4.12.2020

Představenstvo Krajské zdravotní jednalo ve čtvrtek v sídle společnosti

Jednání Představenstva Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se konalo v sídle společnosti v Ústí nad Labem ve čtvrtek 3. 12. 2020. 

Představenstvo projednalo přípravu finančního plánu na rok 2021 a stanovilo jako hlavní ukazatel plánu zisk ve výši 100 milionů korun, který bude využit jako rezerva na investiční záměry. Představenstvo vzalo na vědomí, že předpoklad výsledku hospodaření pro rok 2020 je zisk v řádu statisíců. 

Představenstvo se seznámilo s plánem financování strategických investic, s jejich základními technickými parametry a se stavem veřejných zakázek vztahujících se k těmto akcím, a rozhodlo o zrušení veřejných zakázek na stavby v nemocnicích v Děčíně a Chomutově a o ukončení příkazní smlouvy na zajištění inženýringu v nemocnicích Ústí nad Labem, Děčín a Chomutov. 

Hlavním důvodem k uvedeným rozhodnutím je nezajištění finančních prostředků na tyto záměry ve výši nejméně 1,3 miliardy korun, což představenstvu prokazatelným způsobem doložilo vedení společnosti.  

Realizace všech tří staveb v původně navrženém rozsahu a termínech by nejen zcela zastavila jiné investice, které je nutné provádět s ohledem na udržení rozsahu a kvality zdravotních služeb, ale ohrozila by existenčně celou ekonomiku Krajské zdravotní, a. s. 

Dalším důvodem je fakty podložená pochybnost o způsobu zadání veřejných zakázek k těmto akcím. Část strategických investic je bez vysvětlení zadána jako holé stavby bez vnitřního vybavení, dodávky zdravotnických technologií jsou založeny na využití kompletátora, kvalifikační parametry pro uchazeče jsou formálně detailní. V součtu mohly tyto skutečnosti ovlivnit cenu prací a dodávek o stovky milionů korun. K plánovaným investicím nebyly provedeny ani základní úkony investičního rozhodování a v plánu financování nejsou zahrnuty vyvolané investiční výdaje. Zakázky byly připraveny externí právní kanceláří, jejíž činnost byla z pokynu představenstva zastavena.

Představenstvo zajistí důkladnou revizi problematických investic a po závěrech revize rozhodne o dalším postupu včetně přípravy nových veřejných zakázek. Do té doby je nutné považovat investice v nemocnicích Děčín a Chomutov za odložené.

Ve věci investice v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem byla již podepsána smlouva s generálním dodavatelem stavby. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva k jednání s dodavatelem o možné úpravě některých parametrů tak, aby byla investice pro nemocnici efektivnější.


Zdroj: info@kzcr.eu


4.12.2020

Krajská zdravotní má v děčínské nemocnici nový přístroj pro počítačovou tomografii, nahradil starší zdravotnickou techniku

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) zprovoznila v Nemocnici Děčín, o. z., nový přístroj pro počítačovou tomografii (CT). Nahradil starší zdravotnickou techniku, která sloužila pacientům od roku 2008. Pořizovací cena nového počítačového tomografu s příslušenstvím je 15 218 170 Kč včetně DPH. Financování bylo zajištěno z dotačního titulu 31. výzvy IROP – projekt „Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Děčín, o. z.“

Stávající počítačový tomograf Siemens Somatom Emotion 16 byl v děčínské nemocnici v provozu dvanáct let a již neodpovídal požadavkům na současné trendy v zobrazovacích metodách v radiodiagnostice. V souvislosti s nutností obnovy počítačového tomografu jako jednoho ze základních vybavení Radiodiagnostického oddělení a Iktového centra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., proto byl 13. listopadu 2020 uveden do klinického provozu nový počítačový tomograf Aquilion PRIME SP výrobce Canon Medical Systems Corporation od dodavatele AURA Medical s. r. o.

„Zdravotníci i pacienti dostávají k radiodiagnostice namísto dosud používaného kvalitativně zcela nový, moderní přístroj. Jde o další krok v očekávané modernizaci děčínské nemocnice,“ řekl k obměně zdravotnické techniky MUDr. Michal Hanauer, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Radiodiagnostické oddělení děčínské nemocnice zajišťuje celotělovou diagnostiku včetně diagnostických výkonů, intervenčních výkonů, RTG diagnostiku zažívacího traktu a urotraktu, hrudníku, traumata, ultrazvuková a CT vyšetření, intervenční výkony pod CT.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Nový přístroj pro počítačovou tomografii v Nemocnici Děčín, o. z.

Nový přístroj pro počítačovou tomografii v Nemocnici Děčín, o. z.


3.12.2020

Krajská zdravotní začíná provádět vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím antigenních testů

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky začíná od 4. prosince 2020 ve svých odběrových centrech v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově provádět vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Toto vyšetření bude personál provádět pouze pedagogickým pracovníků škol a školských zařízení.

„Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pedagogické pracovníky, musí vydat na žádost zaměstnance potvrzení o jeho zaměstnání jako pedagogického pracovníka a umožnit mu absolvovat vyšetření, pokud to provozní podmínky školy či školského zařízení dovolují. Potvrzení je předpokladem pro absolvování antigenního testu v některém z odběrových center společnosti Krajská zdravotní,“ upozorňuje MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Zájemce odeslaný k odběru na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů se musí, stejně jako žadatelé o PCR test a test na protilátky z kapilární krve, objednat předem přes elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid. Po rozkliknutí se uživateli internetu zobrazí odkaz na požadované odběrové centrum, kde si zájemce zvolí nejbližší možný termín,“ dodává MUDr. Tomáš Hrubý.

Místa odběru vzorků k testování na COVID-19 v KZ jsou zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňují požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová pracoviště v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.

Nadále odběrová centra KZ v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově provádí stěr z nosohltanu na PCR zájemcům odeslaným krajskou hygienickou stanicí, praktickým lékařem a samoplátcům. Zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. Test na protilátky, který prováděn z kapilární krve a je plně hrazený žadatelem, stojí 490 Kč. POC antigenní test pro pedagogy je hrazen ze zdravotního pojištění.

Provoz odběrových center pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19:

Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až neděle od 7:00 do 19:00 hodin)

Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (pondělí až neděle od 7:00 do 15:00 hodin)

Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

Zdroj: info@kzcr.eu

Snímek z odběrového centra v ústecké Masarykově nemocnici

Snímek z odběrového centra v ústecké Masarykově nemocnici


30.11.2020

Oddělení laboratorního komplementu mostecké nemocnice Krajské zdravotní vyšetřuje protilátky IgM a IgG proti novému koronaviru

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., začalo vyšetřovat protilátky  IgM a IgG proti novému typu koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícímu onemocnění COVID-19. Jde o jednu z možností využití produkce protilátek proti viru v těle pacienta.

„Serologické testování neboli testování protilátek je důležitým nástrojem pro určení, u koho se vyvinula imunitní odezva na virus SARS-CoV-2, a proto umožňuje lepší sledování případů onemocnění COVID-19, včetně těch, které mohou být asymptomatické nebo u kterých již došlo k zotavení,“ uvádí Ing. Eva Herkommerová Ph.D., MBA, vedoucí Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

„Protilátky IgM jsou tzv. protilátky akutní fáze onemocnění, jejich tvorba nastupuje bezprostředně po objevení symptomů onemocnění, u asymptomatických pacientů po 7 až 14 dnech od infekce, jejich hladiny rychle dosahují maxima a postupně klesají. Jejich pomocí lze monitorovat akutní fázi onemocnění, kdy je u člověka riziko rozvoje těžších forem a zároveň představuje riziko pro své okolí. Protilátky IgG jsou tzv. anamnestické protilátky. V séru je lze detekovat přibližně po 14 až 21 dnech od infekce. U pacientů, včetně asymptomatických, jsou známkou prodělané infekce. Vzhledem k dynamice tvorby jejich detekce většinou znamená, že pacient již není infekční pro své okolí, a naopak mu tyto protilátky poskytují určitý stupeň ochrany před další infekcí. Jejich množství v séru dosahuje maxima přibližně 4 až 6 týdnů po objevení symptomů a následně jejich hladina klesá v průběhu přibližně následujícího půl roku. Pro monitoring je vždy vhodnější použít stanovení obou typů protilátek zvlášť, protože kombinovaný test na stanovení protilátek IgM a IgG nedokáže rozlišit mezi akutní a anamnestickou odpovědí organizmu,“ dodává Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.

COVID-19 je infekční onemocnění způsobované nově objeveným koronavirem SARS-CoV-2. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí má až 81 % infikovaných asymptomatický až mírný průběh onemocnění. U starších lidí a lidí se zdravotními problémy, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, chronická respirační onemocnění či rakovina, je vyšší pravděpodobnost rozvinutí závažného onemocnění. V této chvíli nejsou pro onemocnění COVID-19 k dispozici žádné specifické vakcíny ani léky. Zlatým standardem detekce viru je PCR stanovení, ale vzhledem k jeho obtížnější dostupnosti, složitému odběru vzorku a vysoké ceně nabývají na významu i ostatní formy testování.

Zdroj: info@kzcr.eu

Analyzátor firmy Beckman-Coulter Access 2, na kterém se protilátky měří.

Analyzátor firmy Beckman-Coulter Access 2, na kterém se protilátky měří.


27.11.2020

Patchworkové deky navodí nedonošeným novorozencům pocit maminčina lůna

Patchworkové deky ušité členkami Klubu tradičního patchworku Praha získala na novorozeneckou jednotku intenzivní péče a jednotku intermediární péče Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ručně šité přikrývky, které zdravotníci používají jako přehoz přes inkubátory, zajišťují nedonošeným dětem pocit maminčina lůna.

Hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Mgr. Markéta Svobodová uvedla, že využívat patchworkové deky místo klasických přehozů přes inkubátory se rozhodla se třemi kolegyněmi před několika lety. „Tehdy jsme ušily první patchworkové deky na inkubátory, jejichž využití se velmi osvědčilo. V inkubátoru je umístěný nezralý předčasně narozený novorozenec. Zakrytím inkubátoru u takových dětí vytváříme ticho, klid, přítmí a pocit bezpečí. Nejen personál, ale i rodiče si je pří návštěvách stanic chválí,“ řekla Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice.

Slova Mgr. Markéty Svobodové potvrdil při předání personál ústecké neonatologické kliniky. „Patchworkové deky nesklouzávají z inkubátorů, dobře se s nimi manipuluje, dají se prát. Navíc tím, že jsou vzorované, zpříjemňují nemocniční prostředí jednotky, kdy ho přibližují domácímu,“ poděkovala Lenka Nováková, vrchní sestra neonatologické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice. 

Patchwork je technika šití a prošívání textilu, která vznikla v Americe a postupně získala příznivce po celém světě. Dostala se tak i do České republiky.

Zdroj: info@kzcr.eu

Patchworkové deky zpříjemňují nemocniční prostředí jednotky. Na snímku vchrní sestra neonatologické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice Lenka Nováková. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Patchworkové deky zpříjemňují nemocniční prostředí jednotky. Na snímku vchrní sestra neonatologické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice Lenka Nováková. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


24.11.2020

Předsedou Představenstva Krajské zdravotní, a. s., je Jindřich Zetek

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na svém prvním jednání v novém složení v pondělí 23. listopadu 2020 v budově ředitelství společnosti zvolilo předsedu a místopředsedu statutárního orgánu. Předsedou představenstva je Mgr. Ing. Jindřich Zetek, místopředsedou MUDr. Leoš Vysoudil, MBA. Dalšími členy jsou Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, MUDr. Ondřej Štěrba a prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. Rada Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem KZ, jmenovala členy představenstva KZ s účinností od 17. listopadu 2020.  

Představenstvo KZ, které jednalo až do podvečerních hodin, odvolalo dosavadního generálního ředitele KZ Ing. Petra Fialu. Na pozici KZ vyhlásí výběrové řízení. Z rozhodnutí představenstva funkci generálního ředitele nyní vykonává jeho statutární zástupce MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Představenstvo KZ se seznámilo s aktuální situací kolem pandemie nemoci COVID-19 v nemocnicích KZ, prozatím rámcově s hospodařením a kondicí společnosti, která je největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. Další jednání Představenstva KZ se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince 2020.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


23.11.2020

Představenstvo Krajské zdravotní odvolalo generálního ředitele společnosti

Akcionář volbou nového Představenstva Krajské zdravotní, a. s., jasně vyjádřil vůli k zásadní změně ve směřování společnosti. Tento záměr se musí logicky promítnout i do pozice generálního ředitele. Proto současného ředitele Ing. Petra Fialu představenstvo z funkce k dnešnímu dni odvolalo.

Na pozici bude vyhlášeno výběrové řízení, jehož detaily budou zveřejněny dne 3. 12. 2020. Prozatím bude funkci generálního ředitele vykonávat současný statutární zástupce generálního ředitele společnosti MUDr. Aleš Chodacki.


Zdroj: info@kzcr.eu


18.11.2020

Krajská zdravotní se v Ústí a Mostě připojila k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí

Zdravotníci Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z., si připomněli Světový den předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopadu.

„Perinatologické centrum na neonatologické klinice v ústecké Masarykově nemocnici se řadí mezi centra excelence v Krajské zdravotní. Naší vizí je udržet status špičkového zdravotnického centra, nadále se rozvíjet, vzdělávat, být připraveni poskytnout našim klientům tu nejlepší péči. Spádová oblast zdravotnického pracoviště přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého,“ představil centrum MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Oslavy Světového dne předčasně narozených dětí v Ústí nad Labem vyvrcholily 17. listopadu nasvícením dominanty města - výletního zámečku Větruše purpurovou barvou. Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petr Nedvědický. O den dříve 16. listopadu 2020 se do purpurové barvy zahalila mostecká dominanta – hrad Hněvín. Nad akcí převzal záštitu primátor statutárního města Most Mgr. Jan Paparega.

„Perinatologické centrum v mostecké nemocnici je dalším vysoce specializovaným centrem Krajské zdravotní. Vedle zabezpečení péče o novorozence všech váhových kategorií a o mateřské komplikace spojené s komplikovaným a předčasným porodem, je jeho součástí i novorozenecká transportní služba a banka mateřského mléka. Spádová oblast pracoviště přesahuje hranice Ústeckého kraje až do kraje Karlovarského,“ uvedla MUDr. Marie Váchová, která vede Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Letošní oslavy Světového dne předčasně narozených dětí se přesunuly do pomyslného virtuálního prostoru. Každoroční osobní setkání personálu neonatologických pracovišť s již odrostlými dětmi a jejich rodiči se z epidemiologických důvodů letos nekonala. 

Součástí ústeckého perinatologického centra jsou Neonatologická klinika a Gynekologicko-porodnická klinika FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Součástí mosteckého perinatologického centra jsou Dětské a dorostové oddělení a Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. Obě centra patří mezi 12 republikových center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Do purpurové barvy se 16. listopadu 2020 zahalila mostecká dominanta – hrad Hněvín.

Do purpurové barvy se 16. listopadu 2020 zahalila mostecká dominanta – hrad Hněvín.


18.11.2020

Krajská zdravotní rozšiřuje seznam center specializované péče

Centrum pro biologickou léčbu revmatických chorob funguje už řadu let v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. V letošním roce k němu přibylo obdobné centrum v Nemocnici Most, o. z. Centrum biologické léčby pro obor revmatologie se tak zařadilo mezi více než tři desítky specializovaných center v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

„Krajská zdravotní klade důraz na zajištění důležitých oblastí specializované péče. Kromě 16 center vysoce specializované péče a 3 screeningových center uvedených ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR máme dalších 14 center specializované péče. Cílem je samozřejmě všechna centra udržet a v co nejkratší době získat také statut Centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče. Všem, kdo se na činnosti center podílejí, za jejich práci velice děkuji,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Tomáš Hrubý.

