Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Historie
Podle dochovaných záznamů se na území města Mostu nacházely tři špitály. Prvním byl mostecký křížovnický špitál z počátku 13. století. Druhým mosteckým špitálem byl špitál s kostelem sv. Ducha - město ho nechalo vybudovat v roce 1351 na opačné straně města než křížovnický špitál. Třetím mosteckým špitálem je špitál sv. Lazara, jeho vybudování je doloženo listinou z roku 1571. Spolu s napolo rozpadlým vojenským špitálem se stává základem budoucí nemocnice.
V roce 1851 bylo rozhodnuto o vybudování nové městské nemocnice, město zdarma poskytlo pozemky, stavební materiál a dovoz. Nemocnice čítala 52 lůžek a její provoz byl zahájen v polovině 19. století.
S rozmachem průmyslu a hornictví narůstal i počet obyvatel a proto rozhodlo mostecké okresní zastupitelstvo v roce 1898 vybudovat větší okresní nemocnici. Okresní nemocnice byla systematicky modernizována, přestavována a rozšiřována a v roce 1925 měla již 459 lůžek.
V roce 1925 byla mostecká okresní nemocnice druhou největší nemocnicí v Čechách. Na konci roku 1945 měla 14 budov a 4 nouzové dřevěné baráky, bylo zde 5 odborných oddělení - interní, infekční, chirurgické, ortopedické a rentgenologické, počet lůžek byl 825.
Po odsunnu německého personálu se především řešily otázky personální. Střídaly se zde žákyně z pražské zdravotnické školy na Bulovce a abiturienti střední školy, kteří hodlali studovat lékařskou fakultu. Nemocniční komise rozhodla využít budovy bývalého okresního chudobince ke zřízení české ošetřovatelské školy.
V roce 1952 byla mostecká nemocnice označovaná už jako oblastní, měla 15 samostatných oddělení a přístrojovým a personálním zázemím je od 60. let třetí největší nemocnicí v kraji.
Záměr vybudovat novou nemocnici byl diskutován už v poválečných letech. Účelem stavby nové nemocnice bylo soustředit rozptýlená zdravotnická zařízení v okrese a docílit celkové zkvalitnění péče. V první etapě byly postaveny budovy polikliniky, blok I a II, budova OHS a hospodářská budova. Ty byly uvedeny do provozu v roce 1975, o dva roky později byly dokončeny pavilony infekce, zdravotnické školy, svobodárny, do roku 1992 byla dostavěna budova diagnostiky.
Současnost

Mostecká nemocnice i nadále zůstává nejen nepostradatelným článkem zdravotní péče pro spádovou oblast okresu Most, má i významný nadregionální přesah a nabízí pacientům i specializovaný rozsah poskytované péče.

Perinatologické centrum dětského a dorostového oddělení poskytuje kvalitní péči novorozencům s velmi nízkou porodní váhou a různými typy vývojových poruch a zdravotních obtíží nejen v rámci mosteckého regionu. Nemocnice Most poskytuje tuto vysoce specializovanou perinatologickou péči, jako jedno z 12 center v České republice.

Péči v perinatologickém centru předchází i dlouhodobá dispenzární péče o těhotné v rámci gynekologicko–porodnického oddělení, které spravuje jak lůžkovou, tak i síť odborných ambulantních poraden.

Chirurgické oddělení v náročnosti operačních výkonů, stejně jako péči poskytované jak na standardní tak intenzivní části, se stalo pilířem tohoto stále se vyvíjejícího se oboru. Součástí chirurgického oddělení je např. poradna léčby chronických ran, nebo stomická poradna, pečující o pacienty s vývodem (stomií).

Anesteziologicko–resuscitační oddělení poskytuje specializovanou intenzivní péčí o pacienty ARO i navazující péči bezprostředně po operačním výkonu. Součástí ARO je ambulance léčby bolesti, kterou navštěvují pacienti nejen ze spádové oblasti Mostecka.

Ortopedické oddělení dosahuje velmi kvalitních výsledků, spojených např. s operací totálních endoprotéz.

I. a II. interní oddělení poskytují odbornou péči jak v lůžkové, intenzivní, ale i v ambulantní péči v řadě odborných poraden.

Urologické oddělení léčí pacienty i z Chomutovska a Lounska a dosahuje stabilně velmi dobrých výsledků, jak v konzervativní, tak i operační terapii.

Plicní oddělení se jako jedno z mála specializuje na léčbu pacientů s tuberkulózou, splňuje svými stavebními dispozicemi náročnou hygienickou a epidemiologickou složku léčby, která chrání nejen ostatní pacienty, ale i zdravotní personál.

Psychiatrické oddělení poskytuje péči jak v lůžkové, tak i ambulantní složce jako jediné spádové oddělení pro Mostecko, Lounsko a Chomutovsko. V rámci svého provozu poskytuje navíc i péči klinických psychologů, čímž pokrývá široké spektrum oboru.

Oddělení centrální endoskopie je držitelem Osvědčení Ministerstva zdravotnictví k provádění screeningu kolorektálního karcinomu, čímž je propojena návaznost nejen v rámci interního a chirurgického oddělení, ale i spolupráce s onkologickým oddělením nemocnice Most.

Velmi vysoce jsou hodnoceny i laboratorní oddělení – laboratorního komplementu, klinické mikrobiologie, patologické a   hematologicko–transfuzní.

Stejnou měrou ke kvalitně poskytované péči přispívají i další oddělení – oční, otorinolaryngologické, kožní, radiodiagnostické, rehabilitační, neurologické.


Prosím, čekejte