10.9.2021

Otorinolaryngologové se na odborném setkání v Ústí nad Labem zabývali poruchami dýchání ve spánku

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádala na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 10. září 2021 v pořadí již 28. odbornou regionální konferenci „Slámův ORL den“. Specialisté v oboru otorinolaryngologie se tentokrát zaměřili na poruchy dýchání ve spánku.

Na letošní konferenci „Slámův ORL den“ ve třech panelech věnovaných postupně klasifikaci poruch dýchání ve spánku, diagnostice a chirurgické léčbě spánkové apnoe zaznělo celkem 11 odborných vystoupení – od přiblížení historických mezníků vývoje spánkové medicíny, přes například nepodkročitelné diagnostické minimum k indikaci chirurgické léčby obstrukční spánkové apnoe až po faktory ovlivňující úspěšnost chirurgické léčby tohoto onemocnění.

„Rád bych zmínil dlouholetou spolupráci naší a motolské Kliniky ORL, která přinesla mnoho dobrého, především pro pacienty, což je to nejpodstatnější. Velmi si proto vážím, že pozvání na konferenci v Ústí nad Labem i letos přijal pan prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, emeritní přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Jako pořadatele nás potěšila také skutečnost, že 28. ročníku nadregionální konference se zúčastnilo téměř 100 specialistů z celé České republiky,“ řekl odborný garant akce MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

                   

Zdroj: info@kzcr.eu

Přednosta kliniky MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

Přednosta kliniky MUDr. Karel Sláma, Ph.D.


9.9.2021

V Krajské zdravotní se uskutečnil workshop zaměřený na nový způsob využití ultrasonografické diagnostiky v pediatrii

Jednodenní workshop „Point-Of-Care ultrasonografie v pediatrii“ uspořádalo ve středu 8. září 2021 Centrum Point-Of-Care ultrasonografie Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Point-Of-Care ultrasonografie (POCUS) je nový nekonvenční způsob využití ultrasonografické diagnostiky u pacientů s akutním onemocněním, které jsme v Krajské zdravotní zájemcům prezentovali již v roce 2017 jako pořadatelé 1. národního workshopu s tímto zaměřením. POCUS znamená rychlé, pragmatické a cílené vyšetření pacientů se závažným příznakem nebo syndromem. Tento typ vyšetření výrazně usnadňuje bezprostřední léčbu i volbu dalšího postupu. První workshop po kovidové odmlce byl určen zejména pro pediatry, tedy se zaměřením na dětského pacienta,“ vysvětlil doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., zástupce přednosty pro výzkum Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl společně s MUDr. Petrem Vojtíškem ze stejného pracoviště odborným garantem akce.

Kurz POCUS v pediatrii navazuje na cyklus kurzů POCUS. Jejich cílem je zaměřit se na jinou filozofii práce s ultrazvukovým přístrojem. „Právě ona změna myšlení a využití ultrazvukového přístroje je unikátní. V dospělé medicíně je koncept POCUS již pevně etablován, v pediatrii je postupně zaváděn se stejným úspěchem jako v dospělé medicíně. Kurz je tak svým zaměřením ojedinělý,“ doplnil MUDr. Petr Vojtíšek.

Odborné setkání se uskutečnilo v přednáškových prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., a zúčastnilo se ho 25 lékařských specialistů včetně trojice lektorů. Po čtyřech přednáškách zaměřených postupně na vyšetřování srdce, břicha, cév a nakonec plic, pleury a bránice technikou POCUS následoval praktický nácvik na zdravých dobrovolnících a na ultrasonografickém simulátoru. Nejdříve čekal účastníky nácvik základů POCUS srdce, plic, břicha a cév paralelně na třech stanovištích. V druhé části pak strávili půlhodinu na každém ze tří stanovišť s tématy Vyšetřovací urgentní protokoly – vše za 2 minuty, POCUS u dušnosti a akutního respiračního selhání, a Žilní katétry, tips & trics. „V této vzdělávací aktivitě budeme dále pokračovat, další workshop se zaměřením na POCUS v pediatrii se uskuteční již 6. října,“ dodal za organizátory workshopu doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Point-Of-Care ultrasonografie v pediatrii.

Point-Of-Care ultrasonografie v pediatrii.


8.9.2021

Místopředsedkyně vlády Alena Schillerová navštívila litoměřickou nemocnici

Ministryně financí a místopředsedkyně vlády JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., navštívila ve středu 8. září 2021 Krajskou zdravotní, a.s. (KZ) - Nemocnici Litoměřice, o.z. V areálu litoměřické nemocnice ji uvítal předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba, generální ředitel společnosti MUDr. Petr Malý, MBA, ředitel zdravotní péče Nemocnice Litoměřice Ing. Radek Lončák, MBA, hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a další zástupci Ústeckého kraje, vedení Krajské zdravotní a litoměřické nemocnice.

„Chtěla bych vám poděkovat, protože nebýt našeho skvělého zdravotnictví, dostali bychom se do velmi nepříjemné situace, v jaké bylo v době pandemie koronaviru mnoho jiných zemí,“ řekla ministryně Alena Schillerová na setkání se zaměstnanci litoměřické nemocnice. Na setkání se zdravotníci ptali na aktuální situaci ve zdravotnictví, stav českých financí či blížící se volby. Řeč přišla i na dotační program REACT.

„Jsme rádi, že paní ministryně v souladu s předchozím vyjádřením pana premiéra Babiše a paní ministryně Dostálové jednoznačně potvrdila, že ve všech třech výzvách dotačního programu REACT bude dostatek finančních prostředků, z kterých bude moct Krajská zdravotní čerpat na své strategické investice,“ uvedl předseda představenstva KZ Ondřej Štěrba.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Zleva: Petr Malý, Jan Schiller, Alena Schillerová, Ondřej Štěrba, Leoš Vysoudil, Jakub Komárek, Radek Lončák.

Zleva: Petr Malý, Jan Schiller, Alena Schillerová, Ondřej Štěrba, Leoš Vysoudil, Jakub Komárek, Radek Lončák.


8.9.2021

Komplexní cerebrovaskulární centrum a iktová centra Krajské zdravotní získala prestižní mezinárodní certifikaci

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KCC) obhájilo v roce 2021 status Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče. Rovněž iktová centra (IC) chomutovské, teplické, děčínské a litoměřické nemocnice úspěšně prošla auditem odborné komise Ministerstva zdravotnictví České republiky a získala status Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. V celém Ústeckém kraji je tím zajištěna dostupnost nejvyšší možné péče pro pacienty s cévní mozkou příhodou.

Všechna centra Krajské zdravotní, a.s., (KZ) následně prošla i prestižní mezinárodní certifikací Evropské společnosti pro léčbu CMP (European Stroke Organisation, ESO). Komplexní cerebrovaskulární centrum dosáhlo statusu ESO Stroke Center a iktová centra získala status ESO Stroke Unit. „Dostalo se tak uznání všem uvedeným centrům, která se právem zařadila mezi uznávanou evropskou elitu v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Tento status je potvrzením vysokých standardů center a garancí, že nemocní v Krajské zdravotní dostávají kvalitativně zcela srovnatelnou diagnostickou a léčebnou péči jako v nejlepších centrech v Evropě,“ zdůraznil MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.                                                                                                                                       

„V roce 2011 vznikla celostátní síť specializovaných cerebrovaskulárních a iktových center, která znamenala přelom v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Tím došlo k významnému zlepšení kvality poskytované péče. Každých pět let probíhá akreditace center této sítě, nejinak tomu bylo i v loňském a letošním roce,“ připomněl MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí lékař KCC.

Nové podmínky akreditace do jisté míry již kopírovaly náročné podmínky ESO. Je to výsledek memoranda mezi ESO a Českou neurologickou společností České lékařské společnosti JEP. Toto memorandum umožnilo získat vysoce prestižní evropský certifikát ve vstřícném režimu, bez nadbytečné administrativní a finanční zátěže.

„Z 50 evropských států takové podmínky uzavřela ESO kromě České republiky pouze se Spolkovou republikou Německo a Švýcarskem. Význam memoranda je nejen v přístupu ke špičkové léčbě, vědeckým projektům i vzdělání, ale současně je uznáním vysoce odborné úrovně sítě v ČR i důvěrou v proces národní certifikace. KCC i všechna IC Krajské zdravotní, a.s., se tak mohou právem pyšnit, že patří mezi centra excelence nejen v ČR, ale také v Evropě,“ doplnil MUDr. Jiří Neumann, FESO, primář Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.   


Zdroj: info@kzcr.eu

Zobrazení uzávěry cévy v mozku na rentgenovém snímku. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Zobrazení uzávěry cévy v mozku na rentgenovém snímku. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


6.9.2021

Krajská zdravotní připomněla v atriu ústecké Masarykovy nemocnice třinácté výročí založení excelentního pracoviště, Centra robotické chirurgie

Krajská zdravotní, a.s., si připomněla 13. výročí první roboticky asistované operace v Ústí nad Labem. V atriu pavilonu „A“ ústecké Masarykovy nemocnice prezentovala představitelům Ústeckého kraje, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalším významným partnerům a veřejnosti činnost svého špičkového pracoviště, kde se školí chirurgové z celé České republiky, ale i ze střední a východní Evropy. Centrum robotické chirurgie při Klinice urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., od roku 2008 uskutečnilo bezmála 4000 výkonů s pomocí robotických systémů da Vinci.

„Robotická chirurgie je úžasná věc, především pro operační výkony pro diagnózy, jako jsou například karcinom prostaty či karcinom rekta. Robotická chirurgie umožňuje výkon, který je jak šetrný, tak efektivní, protože pacient z nemocnice odchází mnohem dříve než při běžných chirurgických výkonech. Všichni – zdravotníci, ale především pacienti, toto kvitují. Jsem pyšný, že robotickou chirurgii máme na takové úrovni právě u nás. Je to jedno z mála zařízení v České republice. Všichni, kdo se zasloužili a do budoucna jistě ještě zaslouží o její rozmach, mají obdiv, podporu a poděkování, a to nejen ode mne, ale i od celého vedení společnosti, “ zdůraznil MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Za těch třináct let se robotická chirurgie v Ústí nad Labem se dostala již na čtyři tisícovky výkonů. Tuto stále ještě velmi mladou lékařskou disciplínu vždy podporovalo vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní. Bez jejich obrovské podpory bychom jen stěží dosáhli na výsledky, které dnes prezentujeme. A za to musím za sebe i své kolegy poděkovat. Díky tomu jsme vytvořili multidisciplinární centrum, na jehož činnosti se podílejí specialisté i z dalších nemocnic Krajské zdravotní. Děkuji všem kolegům, lékařům a sestrám podílejícím se na robotické chirurgii, protože bez vás bychom se dále neposunuli. Byl bych také rád, kdyby zaznělo, že na čtyři desítky operací jsme provedli i v zahraničí,“ uvedl MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

V České republice se v letošním a příštím roce podle přednosty Schramla plánuje instalace až sedmi nových robotických systémů. V tom vidí i důvod obrovského zájmu o další školení v ústeckém Centru robotické chirugie, a to nejen v oblasti urologie. Druhým dlouholetým proktorem robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a.s., je totiž MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o.z. Pod jeho vedením probíhají školení pro kolorektální chirurgii.

S robotickým systémem da Vinci má veřejnost možnost seznámit se i mimo areál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - v úterý 7. září 2021 od 9.00 do 20.00 hodin v Obchodním centru Forum, Bílinská 3490, 400 01 Ústí nad Labem.

 

Informace o Centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s.:

Špičkové pracoviště Krajské zdravotní, a. s. - Centrum robotické chirurgie (CRCH) při Klinice urologie
a robotické chirurgie (KURCH) ústecké Masarykovy nemocnice zahájilo svoji činnost dne 19. 8. 2008 první roboticky asistovanou operací, jíž byla resekce tumoru ledviny. Robotická chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní a v dalších špatně dostupných dutinách lidského těla, například v dutině ústní a hltanu v rámci ORL, zejména všude tam, kam je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta vždy šetrnější než otevřené, často přesnější a rozsáhlejší než laparoskopické a pro operatéra vždy ergonomičtější.

Od roku 2008 do 12. 8. 2021 operatéři provedli 3 975 roboticky asistovaných operací, u 2 863 z nich šlo o prostatektomii pro zhoubný nádor.

CRCH má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy. Od roku 2009 do roku 2015 byly operatérům k dispozici dva robotické systémy da Vinci. V květnu roku 2015 je nahradil nejmodernější robot série da Vinci čtvrté generace s typovým označením Xi, první v České republice, ale také ve střední Evropě. Nový model navíc přinesl významné vylepšení vzdělávání nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem instruktorem sdílet reálnou operaci.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Krajská zdravotní připomněla v atriu pavilonu „A“ ústecké Masarykovy nemocnice 13 let činnosti Centra robotické chirurgie. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní připomněla v atriu pavilonu „A“ ústecké Masarykovy nemocnice 13 let činnosti Centra robotické chirurgie. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


6.9.2021

Očkovací autobus Krajské zdravotní měl premiéru na výstavišti v Lounech, pro vakcínu proti nemoci COVID-19 si přišlo 56 lidí

Mobilní tým Krajské zdravotní, a.s., (KZ) vyjel nabídnout vakcínu proti nemoci COVID-19 zájemcům starším 16 let poprvé novým očkovacím autobusem. V sobotu 4. září bylo jeho cílem výstaviště v Lounech, kde o víkendu probíhala všeobecná stavební výstava „Dům 2021“. Od 10 do 17 hodin tu mobilní tým složený ze zdravotníků z teplické nemocnice naočkoval 56 lidí.

„K dispozici kromě sanitních vozů již nyní máme pro výjezdy k očkování v Ústeckém kraji také autobus. Jeho výhodou je i skutečnost, že je soběstačný a je více vidět. Jsme za něj velice rádi. S výsledným počtem naočkovaných lidí na výstavišti v Lounech jsme spokojeni. Na základě požadavků starostů a primátorů obcí a měst v Ústeckém kraji budeme dále realizovat očkování proti onemocnění COVID-19 pomocí našich mobilních týmů při výjezdech, nyní i s očkovacím autobusem. Podobně jako v Lounech chceme autobus využít v Litoměřicích ve dnech 10. - 15. září, kde se na výstavišti koná veletrh Zahrada Čech,“ sdělila hlavní hygienička KZ Mgr. Dana Vaculíková a zástupkyně krajského koordinátora očkování, která má v gesci koordinaci mobilních očkovacích týmů.

S autobusem jsou mobilní očkovací týmy ze všech nemocnic KZ připraveny vyjíždět do všech koutů Ústeckého kraje. Stejně jako v Lounech budou zájemcům o očkování bez nutnosti přechozí registrace nabízet vakcínu Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech nebo jednodávkovou Janssen od firmy Johnson & Johnson, takže lidé budou mít možnost si z obou vakcín vybrat.

Další výjezd očkovacího autobusu se uskuteční hned v úterý 7. září 2021 do Jirkova na Chomutovsku. Na náměstí Dr. E. Beneše během koncertu Hornické kapely Severočeských dolů bude mobilní tým vakcínu nabízet v čase od 16 do 18 hodin.

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Poprvé vyjel nový očkovací autobus na lounské výstaviště. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Poprvé vyjel nový očkovací autobus na lounské výstaviště. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


3.9.2021

Avízo – Mobilní očkovací týmy Krajské zdravotní budou vyjíždět i autobusem, poprvé v sobotu na výstaviště v Lounech

Mobilní očkovací týmy Krajské zdravotní, a.s., (KZ) mají k dispozici kromě sanitních vozů další dopravní prostředek. Nový očkovací autobus je připraven vyjíždět do všech koutů Ústeckého kraje. V sobotu 4. září od 10 do 17 hodin bude pro zájemce o očkování proti nemoci COVID-19 starší 16 let očkovací autobus stát na výstavišti v Lounech, kde probíhá všeobecná stavební výstava „Dům 2021“.   

Mobilní tým z Nemocnice Teplice, o.z., nabídne v Lounech zájemcům o očkování bez nutnosti přechozí registrace vakcínu Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech nebo jednodávkovou Janssen od firmy Johnson & Johnson. Lidé budou mít možnost si z obou vakcín vybrat.

„Spolupracujeme se starosty a primátory obcí a měst v Ústeckém kraji a jsme připraveni na základě jejich požadavků realizovat očkování proti onemocnění COVID-19 pomocí našich mobilních týmů při výjezdech, nyní i s očkovacím autobusem,“ sdělila hlavní hygienička KZ Mgr. Dana Vaculíková a zástupkyně krajského koordinátora očkování, která má v gesci koordinaci mobilních očkovacích týmů.

Od 10. do 15. září se s očkovacím autobusem setkají na výstavišti v Litoměřicích návštěvníci veletrhu Zahrada Čech.

Pro očkování je vždy nutné s sebou vzít občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Nový očkovací autobus. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký

Nový očkovací autobus. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký


31.8.2021

V Ústeckém kraji bude mít nárok na třetí dávku vakcíny proti nemoci COVID-19 zatím přes čtyři sta tisíc lidí

Na přeočkování vakcínou proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji bude mít zatím do dubna 2022 nárok celkem 403 633 osob. Podle Rady vlády pro zdravotní rizika je podmínkou pro přijetí třetí dávky 8 měsíců od dokončeného očkování (horní časová lhůta není omezena), s doporučením využít možnost dodatečné dávky pro věkovou skupinu 60+, zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách a chronicky nemocné, jako jsou pacienti po transplantacích či s pneumologickými onemocněními.

Očkovacími látkami pro přeočkování jsou vakcíny mRNA, tedy Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna). Očkovaní jednou z mRNA vakcín během původního očkování by měli ideálně být očkování stejnou mRNA vakcínou, ale není podmínkou. Očkovaní vektorovými vakcínami Janssen a Vaxzevria budou přeočkováni dostupnou mRNA vakcínou. Ministerstvo zdravotnictví vydá rozhodnutí zákona o léčivech, kterým dovolí očkování dodatečnou dávkou,“ sdělil Ing. Petr Severa, krajský koordinátor očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že informaci zaslal i všem předsedům okresních Sdružení praktických lékařů v Ústeckém kraji. „Doposud zajišťuje provoz většiny očkovacích míst v Ústeckém kraji personál nemocnic Krajské zdravotní,“ dodal Ing. Severa.

Přeočkování osob zejména z rizikových skupin a zdravotnických pracovníků je v Ústeckém kraji naplánováno zatím do dubna příštího roku, přičemž jeho zahájení je stanoveno celorepublikově na 20. září. Vzhledem k podmínce uplynutí minimálně osmi měsíců od přijetí poslední dávky připadá největší možný počet adeptů na přeočkování vakcínou proti nemoci COVID-19, celkem 144 906, na únor 2022. Např. v říjnu 2021 bude mít nárok na třetí dávku necelých 10 000 osob.

V Ústeckém kraji bylo doposud vyočkováno 812 359 dávek vakcín proti koronaviru. Alespoň první dávku má 437 360 lidí, což je více než polovina všech obyvatel kraje, včetně dětí do 12 let. Dvě dávky, tedy ukončené očkování, má 404 748 lidí.

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


31.8.2021

Představenstvo Krajské zdravotní navštívilo nemocnici v Mostě

Nemocnice v Mostě je jednou ze sedmi zdravotnických zařízeních, které spravuje Krajská zdravotní, a.s., a jedná se o její druhou největší nemocnici po Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Cílem návštěvy bylo, aby se představenstvo, v čele s jeho předsedou MUDr. Ondřejem Štěrbou a které doprovodil generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Petr Malý, MBA, seznámilo se stavem tohoto zdravotnického zařízení. V rámci návštěvy se uskutečnilo také setkání se zástupci primářů a vrchních sester. Do Mostu zavítal za představenstvo také Ing. Stanislav Dostál a Ing. Jakub Komárek.

„Vítám, že se vedení Krajské zdravotní přijelo seznámit se osobně se současným stavem mostecké nemocnice a vyslechlo také názory jejich zaměstnanců, “ říká k návštěvě ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o.z., MUDr. Petr Najman.

„Chtěl jsem za celé představenstvo v prvé řadě poděkovat všem zaměstnancům nemocnice za jejich práci, kterou často odvádějí v ne úplně vyhovujících podmínkách. My rozhodně budeme činit dále takové kroky, které jim jejich pracovní prostředí a pracovní podmínky zlepší. Řešit se musí určitě personální problémy, které v Mostě bezpochyby z nejrůznějších důvodů jsou,“ přiznává předseda představenstva KZ, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

Právě zajištění personálu je pro vedení KZ, a.s. jednou z priorit. Pro lékaře a střední zdravotnický personál připravuje proto nové motivační pobídky, díky kterým věří vedení, že jejich zájem pracovat v mostecké nemocnice vzroste. „V současnosti intenzivně řešíme například možnost poskytnutí pozemků a také pomoc se získáním výhodných hypoték pro mladé lékaře. Jsme přesvědčení, že pokud jim pomůžeme získat vlastní bydlení, zvýší se i jejich zájem zde trvale zakotvit. Jednáme tedy nyní se zdejšími municipalitami, bez jejichž součinnosti tento krok realizovat nejde. Víme, že situace v Mostě je v některých směrech kritická, a to například na psychiatrii nebo gynekologii či interně. Vše ale řešíme a některé posily se nám již získat povedlo,“ doplňuje MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Zástupci představenstva seznámili zaměstnance nemocnice také s tím, že KZ uspěla v rámci tzv. REACTu s podanými výzvami. Jedna z nich se týká právě mostecké nemocnice. Jedná se o investici do nového přístrojového vybavení nemocnice, a to ve výši více než 137,5 milionu korun. „Kromě investice do obnovy přístrojového vybavení bude pokračovat modernizace a dostavba zdejšího urgentu,“ říká MUDr. Štěrba a pokračuje: „Chceme připravit u každého našeho zařízení generel, který doposud u žádné nemocnice Krajské zdravotní není, a bez kterého nelze smysluplně realizovat rozvoj našich nemocničních areálů. Aby ti, kteří jednou přijdou do čela Krajské zdravotní po nás, jasně věděli, na co kde navázat. Všem by nám mělo jít o to, aby se nemocnice modernizovaly průběžně a splňovaly tak nároky na současnou medicínu 21. století.“


Zdroj: info@kzcr.eu

Areál nemocnice v Mostě, která je druhou největší nemocnicí ze sedmi, které spravuje společnost Krajská zdravotní. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Areál nemocnice v Mostě, která je druhou největší nemocnicí ze sedmi, které spravuje společnost Krajská zdravotní. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


30.8.2021

Krajskou zdravotní v soutěži Anděl mezi zdravotníky úspěšně reprezentovala MUDr. Jana Dušánková

Lékařka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Jana Dušánková úspěšně reprezentovala ve finále soutěže Anděl mezi zdravotníky, kde bojovala o cenu Sympatie Florence.

V sobotu 28. srpna 2021 se v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě uskutečnil finálový galavečer soutěže Anděl mezi zdravotníky, projektu určeného pro lékaře, zdravotní sestry, pečovatele, lékárníky a záchranáře.

Finálového klání se zúčastnilo celkem 12 soutěžících. V porotě a na jevišti vystoupily významné osobnosti z kulturní, společenské, politické i zdravotnické oblasti v čele s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA. Oceněným zdravotníkům byl předán zájezd a řada dalších hodnotných cen. Akce byla především veřejným poděkováním všem za obětavou práci ve zdravotnictví. Výtěžek celé akce byl věnován na charitativní účely. Celým večerem provázel moderátor Karel Voříšek.

Členem poroty soutěže byl také předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba. „Velmi rád jsem byl součástí této akce, kterou vnímám jako poděkování všem za jejich obětavou práci. Uplynulé období bylo navíc výrazně podepsané Covidem-19, kdy zdravotníci pracovali často na hranici svých fyzických a psychických sil.  Vítězové v této soutěži jsou pro mě proto všichni, a to nejen ti ocenění, kterým samozřejmě ze srdce gratuluji,“ říká MUDr. Štěrba. Za Krajskou zdravotní ale nebyl v porotě jediný. Společně s ním do ní zasedl také ředitel nemocnice v Děčíně MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel mostecké nemocnice MUDr. Petr Najman a ředitel nemocnice v Litoměřicích Ing. Radek Lončák.

MUDr. Jana Dušánková pracuje v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem jako lékařka na onkologickém oddělení, kde se specializuje na léčbu pacientů s nádory ledvin. Po atestaci z paliativní medicíny iniciovala založení mobilního hospice v Ústí nad Labem, ve kterém od jeho počátků s laskavostí a důsledností sobě vlastní působí jako vedoucí lékařka. „Jsem hrdá na to, že jsme se v nemocnici dopracovali k tomu, že si pacient může určit, kde a jak chce být dopečován,“ říká lékařka, jejíž pacienti oceňují nejen její rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti, ale zejména milý a trpělivý přístup a velkou úctu a respekt k lidem.

Jana Dušánková přednáší, pořádá odborné semináře a je aktivní účastnicí vzdělávacích akcí zaměřených zejména na paliativní péči. Ve volném čase sportuje, vyráží do přírody a věnuje se svým dvěma synům. I přes svoji psychicky náročnou práci je životní optimistka, která rozhodně nešetří úsměvem.

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

 

 

MUDr. Jana Dušánková při finálovém galavečeru s členy poroty soutěže Anděl mezi zdravotníky - předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřejem Štěrbou (vlevo), ředitelem zdravotní péče Nemocnice Most, o.z., MUDr. Petrem Najmanem a ředitelem zdravotní péče Nemocnice Děčín, o.z., MUDr. Michalem Hanauerem, MBA. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Helena Luzumová

MUDr. Jana Dušánková při finálovém galavečeru s členy poroty soutěže Anděl mezi zdravotníky - předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřejem Štěrbou (vlevo), ředitelem zdravotní péče Nemocnice Most, o.z., MUDr. Petrem Najmanem a ředitelem zdravotní péče Nemocnice Děčín, o.z., MUDr. Michalem Hanauerem, MBA. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Helena Luzumová


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte