Parkování v areálu Nemocnice Děčín, o.z.

Systém parkování v areálu děčínské nemocnice umožňuje parkování na 99 místech. Parkování vozidel je zajištěno na základě smluvního vztahu, který vzniká odběrem parkovacího lístku ze stojanu parkovacího zařízení či sejmutím informací z přiložení čipové ID karty. Díky parkovacímu lístku či čipové ID kartě je možné vjet do areálu a následně z něj vyjet v řízeném provozu. 

Vjezd a výjezd do areálu zajišťují 3 brány. Jejich prostor je monitorován kamerovým systémem. Obsluha systému má možnost v naléhavých případech (požár, kolize apod.) otevřít brány pro co nejrychlejší opuštění prostoru. V případě mimořádných situací jsou parkující povinni řídit se pokyny pracovníků provozního odboru Nemocnice Děčín, o. z.

Cílem je umožnění vjezdu většího počtu vozidel pacientů, zaměstnanců a návštěvníků nemocnice, se zohledněním přístupu ke všem oddělením. Realizace systému parkování je dalším krokem ke zkvalitnění služeb poskytovaných děčínskou nemocnicí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnější údaje k parkování v děčínské nemocnici:

V celém areálu je pohyb vozidel upraven dopravním značením. Na komunikacích v placeném prostoru jsou řidiči povinni řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích a schváleným dopravním značením. Parkování je povoleno pouze na místech označených dopravní značkou IP 11 - parkoviště.

Řidiči nepojízdných vozidel či vozidel zaparkovaných mimo povolená místa budou sankciováni v součinnosti s Policií ČR nebo Městskou policií Děčín dle předpisů o provozu na pozemní komunikaci. V případě, že by vozidlo bránilo provozu na komunikaci v areálu nemocnice, bude odtaženo   na náklady majitele.

V areálu dle provozního řádu není dovoleno provádění oprav vozidel, manipulace s provozními kapalinami, odkládání předmětů mimo vozidlo a znečišťování ploch areálu, stejně jako manipulace s otevřeným ohněm či parkování přívěsných zařízení.

Vjezd a výjezd všech vozidel pacientů, návštěv i zaměstnanců do areálu nemocnice, je realizován branou ústící do ulice Lužická a dvěma branami do ulice U Nemocnice – hlavní vjezd. Všechny brány jsou vybaveny automatickou závorou a automatem (terminálem) pro výdej parkovacích lístků a čtečkou ID karet. Vjezd je umožněn po stisknutí tlačítka na terminálu. Pro případ poruchy je terminál vybaven také dorozumívacím zařízením propojeným s vrátnicí. Při ztrátě parkovacího lístku je nutné uhradit poplatek ve výši 300 Kč.

Výjezd všech vozidel je realizován přes bránu ústící do ulice Lužická a při výjezdu do ulice U Nemocnice musí všechna vozidla zvolit značenou trasu podél platebního terminálu, který je umístěn u vrátnice.

Parkování je zpoplatněno. První půlhodina parkování v areálu nemocnice je zdarma, za každou další započatou půlhodinu je účtováno 10 Kč. Cena parkovného je uvedena včetně DPH. Jedná se o nestřežené parkovací plochy. Provozovatel tedy neodpovídá za škody vzniklé během parkování vozidla.

Výjimku při zpoplatnění parkovného tvoří držitelé Jánského plakety, průkazu ZTP, dárci krve v den odběru, kontrolní orgány SUIP, řidiči sanitních vozů, vozů Policie ČR a Městské policie Děčín a řidiči vozidel HZS ve výkonu služby, kterým se cena za parkování neúčtuje. Samostatně je řešeno parkování zaměstnanců.

Způsob provedení poplatku je naznačen u pokladny. Před opuštěním areálu je třeba zaplatit parkovací poplatek u pokladny, která je umístěna poblíž výjezdového terminálu. Vjezdová karta (lístek) se přikládá na okénko skeneru pokladny, označené číslem 1, a to čárovým kódem k okénku. Na displeji označeném číslem 2 se zobrazí částka k úhradě. Platba se provádí vložením platidla do štěrbiny označené číslem 3. Mince se vhazují do otvoru č. 3 vpravo nahoře, bankovky do otvoru č. 3 ve střední části. Pokladna vrací pouze mince. Za ztrátu nebo znehodnocení vjezdové karty (lístku) je pokuta 300,- Kč. Platbu je možno kdykoli přerušit stiskem tlačítka STORNO PLATBY, vhozená částka bude vrácena v mincích. Hodnoty jsou vyznačeny vedle inkasních otvorů. Pokud jsou mince i bankovky akceptovány, je platba provedena, pokladna vrátí mince a vydá výjezdovou kartu. Potřebuje-li plátce daňový doklad, vytištění je možné po zmáčknutí tlačítka č. 4. Výjezdová karta (lístek) platí 15 minut od vydání, pak je nutno provést novou platbu.

 

Prosím, čekejte