Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Skip Navigation Links

Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní

Nositel projektu:Krajská zdravotní, a.s.
Registrační číslo:CZ.1.09/1.3.00/21.00586
Místo plnění:Krajská zdravotní, a.s.
Oblast podpory:9.1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Celkové způsobilé náklady projektu:71 305 302,00

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a modernizace infrastruktury pro zdravotnictví (s regionálním významem), vybavení novými technologiemi a jejich následné vyuţití pacienty a zaměstnanci KZ, a. s. při poskytování zdravotní péče, a to prostřednictvím realizace komplexního projektu zaměřeného na modernizaci informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní. To výrazně přispěje ke zlepšení poskytovaných sluţeb v oblasti zdravotnictví a k zefektivnění procesů souvisejících s poskytováním zdravotnických sluţeb s dopadem na zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče obecně.

Specifické cíle:

  • Adaptace počítačové učebny KZ v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., uţivatelé celé KZ, a. s.
  • Zvýšení dostupnosti zdravotnických technologií v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
  • Zvýšení dostupnosti ICT sluţeb a přechod od provozování aplikací na jednom serveru se zálohovanými daty k tzv. clusterům a virtualizovaným serverům v datovém centru v Krajské zdravotní - Masarykova nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
  • Zvýšení regionální dostupnosti elektronických záznamů o zdravotní péči za podpory konsolidace aplikační a datové infrastruktury pro tvorbu sdílení elektronické zdravotní dokumentace v datovém centru v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
  • Zvýšení účinnosti řízení pracovišť zobrazovací diagnostiky – konsolidace, modernizace, centralizace a zvýšení dostupnosti radiologických informačních systémů napříč KZ, a. s.

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"