26.5.2022

Rozsáhlé investiční projekty Krajské zdravotní zdárně pokračují

Krajská zdravotní, a.s., s významnou podporou Ústeckého kraje úspěšně pokračuje v realizaci rozsáhlých investičních projektů ve svých odštěpných závodech. Aktuálně probíhá výstavba nových pavilonů hned ve třech ze sedmi nemocnic, které největší poskytovatel nemocniční péče v České republice spravuje – v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově. Již v roce 2020 zahájila provoz pracoviště centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotky intenzivní péče anesteziologicko-resuscitačního oddělení v novém pavilonu areálu Nemocnice Teplice. 

V areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., na Severní Terase zahájil práce v říjnu 2020, v Nemocnici Děčín, o.z., v říjnu 2021, ve stejném měsíci i v Nemocnici Chomutov, o.z. V letošním roce bude na stavbě v ústecké nemocnici již dokončena hrubá stavba a zahájena kompletace profesí. V děčínské a chomutovské nemocnici se pak do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

„Jsem rád, že stavby objektů, které jsou pro budoucnost nemocnic, respektive pro zajištění zdravotní péče pro obyvatele regionu v trvale vysokém standardu zásadní, pokračují podle harmonogramů. Věřím, že tomu bude i v dalších měsících až po ono očekávané trojité finále v závěru následujícího roku. Děkuji všem, kdo se na realizaci těchto - v historii rezortu zdravotnictví v Ústeckém kraji unikátních - dostaveb nemocnic doposud podíleli a v současnosti nadále podílejí,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ. 

 

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. -  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., do 20. 12. 2023 (plánované předání stavby, a legislativní povolení užívání stavby). Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 500 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmět investičního záměru:

Předmětem tohoto investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí.  Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně např. nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro oddělení Centrálních operačních sálů, KAPIM (Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny) a Oddělení hrudní chirurgie.

Základní informace o stavbě:

Předání staveniště: 29. 10. 2020

Doba realizace:  do 20. 12. 2023

Celková cena díla dle veřejné zakázky: 1 397 493 297,69 vč. DPH

Zhotovitel: sdružení společností s názvem „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“


Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784,5 milionu Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z., do poloviny prosince 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmět investičního záměru:

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“ v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Novostavba je navržena jako nový pavilon funkčně propojený se stávajícím pavilonem E.

Jedná se o I. etapu dostavby Nemocnice Děčín, o.z., jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT),   4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů.

Základní informace o stavbě:

Předání staveniště: v týdnu od 4. 10. 2021

Doba realizace:  do 15. 12. 2023

Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH

Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.

 

Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. (II. etapa dostavby)

Základní informace:

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál - porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance).

Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

Předpokládané náklady stavby: 384 milionů Kč včetně DPH (dle rozpočtu projektové dokumentace z r. 2021)

Dokončení PD: 4/2021

V současné době je k předmětnému záměru již vydáno stavební povolení a dále probíhají intenzivní jednání, a to jak s jediným akcionářem, tak interně v rámci vedení Krajské zdravotní, a.s. Hlavním bodem jednání je ujednotit se na takovém postupu, aby bylo zaručeno co nejvíce kontinuální a bezprostředně navazující zahájení druhé etapy v komplexní dostavbě strategické investice v děčínské nemocnici. Jde o jednu z hlavních priorit v rámci celé Krajské zdravotní, a.s.


Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 milionů Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Chomutov, o.z., probíhat do poloviny prosince roku 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmět investičního záměru:

Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

Základní informace o stavbě:

Předání staveniště: 23. 09. 2021

Doba realizace:  do 15. 12. 2023

Celková cena díla dle VZ:   833 862 444  Kč vč. DPH

Zhotovitel: Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“


Zdroj: info@kzcr.eu

Nový pavilon v ústecké Masarykově nemocnici.

Nový pavilon v ústecké Masarykově nemocnici.


24.5.2022

Krajská zdravotní uspořádala již pošestnácté konferenci INTERLAB, poprvé pod hlavičkou nového akademického pracoviště

Celostátní konferenci s názvem „INTERLAB 2022: Laboratorní diagnostika coby integrální součást moderní medicíny“ uspořádal ve dnech 19. a 20. 5. 2022 v Kampusu UJEP v Ústí nad Labem Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

„Chci vyslovit obrovský dík našim kolegům v laboratořích za to, jakým způsobem se zhostili svého dílu péče o covidové pacienty. V dubnu roku 2020 se požadavky na ně staly, z tehdejšího úhlu pohledu, extrémní. Jako ředitel nemocnice jsem nikdy neslyšel z těchto pracovišť, že něco nejde. Vždy šlo všechno hladce. Maximálně na stůl přišel požadavek na přístroj, což bylo celkem pochopitelné. Bez nich si nedovedu zvládnutí covidové vlny představit,“ vyzdvihl při zahájení akce MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL).

Vystoupení v úvodní části konference podpořila význam pořádajícího Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (ÚBLD), coby nového pracoviště zastřešujícího vybrané obory laboratorního komplementu.

„Ustavení ÚBLD si velmi vážíme a považujeme jej za dosažení další významné mety v rozvoji laboratorního komplementu v Masarykově nemocnici, potažmo v celé Krajské zdravotní. Zároveň jej vnímáme jako vyjádření podpory vědecko-výzkumným a pedagogickým aktivitám na poli teoretických a laboratorních oborů v ústeckém regionu,“ uvedli RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D., a MUDr. Jan Špička, MBA, z ÚBLD, kteří byli odbornými garanty konference.

Význam ÚBLD v kontextu vědecko-výzkumných ambicí KZ zhodnotil doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. O zapojení ústavu do výuky FZS UJEP pak promluvil její proděkan RNDr. Karel Hrach, Ph.D.

Konference proběhla v přátelské a tvůrčí atmosféře za aktivní účasti kolegů z úzce spolupracujících domácích i přespolních pracovišť. Na přetřes přišla témata týkající se vyšetřování likvoru a některých dalších extravaskulárních tělních tekutin, hovořilo se o nově zavedených laboratorních metodách v klinických laboratořích KZ, o řízení a optimalizaci procesů v klinických laboratořích a také o cirkulujících nádorových a endometriálních buňkách.

Konference INTERLAB 2022 byla završena slavnostním aktem předání pořadatelství na rok 2023 Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D., z Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. , byl  spolu s MUDr. Janem Špičkou, MBA, ze stejného pracoviště odborným garantem konference INTERLAB 2022.

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D., z Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. , byl spolu s MUDr. Janem Špičkou, MBA, ze stejného pracoviště odborným garantem konference INTERLAB 2022.


23.5.2022

Krajská zdravotní pokračuje v rozšiřování zdravotní péče v Rumburku. Přednosta ortopedické kliniky tam odoperoval prvních osm pacientů

Rumburská nemocnice se stala v loňském roce součástí společnosti Krajská zdravotní, a.s., jako detašované pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jednou z výhod tohoto propojení je možnost efektivního využívání kapacit obou zařízení tak, aby byla nejen obyvatelům Šluknovského výběžku, ale i Ústeckého kraje, zajištěna dostupnější a co nejkvalitnější zdravotní péče. Dalším cílem této spolupráce je také maximální efektivita při plánování operací v obou zařízeních. Jedním z oborů, kterých se toto propojení týká, je ortopedie.

Plánované ortopedické výkony byly v poslední době kvůli proběhlé pandemii způsobené onemocněním COVID-19 odkládané a současná poptávka po ortopedických operacích napříč republikou výrazně převyšuje možnosti zdravotnických zařízení. Vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) proto využilo možnosti volné kapacity na operačních sálech v rumburské nemocnici a pacientům tak byla nabídnuta možnost podstoupit plánované operační výkony právě tam. V minulých dnech v Rumburku operoval MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Provedl zde osm výkonů v celkové anestezii. Jednalo se převážně o artroskopie velkých kloubů, operoval ale také jeden nezhoubný nádor bérce nebo tzv. Dupuytrenovu kontrakturu dlaně ruky. Operační tým doplnili zdejší zdravotníci.

„Jsou dva zásadní parametry, které tímto postupem řešíme. Operační sály Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jsou nyní při maximálním nasazením všech zdravotníků vytíženy téměř na 100 %. Vzhledem k centraci řady operací do ústecké nemocnice, ke které dochází mimo jiné také vzhledem k přítomnosti dalších navazujících lékařských specializací a komplementu tohoto zařízení, je pro nás ideální a efektivní možnost využívat a budovat další rezervní sálovou kapacitu pro menší a neakutní výkony mimo ústeckou nemocnici. Dalším neméně podstatným důvodem je posílení zdravotní péče přímo v tomto regionu, kde je ortopedická péče výrazně personálně oslabena, a my rádi přijedeme pomoci. Pacienti tak nebudou muset dojíždět k menším ortopedickým operacím mimo svůj region, což je pro ně praktické a pro systém ekonomické. Věřím, že si na tento model časem zvykneme a bude pro všechny přínosem. Dnes zde operuji poprvé. S ředitelem rumburské nemocnice MUDr. Michalem Tichým, Ph.D., MPH, a také s primářem rumburské chirurgie MUDr. Eidim Hakimim jsme však již domluveni na další pravidelné spolupráci, jejíž frekvence bude záviset na místní poptávce po ortopedických operacích. Z naší kliniky přijede vždy atestovaný lékař, popřípadě vícečlenný tým, který odoperuje místní pacienty, a když bude rezervní kapacita, tak i pacienty z jiných regionů Ústeckého kraje, kterým nebude vadit za operací dojet do Rumburku,“ říká přednosta Novotný.

Zájem ze strany pacientů jednoznačně je, a to jak ze strany obyvatel Šluknovského výběžku, tak i těch, kteří čekali na operaci v Masarykově nemocnici. Plánované operace jim byly často odkládané kvůli covidové pandemii, a proto možnost operace v Rumburku uvítali a dojezd pro ně nebyl problém. „Zájem u našich pacientů předpokládáme a budeme je objednávat na další termín, který je plánován na červen,“ doplňuje staniční sestra z chirurgického oddělení rumburské nemocnice Leona Havlasová.

 „My od začátku, co nemocnice přešla pod správu Krajské zdravotní, říkáme, že péči zde chceme nejen zachovat, ale rozhodně rozšířit a zkvalitnit. Spolupráce s ústeckou ortopedií je toho jednoznačným důkazem. Pacienti mají nyní možnost být odoperovaní týmem tvořeným zdejšími lékaři spolu se špičkovými odborníky z jiných nemocnic KZ. Jsme opravdu vybaveni, a to jak personálně, tak technicky tak, že operace jako jsou například právě artroskopie, zde lze bez problémů provádět. Pro pacienty, kteří na zákrok dlouho čekali, se tak otevírá možnost, jak v podstatně kratší době operace podstoupit a vyřešit tak často své vleklé problémy,“ popisuje MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk.

Nejedná se o ojedinělou spolupráci. Dalším pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který s rumburskou nemocnicí začíná spolupracovat je Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Její přednosta MUDr. Jan Schraml, Ph.D., zde bude provozovat urologickou poradnu zaměřenou zejména na onkourologickou problematiku.


Zdroj: info@kzcr.eu

V Rumburku operoval MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., přednosta ortopedické kliniky.

V Rumburku operoval MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., přednosta ortopedické kliniky.


20.5.2022

V mostecké nemocnici začala prodejní výstava fotografií Radima Hlaváče. Z výtěžku pořídí Krajská zdravotní lékové stolky na anesteziologicko-resuscitační oddělení

Vernisáž prodejní výstavy fotografa české přírody Radima Hlaváče se uskutečnila ve čtvrtek 19. května 2022 v budově B Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. Snímky je možné si v nemocničním atriu prohlédnout do konce června.

Radim Hlaváč se na fotografii přírody a hlavně zvířat zaměřil v roce 2016, jeho snímky se začaly brzy umisťovat mezi nejlepšími a v roce 2019 se stal ambasadorem společnosti Olympus. Jeho práce je k vidění na výstavách od Austrálie po Spojené státy americké. V dubnu byly jeho fotografie vystaveny v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, další sérii snímků si teď mohou prohlédnout a zakoupit lidé v Nemocnici Most.

„Vítáme každou aktivitu, která zlidští prostředí nemocnic, které v posledních dvou letech zažily kvůli covidu poměrně zásadní změny. Aktuální výstava v mostecké nemocnici je prodejní, výtěžek bude upotřeben na zdejším anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Rádi bychom se s panem Hlaváčem domluvili i na dalším pokračování v jednotlivých odštěpných závodech naší společnosti,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Jsme rádi, že jsme výstavu fotografií mohli uspořádat a autorovi výstavy, panu Hlaváčovi, děkujeme. Vystavené snímky jistě potěší pacienty i návštěvy, které do nemocnice přicházejí,“ doplnil ředitel Nemocnice Most Ing. Pavel Markalous.

„Je pro mě až překvapující, jak krásné snímky je možné v okolí Mostu nafotit. Děkujeme za krásnou výstavu i za to, že výtěžek může být využit na nákup lékových stolků pro pacienty na ARO,“ dodal primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení mostecké nemocnice MUDr. Miroslav Peleška.

„Dnes zahajujeme mou druhou výstavu v nemocnici Krajské zdravotní. Budu rád, když fotky rozzáří oči pacientů, kteří tak mohou přijít na jiné myšlenky,“ uzavřel autor fotografií Radim Hlaváč.

Každá z vystavených fotografií Radima Hlaváče je odrazem trpělivosti a citu pro perfektní záběr fotografa, který se soustředí na českou přírodu. Nejraději fotí bezobratlé, hmyz, ptáky a veverky. Právě veverky jsou hlavním tématem výstavy v mostecké nemocnici.

Vystavené fotografie jsou vytištěny na plátno a prodejní cena každé z nich činí 3 000 Kč. Vybrané peníze následně využije ARO mostecké nemocnice. Plátna si zájemci mohou prohlédnout přímo v nemocnici, ve fotogalerii na webu Krajské zdravotní či na facebookové stránce společnosti. Kontaktní osobou pro prodej je Tereza Komanová, tel. 477 112 030, tereza.komanova@kzcr.eu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Snímek z vernisáže výstavy.

Snímek z vernisáže výstavy.

Vernisáž výstavy v mostecké nemocnici


17.5.2022

Avízo – Prodejní výstava fotografií Radima Hlaváče pomůže mostecké nemocnici

Prodejní výstava fotografa české přírody Radima Hlaváče bude k vidění v budově B Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2022 od 14:00 hodin za účasti generální ředitele Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petra Malého, MBA, a autora fotografií Radima Hlaváče. Výtěžek z prodeje vystavených snímků pomůže mostecké nemocnici.

Radim Hlaváč se na fotografii přírody a hlavně zvířat zaměřil v roce 2016, jeho snímky se začaly brzy umisťovat mezi nejlepšími a v roce 2019 se stal ambasadorem společnosti Olympus. Jeho práce je k vidění na výstavách od Austrálie po Spojené státy americké. V dubnu byly jeho fotografie vystaveny v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, další sérii snímků si teď budou moci prohlédnout a zakoupit lidé v Nemocnici Most.

Každá z vystavených fotografií Radima Hlaváče je odrazem trpělivosti a citu pro perfektní záběr fotografa, který se soustředí na českou přírodu. Nejraději fotí bezobratlé, hmyz, ptáky a veverky. Právě veverky budou hlavním tématem výstavy v mostecké nemocnici.

Vystavené fotografie jsou vytištěny na plátno a prodejní cena každé z nich činí 3 000 Kč. Plátna si zájemci budou moct prohlédnout přímo v nemocnici, ve fotogalerii na webu Krajské zdravotní či na facebookové stránce společnosti.


Zdroj: info@kzcr.eu


17.5.2022

Krajská zdravotní připomenula osvětovou akcí Světový den proti mrtvici

Před riziky cévní mozkové příhody varuje Světový den proti mrtvici, který má v kalendáři místo 15. května. V pondělí 16. května odborníci z Krajské zdravotní, a.s., (KZ) nabídli v některých městech, kde společnost spravuje nemocnice, veškeré důležité informace o tomto onemocnění i možnost následného preventivního vyšetření.

V atriu hlavní budovy ústecké Masarykovy nemocnice byl připraven stánek s materiály k prevenci cévní mozkové příhody s přítomností zdravotnického personálu. Zájemci si zde mohli nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Kontaktní bod pro osvětu byl zřízen ve stejný den i v budově D chomutovské nemocnice, v předsálí neurologické jednotky intenzivní péče a neurologické ambulance. V Teplicích kontaktovaly dva týmy sester z iktového centra s informacemi pacienty a návštěvníky areálu nemocnice a polikliniky. V Mostě se osvětová akce s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru uskutečnila v OC Central. Akce připravila iktová centra a neurologická oddělení KZ ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek.

Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou trvalé invalidity. Může postihnout každého a pak jde o čas. Čím dřív se dostane pacient do specializovaného iktového centra s včasným určením diagnózy a správnou léčbou, tím větší šanci má, že mrtvice neskončí smrtí, ale záchranou života a uzdravením s malými nebo i žádnými následky. K nejčastějším příznakům patří náhlá slabost nebo pokles ruky či nohy na jedné polovině těla, pokles ústního koutku, potíže s mluvením a porozuměním řeči, náhlá porucha zraku, rovnováhy či koordinace, a prudká a velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny.

„Riziko mrtvice se také dá významně snížit prevencí. Je třeba dodržovat zásady zdravého životního stylu, mít pravidelný pohyb, nekouřit, docházet na lékařské kontroly, a pokud je to potřeba, užívat léky, které jsou určeny k ovlivnění rizikových faktorů. Mezi hlavní rizikové faktory patří vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoký cholesterol, kuřáctví nebo poruchy srdečního rytmu. Mrtvice nepostihuje jen starší lidi, ale i často i osoby středního věku a objevuje se u mladých od 20 let. Očekává se, že v příštích dvaceti letech se počet nemocných zvýší asi o 20 procent,“ zdůrazňuje MUDr. Jiří Neumann, FESO, primář Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Mrtvice je závažné onemocnění s vysokou úmrtností a často s následnou trvalou invaliditou v případě přežití. Ve všech iktových centrech KZ proto od roku 2021 probíhá akce iktového programu Ústeckého kraje „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí.

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KCC) ve spolupráci se všemi iktovými centry v kraji trvale poskytuje nejvyšší možnou péči v léčbě akutní cévní mozkové příhody. „S nemenším nasazením se věnujeme i aktivitám v oblasti prevence vzniku mozkové příhody. Naším aktivním zapojením do iniciativy Čas je mozek se tak aktivně účastníme i osvětové činnosti v problematice cévní mozkové příhody. Proto jsme v minulém roce s akcí Odhal své aneuryzma přišli,“ vysvětlil MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí KCC.

„Léčení neprasklých aneuryzmat má výborné výsledky a je nejlepší prevencí těžkého krvácení při ruptuře. Pokud výduť praskne, je z velkých studií známo, že třetina pacientů ataku ruptury nepřežije, druhá třetina má neurologické postižení, pouze třetina se vrátí do plnohodnotného života,“ upozorňuje přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Možnost přihlásit se na vyšetření mají zájemci i nadále cestou emailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Osvětová akce ke Světovému dni proti mrtvici v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Osvětová akce ke Světovému dni proti mrtvici v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.


16.5.2022

Primářem oddělení sportovní medicíny se stal MUDr. Jakub Malý. Rád by spustil osvětu společnosti v důležitosti pohybu

Oddělení sportovní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici se zabývá všestrannou péčí o sportovce všech věkových kategorií a výkonnostních skupin, ale nejen o ně. Služby tohoto oddělení pravidelně využívá několik tisíc sportovců nejen z Ústecka. Personál se zde stará také o řadu vrcholových sportovců včetně několika olympioniků a dokonce i paralympionika. Od března letošního roku oddělení vede MUDr. Jakub Malý. Ten by rád dále rozvíjel spolupráci s kolegy z kliniky úrazové chirurgie, zřídil místnost pohybové aktivity či spustil osvětu společnosti v důležitosti pohybu.

Pane primáři, co je vlastně sportovní medicína a čím se zabývá?

U většiny pracovišť by se mohlo dát rovnítko mezi pojmy sportovní medicína a tělovýchovné lékařství (TVL), které je klinickým oborem, jehož základním předmětem je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Lidské zdraví může být tělesným pohybem zlepšeno nebo zhoršeno a dotýká se celého lidského organismu, proto je tělovýchovné lékařství interdisciplinárním oborem spolupracujícím s jinými lékařskými obory. Nedílnou součástí oboru je preventivní, diagnostická a léčebná péče o osoby provádějící tělesnou výchovu a sport. Pro jiné obory poskytuje TVL konziliární služby u nemocných a rizikových osob.

Jaká jsou specifika oddělení sportovní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici? Proč by lidé měli chodit právě k vám?

Specifikem je hlavně komplexní pojetí. Našemu oddělení právě nemůžete dát rovnítko s tělovýchovným lékařstvím z důvodu poskytování traumatologicko-ortopedické péče. Naše oddělení se zabývá všestrannou péčí o sportovce všech věkových kategorií, výkonnostních skupin a nejen o ně. Od „hobíků“, až po vrcholové sportovce na klubové a reprezentační úrovni. Od žáčků až po veterány. Objednat lze různé úrovně zátěžových testů, od základního klidového EKG, zátěžového EKG, spiroergometrického vyšetření,… Tato vyšetření provádí vždy lékař s praxí z Tělovýchovného lékařství, takže součástí je celková prohlídka a zhodnocení zdatnosti v rámci populace v dané věkové kategorii. Lékařská zpráva slouží jako posudek zdravotní způsobilosti. Z výsledků spiroergometrie a hodnot hladin laktátu se určují aerobní a anaerobní prahy, které poté slouží k zefektivnění tréninku určením ideální tepové frekvence při zátěži. Z toho důvodu k nám chodí velké množství sportovců, kteří nepotřebují zdravotní posudek, ale chtějí znát své limity a posouvat je. Zakládáme si na pečlivém vyšetření, protože jen tak dokážeme snižovat skrytá rizika, která jsou bohužel dobře známá z medií. Kromě zátěžových testů je součástí oddělení traumatologicko-ortopedická péče, kde se věnujeme diagnostice a navazující konzervativní a operační léčbě všech akutních i chronických úrazů ve spolupráci s Klinikou úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a svolením přednosty této kliniky MUDr. Karla Edelmanna, Ph.D. Operační péče je plně zaručena s hospitalizací na klinice úrazové chirurgie, veškerá možná diagnostika je součástí Masarykovy nemocnice. Doménou je hlavně artroskopické operační řešení bolestí a úrazů kloubů za použití nejmodernějších implantátů a postupů.

Kolik lidí čítá personál vašeho oddělení?

Naše oddělení se neřadí mezi velká pracoviště, jsme spíše menší kamarádský kolektiv. Celkově sportovní preventivní prohlídky provádí čtyři lékaři, kde máme zastoupené odbornosti kardiologie, dětské lékařství, rehabilitace a traumatologie. V traumatologicko-ortopedické ambulanci pracují tři lékaři. Chod oddělení by samozřejmě nemohl fungovat bez tří sester, které jsou plně vyškolené v obsluze ergometru a spirometrie.

Primářem tohoto oddělení jste od března letošního roku. S čím jste na tuto pozici nastupoval a jaké jsou vaše cíle a plány?

Oddělení, na kterém jsem již částečně pracoval, jsem převzal od primáře MUDr. Pavla Neckaře, jenž ho zde vybudoval „na zelené louce“.  V minulosti zde sice oddělení tělovýchovného lékařství bylo, ale zaniklo. Právě primář Neckař zde zavedl tu myšlenku komplexní péče o sportovce jak stran preventivních prohlídek a zátěžových testů, tak operační léčby, která je v republikovém měřítku ojedinělá. Doplnil jsem si nadstavbovou atestaci z tělovýchovného lékařství a vzhledem k tomu, že původně pocházím a byl jsem vychován na klinice úrazové chirurgie, kde stále i působím, mohu pokračovat v zavedené péči ve spolupráci s kolegy z traumatologie a dále ji rozvíjet. Do budoucna bych zde chtěl po vzoru pracoviště Nemocnice Motol místnost pohybové aktivity. Za prvé by sportovcům sloužila při dlouhodobém a plánovaném tréninku na chytrých cyklistických trenažerech a zvyšování jejich kondice. Za druhé by sloužila pacientům, kteří by vstupně prošli zátěžovým vyšetřením a následně by dle výsledků vhodně zvolená míra pohybové aktivity sloužila jako lék v primární či sekundární prevenci civilizačních chorob, typicky redukci váhy. Dalším cílem je osvěta společnosti v důležitosti pohybu. Když budeme brát pohyb jako lék, tak má ideální parametry. Je levný, dostupný, má minimum kontraindikací, žádné nežádoucí účinky, ovlivňuje pozitivně mnoho orgánových soustav a působí preventivně i léčebně hlavně v boji se sedavým způsobem života a nemocí z toho plynoucích.

Oddělení sportovní medicíny se ale zdaleka nestará jen o sportovce, že?

Ano, máte pravdu. Sice převážná část zátěžových vyšetření se týká sportovců na klubové úrovni, anebo studentů při posouzení schopnosti studia na vysoké škole se zaměřením na sport. Staráme se ale i o „tatíky a mamky“, kteří typicky v mládežnických letech aktivně a velice často vrcholově provozovali různé druhy sportu. Poté jim do života vstoupila například vysoká škola, zaměstnání, životní láska s dětmi a ubyl jim čas na aktivní pohyb. Po 20 letech a 20 kilech navíc, když už mají opět více času a peněz, tak by se chtěli vrátit do původní formy. Nakoupí si značkové vybavení, karbonovou silničku, dres s oblíbeným týmem a začnou do toho naplno šlapat jako kdysi. Tady bychom do toho měli vstoupit, posoudit schopnost a míru zátěže, která je bezpečná a vhodná, vyloučit možné potíže v kardiorespiračním systémem a pomoci se vrátit do původní formy. Těchto lidí je menšina, to považuji za velkou chybu a do budoucna doufám, že se to změní.

Jak mají postupovat lidé, kteří by k vám chtěli přijít na vyšetření nebo na testy?

Velká část pacientů k nám dochází po prvotním ošetření z Emergency po akutním úrazu, jak již ze sportu, tak jiné činnosti související s poraněním svalů, šlach a kloubů. Ti mají již cestu danou z lékařské zprávy. Další možností je se k nám telefonicky objednat na telefonním čísle 477 113 020, kde telefon zvedne ochotná a milá sestřička, vyslechne si problém a pacienta objedná buď do ambulance traumatologicko-ortopedické, nebo ambulance tělovýchovného lékařství k zajištění zátěžové prohlídky. Oddělení sportovní medicíny najdou zájemci v budově T, která se nachází v dolní části areálu Masarykovy nemocnice.


Primář Oddělení sportovní medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Jakub Malý

Vystudoval gymnázium Jateční a v roce 2012 po 6 letech zakončil studium medicíny na 3. LF v Praze. Jako absolvent nastoupil na kliniku všeobecné chirurgie, z které záhy přestoupil na kliniku úrazové chirurgie. Zde se dále vzdělával a postupně se více zaměřoval na artroskopické ošetření poranění kloubů. Postupně absolvoval artroskopické kurzy v Čechách, v Mnichově a Rotterdamu. V roce 2018 složil atestaci z traumatologie. Poté se zaměřil na vyšetřování sportovní zátěže v rámci tělovýchovného lékařství, ze kterého složil druhou atestaci v roce 2021. Od 1. 3. 2022 se stal primářem oddělení sportovní medicíny. Ve volném čase jezdí na kole a plánuje návrat ke sportovnímu lezení. Je ženatý, má dva syny a dceru.

             

Zdroj: info@kzcr.eu

Primář oddělení sportovní medicíny MUDr. Jakub Malý.

Primář oddělení sportovní medicíny MUDr. Jakub Malý.


13.5.2022

Avízo – Krajská zdravotní připomene osvětovou akcí Světový den proti mrtvici

Mrtvice je závažné onemocnění s vysokou úmrtností a často s následnou trvalou invaliditou v případě přežití. Před riziky cévní mozkové příhody varuje i Světový den proti mrtvici, který si připomeneme 15. května. Odborníci z Krajské zdravotní, a.s., (KZ) nabídnou zájemcům v návaznosti na to veškeré důležité informace o tomto onemocnění i možnost následného preventivního vyšetření.

Znáte příznaky cévní mozkové příhody? Víte, jak správně reagovat a jak pomoci postiženému při mrtvici? Chcete vědět důležité informace o iktovém centru v nemocnici ve vašem městě? Iktová centra a neurologická oddělení KZ ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek připravily osvětovou akci, která proběhne u příležitosti Světového dne proti mrtvici v pondělí 16. května v prostorách nemocnic KZ, kde budou připraveny také tištěné materiály, i v obchodním centru.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (atrium pavilonu A) 10.00 – 14.00 hodin stánek, také s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi

Nemocnice Chomutov (předsálí neurologické jednotky intenzivní péče a neurologické ambulance, 4. patro, budova D) informační stánek

OC Central Most 9.00 – 15.30 hodin stánek, také s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi

Nemocnice Teplice 9.00 – 13.00 hodin dva týmy sester z iktového centra s informacemi pro pacienty a návštěvníky areálu nemocnice a polikliniky

Ve všech iktových centrech KZ od roku 2021 probíhá akce iktového programu Ústeckého kraje - „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí.

Možnost přihlásit se na vyšetření mají zájemci i nadále cestou emailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


13.5.2022

Putovní výstava PytlíkART je k vidění v atriu ústecké Masarykovy nemocnice

Putovní výstava PytlíkART je k vidění v atriu ústecké Masarykovy nemocnice

Slavnostní vernisáží začala ve čtvrtek 12. května v atriu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., putovní výstava projektu PytlíkART pacientské organizace Českého ILCO, z.s. Ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s., a regionálním spolkem stomiků 100MICI UL chce České ILCO přiblížit lidem život se stomií a ukázat, že za vývod není potřeba se stydět. Záštitu nad akcí převzal MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Téma vývodu je ve společnosti poměrně velké tabu, proto jsme se rozhodli o něm otevřeně mluvit a udělat netradiční osvětu formou malování na stomické sáčky, které používají pacienti s umělým vývodem střev,“ uvedla k tématu výstavy předsedkyně spolku Českého ILCO Štěpánka Kovaříková.

„Abychom náš život přiblížili i lidem, kteří o tématu nic neví, rozhodli jsme se z naší každodenní pomůcky vytvořit umělecké dílo. Cílem osvětového projektu je dostat povědomí o stomicích mezi co nejvíce lidí a ukázat, že se stomií život nekončí,“ dodala Jitka Svobodová, finanční manažerka pacientské organizace, která je sama mnoholetou stomičkou.

„Jedná se o skvělý počin, perfektní upozornění na život stomiků, kteří to nemají jednoduché. Je načase, aby si veřejnost uvědomila, že i díky jejich zapojení do normálního života zmizí veškerá tabu a pověry o této nepříjemné stránce života,“ doplnil předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

Práci stomických sester přiblížily Bc. Svatava Nováková a Bc. Eva Horálková z chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice. V rámci slavnostního zahájení výstavy v atriu ústecké nemocnice byla vyhlášena anketa soutěže Moje stomická sestra 2022. Cílem ankety je ocenit práci, empatii a pochopení, které mají stomické sestřičky pro každého stomika. V této anketě nejde o věk, ani fyzickou krásu, ale krásu srdce, laskavost a lidskost. Záměrem je vyzdvihnout jejich náročnou práci, profesionalitu, chování a empatii nejen k pacientům ale i k jejich blízkým, a vyjádřit jim touto anketou poděkování.

Závěr vernisáže patřil pěveckému vystoupení Elišky a Petra Lüftnerových.

Výstava netradičního umění na stomických pytlících bude v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem k vidění do 30. června. 

       

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Vernisáž výstavy.

Vernisáž výstavy.


13.5.2022

Krajská zdravotní má další tři koordinátory zdravotní péče

Tři nové koordinátory zdravotní péče jmenoval generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. Koordinátoři fungují jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče. Jejich hlavním cílem je optimalizace péče napříč Krajskou zdravotní (KZ).

Novými koordinátory zdravotní péče se stali MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL), MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky FZS UJEP a MNUL, a MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, primářka Neurologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice.

„Jsem rád, že námi oslovení lékaři přijali nabídku stát se koordinátory zdravotní péče v rámci své specializace. Noví koordinátoři jistě přispějí ke zkvalitnění a zefektivnění zdravotní péče o pacienty v Ústeckém kraji, což je naší prioritou. Touto cestou bychom rádi dosáhli optimalizace zdravotní péče i nákladů, které je na ni potřeba vynakládat,“ uvedl při předání pověřovacích dekretů novým koordinátorům MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Úkolem koordinátorů zdravotní péče je hlavně komunikace s partnery v jednotlivých nemocnicích společnosti. Těmi jsou především primáři konkrétních oborů a ředitelé odštěpných závodů, kteří vytvářejí generely, od nichž se odvíjí koncepce zdravotní péče, kterou mají nemocnice do budoucna poskytovat,“ doplnil náměstek pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Jiří Laštůvka.

„Moje jmenování beru jako výzvu pro možnost ovlivnit další rozvoj oftalmologie nejen v Masarykově nemocnici, ale v celé Krajské zdravotní. Spolupráce mezi všemi očními odděleními, která je velmi dobrá, tak dostane další impuls ke zvýšení kvality péče, zejména v konkurenci dalších očních pracovišť mimo naši akciovou společnost,“ uvedla po svém jmenování MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

 „Stěžejním úkolem bude sladit činnost jednotlivých ORL pracovišť Krajské zdravotní tak, aby byla pacientům poskytována co možná nejlepší péče, na kterou je možné svou odborností na daných pracovištích dosáhnout,“ řekl MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

„Spolupráce mezi jednotlivými odštěpnými závody v Krajské zdravotní je v rámci iktového programu již velmi dobře nastavena. Jako koordinátor bych ráda na tuto součinnost navázala a spolu s kolegy, s přihlédnutím k lokálním odlišnostem a problémům jednotlivých pracovišť, pomohla optimalizovat i ostatní oblasti neurologické péče,“ dodala MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA.

Tři noví koordinátoři zdravotní péče KZ nyní doplňují devět stávajících, které pro lékařské obory do funkce jmenoval generální ředitel KZ v minulých měsících. Jsou jimi MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a další specialisté z pracovišť v ústecké nemocnici - MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, přednosta ortopedické kliniky, MUDr. Josef Škola, EDIC, primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, MUDr. Jan Špička, MBA, primář oddělení klinické biochemie, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., z gynekologicko-porodnické kliniky a MUDr. Jan Kordík, který působí jako internista v Nemocnici Teplice a také jako vedoucí Centra pro poruchy dýchání ve spánku v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Dalšími koordinátory jsou MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, MUDr. Renata Přibíková, primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín a pro urgentní příjem MUDr. Eva Smržová z anesteziologicko-resuscitačního oddělení děčínské nemocnice. 


Zdroj: info@kzcr.eu

Zleva: Petr Malý, Ivana Liehneová, Karel Sláma, Štěpánka Brušáková, Jiří Laštůvka.

Zleva: Petr Malý, Ivana Liehneová, Karel Sláma, Štěpánka Brušáková, Jiří Laštůvka.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte