Ochrana oznamovatelů

Informace o postupech při oznamování dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Na základě povinností vyplývajících Krajské zdravotní, a.s., ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, Krajská zdravotní, a.s., zprovoznila s účinností od 1. 8. 2023 vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů, poskytnutí ochrany oznamovateli a dalším osobám, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

 

Oznámením ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů je informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Příslušnou osobou ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů je Ing. Simona Ježková, vedoucí Samostatného oddělení interního auditu a kontroly.

Oznámení prostřednictvím VOS lze Příslušné osobě podat:

 

-       ústně telefonicky na telefonní čísle +420 733 789 451 v pracovní době od 8 do 15 hod.

-       ústně osobně (schůzka s příslušnou osobou) na základně žádosti oznamovatele po domluvě v pracovní době od 8 do 15 hod. (Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.)

-       písemně elektronicky na e-mailovou adresu oznameniKZ@gmail.com 

-       písemně listinou v uzavřené obálce na adresu Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem s označením obálky „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“

 

Krajská zdravotní, a.s., nevylučuje ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) bodu 3. zákona o ochraně oznamovatelů přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákon o ochraně oznamovatelů.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

Oznamovatel obdrží od Příslušné osoby vyrozumění:

-       o přijetí oznámení nejpozději do 7 dnů,

-       o výsledcích šetření nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení (V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.).

Prosím, čekejte