandardní pokoje pro maminky po fyziologickém porodu.

4.11.2020

Upozornění ohledně pohotovostních ambulancí

S účinností od 4. 11. 2020 od 15:00 hod. budou probíhat pohotovostní ambulance pro těhotné a gynekologické pacientky odděleně + je vyčleněna denní a pohotovostní ambulance pro pacientky s pozitivní epidemiologickou anamnézou (kontakt s covid pozitivní osobou v posledních 10-ti dnech, má nařízenou izolaci či karanténu, má příznaky COVID-19, je COVID-19 pozitivní).

Pohotovostní služba pro těhotné + příjem k porodu:

pavilon D2, 4.p.

Kontaktní telefon: +420 477 113 622

Pohotovostní služba pro gynekologické pacientky a pacientky do 12.týdne těhotenství:

PO - PÁ                     15:00 - 7:00

SO, NE, svátky         07:00 - 7:00

Pavilon D2, 2.p. na gynekologické části oddělení Rizikového těhotenství

Kontaktní telefon: +420 477 113 626

COVID GYNPO ambulance DENNÍ + POHOTOVOSTNÍ: 

je určena POUZE pro pacientky /gynekologické i těhotné/ s  pozitivní epidemiologickou anamnézou (kontakt s covid pozitivní osobou v posledních 10-ti dnech, má nařízenou izolaci či karanténu, má příznaky COVID-19, je COVID-19 pozitivní)

→ pavilon D1, 4. p.

PO - PÁ                    07:00 –15:00 kontaktní telefon: +420 477 112 080

                                15:00 – 07:00 kontaktní telefon: +420 477 113 622

SO, NE, svátky      07:00 –  07:00 kontaktní telefon: +420 477 113 622

15.9.2020

Elektronický formulář k sepsání porodu

Provádí se od 32. týdne těhotenství - NE dříve

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v České republice a v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, zavádí Krajská zdravotní, a.s. preventivní opatření - zákaz návštěv ve všech svých nemocnicích, jako ochranu před nákazou novým koronavirem SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19

Z tohoto důvodu je možné, od 15. 9. 2020 až do odvolání, sepsání k porodu pouze přes "Elektronický formulář sepsání k porodu" umístěný zde.


GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Budova: G, D1, D2

Porodnická část : budova D2 (oddělení rizikového těhotenství a konzervativní gynekologie, porodní sál, oddělení šestinedělí, porodnice nadstandard, feto-maternální centrum, ultrazvukové pracoviště UZ1, UZ2 )

Gynekologie : budova G ( Gynekologie I., Gynekologie JIP, GYN ambulance, GYN příjmová ambulance)

V roce 2013 byla ustavena Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  Jejím přednostou byl jmenován docent MUDr. Tomáš Binder, CSc., primářem oddělení je MUDr. Ivo Blšťák. 

Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. je členem oborové grantové komise MZ ČR a výborů odborných sekcí České gynekologicko-porodnické společnosti JEP. Je rovněž členem výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků. Je autorem 116 odborných publikací v oponovaných odborných časopisech a 8 publikací jako hlavní autor v časopisech s impakt faktorem. Je člen Evropské perinatologické společnosti a Evropské společnosti pro kontracepci a na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, garanatem  studia oboru porodní asistence. 

Gynekologicko-porodnická klinika poskytuje zdravotní péči prostřednictvím specializovaných center.

Perinatologické centrum (porodnické a novorozenecké oddělení) patří mezi 12 republikových center vysoce specializované péče. Zajišťuje péči o pacientky s rizikovým a patologickým průběhem gravidity systémem „transportu in utero“. Koncem roku 2013 proběhla v ČR akreditace perinatologických center a porodnice v Ústí nad Labem status centra obhájila. Spádová oblast zahrnuje Ústecký kraj a přilehlé okresy okolních krajů (Libereckého, Karlovarského).

Cílem kliniky je prohloubení spolupráce se spoluzakladatelem kliniky-Univerzitou J.E.Purkyně, především s Fakultou zdravotnických studií a s Lékařskou fakultou UK v Plzni a to jak při realizaci pregraduální výuky studentů, tak při zapojení vybraných pracovníků kliniky do doktorandského studia. Jedním z prvních úkolů bude rozšíření poskytovaných služeb tak, aby pacientky Ústeckého kraje nemusely dojíždět na specializovaná vyšetření jinam.

Klinika je rozčleněna na část gynekologickou a porodnickou. Zároveň je akreditované pracoviště klinické psychologie.

1.2.2017 byl  zahájen provoz porodnické ambulance v  nově zřízeném Feto-maternálním centru, pavilon D1, 3.podlaží. Při realizaci centra došlo ke stavebním úpravám původních dispozic. V prenatální péči zajišťujeme screening vývojových vad na konci 1. a začátku 2. trimestru, tzn. prvotrimestrový screening ve 13. týdnu těhotenství a široké spektrum invazivních diagnostických metod, jako je např. odběr choriových klků, umožňující zjistit chromozomální a genetické odchylky plodu již na konci 1. trimestru těhotenství.
Přednosta kliniky

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Tel.:
+420 477 112 314
Email:

Vedoucí lékař Onkogynekologického centra a gynekologie; Statutární zástupce přednosty kliniky

MUDr. Ivo Blšťák

Tel.:
+420 477 114 260
Email:

Vedoucí lékař Perinatologického centra

MUDr. Pavel Gerych

Tel.:
+420 477 114 266
Email:

Zástupce přednosty kliniky odpovědný za organizační chod kliniky

MUDr. Al-Eraidi Hilmi

Tel.:
+420 477 113 613
Email:

Vedoucí lékař pro vědeckou a pedagogickou činnost

doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.

Tel.:
+420 477 113 606
Email:

Vrchní sestra kliniky

Iva Černá

Tel.:
+420 477 112 124
Email:

Gynekologie - sekretariát kliniky

Pavla Sobotková

Tel.:
+420 477 113 620
Email:

Porodnice - sekretariát kliniky

Hana Skružná

Tel.:
+420 477 113 600
Email:

Popis a výkony kliniky

Na gynekologické části kliniky zajišťujeme pro pacientky ústeckého okresu základní gynekologickou konzervativní i operační péči, oddělení funguje jako spádové zařízení pro komplikované případy z celého ústeckého regionu. Jako gynekologické onkocentrum zajišťujeme spolu s dalšími chirurgickými specialisty operační léčbu ženských maligních nádorů s navazující onkologickou péčí.

Klinika je dále zaměřena na endoskopické výkony, urologické zákroky při inkontinenci, operace při sterilitě. Klinika disponuje moderně vybaveným operačním sálem, kompletním vybavením pro operační a diagnostickou laparoskopii a hysteroskopii.

Porodnická část tvoří spolu s novorozeneckým oddělením jedno z 12 perinatologických center v České republice, kde se koncentrují pacientky s patologickým těhotenstvím nebo porodem. Ve spolupráci s oddělením genetiky a dětskou klinikou v centru fetální medicíny zajišťujeme péči o gravidní pacientky s rizikem vývojové vady.

Od 1. 6. 2016 je ZRUŠENA platba za účast u porodu.

Aktuální ceník nadstandardních služeb naleznete v části Ostatní.

Lůžka

Počet lůžek: 93


Příjem pacientky k plánovaným gynekologickým operacím a k jednodenním gynekologickým výkonům:

Registrace (administrativní příjem) pacientky k plánovaným gynekologickým operacím a jednodenních gynekologickým výkonům probíhá na Centrálním příjmu pacientů. Ten se nachází v budově "A"(ATRIUM), 1. podlaží. Po této registraci pacientka přejde do budovy "G", do 3. podlaží do příjmové gynekologické ambulance.

Prosím, čekejte