23.9.2021

Konference Ústecké chirurgické dny se zúčastnilo 250 lékařů a sester z celé České republiky

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádalo v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 16. – 17. září 2021 odbornou konferenci s názvem „II. Ústecké chirurgické dny“. Zúčastnilo se jí 250 lékařů a sester z celé České republiky.

„Krajská zdravotní má v současnosti ve svém portfoliu sedm nemocnic. V jejím centru je ta ústecká, která poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči. Za to jsme moc rádi. Chtěl bych poděkovat panu primáři Chirurgického oddělená Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Martinu Sauerovi a všem, kdo se podíleli na zorganizování konference, jedné z prvních pro chirurgy v České republice po covidu. Děkuji vám, chirurgům, že si v rámci své profese uděláte čas na publikování a na účast na kongresech, a posouváte tím obor dál, jak tomu je dnes,“ pozdravil účastníky akce při jejím zahájení MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., jehož lékařskou specializací je právě chirurgie.

Dvoudenní program lékařské sekce obsahoval 36 příspěvků. Velmi přínosné přednášky, které zaujaly široké publikum, byly přednášky z fakultních nemocnic a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Příspěvky se věnovaly aktuálním poznatkům ve zmíněných oblastech na nejvyšší odborné úrovni. 

„Tématem II. Ústeckých chirurgických dnů byl současný pohled na problematiku poranění v břišní a cévní chirurgii, řešení komplikací při operacích a nové postupy v onkochirurgii. Za vyzdvihnutí stojí přednášky prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc., o poranění žlučových cest s navazujícími přednáškami kolegů z Brna. Komplexní a zasvěcený pohled na rizika reoperací v dnešní kolorektální chirurgii přinesla prim. MUDr. Zuzana  Šerclová. Na závěr tohoto bloku přednesl doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, sdělení ohledně nových kritérií pro transplantaci jater. Dále nemohu opomenout sdělení prof. MUDr. Jiřího Moláčka, Ph.D., s komplexním přehledem cévních úrazů a prof. MUDr. Josefa Dvořáka s rozborem rizik při operaci štítné žlázy. Kromě lékařů našeho oddělení a některých dalších oddělení z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přednášeli kolegové z fakultních a krajských nemocnic z Prahy, Brna, Pardubic, Olomouce, Plzně, Karlových Varů a Liberce. Zastoupení mezi přednášející měla i menší lůžková zdravotnická zařízení, jako byly nemocnice v Hořovicích, Kroměříži, Havlíčkově Brodu a také v saské Pirně. Všichni svými vystoupeními přispěli k rozšíření pohledu na danou problematiku a všechna témata byla také živě diskutována v přednáškovém sále i kuloárech. Svým rozsahem a kvalitou řečníků konference jednoznačně překročila krajský formát. Konference i letos měla kromě lékařské i sesterskou sekci a stejně jako na premiérových Ústeckých chirurgických dnech také v jejím programu zazněly kvalitní přednášky,“ zhodnotil letošní ročník akce MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jenž byl odborným garantem konference.

V sesterské sekci se objevilo celkem 12 přednášek, mezi nimi například „Ticho léčí“, „Stomie jako výzva“  nebo „Specifika ošetřovatelské péče v dětské chirurgii“. Po závěrečné přednášce „Tejpování – zásady a využití v chirurgii“ zakončil program sesterské sekce workshop zaměřený právě na tejpování v chirurgii. 

Chirurgické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice poskytuje pacientům veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému klinickému pracovišti. Oddělení disponuje akreditací II. stupně v obou všeobecné  chirurgie, onkochirurgie a cévní chirurgie. Mimo léčebně zdravotní péče je součástí práce oddělení také činnost pedagogická. Oddělení je rovněž výukovou základnou pro mediky šestého ročníku Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Plzni a současně je postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro všeobecnou a cévní chirurgii. Současně slouží jako výukové centrum pro vyšší bakalářské studium a pro střední zdravotnickou školu.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Odborným garantem konference „II. Ústecké chirurgické dny“ byl MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký

Odborným garantem konference „II. Ústecké chirurgické dny“ byl MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký


21.9.2021

Krajská zdravotní má pět nových koordinátorů zdravotní péče

Pět nových koordinátorů zdravotní péče jmenoval v úterý 21. září 2021 generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. Koordinátoři budou fungovat jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče. Jejich hlavním cílem je optimalizace péče napříč Krajskou zdravotní (KZ).

Koordinátory zdravotní péče se stali přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta ortopedické kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny MUDr. Josef Škola, EDIC, primář oddělení klinické biochemie MUDr. Jan Špička, MBA, a MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., z gynekologicko-porodnické kliniky.

„Hlavním úkolem koordinátorů bude sjednocení úrovně poskytované péče v jednotlivých odštěpných závodech, v rámci jejich oborů. Vidíme v tom jednoznačné zkvalitnění a také zefektivnění poskytování zdravotní péče napříč našimi zařízeními,“ uvedl generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

            

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Krajská zdravotní, a.s., má nové koordinátory zdravotní péče. Na snímku (zprava) náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Jiří Laštůvka, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA, MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., MUDr. Josef Škola, EDIC, MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., a MUDr. Jan Špička, MBA. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Martin Klimeš

Krajská zdravotní, a.s., má nové koordinátory zdravotní péče. Na snímku (zprava) náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Jiří Laštůvka, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA, MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., MUDr. Josef Škola, EDIC, MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., a MUDr. Jan Špička, MBA. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Martin Klimeš


20.9.2021

Představitelé vedení Krajské zdravotní, Ústeckého kraje, města a bezpečnostních složek jednali v mostecké nemocnici

Krajská zdravotní, a.s., (KZ), Ústecký kraj, statutární město Most a Policie České republiky podpoří kroky vedoucí k vyšší bezpečnosti personálu a pacientů v mostecké nemocnici. Shodli se na tom jejich představitelé při jednání, které se uskutečnilo v pátek 17. září 2021 na ředitelství Nemocnice Most, o.z. Prvním takovým krokem bude významné posílení bezpečnostního systému v areálu druhé největší nemocnice KZ o nové kamerové body.

„Počet kamer v mostecké nemocnici se musí zvýšit, nutno je začít jednoznačně na centrálním příjmu, který je nejfrekventovanějším zdravotnickým pracovištěm. Představenstvo, vzhledem k důležitosti opatření, bude o uvolnění finančních prostředků pro tento první krok ke zvýšení bezpečnosti našich zdravotníků a samotných pacientů rozhodovat na svém nejbližším jednání. Jsem přesvědčen, že dnešní schůzka je dobrým začátkem pro pokračování spolupráce všech zúčastněných stran,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ. 

„Zabezpečení centrálního příjmu nemocnice co nejdříve je nyní úkol pro vedení Krajské zdravotní. Začít na něm pracovat je možné prakticky ihned, protože finančně nepůjde o zásadní položku. A poté i samozřejmě pokračovat v rozšíření bezpečnostních prvků v celé nemocnici. Na základě dosavadních zkušeností musíme ochránit personál, pokud možno, co nejvíce,“ zdůraznil Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Spolupráce městské policie s nemocnicí a jejím centrálním příjmem, myslím si, funguje v současné době dobře, ale jsme připraveni být nápomocni k dalším krokům ke zvýšení bezpečnosti jak personálu, tak pacientů. Posílení kamerového systému, na jehož potřebě jsme se shodli, je jistě tím správným začátkem,“ uvedl Mgr. Jan Paparega, primátor statutárního města Most.

Jednání se zúčastnili také mj. člen představenstva KZ Ing. Stanislav Dostál, generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., MUDr. Petr Najman, poslanec Parlamentu České republiky Ing. Pavel Růžička, ředitel Územního odboru Most Policie České republiky plk. Mgr. Jiří Volprecht a ředitel Městské policie Most Ing. Jaroslav Hrvol.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Účastníci jednání o zajištění vyšší bezpečnosti personálu a pacientů v mostecké nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Účastníci jednání o zajištění vyšší bezpečnosti personálu a pacientů v mostecké nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


20.9.2021

Odborná konference Ústecký oftalmologický den se konala již po jedenatřicáté

Již čtvrtou desítku svých každoročních odborných setkání načali oční specialisté na konferenci v Ústí nad Labem. „31. Ústecký oftalmologický den“ opět uspořádala, po loňské pauze způsobené kovidovou pandemií, Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Dvoudenní akce se uskutečnila na výletním zámečku Větruše za účasti stovky odborníků z celé České republiky. Konferenci zahájil ve čtvrtek 16. září 2021 „Kurz pro mladé i starší oftalmology“ a v pátek 17. října program pokračoval přednáškami zaměřenými na téma letošního setkání - „Farmakoterapie oka“.

„Téma letošní odborné konference Ústecký oftalmologický den jsme rozčlenili do přednáškových bloků Farmakoterapie onemocnění váček, spojivky a rohovky, dále Farmakoterapie uveitid, Kongenitální glaukom, Farmakoterapie bolesti. Vzhledem k většímu počtu příspěvků jsme se věnovali farmakoterapii sítnice hned ve dvou samostatných blocích. Na konferenci tak zazněla dvacítka příspěvků, mezi nimi i od kolegů ze spolupracujících oborů na dalších pracovištích v ústecké Masarykově nemocnici, jako je Infekční oddělení, Neurologické oddělení a Komplexní cerebrovaskulární centrum, Oddělení lékařské genetiky a Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny respektive Centrum léčby chronické bolesti. Mezi autory příspěvků byli tradičně i specialisté z klinik fakultních nemocnic,“ přiblížila MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., která byla odborným garantem konference.

„Konferenci v Ústí nad Labem tradičně navštěvuje odborná veřejnost z ústeckého regionu a sousedních krajů, přijíždějí i kolegové z Prahy. Zájem o tuto akci je velký, což nás s přibývajícími ročníky těší stále více,“ dodala MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Oční klinika Krajské zdravotní, a.s., patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází se zde i vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhá zde výuka mediků i sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu). Republikové prvenství patří ústecké klinice v provádění několika unikátních operací glaukomu jako jsou: kanaloplastika, minimálně invazivní chirurgické postupy s využitím mikroimplantátu XEN z gelového materiálu a nový typ laserového ošetření výběžků řasnatého tělesa přes stěnu oka s infračerveným světlem.

Na ústecké oční klinice letos v červnu jako první v České republice provedli novou minimálně invazivní operaci u pacientů s glaukomem. Jednalo se o nový typ mikroimplantátu IStent, který se zavádí po otevření přední komory oka 1,8milimetrovým rohovkovým řezem do místa trámčiny komorového úhlu. Vytváří zde přemostění neboli mikro bypass oblasti, kde je odtoku nitrooční tekutiny z oka kladen největší odpor. Cílem je zjednodušit a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací klasické chirurgie glaukomu.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference „31. Ústecký oftalmologický den“ byla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Lenka Kocmanová Taussigová

Odborným garantem konference „31. Ústecký oftalmologický den“ byla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Lenka Kocmanová Taussigová


16.9.2021

Krajská zdravotní nabídne svým zdravotníkům bezplatné očkování proti chřipce

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) nabídne letos na podzim svým zaměstnancům – zdravotníkům – očkování proti chřipce zdarma. Společnost pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích a odloučené pracoviště ústecké nemocnice v Rumburku. Uvolnění
552 000 Kč včetně DPH na nákup vakcíny proti chřipce na svém jednání už schválilo vedení KZ.

„Očkování proti chřipce je zdravotníkům doporučeno každý rok a nejinak je tomu i v roce letošním. Lékařům, sestrám a sanitářům nabídneme současně podání 3. dávky vakcíny proti COVID-19. Zdravotníci patřili na začátku roku 2021 mezi první očkované, a proto již splňují podmínku pro podání třetí dávky. Ta je vhodná v odstupu nejméně 8 měsíců od dokončení základního očkování. Vakcíny proti chřipce i nemoci COVID-19 chrání nejen samotné zdravotníky, ale také jejich pacienty a bezpečnost pacientů je naší prioritou,“ říká MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Vybrané skupiny zaměstnanců by třetí dávku očkování proti COVID-19 a očkování proti chřipce měli absolvovat v říjnu a listopadu v očkovacích centrech v nemocnicích Krajské zdravotní.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


10.9.2021

Otorinolaryngologové se na odborném setkání v Ústí nad Labem zabývali poruchami dýchání ve spánku

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádala na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 10. září 2021 v pořadí již 28. odbornou regionální konferenci „Slámův ORL den“. Specialisté v oboru otorinolaryngologie se tentokrát zaměřili na poruchy dýchání ve spánku.