„Masarykova nemocnice, která je největší z nemocnic Krajské zdravotní, má těchto center nejvíce. Jestliže tvrdíme, že tato nemocnice může být srovnávána s celou řadou fakultních nemocnic, musíme také říct, proč to tak je. A propagace center je jednou z cest,“ řekl ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Aleš Chodacki.

V mostecké nemocnici fungují tři centra specializované péče „Na naše centra jsme náležitě hrdí. Děkuji za odváděnou práci jejich vedoucím i personálu,“ doplnil ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z., MUDr. Miroslav Peleška.

Cílem centra biologické léčby pro obor revmatologie v mostecké nemocnici je především zvýšit dostupnost léčby. Biologická léčba je určená pacientům se závažným průběhem vybraných onemocnění, u nichž je nedostatečný efekt terapie konvenčními chorobu modifikujícími léky. „Zřízením našeho centra chceme usnadnit dostupnost této specializované péče zejména pacientům z jihozápadní části našeho kraje, ale dle potřeby revmatologů z ambulancí, kde nemají možnost indikovat biologickou léčbu, je po dohodě možné převzít do naší péče i pacienty z jiných lokalit. Snažíme se poskytovat dle možností léčbu v co nejširším rozsahu a pokračovat v udržení i rozvoji oboru revmatologie, který má v Mostě dlouholetou tradici. V současné době jsme již léčbu prvních pacientů zahájili a další pacienty budeme k terapii indikovat dle jejich zdravotního stavu,“ uvedla vedoucí Centra biologické léčby pro obor revmatologie v Nemocnici Most, o. z., MUDr. Ivana Malecká.

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., funguje Centrum pro biologickou léčbu revmatických chorob od roku 2001. Centrum vede MUDr. Zdeňka Burianová. „Biologická léčba působí cíleně do různých míst imunopatologického děje, zastavuje zánět, a tudíž nedojde ke kloubnímu poškození a vzniku deformit. Onemocnění sice nevyléčí, ale uvede do remise nebo nízké aktivity, čímž výrazně zlepší kvalitu života u pacientů,“ vysvětlila MUDr. Zdeňka Burianová.

V revmatologické ambulanci v ústecké Masarykově nemocnici je v současnosti dispenzarizováno kolem 800 pacientů, biologickou léčbu užívají desítky z nich. Léčeni jsou zde pacienti z Ústecka i širokého okolí.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Vedoucí Centra biologické léčby pro obor revmatologie v Nemocnici Most, o. z., MUDr. Ivana Malecká.

Vedoucí Centra biologické léčby pro obor revmatologie v Nemocnici Most, o. z., MUDr. Ivana Malecká.


16.11.2020

Oddělení laboratorního komplementu mostecké nemocnice Krajské zdravotní stanovuje marker karcinomu prostaty novou metodou

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., začalo stanovovat neinvazivní metodou marker karcinomu prostaty. Výhodou je rychlejší diagnostika u nemocných s vysokou hodnotou prostate health index (PHI) s předchozí negativní biopsií.

„V naší laboratoři je k dispozici stanovení tohoto markeru na analyzátoru Access 2. Jedná se o  chemiluminiscenční stanovení využívající paramagnetických částic pro kvantitativní určení hladin prostatického specifického antigenu – PSA – volného PSA a hlavně -2 pro PSA, které slouží pro výpočet multivariačního indexu – PHI. Doba měření zhruba 20 minut,“ uvádí Ing. Eva Herkommerová Ph.D., MBA, vedoucí Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Karcinom prostaty patří mezi jedno z nejčastějších zhoubných nádorových onemocnění mužů v České republice a tvoří asi 4 % všech nádorů.  Velmi důležitou roli při určení hraje laboratorní diagnostika a prostatický sérový antigen. Pacientům se odebírá krev před případným vyšetřením prostaty skrz konečník.

Zdroj: info@kzcr.eu

Nemocnice Most, o. z. Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Nemocnice Most, o. z. Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte