Patologické oddělení

Umístění: Areál/pavilon: I, Budova: Samostatně stojící budova, Podlaží: 1

Na prosektuře jsou prováděny zdravotní pitvy vymezené zákonem o péči o zdraví lidu č.20/1966. Úmrtí mimo nemocnici, násilná úmrtí z jakékoliv příčiny atd. jsou odesílána na oddělení soudního lékařství k provedení zdravotně-bezpečnostní pitvy, popř. na příkaz orgánů činných v trestním řízení k provedení pitvy soudní. Převoz dojednává zaměstnanec prosektury.
U osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních se provádí povinně pitva v případě:
-  dětí mrtvě narozených nebo zemřelých do 15 let věku,
-  žen zemřelých v souvislosti s těhotenství, potratem, porodem nebo šestinedělím,
-  odnětí orgánu nebo tkáně pro transplantaci,
- úmrtí na infekční chorobu podléhající hlášení.
 
K pitvě na oddělení soudního lékařství je zemřelý odeslán povinně v případech:
-  náhlých úmrtí mimo nemocnici nebo krátce po příjmu, jestliže při prohlídce nebylo možno zjistit příčinu smrti a pomocná vyšetření nejsou k dispozici,
- násilné smrti včetně sebevraždy,
- podezření z průmyslové otravy nebo následku pracovního úrazu,
-  smrti ve vazbě nebo ve vězení,
-  podezření ze souvislosti úmrtí s nesprávným postupem při výkonu zdravotnických   služeb,
- úmrtí, ke kterému došlo ve výcvikových prostorech a zařízeních ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů.
Indikovaná nebo povinná zdravotní pitva je hrazena zdravotní pojišťovnou zemřelého. Soudní pitvy hradí orgány činné v trestním řízení, které ji nařídily.
Počet provedených pitev na chomutovské prosektuře je omezen úvazkem lékařů. Zařízení je určeno především k provádění pitev pro chomutovskou nemocnici, ale po domluvě s lékařem prosektury je možno k pitvě přijmout i zemřelého z jiného zdravotnického zařízení. Náklady na převoz a jeho objednání je požadováno po odesílajícím. Zemřelého je třeba převézt do chladících boxů chomutovské prosektury v nejkratší možné době po úmrtí.
 
Náležitosti k provedení pitvy:
-  List o prohlídce zemřelého - originál s originálním podpisem prohlížejícího a ošetřujícího lékaře a tři kopie. Pravidla pro vyplnění jsou uvedena přímo na dokumentu a dále v příručkách ÚZIS.
-  Podrobná zpráva o klinickém průběhu onemocnění a anamnestické údaje, podrobný popis předchozí léčby, operací, rodinná anamnéza apod.
Bez těchto dokumentů nelze pitvu provést.
 
Demonstrace makroskopického pitevního nálezu klinikům přímo na pitevně popřípadě sezvání klinicko-patologického konzilia s účastí přednostů oddělení a odborného garanta pitevního provozu jsou možné po předchozí telefonické dohodě, a nebo lze požadavek připsat na závěr klinické zprávy o zemřelém.
 
Právní podklady pro pitvy zemřelých: Nakládání s těly zemřelých, provádění pitev a zacházení se zdravotnickou dokumentací upravuje zákon č.20 o péči o zdraví lidu z roku 1966 a jeho novely. Pitvu jako diagnostický postup indikuje ošetřující nebo prohlížející lékař oddělení, na němž došlo k úmrtí. Na žádost pozůstalých může, ale nemusí od požadavku pitvy odstoupit. Lékaři prosektury si vyhrazují právo zrušit pitvu z technických důvodů, pokud tím nejsou mařeny zájmy nemocnice a pouze po předchozí dohodě s ošetřujícím nebo prohlížejícím lékařem, a nebo s přednostou oddělení.
 
Odběry tkání z těl zemřelých: Upravují zákony č.285/2002Sb., č.296/2008, vyhláška 422/2008 a zákon o péči o zdraví lidu č.20/1966. Podle současné legislativy České republiky je předpokládán souhlas pacienta s posmrtným odběrem, pokud nevyjádřil během života opak a nebyl zaregistrován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR (podle vyhlášky č.434/2004). Dále zákon umožňuje vyslovit nesouhlas s posmrtným odběrem ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem, to se zapíše do zdravotnické dokumentace pacienta a kopie má být zaslána zmíněnému registru. Na požadavky pozůstalých nelze brát zřetel. Odběry tkání k účelům transplantace probíhají podle smlouvy nemocnice s tkáňovou bankou. 
 
Zaměstnanci prosektury nevydávají žádné dokumenty ani potvrzení a nejsou bez předchozího svolení ředitele nemocnice oprávněni zpřístupnit pitevní protokoly pozůstalým. Zacházení s dokumentací upravuje novela 111/2007 zákona o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb, § 67b odst. 12. Informace o závěrech pitvy podléhají témuž zákonu. Pokud pozůstalí projeví zájem o seznámení se s pitevní diagnózou nebo s celým pitevním protokolem,  je možno je zpřístupnit:
-  Prostřednictvím ošetřujícího lékaře nebo přednosty oddělení, v němž došlo k úmrtí. Na tato oddělení jsou duplikáty pitevní diagnózy odesílány většinou v době do jednoho měsíce od provedení pitvy, pokud si složitost vyšetření popř. konsultace na pracovišti vyššího typu nevynutí prodloužení tohoto termínu.
- Prostřednictvím posledního praktického lékaře zemřelého. Praktickým lékařům jsou duplikáty pitevní diagnózy zasílány pouze po předchozím vyžádání. Adresy ordinací jsou ověřovány podle údajů na internetu.
-  Nahlédnutí do pitevního protokolu a kopírování jeho součástí je možné pouze v kanceláři prosektury s vědomím ředitele nemocnice a po prokázání totožnosti občanským průkazem nebo u cizinců pasem. O nahlédnutí je proveden záznam podepsaný nahlížejícím, lékařem a svědkem.
- Telefonicky sdělujeme závěry pitvy pouze lékařům chomutovské nemocnice na číslo oddělení uvedené v závěru klinické zprávy.
Na pracovišti prosektury jsou prováděny patologicko-anatomické pitvy a odběr materiálu pro další histologická vyšetření.
 
Provozní hodiny pro výdej těl zemřelých pohřebním službám:
každý pracovní den od 7:00 – 9:00, 12:00 – 14:00 hod.

Informace pro pozůstalé

Po  překročení doby 48 hod., po kterou je tělo zemřelého uloženo v chladícím zařízení prosektury na náklady nemocnice, se účtuje 550,- Kč, vč.DPH, za každých započatých 24 hodin. Hodiny mimo pracovní dobu patologie se do rozhodné doby pro stanovení poplatku se nezapočítají! Oblečení pro zemřelé nepřebíráme, je nutné je předat pohřební službě, která vypravuje pohřeb. Prosektura nemá prostory k vystavení těla, o toto je třeba rovněž požádat pohřební ústav.

Prosím, čekejte