Na letošní konferenci „Slámův ORL den“ ve třech panelech věnovaných postupně klasifikaci poruch dýchání ve spánku, diagnostice a chirurgické léčbě spánkové apnoe zaznělo celkem 11 odborných vystoupení – od přiblížení historických mezníků vývoje spánkové medicíny, přes například nepodkročitelné diagnostické minimum k indikaci chirurgické léčby obstrukční spánkové apnoe až po faktory ovlivňující úspěšnost chirurgické léčby tohoto onemocnění.

„Rád bych zmínil dlouholetou spolupráci naší a motolské Kliniky ORL, která přinesla mnoho dobrého, především pro pacienty, což je to nejpodstatnější. Velmi si proto vážím, že pozvání na konferenci v Ústí nad Labem i letos přijal pan prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, emeritní přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Jako pořadatele nás potěšila také skutečnost, že 28. ročníku nadregionální konference se zúčastnilo téměř 100 specialistů z celé České republiky,“ řekl odborný garant akce MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

                   

Zdroj: info@kzcr.eu

Přednosta kliniky MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

Přednosta kliniky MUDr. Karel Sláma, Ph.D.


9.9.2021

V Krajské zdravotní se uskutečnil workshop zaměřený na nový způsob využití ultrasonografické diagnostiky v pediatrii

Jednodenní workshop „Point-Of-Care ultrasonografie v pediatrii“ uspořádalo ve středu 8. září 2021 Centrum Point-Of-Care ultrasonografie Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Point-Of-Care ultrasonografie (POCUS) je nový nekonvenční způsob využití ultrasonografické diagnostiky u pacientů s akutním onemocněním, které jsme v Krajské zdravotní zájemcům prezentovali již v roce 2017 jako pořadatelé 1. národního workshopu s tímto zaměřením. POCUS znamená rychlé, pragmatické a cílené vyšetření pacientů se závažným příznakem nebo syndromem. Tento typ vyšetření výrazně usnadňuje bezprostřední léčbu i volbu dalšího postupu. První workshop po kovidové odmlce byl určen zejména pro pediatry, tedy se zaměřením na dětského pacienta,“ vysvětlil doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., zástupce přednosty pro výzkum Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl společně s MUDr. Petrem Vojtíškem ze stejného pracoviště odborným garantem akce.

Kurz POCUS v pediatrii navazuje na cyklus kurzů POCUS. Jejich cílem je zaměřit se na jinou filozofii práce s ultrazvukovým přístrojem. „Právě ona změna myšlení a využití ultrazvukového přístroje je unikátní. V dospělé medicíně je koncept POCUS již pevně etablován, v pediatrii je postupně zaváděn se stejným úspěchem jako v dospělé medicíně. Kurz je tak svým zaměřením ojedinělý,“ doplnil MUDr. Petr Vojtíšek.

Odborné setkání se uskutečnilo v přednáškových prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., a zúčastnilo se ho 25 lékařských specialistů včetně trojice lektorů. Po čtyřech přednáškách zaměřených postupně na vyšetřování srdce, břicha, cév a nakonec plic, pleury a bránice technikou POCUS následoval praktický nácvik na zdravých dobrovolnících a na ultrasonografickém simulátoru. Nejdříve čekal účastníky nácvik základů POCUS srdce, plic, břicha a cév paralelně na třech stanovištích. V druhé části pak strávili půlhodinu na každém ze tří stanovišť s tématy Vyšetřovací urgentní protokoly – vše za 2 minuty, POCUS u dušnosti a akutního respiračního selhání, a Žilní katétry, tips & trics. „V této vzdělávací aktivitě budeme dále pokračovat, další workshop se zaměřením na POCUS v pediatrii se uskuteční již 6. října,“ dodal za organizátory workshopu doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Point-Of-Care ultrasonografie v pediatrii.

Point-Of-Care ultrasonografie v pediatrii.


8.9.2021

Místopředsedkyně vlády Alena Schillerová navštívila litoměřickou nemocnici

Ministryně financí a místopředsedkyně vlády JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., navštívila ve středu 8. září 2021 Krajskou zdravotní, a.s. (KZ) - Nemocnici Litoměřice, o.z. V areálu litoměřické nemocnice ji uvítal předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba, generální ředitel společnosti MUDr. Petr Malý, MBA, ředitel zdravotní péče Nemocnice Litoměřice Ing. Radek Lončák, MBA, hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a další zástupci Ústeckého kraje, vedení Krajské zdravotní a litoměřické nemocnice.

„Chtěla bych vám poděkovat, protože nebýt našeho skvělého zdravotnictví, dostali bychom se do velmi nepříjemné situace, v jaké bylo v době pandemie koronaviru mnoho jiných zemí,“ řekla ministryně Alena Schillerová na setkání se zaměstnanci litoměřické nemocnice. Na setkání se zdravotníci ptali na aktuální situaci ve zdravotnictví, stav českých financí či blížící se volby. Řeč přišla i na dotační program REACT.

„Jsme rádi, že paní ministryně v souladu s předchozím vyjádřením pana premiéra Babiše a paní ministryně Dostálové jednoznačně potvrdila, že ve všech třech výzvách dotačního programu REACT bude dostatek finančních prostředků, z kterých bude moct Krajská zdravotní čerpat na své strategické investice,“ uvedl předseda představenstva KZ Ondřej Štěrba.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Zleva: Petr Malý, Jan Schiller, Alena Schillerová, Ondřej Štěrba, Leoš Vysoudil, Jakub Komárek, Radek Lončák.

Zleva: Petr Malý, Jan Schiller, Alena Schillerová, Ondřej Štěrba, Leoš Vysoudil, Jakub Komárek, Radek Lončák.


8.9.2021

Komplexní cerebrovaskulární centrum a iktová centra Krajské zdravotní získala prestižní mezinárodní certifikaci

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KCC) obhájilo v roce 2021 status Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče. Rovněž iktová centra (IC) chomutovské, teplické, děčínské a litoměřické nemocnice úspěšně prošla auditem odborné komise Ministerstva zdravotnictví České republiky a získala status Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. V celém Ústeckém kraji je tím zajištěna dostupnost nejvyšší možné péče pro pacienty s cévní mozkou příhodou.

Všechna centra Krajské zdravotní, a.s., (KZ) následně prošla i prestižní mezinárodní certifikací Evropské společnosti pro léčbu CMP (European Stroke Organisation, ESO). Komplexní cerebrovaskulární centrum dosáhlo statusu ESO Stroke Center a iktová centra získala status ESO Stroke Unit. „Dostalo se tak uznání všem uvedeným centrům, která se právem zařadila mezi uznávanou evropskou elitu v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Tento status je potvrzením vysokých standardů center a garancí, že nemocní v Krajské zdravotní dostávají kvalitativně zcela srovnatelnou diagnostickou a léčebnou péči jako v nejlepších centrech v Evropě,“ zdůraznil MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.                                                                                                                                       

„V roce 2011 vznikla celostátní síť specializovaných cerebrovaskulárních a iktových center, která znamenala přelom v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Tím došlo k významnému zlepšení kvality poskytované péče. Každých pět let probíhá akreditace center této sítě, nejinak tomu bylo i v loňském a letošním roce,“ připomněl MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí lékař KCC.

Nové podmínky akreditace do jisté míry již kopírovaly náročné podmínky ESO. Je to výsledek memoranda mezi ESO a Českou neurologickou společností České lékařské společnosti JEP. Toto memorandum umožnilo získat vysoce prestižní evropský certifikát ve vstřícném režimu, bez nadbytečné administrativní a finanční zátěže.

„Z 50 evropských států takové podmínky uzavřela ESO kromě České republiky pouze se Spolkovou republikou Německo a Švýcarskem. Význam memoranda je nejen v přístupu ke špičkové léčbě, vědeckým projektům i vzdělání, ale současně je uznáním vysoce odborné úrovně sítě v ČR i důvěrou v proces národní certifikace. KCC i všechna IC Krajské zdravotní, a.s., se tak mohou právem pyšnit, že patří mezi centra excelence nejen v ČR, ale také v Evropě,“ doplnil MUDr. Jiří Neumann, FESO, primář Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.   


Zdroj: info@kzcr.eu

Zobrazení uzávěry cévy v mozku na rentgenovém snímku. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Zobrazení uzávěry cévy v mozku na rentgenovém snímku. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


6.9.2021

Krajská zdravotní připomněla v atriu ústecké Masarykovy nemocnice třinácté výročí založení excelentního pracoviště, Centra robotické chirurgie

Krajská zdravotní, a.s., si připomněla 13. výročí první roboticky asistované operace v Ústí nad Labem. V atriu pavilonu „A“ ústecké Masarykovy nemocnice prezentovala představitelům Ústeckého kraje, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalším významným partnerům a veřejnosti činnost svého špičkového pracoviště, kde se školí chirurgové z celé České republiky, ale i ze střední a východní Evropy. Centrum robotické chirurgie při Klinice urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., od roku 2008 uskutečnilo bezmála 4000 výkonů s pomocí robotických systémů da Vinci.

„Robotická chirurgie je úžasná věc, především pro operační výkony pro diagnózy, jako jsou například karcinom prostaty či karcinom rekta. Robotická chirurgie umožňuje výkon, který je jak šetrný, tak efektivní, protože pacient z nemocnice odchází mnohem dříve než při běžných chirurgických výkonech. Všichni – zdravotníci, ale především pacienti, toto kvitují. Jsem pyšný, že robotickou chirurgii máme na takové úrovni právě u nás. Je to jedno z mála zařízení v České republice. Všichni, kdo se zasloužili a do budoucna jistě ještě zaslouží o její rozmach, mají obdiv, podporu a poděkování, a to nejen ode mne, ale i od celého vedení společnosti, “ zdůraznil MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Za těch třináct let se robotická chirurgie v Ústí nad Labem se dostala již na čtyři tisícovky výkonů. Tuto stále ještě velmi mladou lékařskou disciplínu vždy podporovalo vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní. Bez jejich obrovské podpory bychom jen stěží dosáhli na výsledky, které dnes prezentujeme. A za to musím za sebe i své kolegy poděkovat. Díky tomu jsme vytvořili multidisciplinární centrum, na jehož činnosti se podílejí specialisté i z dalších nemocnic Krajské zdravotní. Děkuji všem kolegům, lékařům a sestrám podílejícím se na robotické chirurgii, protože bez vás bychom se dále neposunuli. Byl bych také rád, kdyby zaznělo, že na čtyři desítky operací jsme provedli i v zahraničí,“ uvedl MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

V České republice se v letošním a příštím roce podle přednosty Schramla plánuje instalace až sedmi nových robotických systémů. V tom vidí i důvod obrovského zájmu o další školení v ústeckém Centru robotické chirugie, a to nejen v oblasti urologie. Druhým dlouholetým proktorem robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a.s., je totiž MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o.z. Pod jeho vedením probíhají školení pro kolorektální chirurgii.

S robotickým systémem da Vinci má veřejnost možnost seznámit se i mimo areál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - v úterý 7. září 2021 od 9.00 do 20.00 hodin v Obchodním centru Forum, Bílinská 3490, 400 01 Ústí nad Labem.

 

Informace o Centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s.:

Špičkové pracoviště Krajské zdravotní, a. s. - Centrum robotické chirurgie (CRCH) při Klinice urologie
a robotické chirurgie (KURCH) ústecké Masarykovy nemocnice zahájilo svoji činnost dne 19. 8. 2008 první roboticky asistovanou operací, jíž byla resekce tumoru ledviny. Robotická chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní a v dalších špatně dostupných dutinách lidského těla, například v dutině ústní a hltanu v rámci ORL, zejména všude tam, kam je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta vždy šetrnější než otevřené, často přesnější a rozsáhlejší než laparoskopické a pro operatéra vždy ergonomičtější.

Od roku 2008 do 12. 8. 2021 operatéři provedli 3 975 roboticky asistovaných operací, u 2 863 z nich šlo o prostatektomii pro zhoubný nádor.

CRCH má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy. Od roku 2009 do roku 2015 byly operatérům k dispozici dva robotické systémy da Vinci. V květnu roku 2015 je nahradil nejmodernější robot série da Vinci čtvrté generace s typovým označením Xi, první v České republice, ale také ve střední Evropě. Nový model navíc přinesl významné vylepšení vzdělávání nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem instruktorem sdílet reálnou operaci.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Krajská zdravotní připomněla v atriu pavilonu „A“ ústecké Masarykovy nemocnice 13 let činnosti Centra robotické chirurgie. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní připomněla v atriu pavilonu „A“ ústecké Masarykovy nemocnice 13 let činnosti Centra robotické chirurgie. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte