20.5.2021

Přítomnost třetí osoby u porodu

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN ze dne 11. května 2021 je s účinností od 17.května od 00:00 hod.do odvolání umožněna přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za předem stanovených podmínek :

Ø  Třetí osoba u porodu doloží zdravotnickému personálu:

·       Doklad o negativním testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší 48 hodin. / RT- PCR vyšetření nebo POC test /

·       nebo Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž uplynulo nejméně 14 dní od aplikace poslední dávky a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

·       nebo Doklad o prodělání laboratorně potvrzeného testu onemocnění COVID-19, přičemž uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Ø  Respirátor/roušku si doprovázející osoba přinese s sebou, zdravotnickým zařízením nebude poskytována.

Ø  Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením /  k dispozici jsou dva porodní pokoje, které uvedené podmínky splňují /.

Ø  Bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami.

Ø  Třetí osoba používá po celou dobu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) → respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.


17.5.2021

S platností od 17.5.2021 jsou na základě Mimořádného opatření č.j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN ze dne 11. května 2021

UMOŽNĚNY NÁVŠTĚVY a doprovody k ultrazvukovým vyšetřením 

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že doloží navštěvující /doprovázející/ osoba zdravotnickému personálu:

1.    Doklad o negativním testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší 48 hodin.

2.    Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

3.    Doklad o prodělání laboratorně potvrzeného testu onemocnění COVID-19, přičemž uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

- Osoba navštěvující /doprovázející/ pacienta, může vykonat návštěvu za podmínky, že po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, děti od dvou do patnácti let věku mohou použít  jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

- respirátor/roušku si navštěvující /doprovázející/osoba přinese s sebou, zdravotnickým zařízením nebude poskytována,

- návštěva při vstupu na oddělení, dále pak při vstupu na pokoj,  provede řádnou dezinfekci rukou, stejně tak při odchodu z pokoje a z oddělení.

Dosavadní opatření zakazující návštěvy až na 4 výjimky (omezená svéprávnost, nezletilí pacienti, porod, hospic/terminální stádium) se k 17. 5. 2021 ruší.

Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla a pomáháte tak chránit sebe i své okolí.


19.2.2021

Upozornění

Opět jsou v provozu tyto poradny :

Poradna pro endometriózu

Prekancerozní poradna

Urogynekologická poradna

Myomová poradna

Indikační poradna – plánování termínů operace - poradna prozatím nezahájena

Děkujeme za pochopení.

15.1.2021

Upozornění

Od 15.1.2021 uvádíme opět do provozu 4 nadstandardní pokoje pro maminky po fyziologickém porodu.
5.1.2021

Upozornění

Z důvodu výrazného personálního oslabení (pracovních neschopností zdravotnického personálu) se od 5. 1. 2021 do odvolání uzavírá oddělení porodnice nadstandard.

Děkujeme za pochopení. 

4.11.2020

Upozornění ohledně pohotovostních ambulancí

S účinností od 4. 11. 2020 od 15:00 hod. budou probíhat pohotovostní ambulance pro těhotné a gynekologické pacientky odděleně + je vyčleněna denní a pohotovostní ambulance pro pacientky s pozitivní epidemiologickou anamnézou (kontakt s covid pozitivní osobou v posledních 10-ti dnech, má nařízenou izolaci či karanténu, má příznaky COVID-19, je COVID-19 pozitivní).


Pohotovostní služba pro těhotné + příjem k porodu:

pavilon D2,4. p.

Kontaktní telefon: +420 477 113 622


Pohotovostní služba pro gynekologické pacientky a  pacientky do 12.týdne těhotenství:

PO - PÁ                     15:00 - 7:00

SO, NE, svátky         07:00 - 7:00

Pavilon D2, 2. p.na gynekologické části oddělení Rizikového těhotenství

Kontaktní telefon: +420 477 113 626


COVID    GYNPO ambulance DENNÍ  +  POHOTOVOSTNÍ: 

je určena POUZE pro pacientky /gynekologické i těhotné/ s  pozitivní epidemiologickou anamnézou (kontakt s covid pozitivní osobou v posledních 10-ti dnech, má nařízenou izolaci či karanténu, má příznaky COVID-19, je COVID-19 pozitivní)

→ pavilon D1, 4. p.

PO - PÁ                    07:00 –15:00 kontaktní telefon: +420 477 112 080

                                15:00 – 07:00 kontaktní telefon: +420 477 113 622

SO, NE, svátky      07:00 –  07:00 kontaktní telefon: +420 477 113 622

9.10.2020

Přítomnost třetí osoby u porodu s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.


Vážené nastávající maminky,

Vážení tatínkové,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 998 o přijetí krizového opatření ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona rozhodla vláda :

S účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení POUZE za těchto podmínek:

·         třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

·         porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

·         bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

·         třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

·         třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

·         třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje)

 

V ústecké Masarykově nemocnici jsou k dispozici dva porodní pokoje, které výše uvedené podmínky splňují.
15.9.2020

Elektronický formulář k sepsání porodu

Provádí se od 32. týdne těhotenství - NE dříve

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v České republice a v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, zavádí Krajská zdravotní, a.s. preventivní opatření - zákaz návštěv ve všech svých nemocnicích, jako ochranu před nákazou novým koronavirem SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19

Z tohoto důvodu je možné, od 15. 9. 2020 až do odvolání, sepsání k porodu pouze přes "Elektronický formulář sepsání k porodu" umístěný zde.


GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Budova: G, D1, D2

Porodnická část : budova D2 (oddělení rizikového těhotenství a konzervativní gynekologie, porodní sál, oddělení šestinedělí, porodnice nadstandard, feto-maternální centrum, ultrazvukové pracoviště UZ1, UZ2 )

Gynekologie : budova G ( Gynekologie I., Gynekologie JIP, GYN ambulance, GYN příjmová ambulance)

V roce 2013 byla ustavena Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  Jejím přednostou byl jmenován docent MUDr. Tomáš Binder, CSc., primářem oddělení je MUDr. Ivo Blšťák. 

Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. je členem oborové grantové komise MZ ČR a výborů odborných sekcí České gynekologicko-porodnické společnosti JEP. Je rovněž členem výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků. Je autorem 116 odborných publikací v oponovaných odborných časopisech a 8 publikací jako hlavní autor v časopisech s impakt faktorem. Je člen Evropské perinatologické společnosti a Evropské společnosti pro kontracepci a na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, garanatem  studia oboru porodní asistence. 

Gynekologicko-porodnická klinika poskytuje zdravotní péči prostřednictvím specializovaných center.

Perinatologické centrum (porodnické a novorozenecké oddělení) patří mezi 12 republikových center vysoce specializované péče. Zajišťuje péči o pacientky s rizikovým a patologickým průběhem gravidity systémem „transportu in utero“. Koncem roku 2013 proběhla v ČR akreditace perinatologických center a porodnice v Ústí nad Labem status centra obhájila. Spádová oblast zahrnuje Ústecký kraj a přilehlé okresy okolních krajů (Libereckého, Karlovarského).

Cílem kliniky je prohloubení spolupráce se spoluzakladatelem kliniky-Univerzitou J.E.Purkyně, především s Fakultou zdravotnických studií a s Lékařskou fakultou UK v Plzni a to jak při realizaci pregraduální výuky studentů, tak při zapojení vybraných pracovníků kliniky do doktorandského studia. Jedním z prvních úkolů bude rozšíření poskytovaných služeb tak, aby pacientky Ústeckého kraje nemusely dojíždět na specializovaná vyšetření jinam.

Klinika je rozčleněna na část gynekologickou a porodnickou. Zároveň je akreditované pracoviště klinické psychologie.

1.2.2017 byl  zahájen provoz porodnické ambulance v  nově zřízeném Feto-maternálním centru, pavilon D1, 3.podlaží. Při realizaci centra došlo ke stavebním úpravám původních dispozic. V prenatální péči zajišťujeme screening vývojových vad na konci 1. a začátku 2. trimestru, tzn. prvotrimestrový screening ve 13. týdnu těhotenství a široké spektrum invazivních diagnostických metod, jako je např. odběr choriových klků, umožňující zjistit chromozomální a genetické odchylky plodu již na konci 1. trimestru těhotenství.
Přednosta kliniky

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Tel.:
+420 477 112 314
Email:

Vedoucí lékař Onkogynekologického centra a gynekologie; Statutární zástupce přednosty kliniky

MUDr. Ivo Blšťák

Tel.:
+420 477 114 260
Email:

Vedoucí lékař Perinatologického centra

MUDr. Pavel Gerych

Tel.:
+420 477 114 266
Email:

Zástupce přednosty kliniky odpovědný za organizační chod kliniky

MUDr. Al-Eraidi Hilmi

Tel.:
+420 477 113 613
Email:

Vedoucí lékař pro vědeckou a pedagogickou činnost

doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.

Tel.:
+420 477 113 606
Email:

Vrchní sestra kliniky

Iva Černá

Tel.:
+420 477 112 124
Email:

Gynekologie - sekretariát kliniky

Pavla Sobotková

Tel.:
+420 477 113 620
Email:

Porodnice - sekretariát kliniky

Hana Skružná

Tel.:
+420 477 113 600
Email:

Popis a výkony kliniky

Na gynekologické části kliniky zajišťujeme pro pacientky ústeckého okresu základní gynekologickou konzervativní i operační péči, oddělení funguje jako spádové zařízení pro komplikované případy z celého ústeckého regionu. Jako gynekologické onkocentrum zajišťujeme spolu s dalšími chirurgickými specialisty operační léčbu ženských maligních nádorů s navazující onkologickou péčí.

Klinika je dále zaměřena na endoskopické výkony, urologické zákroky při inkontinenci, operace při sterilitě. Klinika disponuje moderně vybaveným operačním sálem, kompletním vybavením pro operační a diagnostickou laparoskopii a hysteroskopii.

Porodnická část tvoří spolu s novorozeneckým oddělením jedno z 12 perinatologických center v České republice, kde se koncentrují pacientky s patologickým těhotenstvím nebo porodem. Ve spolupráci s oddělením genetiky a dětskou klinikou v centru fetální medicíny zajišťujeme péči o gravidní pacientky s rizikem vývojové vady.

Od 1. 6. 2016 je ZRUŠENA platba za účast u porodu.

Aktuální ceník nadstandardních služeb naleznete v části Ostatní.

Lůžka

Počet lůžek: 93


Příjem pacientky k plánovaným gynekologickým operacím a k jednodenním gynekologickým výkonům:

Registrace (administrativní příjem) pacientky k plánovaným gynekologickým operacím a jednodenních gynekologickým výkonům probíhá na Centrálním příjmu pacientů. Ten se nachází v budově "A"(ATRIUM), 1. podlaží. Po této registraci pacientka přejde do budovy "G", do 3. podlaží do příjmové gynekologické ambulance.

Prosím, čekejte