RADIOLOGICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: A , Podlaží: přízemí za emergentním příjmem

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je nelůžkové odd., které poskytuje základní a specializovanou diagnostiku a terapeutickou péči v rozsahu koncepce oboru pacientům MN, Ústeckého kraje, dále pak dle potřeby i z jiných oblastí republiky.

Přednosta kliniky

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

Tel.:
+420 477 113 157
Email:

Sekretariát kliniky

Tereza Lípová

Tel.:
+420 477 113 168
Email:

Zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči

MUDr. Lenka Hořejší

Tel.:
+420 477 113 158
Email:

Zástupce přednosty kliniky pro vědu a vzdělávání

MUDr. Vojtěch Smolka

Tel.:
+420 477 113 173
Email:

Vrchní radiologický asistent kliniky

Petr Koštál

Tel.:
+420 477 117 854
FAX:
+420 477 113 180
Email:

Objednávání pacientů na vyšetření - příjmová kancelář

Adresa:
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 401 13, Umístění:Budova A "Atrium" za emergentním příjmem
Tel.:
+420 477 117 855
Jiný:
Ordinační doba: Pondělí až pátek: 7:00 - 15:00 hodin, Mimo ordinační hodiny je zajištěna nepřetržitá pohotovostní služba.
Tel.:
+420 477 113 172

Charakteristika oddělení

Činnost Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má nadregionální charakter, který částečně kopíruje spádovost neurochirurgického oddělení, trauma a onkocentra. Také radiofrekvenční ablace jsou prováděny jak pro pacienty z nemocnic  Krajské zdravotní, a. s., tak i z jiných krajů ČR.

Již od září 2003 začal zkušební provoz na CT a od října 2003 na MR s postupným zaškolováním lékařů i laborantů. Od ledna 2004 se bývalé RDG oddělení přestěhovalo do nových prostor ústecké Masarykovy nemocnice. Jednalo se o výjimečnou událost, kdy bylo nutno přeškolit všechny pracovníky tehdejšího RDG  oddělení na ovládání nových modalit zcela digitalizovaného rentgenu. V tak velkém měřítku se přesun nekonal nikde v ČR.

Pro úplnost se jednalo o práci na přímé digitální radiografii s flatpanely, práci na nových UZ přístrojích  Aloka SSD 5500, SSD 4000, práci na dálkově ovládané sklopné stěně ICONOS i na skiaskopicko-skiagrafickém zařízení Sireskop.

Nově byla také otevřena Angiolinka a zaveden systém PASC.

V roce 2009 za plného provozu byla provedena další přestavba RTG pro druhou MRI, druhé CT a novou místnost pro sklopnou stěnu ICONOS.  V červnu   2009  instalován  Magnetom Avanto /SIEMENS / -  plný provoz na dvě směny od září. Zavedeny nové metody- MR spektroskopie a MR mamografie. V listopadu 2009 – instalace a záhy plný provoz CT Briliance /Philips/ s novými SW možnostmi, především s kardiologickými aplikacemi.

Od října 2003 začala služba na tehdejším RDG oddělení ve 2 lékařích a od 1. 2. 2004 se naplno rozjel provoz na MR ve dvou směnách, od září 2009 provoz na obou MRI přístrojích ve 2 směnách, na novém přístroji je provoz i v sobotu a v neděli.

Nové technologie umožňují i nové metody a postupy:

Na CT  Sensation 16 i novém CT Briliance iCT 128 možno provádět angiografická vyšetření, kolonoskopie, bronchoskopie, dynamické vyšetření parenchymatózních orgánů i perfuzní CT při poruchách mozkového oběhu. Nový SW na CT Briliance  umožňuje hodnocení vzdáleným přístupem včetně automatické detekce plicních uzlů, polypů tlustého střeva, plicního emfyzému a hodnocení srdce včetně koronárních tepen.

Na obou přístrojích pak provádíme CT navigované intervenční výkony, drenáže, biopsie, CT navigované obstřiky a radiofrekvenční ablace pro celou Krajskou zdravotní, a. s.

Na 2 MR přístrojích  Magnetom Symphony  Maestro class  a Magnetom Avanto  provádí zdravotníci na klinice takřka úplné spektrum výkonů, tedy kromě běžných vyšetření CNS a pohybového aparátu i MR angiografie kterékoli části těla -výhodná je zejména MRAG dolních končetin s kontrastní látkou. Velký význam má i difuzní MR mozku, která umožní diagnostikovat ischemické léze mozku již za několik minut po začátku choroby! Široce provádí vyšetření břicha u onkologických pacientů, dále MR cholangio-pancreatografie a z gynekologických indikací MR pánve prakticky zcela nahradilo CT pánve. Společně s neurochirurgy prováděli grant při výzkumu mozkové perfuze pomocí MR, kde užívají nejmodernější metody perfuzního MR, dále difuzní MR a BOLD sekvence v klidu i po zátěži mozku při ventilaci CO2. 

Na novém MRI přístroji v ještě větší míře provádí zdravotnický personál pokročilou diagnostiku fokálních lézí mozku pomocí mozkové perfuze, difůze a spektroskopie. Provádíe i spektroskopii prostaty a nově MRI prsou včetně cílené biopsie pod MRI.

Vzhledem k odpoledním směnám a nasazení 2 MRI přístrojů a víkendovým směnám je objednací doba na MRI pro akutnější případy do 1 týdne, pro chroničtější do 5 týdnů.

Od roku 2006 jsou prováděna rutinně kontrastní UZ vyšetření zejména v obtížných diferenciálně diagnostických případech k odlišení benigních a maligních lézí nejrůznějších orgánů.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat angiografickému pracovišti, kde sice odpadla většina agresivních diagnostických výkonů, ale o to více se rozvíjejí intervenční metody zejména v neuroradiologii – např. coiling aneuryzmat intrakraniálních tepen, dále stentování  stenóz extrakraniálních, ale i intrakraniálních tepen, trombolysy, embolie mozkových tumorů, chemoembolizace tumorů jater atd.

V periferním cévním řečišti především zavádění stentů a stentgraftů do aneuryzmat břišní aorty. V roce 2009 se plně zabezpečila péče o A-V shunty u dialýzovaných pacientů.

PACS umožnil provádět radiologicko-klinické vizity, což zlepšilo vzájemnou komunikaci mezi radiology a zdravotníky z klinických oborů.

Radiologická klinika v Ústí nad Labem splňuje podmínky pro akreditované pracoviště nejvyššího typu pro všeobecnou radiologii. Publikační činnost čítá v průměru 2-3 publikace v neimpaktovaných časopisech a 2 publikace ročně v impaktovaných časopisech. Počet přednášek a prezentací celého kliniky je kolem 10 ročně.

Na radiologické klinice, pracuje 20 lékařů, z toho 12 s nejvyšší atestací. Dále na oddělení pracuje 28 radiologických asistentů a 6 zdravotních sester.

Z nelékařských vysokoškoláků pracuje na oddělení jedna biomedicíncká inženýrka, která částí úvazku plní funkci radiologického fyzika.

 


Prosím, čekejte