16.9.2022

Krajská zdravotní představila budoucnost mostecké nemocnice

Jak bude vypadat mostecká nemocnice za 25 let? Na tuto otázku odpovídá generel rozvoje, který pro Krajskou zdravotní, a.s., zpracovala architektonická kancelář ra15, a.s. Výsledek představili zástupci Ústeckého kraje, vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) a autorského týmu zpracovatele na tiskové konferenci, která se v Nemocnici Most uskutečnila ve čtvrtek 15. září.

Stávající budovy v areálu mostecké nemocnice byly stavěny etapovitě. V první etapě roku 1975 byla postavena budova polikliniky, blok I a II, budova OHS a hospodářská budova. V roce 1977 byly dokončeny pavilony infekce, zdravotnické školy, svobodárny a roku 1992 byla dostavěna budova diagnostiky.

Mostecká nemocnice Krajské zdravotní je jednou z důležitých částí zdravotní péče pro spádovou oblast okresu Most, má významný nadregionální přesah a nabízí pacientům specializovaný rozsah poskytované péče. Oborové uspořádání a požadovaná kapacita každé nemocnice je složitý organismus reagující na potřeby populace ovlivněné svým regionem v aktuálním čase. Generel paralelně pracuje s akutními požadavky současnosti a s předpokladem navazujícího vývoje, který umožňuje dostatečnou flexibilitu při změně potřeb v čase.

„Výhled do budoucna, investiční plán, tu velmi chyběl, jsem proto rád, že generely vznikly. V minulosti se opravily pavilony mostecké nemocnice z venku, ale i vnitřek si zaslouží další a další investice. Věřím, že touto cestou se nám to společně podaří. Už nyní navíc můžeme, i díky dobrému hospodaření, investovat 250 milionů korun do rekonstrukce chirurgické jednotky intenzivní péče a dětského oddělení. A velmi potřebný urgentní příjem pro další rozvoj nemocnice může Krajská zdravotní začít projektovat. Podle finančního plánu na příští rok bychom snad stejně mohli podpořit i samotnou stavbu urgentního příjmu,“ přislíbil hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Jednání s architekty, kteří mají zkušenosti s projektováním zdravotnických zařízení, zahájila KZ v loňském roce. Na základě těchto jednání vedení společnosti získalo představu, jaké podklady je potřeba pro architekty připravit, aby výsledný generel rozvoje nemocnic splňoval veškerá očekávání. Generel Nemocnice Most určuje ve třech etapách cílový stav areálu jako celku v roce 2047 a popisuje postupnou cestu k dosažení vymezeného cíle. Podrobnost generelu je prostorová, funkční a urbanistická s komplexním areálovým nadhledem.

„Generel vidíme jako možnost rozvoje zdravotní péče a její organizace. Řeší se v něm třeba i vybudování urgentních příjmů, které bohužel často musejí suplovat péči praktických lékařů. Generel mostecké nemocnice jsme viděli jako největší rébus. Jedná se v podstatě o monolitický celek, který nemá opuštěné budovy, nemá na první pohled možnost rozvoje. Věřím ale, že se nám společně s architekty podařilo najít potřebná řešení,“ uvedl generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

„Myslím, že jsme dospěli k závěru, který se zdravotníkům líbí. Jsem rád, že už nyní můžeme začít s připravenými projekty. Teď se budeme snažit co nejlépe finanční prostředky využít a dál posouvat nemocnici, aby sloužila pacientům a pracoval v ní spokojený personál,“ doplnil ředitel Nemocnice Most, o.z., Ing. Pavel Markalous.

„Generel je v podstatě živý proces, jednotlivé etapy se mohou prolínat podle dostupných finančních prostředků a dotačních programů. Při každé investiční akci je ale dobré mít takovýto základ. Nejtěžší na generelu mostecké nemocnice bylo najít nejpalčivější problém, který nemocnici tíží – její Achillovu patu, nalézt jeho řešení a seřadit priority rozvoje. Věřím, že se nám to podařilo,“ dodal Ing. Libor Hrdoušek z architektonické kanceláře ra15, a.s.

Generel rozvoje v současnosti KZ zpracovává pro všechny své nemocnice, protože si společnost uvědomuje, že požadavky na poskytování zdravotních služeb se neustále vyvíjejí. A pokud je cílem pacientům zajistit péči podle dnešních standardů, je nutné do nemocnic investovat. Aby byly investice promyšlené, tedy aby byla zajištěna funkčnost nemocnic jako celku, je potřeba dlouhodobý plán, který s výhledem dalšího rozvoje zohlední návaznosti jednotlivých oddělení, napojení na infrastrukturu a podobně. A to na období alespoň následujících 20 let.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Vizualizace

Vizualizace

Generel Nemocnice Most


14.9.2022

Otorinolaryngologové se sešli na tradičním odborném setkání v Ústí nad Labem, jeho tématem byla rehabilitace sluchu

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádala na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 9. září 2022 odbornou regionální konferenci „Slámův ORL den“. Tématem již 29. ročníku setkání specialistů v oboru otorinolaryngologie, nad nímž převzal záštitu předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. (KZ), MUDr. Ondřej Štěrba, byla rehabilitace sluchu.

„Záštitu jsem převzal velmi rád. K otorinolaryngologickému oboru mám velikou úctu a práci přednosty ORL kliniky MNUL, stejně jako práci a nasazení všech zdravotníků ORL oboru v celé KZ velmi respektuji, nejen jejich erudici a nasazení, ale i to, jak svůj obor posouvají neustále vpřed, nejen co se týká robotické chirurgie,“ řekl účastníkům konference MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

Ve třech panelech se lékařští specialisté postupně věnovali kochleárním implantacím u dospělých a dětí, novinkám a výsledkům v této oblasti, a dále způsobům rehabilitace sluchu pacientů různých věkových skupin. Zaznělo celkem 13 odborných vystoupení, mezi nimi např. k předoperační 3D modelaci spánkové kosti a kochley při plánování kochleární implantace či o poruchách sluchu a kognici ve stáří.

„Moc rád jsem opět přivítal všechny účastníky v krásných prostorách hotelu Větruše a velmi mne potěšilo, že se nás sešlo více než sto,“ řekl k již tradiční konferenci, pořádanou pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, její odborný garant MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Karel Sláma Ph.D.

MUDr. Karel Sláma Ph.D.


12.9.2022

Vyšetření dětí na magnetické rezonanci je v mostecké nemocnici nově možné v celkové anestezii

Lékaři v mostecké nemocnici od září nově provádí vyšetření magnetickou rezonancí u dětí v celkové anestézii.  Nemocnice má k dispozici nutný anesteziologický přístroj k magnetické rezonanci (MR) a příslušnou infuzní techniku a monitoring včetně plynového modulu tak, aby bylo možné podávání plnohodnotných anestezií a sedací za bezpečných podmínek. Dětští pacienti z Mostu a okolí tak nebudou muset za tímto vyšetřením cestovat.

„Dětský MR program“ bude zatím prováděn dvakrát měsíčně, a to u plánovaných pacientů. Pokud bude ale zvýšený zájem, počítá se s rozšířením programu.  Podmínkou je hmotnost dítěte, která musí být nad 5 kg. Pacient bude den předem hospitalizovaný v Nemocnici Most.

„Primárně se jedná o dětské pacienty, kdy požadavky na jejich vyšetření jsou poměrně veliké a doposud jsme je museli odesílat na jiná pracoviště většinou do Prahy. Jsem tedy velmi rád, že jsme nyní dětem schopní tuto diagnostiku poskytnout přímo u nás a věřím, že tuto novinku ocení i rodiče, pro které převozy dětí na vyšetření často představují problém. Určitě toto ale využijeme i u indikovaných dospělých, konkrétně například u těch, kteří mají diagnostikovanou klaustrofobii a toto vyšetření je pro ně tedy bez anestezie nekomfortní. Tuto službu ale budeme poskytovat i samoplátcům, kteří mají z magnetické rezonance z nějakých důvodů obavy,“ říká k této novince Ing. Pavel Markalous, ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Anestezii či sedaci budou zajišťovat erudovaní lékaři anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) mostecké nemocnice s náležitou praxí v oboru. „U malých dětí je sedace nebo celková anestezie při vyšetření na magnetické rezonanci nutná zejména proto, že nevydrží být v nehnuté poloze po nezbytnou dobu vyšetření. Navíc není žádný důvod k obavám, jedná se o standardní anestezii, kterou dětem běžně poskytujeme. Dítě se tady uspává opravdu jen na toleranci zajištění dýchacích cest nebo na to, aby si spontánně ventilovalo. U dospělých pacientů je to většinou proto, že trpí klaustrofobií, čili jim nedělá dobře průjezd tím tunelem. Ale může tam být i celá řada jiných problémů, jako jsou silné bolesti zad, nohou, nevydrží ležet v klidu 30 minut – to jsou pak zejména psychiatričtí pacienti,“ přibližuje výkon MUDr. Miloslav Peleška, primář mosteckého ARO, který první anestézii v rámci magnetické rezonance u malého pacienta zajistil.

Jednoznačným cílem je zkrátit čekací termíny na magnetickou rezonanci v anestezii či sedaci u malých dětí a zlepšit tak kvalitu a také dostupnost zdravotní péče v Ústeckém kraji.


Zdroj: info@kzcr.eu

Nemocnice má k dispozici nutný anesteziologický přístroj k magnetické rezonanci (MR) a příslušnou infuzní techniku a monitoring včetně plynového modulu

Nemocnice má k dispozici nutný anesteziologický přístroj k magnetické rezonanci (MR) a příslušnou infuzní techniku a monitoring včetně plynového modulu

Lékaři v mostecké nemocnici nově provádí vyšetření magnetickou rezonancí u dětí v celkové anestezii


7.9.2022

Litoměřická nemocnice Krajské zdravotní má nové vrchní sestry na chirurgickém a anesteziologicko-resuscitačním oddělení

V Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Litoměřice, a.s., došlo od 1. září ke změnám ve vedení dvou klíčových zdravotnických pracovišť. Vrchní sestrou chirurgického oddělení se stala Bc. Katarína Vlčková. Na této pozici vystřídala Bc. Miroslavu Ikoniakovou, která vedla nelékařský personál oddělení 20 let. Vrchní sestrou anesteziologicko-resuscitačního oddělení a mezioborové jednotky intenzivní péče (ARO a MOJIP) byla jmenována Mgr. Kateřina Cermanová, která post převzala po Petruši Mezerové. Ta na oddělení působila jako vrchní sestra 27 let. 

„Chtěl bych poděkovat paní Ikoniakové a paní Mezerové za skvělou práci, kterou v pozici vrchních sester pro litoměřickou nemocnici odvedly. Vedení společnosti si toho velmi váží. Novým vrchním sestrám přeji hodně sil a jsem rád, že obě tyto nové pracovní výzvy přijaly,“ uvedl v souvislosti s personálními změnami na pozicích vrchních sester ředitel litoměřické nemocnice Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS.

    

Zdroj: info@kzcr.eu

 


5.9.2022

Kuchyně teplické nemocnice kvůli malování dočasně omezí teplá jídla, studená obohatí o ovoce a zeleninu

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., informuje všechny, kdo využívají služby zdejšího stravovacího provozu, o dočasném omezení možnosti přípravy teplých jídel, a to v září na dobu jednoho pracovního týdne. Důvodem je plánované vymalování nemocniční kuchyně.

„V termínu 8. – 13. září bude probíhat plánované komplexní malování nemocniční kuchyně. V tuto dobu nebude možné vařit teplá jídla. Stravování pacientů tudíž bude zajištěno studenou kuchyní, obohacenou o ovoce a zeleninu, dle možností jednotlivých diet. Za způsobené komplikace se omlouváme,“ uvedla Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu5.9.2022

Primářem Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se stal Marek Broul

Primářem Sexuologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., se od 1. září 2022 stal MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM. Ve vedení primariátu vystřídal MUDr. Miroslava Zoubka. Zdravotnické pracoviště, kterému i nadále náleží statut samostatného oddělení, sídlí v Ústí nad Labem na adrese Stará 1799/1, mimo areál nemocnice na Severní Terase. Je jediným této specializace v rámci Krajské zdravotní, a.s. (KZ).  

„Gratuluji doktoru Broulovi ke jmenování a přeji mu na nové pozici hodně úspěchů. Jsem přesvědčen, že toto v rámci Krajské zdravotní unikátní pracoviště se pod jeho vedením bude dál rozvíjet a nadále zajišťovat na vysoké úrovni odbornou pomoc všem pacientům, kteří ji potřebují,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Jsem rád, že oddělení bude nadále fungovat jako oddělení samostatné, a to nejen v rámci Masarykovy nemocnice, ale i v rámci celé Krajské zdravotní. Podařilo se udržet jeho odbornou úroveň a bude tedy i nadále poskytovat komplexní sexuologickou péči o pacienta. Velice děkuji panu primáři Zoubkovi za dosavadní práci a velmi mě těší, že zůstal na zkrácený úvazek. Oddělení vedl celých 22 let a mělo výbornou pověst  v sexuologické odborné společnosti. Novým členem týmu se stala MUDr. Petra Kučerová, kterou vítám a přeji jí dlouhou a úspěšnou kariéru sexuoložky,“ uvedl v souvislosti se svým uvedením do funkce MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM.

Sexuologické oddělení se při pomoci pacientům zaměřuje na diagnózy a vyšetření: mužské sexuální dysfunkce, andrologie, ženské sexuální dysfunkce, neplodnost páru, párový nesoulad, parafilie a deviace, transexualismus, soudně nařízené ochranné ambulantní sexuologické léčby, vyšetření spermiogramu a ejakulátu na kultivační vyšetření, falopletysmografické a vulvopletysmografické vyšetření. „Pacienti se k nám nemusí obávat objednat, rádi se postaráme o každého. Při objednání není nutné doporučení praktického či jiného odborného lékaře," ujistil primář Broul.

Primář Sexuologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM

vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a hned po ukončení studia se vrátil do rodného kraje. Začínal na Chirurgickém oddělení Nemocnice Teplice a po dvou letech nastoupil na chirurgickou kliniku v Ústí nad Labem. Po složení atestace z chirurgie ho uchvátila urologie a změnil obor. Jako svou specializaci si vybral andrologii, tedy obor, jehož název je odvozen od řeckého „andros“ = muž. Zabývá se fyziologií a patologií mužských reprodukčních funkcí, diagnostikou a terapií poruch mužské plodnosti. Nástavbová atestace ze sexuální medicíny pak byla logickým pokračováním v oboru. V tomto oboru získal i evropskou atestaci - Fellow of the European Comittee of Sexual Medicine. V současné době pracuje jako zástupce přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Nyní se stal také primářem Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

             

Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM

MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM


31.8.2022

Benefice sportovců přinesla chomutovskému onkologickému oddělení 333 530 korun

Na podporu Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., se uskutečnil v sobotu 27. srpna 2022 již 7. ročník dobročinné akce „Memoriál Peti Hezlové“, poprvé na výstavišti v Lounech. Celé odpoledne zde probíhaly sportovní akce, cvičení a dětské soutěže, v jeho závěru i módní přehlídka. Pořadatel akce, sportovní spolek Befit Louny, si dal za cíl přilákat ke společným pohybovým aktivitám i rodiny s dětmi a přinést z registrace a vstupného pro chomutovskou onkologii co nejlepší finanční výsledek.

„Myslím, že obojí se nám povedlo. Letos tak budeme moct předat Onkologickému oddělení Nemocnice Chomutov, kde se naše kamarádka, kolegyně a členka našeho sportovního sdružení Petra Hezlová léčila, krásných 333 530 korun. Náš projekt pomáhá usnadnit život těm, kteří potřebují pomoc a kvalitní lékařskou péči. Proto jsme rádi, že oslovuje stále více lidí – v předchozích letech pro chomutovskou onkologii přinesl celkem tři čtvrtě milionu korun. Děkujeme všem, kdo naše snažení podpořili a podporují,“ uvedla Ing. Andrea Kloučková z pořádajícího Befit Louny.

„Velmi si vážím letité podpory a spolupráce členů Befit Louny a všech obyvatel Lounska, kteří už mnoho let jako jediní z našeho regionu finančně podporují chomutovskou onkologii. Je velmi milé se každoročně setkávat na Memoriálu Peti Hezlové s takovým nadšením lidí, kteří i v této nelehké době plné negativních informací neváhají přispět na zlepšení prostředí pro onkologické pacienty. Jsem moc ráda, že chomutovská onkologie má tolik úžasných podporovatelů a všem jim patří náš velký dík,“ řekla MUDr. Martina Chodacká, primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

„To, že díky aktivitám sportovců z Loun a jejich přátel celková částka získaná na podporu našeho onkologického oddělení od roku 2016 již přesáhla hranici jednoho milionu korun, je jedinečné a skutečně obdivuhodné. Děkujeme za ni,“ uvedl ředitel chomutovské nemocnice MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Z příspěvků získaných díky aktivitě členů Befit Louny mohlo na chomutovském onkologickém oddělení dojít k jeho rekonstrukcím a úpravám, aby se zde pacienti v době hospitalizace cítili příjemněji. Nadstandardně se vybavily a revitalizovaly pro ně pokoje, zrekonstruovaly společné prostory a dále se vylepšují i místnosti pro zaměstnance. „V letošním roce je naším cílem upravit společné prostory oddělení, což jistě ocení i návštěvy pacientů,“ dodala Ing. Andrea Kloučková.


Zdroj: info@kzcr.eu


Primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., MUDr. Martina Chodacká při vyhlášení výtěžku z benefiční akce sportovců Befit Louny na lounském výstavišti.

Primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., MUDr. Martina Chodacká při vyhlášení výtěžku z benefiční akce sportovců Befit Louny na lounském výstavišti.


29.8.2022

Vítězem soutěže Anděl mezi zdravotníky je primářka Marta Vachová z teplické nemocnice Krajské zdravotní

Vítězství v soutěži Anděl mezi zdravotníky 2022 patří MUDr. Martě Vachové, primářce Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí tamního RS centra pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Na slavnostním večeru, který se uskutečnil v sobotu 27. srpna v náchodském divadle i za účasti ředitelů teplické nemocnice MUDr. Tomáše Hrubého a děčínské nemocnice MUDr. Michala Hanauera, MBA, o jejím prvenství mezi dvanáctkou finalistů rozhodla odborná porota.

„Ocenění, kterého si velmi vážím, vnímám zároveň jako ohodnocení nejen mojí práce, ale dlouhodobého snažení celého našeho týmu na teplickém neurologickém oddělení a v RS centru. Nikdy nechci mít pocit, že má práce je rutina, mluvit s našimi pacienty a vyslechnout je považuji za nesmírně důležité. Snažíme se být jim spíše jakýmisi průvodci – přátelský přístup je osvědčeným receptem a díky tomu centrum dobře funguje,“ reagovala na svou účast v projektu Anděl mezi zdravotníky a na své prvenství MUDr. Marta Vachová.

„Vím, že paní primářka Vachová dlouhodobě odvádí výbornou práci. Jsem rád, že její výsledky a empatický přístup celého jejího týmu k pacientům, kteří celoživotně potřebují pomoc při léčbě roztroušené sklerózy, neunikly pozornosti ostatních,“ vyzdvihl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Paní primářce gratuluji a velice děkuji za vše, co pro naše pacienty dělá. Díky tomu, že svou práci zastává skvěle a dává do ní velký kus sebe, jí ocenění Anděl mezi zdravotníky patří naprosto zaslouženě,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

„Vítězkám samozřejmě gratuluji, ale vím, že osobně bych první místo nejraději rozdal všem. Byli neskuteční a rád jsem s nimi spolupracoval,“ uvedl ředitel soutěže Anděl mezi zdravotníky David Novotný.

 

Vizitka MUDr. Marty Vachové:

Od dokončení studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 1996 pracuje na neurologickém oddělení teplické nemocnice. Od školy se věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS). Její úsilí vedlo v roce 2005 k zařazení původní ambulance pro RS do sítě RS center, kterých je v České republice nyní 15. Jako vedoucí lékař tohoto centra vysoce specializované péče pracuje doposud. Centrum kromě standardní léčby poskytuje nemocným i možnost účasti v mezinárodních studiích s novými léky pro nemocné s RS.V  tomto směru MUDr. Marta Vachová zastává funkci hlavního investigátora od roku 2006.

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., má nejvyšší typ akreditace (akreditace II. typu) pro vzdělávání specialistů v oboru Neurologie. Nadregionální centrum pro léčbu roztroušené sklerózy, disponuje statutem centra vysoce specializované péče. Při tomto oddělení dále funguje Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem, které opakovaně obdrželo prestižní diamantový statut za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a má mezinárodní certifikát evropské asociace ESO pro léčbu mozkových příhod. Třetím specializovaným pracovištěm při tomto oddělení je Centrum specializované péče pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Oddělení má lůžkovou, ambulantní a diagnostickou část. Spolupracuje s organizacemi nemocných: ROSKA, SMS, Parkinson, Aura, Iktus a Sdružení nemocných s CMP.

Paní primářka každoročně pořádá odborné konference pro lékaře, lékárníky, zdravotní sestry ze spádové oblasti pracoviště – Ústeckého, Libereckého, ale také Karlovarského kraje, studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zástupce pacientské organizace ROSKA. Je iniciátorkou mnoha charitativních akcí.

Paní primářka se stala absolutní vítězkou v kategorii Veřejná správa prestižní čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2017. Jde o anketu, ve které hlasuje široká veřejnost.

MUDr. Marta Vachová získala celostátní Cenu Ď za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví za rok 2020.

 

Zdroj: info@kzcr.eu26.8.2022

Krajská zdravotní z důvodu rekonstrukce na čtyři dny uzavře porodní sál ve své nemocnici v Teplicích

Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., z důvodu rekonstrukce oddělení ve dnech 30. srpna – 2. září 2022 uzavře porodní sál. Porody v teplické nemocnici budou ukončeny v úterý 30. srpna v 0:00 hodin, provoz porodního sálu bude opět zahájen nejpozději v pátek 2. září v 15:00 hodin. Péči o rodičky zajistí v uvedeném období porodnice v dalších zdravotnických zařízeních Krajské zdravotní, a.s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově a Litoměřicích. 

„Porodní sál uzavíráme z důvodu zahájení rekonstrukce naší porodnice a nutnosti přestěhovat celý porodní sál do náhradních prostor. Uzavření  jsme naplánovali na čtyři dny s otevřením nejpozději v pátek odpoledne. Rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení teplické nemocnice je dlouhodobě plánovanou investiční akcí, v jejímž průběhu samozřejmě bude docházet k jistým provozním omezením, za něž se předem omlouváme. Všichni se však těšíme na výsledek, který pacientky, jejich rodiny a také personál určitě ocení,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.


Zdroj: info@kzcr.eu


Porodnice Nemocnice Teplice před rekonstrukcí.

Porodnice Nemocnice Teplice před rekonstrukcí.


25.8.2022

Oddělení sportovní medicíny z ústecké nemocnice Krajské zdravotní je partnerem tradičního cyklistického závodu v Rumburku

Zdravotníci z Kliniky úrazové chirurgie a Oddělení sportovní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem se letos, stejně jako v loňském roce, zúčastní vyhlášeného cyklistického závodu „Tour de Zeleňák“, který se uskuteční v sobotu 3. září v Rumburku. Obě oddělení z největší nemocnice Krajské zdravotní, a.s., spolu velice úzce spolupracují jak na poli medicínském, tak sportovním. Závod má dlouholetou tradici a ve Šluknovském výběžku patří k nejvýznamnějším akcím ve sportovním kalendáři. Každoročně se ho účastní téměř tisíc cyklistů.

„Atmosféra na Lužickém náměstí v Rumburku, kde se začíná i končí, je fantastická. Po celé trase závodu přihlížejí, fandí a povzbuzují davy diváků. Kromě profesionálních týmů zde soutěží a snaží se o co nejlepší čas amatéři a stejní nadšenci do sportu, jako jsme my,“ přibližuje MUDr. Jakub Malý, primář Oddělení sportovní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, které se letos stalo jedním z partnerů závodu.

Pohyb je v lidském životě velice důležitý a prospěšný, jestliže se provádí v přiměřené intenzitě úměrné kondici sportovce. „Každý sportovec má své limity zátěže, kterou je schopen tolerovat, nastavené jinde. Tyto limity testujeme na oddělení sportovní medicíny. Při kontrolovaném zatížení na rotopedu sledujeme mimo jiné srdeční aktivitu na EKG záznamu a zjišťujeme, jestli srdce dokáže zvýšené nároky při sportu bez problémů zvládnout, anebo jestli například nedochází k arytmiím,“ říká MUDr. Jakub Malý a upozorňuje: „Tato vyšetření, jak je mylně vnímáno v širší laické populaci, nenáleží jen profesionálním sportovcům. Hobby sportovci by měli z preventivních důvodů po 35. roku života také absolvovat vyšetření, protože se u nich zvyšuje riziko poškození zdraví.“


Zdroj: info@kzcr.eu


Tým z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na loňském ročníku „Tour de Zeleňák“. Zleva MUDr. Martin Debnar, MUDr. Vít Bába, MUDr. Jakub Malý a MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.

Tým z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na loňském ročníku „Tour de Zeleňák“. Zleva MUDr. Martin Debnar, MUDr. Vít Bába, MUDr. Jakub Malý a MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte