10.12.2010

Krajská zdravotní, a. s. odmítá spekulace týkající se Nemocnice v Děčíně

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. se v posledních dnech stala předmětem spekulací, zpochybňujících další existenci tohoto zařízení ve stávající podobě. Informace o změně děčínské nemocnice na léčebnu dlouhodobě nemocných, nebo dokonce o prodeji této nemocnice, se nezakládají na pravdě. Děčínská nemocnice je nedílnou součástí Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. v současné době žádnou změnu v užívání nemocnice nechystá. Nemocnice Děčín je zdravotnickým zařízením daného typu a jako takové jej Krajská zdravotní, a. s. provozuje  v síti pěti krajských nemocnic. O změně užívání tohoto zdravotnického zařízení by spravující společnost  (Krajská zdravotní, a. s.) musela nejprve jednat s jediným akcionářem (Ústeckým krajem). Žádná komunikace na dané téma neproběhla.

Jednání s vedoucími zaměstnanci děčínské nemocnice, svolané na dnešní den bylo z časových  důvodů zrušeno.

Za Krajskou zdravotní, a. s., Ing. Eduard Reichelt, ředitel společnosti

 

Zpracoval: 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu 


2.12.2010

Krajská zdravotní, a. s. a MEDTEL, o. p. s., pořádají 6. mezinárodní konferenci MEDTEL - Regiony a eZdraví v Evropské unii

Krajská zdravotní, a. s. a MEDTEL, o. p. s., ve spolupráci s Kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice, pořádají 2. - 3. prosince 2010 6. mezinárodní konferenci MEDTEL - Regiony a eZdraví v Evropské unii.

MEDTEL - mezinárodní konference zdravotnické telematiky, pořádaná dosud ve dvouletém cyklu v Praze, se poprvé přestěhovala mimo hlavní město, do příjemného prostředí zámečku Větruše v Ústí nad Labem. Ústecká konference je vyústěním několikaleté spolupráce nemocnic Ústeckého kraje, sdružených v Krajské zdravotní, a. s., se společností MEDTEL, o. p. s. v oblasti zdravotnické informatiky.

Záměrem konferencí MEDTEL je vytvářet a rozšiřovat česko-evropské kontakty a napomáhat "otevírání evropských dveří". Téma konference „Regiony a eZdraví v Evropské unii“ reaguje na aktuální problematiku, řešenou v regionech České republiky v souvislosti s národními i evropskými iniciativami v oblasti elektronizace zdravotnictví a veřejné správy.

Snahou organizátorů konference je otevřít diskuze nad odlišnostmi regionálního přístupu k řešení této problematiky ve specifickém národním prostředí naší republiky od regionálních koncepcí a projektů elektronizace zdravotnictví v ostatních evropských zemích. Zároveň chtějí účastníci konference nalézt odpověď na to, jaká by měla být role regionů a regionálních organizací a institucí na realizaci národní koncepce eHealth v České republice.

Na konferenci se registrovalo přes 100 odborníků z 10 zemí Evropské unie, mezi nimiž nechybí význační akademičtí hodnostáři, manažeři nadnárodních společností ani reprezentanti státní správy a samosprávy, zdravotních pojišťoven a nemocnic. Záštitu nad konferencí převzali ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Mgr. Radek John.

Konferenci zahájil čelní funkcionář, bývalý ředitel a jak sám sebe označil, stálý příznivec  MEDTEL, o. p. s.  MUDr. Mgr. Petr Struk. Za Krajskou zdravotní, a. s. přivítal v Ústí účastníky konference ředitel společnosti Ing. Eduard Reichelt, který ocenil význam konference i její mimopražské situování a popřál účastníkům úspěšné a plodné jednání.  V rámci oficiálního úvodu pak vystoupil současný ředitel Medtel, o. p. s. Ing. Jiří Ochozka.  Poté se rozběhl vlastní program dvoudenní konference. 

Doprovodné informace:
MEDTEL, o. p. s. je obecně prospěšná společnost založená v roce 2003 se záměrem stát se - jako nezisková organizace - stálým demokratickým a neutrálním fórem, kde by se aktéři různých kategorií (autority ve zdravotnické péči, poskytovatelé zdravotní péče, zdravotní pojišťovny, asociace pacientů, občanů, zájmových organizací, obchodní společnosti podnikající v oboru zdravotnictví) mohli setkávat a společně formulovat konstruktivní přístupy prospěšné všem.

Program konference, přednesené příspěvky, fotografie a další informace a dokumenty budou k dispozici pro každého zájemce na adrese www.medtel.cz.

   

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


24.11.2010

Do nemocnic Krajské zdravotní, a. s. nastoupilo 30 absolventů medicínských oborů

Z celkem třiceti absolventů, kteří ve druhém pololetí tohoto roku nastoupili do nemocnic Krajské zdravotní, a. s., je 13 absolventů lékařských vysokých škol, kteří měli s nadací Krajské zdravotní uzavřenu smlouvu o stipendijním programu.

Zájem o tento program je stále velký. V současné době má Krajská zdravotní uzavřenu smlouvu s 25 stipendisty a dalších 19 nových zájemců o stipendia přijala pro školní rok 2010/2011. Maximální výše měsíčního stipendia je 7 000 Kč a student se zavazuje, že bude po ukončení studia minimálně 3 roky pracovat v některé z nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Po ukončení studia mají absolventi zájem o uplatnění v oborech ORL, ARO, gynekologie, chirurgie, ošetřovatelství, farmacie, interna, infekční a rehabilitace.

"Myslím, že se nám podařilo rozjet dobrý program, kterým eliminujeme nedostatek lékařů a na druhou stranu umožňujeme studentům získat potřebnou praxi, jistou práci po ukončení jejich studia a v neposlední řadě rozvíjet si nadále svoji kvalifikaci," uvedl Petr Benda předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 

Krajská zdravotní, a. s. má akreditaci prakticky na všechny lékařské obory a proto může zajistit lékařům absolventům kvalitní postgraduální vzdělávání. 

Nadační fond Krajské zdravotní, a. s. byl zřízen 13. 8. 2009. Vzhledem k tomu, že v současné době není jednoduché v českém zdravotnictví najít kvalitní lékaře a zdravotní sestry snažíme se prostřednictvím stipendijního programu zajistit do budoucna dostatek těchto pracovníků pro jednotlivé nemocnice v různých medicínských oborech. Děje se tak na základě vzájemné dohody studenta s konkrétní nemocnicí. 


Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem        


2.11.2010

Vyjádření Krajské zdravotní, a. s. k pořadu Reportéři ČT – Zakázka na předraženou zdravotní techniku (1. 11. 2010)

V reportáži redaktorka zavádějícím způsobem prezentovala tvorbu projektových cen a nezbytných projektových rezerv, které byly vydávány za tzv. „vatu“. Projektové ceny, stanovené Krajskou zdravotní, a. s. kvalifikovaným odhadem, v podstatě jen stanovují maximální rozsah možné dotace a jsou podkladem pro zahájení projektového dotačního záměru, nejsou to však ceny finální. Redaktorka přitom dostala vyčerpávající odpovědi nejen na téma tvorby projektových cen, ale i k bezpočtu dalších svých dotazů. Avšak dovedným střihem a účelovou skladbou filmového záznamu Reportéři ČT opět vmanévrovali celou reportáž tam, kde ji chtěli mít. Divák se nic nového nedozvěděl, politička Dernerová byla opět dostatečně zviditelněna a Krajská zdravotní, a. s. byla opět systematicky pošpiněna.

 Včerejší reportáž redaktorky České televize Dobiášové byla opět zcela účelová, nepřinášející žádné nové informace. Paní redaktorka opakovaně shrnula to, co již bylo v médiích několikrát řečeno a proti čemu se již Krajská zdravotní, a. s. (KZ) mnohokrát ohrazovala a uváděla na pravou míru. Dokladem jsou sestříhané pasáže z natáčení již z března tohoto roku.

 Výše zmíněné projektové ceny tvoří rámec projektu a nemají přímou souvislost s rámcem cen dotačních, které tvoří až ceny soutěžní – resp. cena vítězná. 

 Krajská zdravotní, a. s. zahrnula do tvorby projektových cen samozřejmě i všechny očekávatelné vlivy (inflační, kurzové apod.). Projekt není veřejně dostupným podkladem a nemůže být tedy podkladem pro ty, kteří se účastní veřejné soutěže. Kupní cenu na dodávané přístroje získala Krajská zdravotní,  a. s. jako výsledek veřejné soutěže, a zde musíme opět zdůraznit, že transparentní veřejné soutěže, jejíž zadávací parametry i průběh byly přezkoumány ze strany ÚOHS a nebylo shledáno pochybení.  Není chybou Krajské zdravotní, a. s., že se do veřejné soutěže přihlásila jediná firma. Stejné možnosti byly otevřeny všem. 

 Při stanovení projektové ceny samozřejmě Krajská zdravotní, a. s. zohlednila i fakt, že pokud je v následné veřejné soutěži vysoutěžena cena nižší, bude v souladu s metodikou EU proplacena cena vysoutěžená tedy nižší. Pokud by byla vysoutěžena cena vyšší než je projektovaná, pak žadatel o dotaci musí navýšit svoji spoluúčast na projekt a z dotace obdrží úhradu pouze do výše částky o kterou žádal. 

 Reálná cena a skutečný rozsah projektu vždy vychází z veřejné soutěže, uspořádané dle pravidel EU, české legislativy a zpřísněných podmínek poskytovatele dotace. Cena v projektu není v žádném případě cenou kupní.

 Je rovněž nutné zdůraznit, že není k dispozici žádný dostupný veřejný zdroj informací, ze kterého by bylo možné čerpat data o aktuálních cenách na trhu. Jediným relevantním zdrojem informací je komunikace s možnými dodavateli. V takovém případě se ale zadavatel (žadatel o dotaci) může dostat do konfliktu se zákonem o zadávání veřejných zakázek – proto KZ volila právě kvalifikované odhady a striktní dodržení zákona. V opačném případě bychom zase byli napadání z netransparentního jednání a zvýhodňování konkrétních firem.

 K diskusím nad úlohou kompletátorské firmy musíme zdůraznit, že zákon o zadávání veřejných zakázek nevylučuje účast takové firmy, co však rozhodně vylučuje je účelové dělení zakázky, kterého jsme se museli především vyvarovat. Domníváme se, že ve snaze o rozdělení zakázky na pět nemocnic bychom byli opět napadeni a to z pokusu o štěpení celého projektu.

  V současné době je pro nás rozhodující kontrola Ministerstva financí ČR, která stále probíhá. Nikdo ze jmenovaného ministerstva nepotvrdil tvrzení redaktorky o uvolnění jakýchkoli výsledků prováděné kontroly. Reportáž se opět opírá pouze o tvrzení dvou osob a to paní Dernerové a primáře Biolka. Ani vjádření odborníka z ČVÚT nebylo zrovna přesvědčivé, neboť jeho údaje o procentních navýšeních nesouhlasí s prostými matematickými výpočty.

  Připomeňme, že celý příběh ohledně kritiky nákupů přístrojů začal loni na jaře, kdy MUDr. Dernerová, tehdejší dětská neuroložka Mostecké nemocnice, se začala vyjadřovat k nákupu přístrojů Krajskou zdravotní, a. s. Tato vyjádření MUDr. Dernerové byla učiněna po té, co ji nebylo umožněno zkrácení jejího úvazu na 0,1. Krajská zdravotní, a.s. nemohla umožnit MUDr. Dernerové další zkrácení pracovního úvazku, neboť již v té době pracovala na 0,6 úvazku. Poté MUDr. Dernerová ukončila spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


1.11.2010

Neurologicko-neurochirurgický seminář Krajské zdravotní, a. s. se konal v Chomutově

Za účasti neurologů ze všech neurologických pracovišť Krajské zdravotní, a. s. (Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín) a neurochirurgů z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se 26. října 2010 konal v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Chomutov, o. z. neurologicko -neurochirurgický seminář.

Seminář byl důležitým setkáním spolupracujících odborníků v našem kraji, neboť osobní kontakty a konkrétní diskuze značně zlepšují spolupráci a tím i péči o pacienty. Neurochirurgové předvedli nejnovější dostupné techniky v současné moderní operativě nádorů mozku, jejíž filozofií je co nejvíce poznat mozek a okolí nádoru, s cílem nepoškodit pacienta. Druhým kritériem a cílem je samozřejmě radikální resekce tumoru.

Ústecká neurochirurgie poskytuje pacientům spádové oblasti nejmodernější péči na úrovni současných mezinárodních znalostí. Dokladem toho je mj. působení našich neurochirurgů v mezinárodních týmech, pořádání mezinárodních kurzů, naposled například organizace světového kongresu s cévní a nádorovou problematikou v Praze, v červnu tohoto roku. Velkým oceněním byla certifikace WFNS (Světovou federací neurochirurgických společností) na výukové centrum nejvyšší třídy A.

Další společné semináře neurologů a neurochirurgů pracovišť Krajské zdravotní, a. s. budou pořádány pravidelně každý půlrok a místa setkání budou postupně rotovat po všech neurologických pracovištích Ústeckého kraje.

Podrobnější informace k semináři:
Hlavním tématem semináře byly nové metody a techniky u operací mozku.

MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. prezentoval problematiku pojednávající o nové moderní chirurgii gliomů mozku. Zdůraznil anatomickou přípravu v laboratoři a dále nejnovější technologie zobrazení eloquentní kůry mozku pomocí fMRI a monitorace funkce mozku elektrickou stimulací. Shrnul výsledky neurochirurgické kliniky před a po zavedení těchto nejnovějších metod. 

MUDr. Amír Zolal předvedl metodu zobrazení mozkových drah pomocí traktografie (DTI) magnetickou rezonancí a její využití při operaci v navigační technice. Tuto metodu dr. Zolal v ČR zavedl a ústecká neurochirurgie jako první v naší zemi tuto metodu publikovala a nadále rutinně využívá v praxi, čímž se stala vzorem a stimulátorem pro vývoj v naší republice.

MUDr. Alberto Malucelli pojednal o slibné technice, která zobrazuje metabolismus mozku -  MR spektroskopie. Lze ji využít v odlišení zhoubného a nezhoubného nádoru, v odlišení nekrózy mozku po ozáření a průkazu zdravé mozkové tkáně.

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. poté předvedl novinky v cévním programu Neurochirurgické kliniky KZ MNUL (operace aneuryzmat, karotid a mozkových bypassů) a v programu chirurgie baze lební (adenomy hypofýzy, neurinomy akustiku a meningiomy).

MUDr. Jiří Neumann, nový primář neurologie chomutovské nemocnice, pořadatel a garant akce, shrnul nejnovější doporučení v léčbě mozkové mrtvice systémovou trombolýzou. Velmi cenná byla prezentace vlastních, úctyhodných výsledků chomutovského pracoviště.

Ministerstvem zdravotnictví připravovaný neurovaskulární program pro péči o mozkové mrtvice bude v Ústeckém kraji zajišťovat Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) v Ústí nad Labem a tři iktová centra (IC) v nemocnicích v Chomutově, Teplicích a Děčíně.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem


27.10.2010

Vyjádření Krajské zdravotní, a. s. k rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Vedení Krajské zdravotní, a. s. podalo v pondělí 25. 10. 2010 odvolání, respektive rozklad, k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, proti uložení pokuty 200. 000 korun za chyby v tendru na zdravotnický materiál.

"Jsme přesvědčeni, že nedošlo k žádnému pochybení naší společnosti ohledně výběrového řízení na zdravotnický materiál ve výši 87 milionů Kč," uvedl Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s. "V případě, že by předseda ÚHOS potvrdil pokutu, a tedy ji zpravomocnil, podáme správní žalobu k soudu," dodal ředitel KZ, a. s.
 
Řízení tohoto tendru ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  je v samém počátku.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
Krajská zdravotní,a. s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem                  
 

19.10.2010

Krajská zdravotní prezentovala robotické operace živým internetovým přenosem

Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. a odborníci sdružení CESNET zrealizovali další internetový stereopřenos v reálném čase ve formátu 3D Full HD z chirurgických operací, provedených pomocí robota da Vinci. Robotické operace, prováděné na pracovišti Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., byly přenášeny do areálu brněnského výstaviště na 5. ročník Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie, který probíhá od 17. do 20. října 2010.

Podobný stereopřenos probíhal naposledy letos 10. června, kdy ve formátu 3D Full HD putoval z operačního sálu Masarykovy nemocnice do sídla sdružení CESNET v Praze. Odborníci z Krajské zdravotní, a. s. se tak významnou měrou uplatňují v oblasti telemedicíny. Přenosy ve formátu 3D Full HD nastiňují možnosti využití této technologie nejen přímo při chirurgických výkonech, ale významný efekt přinášejí také při studiu a vzdělávání stávajících i budoucích lékařů.
 
     Právě pro odbornou veřejnost byl určen i dnešní  internetový stereopřenos robotických operací v reálném čase z Krajské zdravotní, a. s. Prezentovány byly dvě roboticky prováděné prostatektomie (operace prostaty). Obrazový přenos byl provázen komentářem operatéra – primáře Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Jana Schramla a celkovými záběry z operačního sálu.
 
     On-line přenos byl zprostředkován 10gigabitovým spojem v rámci standardní infrastruktury národní výzkumné sítě CESNET2. Datový tok dosahoval během přenosu rychlosti přibližně 2,5 Gb/s a zpoždění signálu v přenosovém řetězci bylo menší než 1 ms, což umožňovalo sledování v reálném čase. Použité řešení umožňuje přenášet současně až čtyři 3D HD signály v každém směru. Shodné parametry má i dnešní přenos (19. října).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doprovodné informace
Krajská zdravotní, a. s. vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. Pět největších nemocnic, spadajících do té doby, coby samostatné subjekty, pod kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje, se tak z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody nově založené společnosti. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov.
S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice jednu páteřní síť zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Nově tak vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná síť, poskytující zdravotní péči, která by měla svou kvalitou odpovídat nejmodernějším trendům v medicíně.
Společnost Krajská zdravotní, a.s. je se svými bezmála šesti tisíci třemi sty zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a jedním z největších zaměstnavatelů        v Ústeckém kraji.
Více o  Krajské zdravotní, a.s. na http://www.kzcr.eu
 
Sdružení CESNET  bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2, určenou pro výzkum a vzdělávání.
 
Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a podílí se aktivně na jeho realizaci. Kromě jiného se zabývá využitím vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně, formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak i asynchronně, formou streamingu.
 
Více o společnosti CESNET:
 
Více o robotu da Vinci na 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem                  
 

17.9.2010

Krajská zdravotní, a.s. prezentuje další operace v přímém přenosu

Neurochirurgická klinika Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Videris, s.r.o., pořádá druhý ročník akce s názvem Live surgery s doprovodným multioborovým seminářem na téma „Možnosti využití aloplastických materiálů v chirurgii hlavy". Součástí akce jsou tři operace pacientů v přímém přenosu s prezentací využití aloplastických materiálů.

     Multioborový seminář navazuje na úspěch loňské Live surgery, které se zúčastnilo přes 30 špičkových chirurgů z celé České republiky a fórum posloužilo k výměně cenných zkušeností v nových chirurgických metodách.
     Lékaři Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice budou operovat 36-letého pacienta, který před deseti lety utrpěl těžký úraz hlavy. Byla mu provedena dekompresivní kraniektomie,  následně byla vlastní kostní ploténka replantována a s odstupem vyjmuta pro infekt. Poté byla provedena nová kranioplastika polymethylmethakrylátem, která je nevyhovující velikostí, tvarem i uchycením. Ploténka balotuje a pacient trpí bolestmi hlavy. Aby se pacient mohl opět zařadit do plnohodnotného života jak po pracovní, tak i osobní stránce, pro dosažení optimálního kosmetického efektu a odstranění invalidizujících bolestí hlavy, vymění lékaři starou nevyhovující ploténku za MEDPOR® 3D zakázkový implantát.
     Poprvé zde také budou prezentovány zkušenosti s použitím aloplastických materiálů v očním lékařství, plastické, čelistní chirurgii a především dětské neurochirurgii, čímž se čeští lékaři opět zařadí mezi světovou špičku v této oblasti.
 
Doprovodné informace:
Současná rekonstrukční chirurgie nabízí až neuvěřitelné možnosti řešení obličejových a kraniálních defektů, ať již po úrazech, nádorech nebo vrozených vadách. V případě velkého defektu bývá problém s přípravou implantátu a jeho tvarováním. Dříve se používaly kostní štěpy, které se pak musely složitě upravovat a navzájem spojit titanovými dlahami a šrouby. Spongioplatsické kostní štěpy přímo z těla pacienta (nejčastěji ze žebra nebo pánve) zvyšují zátěž pro pacienta, znamenají více jizev a delší rekonvalescenci po operaci. Uměle vyrobené aloplastické implantáty jsou pro pacienta přijatelnější.
Implantáty MEDPOR® jsou vyrobeny z biokompatibilního porézního vysokohustotního polyetylénu, který pacienti velmi dobře snáší, čímž se minimalizuje možnost imunologické reakce.  Poréznost materiálu umožní následné prorůstání tkání a implantát se tak stane součástí pacientova těla.
Zakázkové implantáty MEDPOR® jsou vyráběny unikátní metodou pacientovi přímo „na míru“ a řeší tak vhodně konkrétní defekt. První krokem při výrobě implantátu je provedení skenu CT (počítačová tomografie), pomocí kterého je vytvořen přesný počítačový 3D model pacientovy lebky. Data chirurgové odešlou ke zpracování do centra přípravy zakázkových implantátů v USA, kde odborníci navrhnou vhodný tvar implantátu a umožní pomocí internetu a 3D zobrazovacích metod náhled budoucího implantátu. V dalším kroku potvrdí operatér vhodnost řešení implantátu.
 
 
Doplňkové informace
 
O Masarykově nemocnici v Ú stí nad Labem
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí, a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
součástí společnosti Krajská zdravotní, a. s.
 
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Narozen 1963 v Jablonci nad Nisou, vystudoval Fakultu dětského lékařství University Karlovy Praha (nyní 2. LF UK). Od roku 1997 je primářem neurochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n/L. Je autorem více než 50 odborných článků a statí v monografiích, dále více než
250 přednášek a odborných sdělení, členem mnoha českých i zahraničních odborných společností. Mezi oblasti jeho vědeckého zájmu patří zejména problematika mozkových tumorů, cévní neurochirurgie a chirurgie operačních přístupů k bazi lební.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem                   
 

3.9.2010

Krajská zdravotní neprojevila zájem o litoměřickou nemocnici

Společnost Krajská zdravotní, a.s. se musí ohradit proti článku, uvedenému na webovém portálu ČTK s názvem „Krajská zdravotní má zájem i o nemocnici v Litoměřicích“, uveřejněném 2. 9. 2010. Titulek článku, a některé další uvedené informace považujeme za nepravdivé, zavádějící a nekorektní.

Společnost rozhodně neprezentovala snahy, natož jednání o převzetí litoměřické nemocnice. Žádná taková jednání neproběhla. 

Musíme se kategoricky ohradit proti článku, který napsal redaktor Jan Beránek z ČTK. Zavádějící je především samotný titulek článku, který neodpovídá informacím, prezentovaným na včerejším setkání s novináři, které se uskutečnilo k tématu 3. výročí činnosti Krajské zdravotní, a.s.  Vedení společnosti pouze konstatovalo, že by se litoměřická nemocnice svým charakterem hodila do sítě krajských nemocnic. Jiné informace v tomto kontextu ale prezentovány nebyly. 

Musíme proto také jednoznačně dementovat vyjádření z článku „… Vedení nemocnice proto začíná přemýšlet, že by převzalo ještě nemocnici v Litoměřicích. … Jednání sice komplikují nespecifikované administrativní problémy, ale to je prý jen částečný problém“. Takováto informace podána nebyla a nezakládá se na pravdě.

V rámci setkání s novináři rozhodně nebyla diskutována jednání o převzetí litoměřické nemocnice, protože žádná taková jednání neproběhla. Diskutována byla především činnost Krajské zdravotní, a.s., ale také obecná témata zdravotnictví v ČR i Ústeckém kraji, včetně zhoršující se ekonomické situace ve zdravotnictví a jejím dopadu na malé nemocnice.

           

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem


Nový parkovací systém v chomutovské nemocnici spuštěn

Od 1. září dochází v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z. k zahájení řádného provozu parkovacího systému, včetně zpoplatnění parkovného

Úprava systému parkování a vybudování nových parkovacích ploch v areálu chomutovské nemocnice umožňuje parkování na 360 místech, což představuje navýšení o více jak 200 parkovacích míst oproti předchozímu stavu. Nové parkovací plochy zvýšily počet parkovacích míst pro návštěvníky i pro zaměstnance nemocnice.
 
     Novému systému parkování předcházely rozsáhlé přípravy, které spočívaly v zajištění technického zázemí, ale také v rozšíření parkovacích míst na současných 360 vyznačených stání. Několik měsíců byl systém podroben zkušebnímu provozu, kdy nebyl zpoplatněn. S novým systémem způsobu vjezdu a výjezdu z nemocnice došlo ke zlepšení dopravy a parkovacího režimu jak pro pacienty, návštěvy a zaměstnance, tak i pro posádky sanitních vozidel a vozidel záchranného systému, které získaly samostatný přístup.
 
     Jako první byl od srpna minulého roku zahájen provoz na parkovišti před hlavní vrátnicí polikliniky. Jedná se o parkoviště určené hlavně pro návštěvníky polikliniky a lékárny, v jejichž blízkosti se toto parkoviště nachází. Parkoviště má kapacitu 44 parkovacích míst, z toho 3 místa jsou vyhrazena pro majitele průkazu ZTP. Využití parkoviště je zpoplatněno.
 
     Vjezdy do areálu nemocnice jsou osazeny třemi bránami, jejichž prostor je sledován kamerovým systémem. Na celý provoz systému dohlíží dispečink, jehož obsluha má možnost v případě naléhavé potřeby (požár apod.) otevřít jedním tlačítkem všechny brány a umožnit tak co nejrychlejší opuštění prostoru areálu nemocnice všem vozidlům.
    
     V celém areálu je pohyb vozidel upraven dopravním značením. Cílem je umožnění vjezdu většího počtu vozidel pacientů, zaměstnanců a návštěvníků nemocnice, se zohledněním přístupu ke všem oddělením. Realizace systému parkování je dalším krokem ke zkvalitnění služeb, poskytovaných chomutovskou nemocnicí.
 
 
Podrobnější údaje k parkování v chomutovské nemocnici:
Vjezd všech vozidel pacientů, návštěv i zaměstnanců do areálu nemocnice, je realizován branou č. 1., umístěnou mezi budovou polikliniky a dialýzy (Edisonova ulice). Tato brána je vybavena automatickou závorou se světelnou signalizací (semaforem) a automatem (terminálem) pro výdej parkovacích lístků a čtečkou ID karet. Vjezd je umožněn po stisknutí zeleného tlačítka na terminálu. Pro případ poruchy je terminál vybaven také dorozumívacím zařízením, propojeným s vrátnicí. Při ztrátě parkovacího lístku je nutné uhradit poplatek ve výši 300 Kč.
 
Výjezd všech vozidel je realizován přes bránu č. 3, ústící do ul. Beethovenova (zadní brána u hřbitova). Brána je také vybavena automatickou závorou s platebním terminálem, čtečkou ID karet a nouzovým platebním systémem pro případ poruchy platebního terminálu. Součástí zařízení je také monitorovací kamerový systém a dorozumívací zařízení.

Vozidla záchranného systému podléhají samostatnému režimu a pro vjezd i výjezd používají hlavní bránu č. 2, která nebude sloužit pro vjezd ani výjezd běžných vozidel. Tato brána je vyčleněna výhradně pro sanitní vozidla (ZZS a DZS). Otevření brány je možné pouze dálkovým ovladačem.

Parkování je zpoplatněno.
Výjimku tvoří dárci krve v době odběru, osoby vlastnící osvědčení ZTP a ZTP/P, popř. osoby s udělenou výjimkou. Samostatně je řešeno parkování zaměstnanců. První půlhodina parkování v areálu nemocnice je zdarma, za každou další započatou půlhodinu je účtováno 10 Kč.
 
           
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte