Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Skip Navigation Links

Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech

TZ k ukončení realizace projetu „Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech“

publikováno: www.kzcr.eu/rop-5 | autor: Jasnet, spol. s r.o.

Dne 31. května 2012 byla ukončena realizace projektu Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech. Mimořádně náročný a rozsahem unikátní projekt komplexním způsobem řeší evidenci všech procesů na sterilizaci a operačních sálech, umožňuje spojit spotřebu materiálu s konkrétním pacientem i kontrolu nástrojů a optimalizaci jejich technického stavu.

Před zahájením projektu byly nemocnice KZ, a. s., zejména v operačních oborech, různě vybavené chirurgickými nástroji jak z hlediska stáří, tak i rozdílného technického stavu. V rámci jednotlivých nemocnic byly uplatňovány různé systémy oběhu operačních nástrojů, týkající se nejen vlastní technické péče o tyto nástroje, ale i rozdílných postupů z hlediska ekonomicko-organizačního.

Aby byla maximálním způsobem zajištěna stejná úroveň procesů v oblasti evidence, operativy a sterilizace, rozhodla se Krajská zdravotní, a. s. sjednotit tyto procesy ve všech svých odštěpných závodech. Na trhu byla k dispozici dílčí řešení pro jednotlivé úseky v rámci operačního procesu, avšak cílem KZ, a. s. bylo, aby aplikované softwarové řešení pojalo operační proces komplexně, tedy od naplánování operace až po sterilizaci nástrojů. Evidovány jsou nyní tedy nejen přístroje, nástroje a materiál, ale také personál, díky čemuž lze vytvářet i kompletní perioperační protokoly. Při zavádění nového systému bylo třeba zohlednit nutnost komunikace nasazeného software s dalšími programy používanými lékaři, zdravotníky i programy ekonomicko-manažerskými. S ohledem na mimořádný rozsah a komplexnost je projekt unikátní i v rámci republiky.

Projekt nezahrnoval pouze nasazení popsaného softwarového řešení, ale také vybavení operačních sálů a centrálních sterilizací novým zařízením (vozíky, kontejnery, čtečky, PC sestavy…), došlo ke standardizaci operačních sít a na základě dlouhodobé evidence dojde k optimalizaci počtu a druhů nástrojů.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj a jeho hodnota přesahuje 55 milionů korun, přičemž Evropská unie se na něm podílí z 85 %.

WWW.KZCR.EU/ROP-5

REGIONÁLNÍOPERAČNÍ PROGRAM  NUTS II SEVEROZÁPAD
Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Nositel projektu: Krajská zdravotní, a. s.

Financování projektu:
Celkové způsobilé výdaje projektu: 55 105 870,00 Kč
Dotace z ROP 50 972 929,75 Kč
Z toho EU 46 839 989,50 Kč
Vlastní veřejné prostředky 4 132 940,25 Kč

Přiložené soubory

01.06.2012

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"