31.8.2020

Krajská zdravotní upozorňuje na přesunutí odběrového místa na nákazu způsobující onemocnění COVID-19 v ústecké Masarykově nemocnici

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), v ústecké Masarykově nemocnici přesouvá od 1. září odběrové místo pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 z pavilonu „I“ do pavilonu „T“. Odběrová místa v děčínské, teplické, mostecké a chomutovské nemocnici zůstávají v současných prostorách. Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji navíc vždy v jedné ze svých nemocnic i nadále provádí odběry i ve dnech volna, a to od 8 do 12 hodin. 

„Krajská zdravotní, a. s., nadále zajišťuje v rámci svých pěti nemocnic provoz jednoho odběrového místa pro testování na nový koronavirus na každý z víkendů, a to prozatím do prvního říjnového víkendu. Vývoj epidemiologické situace v Ústeckém kraji stále sledujeme, a jsme připraveni provoz odběrových míst v rámci Krajské zdravotní rozšířit,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. (soboty, neděle, státní svátek 28. září):

 

 • 5. 9. a 6. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960

 • 12. 9. a 13. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361

 • 19. 9. a 20. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854

 • 26. 9., 27. 9. a 28. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

 • 3. 10. a 4. 10. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970

   

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. (všední dny):

 

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

  (úterý a pátek od 10:00 do 13:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970

  (úterý a čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960

  (pondělí, středa, pátek od 7:30 do 11:30 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361
  (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

Zdroj: info@kzcr.eu

Hlavní hygienička Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Dana Vaculíková v nové odběrové ambulanci pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Hlavní hygienička Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Dana Vaculíková v nové odběrové ambulanci pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


28.8.2020

Krajská zdravotní podává žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., dnešním dnem rozhodlo o podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky s názvem „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ v celkové výši 524 221 839, 15 Kč, tj. v maximální výši alokované pro Krajskou zdravotní, a. s.

„Krajská zdravotní, jako největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, prošla při zvládání následků pandemie nemoci COVID-19 velkou zkouškou. Lékaři, sestry a další zdravotnický personál našich nemocnic předvedli v průběhu několika měsíců obdivuhodnou ukázkovou profesionalitu a vysoké nasazení. Proto chci všem našim zdravotníkům v čele s těmi v první linii upřímně poděkovat za profesionalitu a nasazení při jejich práci. Jsem rád, že kromě slov díků je můžeme ocenit i finančně,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Vedení Krajské zdravotní, a. s., považuje odměňování zaměstnanců za nesmírně důležité. Finanční plán zahrnuje významné navýšení mezd pro rok 2020, které činí celkem 330 milionů Kč a přináší navýšení osobních nákladů o 7,3 %. V návaznosti na ně získali všichni zaměstnanci od 1. 4. 2020 navýšení tarifní mzdy o 1 500 Kč měsíčně. V nelehké době koronavirové krize vedení společnosti uvolnilo významné finanční prostředky pro zdravotníky pracující v první linii. Děkujeme všem zdravotníkům, kteří ve ztížených podmínkách při boji s nemocí COVID-19, za velkého nasazení, odvedli obrovský kus práce,“ dodal generální ředitel krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

Dotační řízení Ministerstva zdravotnictví České republiky s názvem „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ bylo vyhlášeno dne 5. 8. 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 809 z jednání vlády dne 27. 7. 2020, s termínem příjmu žádostí od 5. 8. 2020 do 5. 9. 2020.

Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům v pracovním poměru (nebo pracujících mimo pracovní poměr v dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti) jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.

Maximální výše dotace pro Krajskou zdravotní, a. s., se vypočte jako součet odměn pro jednotlivé zaměstnance, na jejichž odměnu je dotace určena. Odměna pro každého zaměstnance, na jehož odměnu je dotace určena, se vypočte jako násobek základu pro výši odměny a koeficientu pro odvody ve výši 1,338 a podílu uznatelných odpracovaných hodin na pracovišti a fondu pracovní doby konkrétního zaměstnance v měsících březnu, dubnu a květnu roku 2020. Základ pro výši odměny je 25 000 Kč za 1 měsíc při úvazku 1,0 pro všechny zdravotnické pracovníky, pro ostatní zaměstnance je základ pro výši odměny 10 000 Kč za 1 měsíc při úvazku 1,0. Vyplacená odměna z tohoto programu u každého zdravotnického pracovníka nesmí přesáhnout 75 000 Kč a u každého nezdravotnického pracovníka 30 000 Kč za uznatelné odpracované hodiny v období od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Odměny z dotačního programu budou poskytnuty za vykonanou práci a dle ustanovení § 351 a násl. zákoníku práce, který stanoví závazný postup při výpočtu průměrného výdělku, se tak musí promítnout do průměrného výdělku. Za každou hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část mzdového tarifu, osobního příplatku a dalších příplatků, připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku. Jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, náleží příplatek ve výši 50 %. Průměrný výdělek je také základem při výpočtu náhrady mzdy za dovolenou a dále se používá při stanovení výše odstupného nebo při odškodňování pracovních úrazů. V souvislosti s významným objemem předpokládaných odměn budou v období následujícího kalendářního čtvrtletí (I. čtvrtletí roku 2021) po vyplacení těchto odměn výrazně ovlivněny průměrné výdělky, což představuje navýšení osobních nákladů ve výši až 10 % objemu dotace, tedy až cca 52 mil. Kč. O objem vyplacených odměn se také zvýší vyměřovací základ zákonného pojištěné odpovědnosti zaměstnavatele. Jedná se o nezpůsobilé výdaje, které nejsou dotací kryty. Tímto vyvolaný nárůst osobních nákladů nastane v první čtvrtletí roku 2021, kryt bude prostředky z valorizace úhradové vyhlášky pro rok 2021. 

Dle stanovených podmínek dotačního programu poskytovatel lůžkové péče, který obdržel jiné veřejné finanční prostředky na mimořádné odměny pro zaměstnance specifikované v tomto dotačním programu (např. dotace kraje) dojde k odečtení této částky od požadované dotace MZ ČR. Částku jiných zdrojů uvede žadatel přímo do žádosti, aby tím bylo zamezeno duplicitě financování z veřejných zdrojů. Krajské zdravotní, a. s., v rámci projektu „Odměňování zdravotnických pracovníků při řešení mimořádných opatření souvisejících s COVID-19“, poskytl Ústecký kraj na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje ze dne 27. 5. 2020, v souladu s unesením Zastupitelstva Ústeckého Kraje č. 024/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020, neinvestiční dotaci ve výši 15 000 000 Kč.

Dle zjištěných informací Ministerstvo zdravotnictví České republiky finanční prostředky uvolní na základě žádostí na začátku října 2020.

Zdroj: info@kzcr.eu


28.8.2020

Krajská zdravotní pokračuje v revitalizaci děčínské nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Děčín, o. z. S dokončenými investičními akcemi včetně realizované údržby se ve čtvrtek 27. srpna 2020 seznámilo vedení největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji.

„Současné představenstvo plní úkol, který si na svém počátku předsevzalo, rozvoj a investice do všech svých nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. V děčínské nemocnici byl právě dokončen centrální příjem pacientů včetně pokladen a podatelny. V dubnu letošního roku jsme zde v Děčíně uvedli do provozu magnetickou rezonanci, čímž jsme završili projekt, který lze jednoduše popsat jako ‚Magnetická rezonance do každé nemocnice KZ‘.  Díky přístavbě k pavilonu ‚I‘ pro toto vysoce specializované pracoviště vznikla v děčínské nemocnici další dvě zdravotnické pracoviště, kterým jsou interní příjem a gastroenterologické oddělení,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Dokončit tyto investiční akci se podařilo Krajské zdravotní díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem společnosti. Děkuji všem, kdo se na přípravě, koordinaci a realizaci těchto investic podíleli. Tím ale investiční akce v děčínské nemocnici nekončí. Dnes jsme v rámci veřejné zakázky s názvem ‚Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Počítačový tomograf‘ provedli posouzení nabídek a vybrali dodavatele přístroje. Největší připravovanou investiční akcí, která začne v nejbližších týdnech, je výstavba nového pavilonu centrálních operačních sálů včetně urgentního příjmu Emergency, nového pavilonu péče o matku a dítě, nového patrového parkoviště a spojovacího koridoru mezi budovami,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Děkuji jménem svým i jménem všech mých kolegů za podporu vedení společnosti Krajská zdravotní za realizaci investic v děčínské nemocnici. Zrekonstruované a nově vybodované prostory odpovídají standardům medicíny 21. století, což je velký přínos nejen pro zdravotníky, ale také pro samotné pacienty,“ doplnil MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Gastroenterologie v minulosti v Nemocnici Děčín, o. z., spadala pod interní oddělení. „V současné době jako samostatné zdravotnické pracoviště poskytujeme péči o gastroenterologické a hepatologické pacienty, provádíme ambulantní endoskopická vyšetření horní i dolní části trávicího traktu,“ řekla během prohlídky nových prostor oddělení MUDr. Klára Zámečníková, primářka Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Zřízení centrálního příjmu pacientů včetně pokladen a podatelny

Investičním záměrem bylo vybudování nových prostor centrálního příjmu pacientů, pokladen a podatelny v budově „A“, které byly přemístěny ze stávajících prostor u Nemocniční lékárny KZ v budově „C“, kde v současné době již probíhají práce za účelem rekonstrukce a rozšíření lékárny. Došlo k vybudování centrálního příjmu pacientů (2x přepážka), pokladny (2x přepážka) a prostor podatelny. Za tímto účelem byly provedeny nezbytné stavební úpravy, výměna oken a dveří, zřízení nové vzduchotechniky a chlazení, nové silno a slaboproudé elektroinstalace, nové osvětlení, nové rozvody ZTI, vytápění atd. Nově byl zřízen také bezbariérový vstup do nově vzniklých prostor včetně nového zádveří a nových automatických dveří.  

Celková cena díla:                                     7 098 358 Kč vč. DPH
Stavebně dokončeno:                                13. 7. 2020
Závěrečná kolaudační prohlídka:                18. 8. 2020 Zhotovitel:                                               KOMPLEX DC, s.r.o.

Pracoviště pokladny a podatelny byla vybavena drobným dlouhodobým hmotným majetkem (DDHM) v hodnotě asi 140 000 Kč včetně DPH.

Zřízení pracovišť magnetické rezonance, interního příjmu a oddělení gastroenterologie

V roce 2020 Krajská zdravotní, a. s., úspěšně dokončila dlouhodobý projekt, jehož záměrem bylo vybudování pracovišť magnetické rezonance v každé z pěti nemocnic, které v Ústeckém kraji společnost spravuje.

Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T), Nemocnici Teplice, o. z., Nemocnici Chomutov, o. z. (1,5 T) a Nemocnici Most, o. z. Pracoviště MR v Nemocnici Děčín, o. z., je šestým v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Celkové náklady na vybudování a zprovoznění pracoviště magnetické rezonance, interního příjmu a pracoviště gastroenterologie v děčínské nemocnici dosáhly téměř 107 milionů korun. Z toho stavební část více než 71,5 milionu Kč včetně DPH, za dodání a instalaci magnetické rezonance téměř 30 milionů Kč včetně DPH a dalších přístrojů, technologií a příslušenství 3,65 milionů Kč včetně DPH. Další vybavení nových pracovišť přišlo na 1,4 milionu Kč včetně DPH.

Stavební část:

Proběhla výstavba nového pavilonu, ve kterém je umístěno nové pracoviště magnetické rezonance a pracoviště interního příjmu. Součástí je také reorganizace stávajícího gastroenterologického pracoviště v 1. PP navazujícího pavilonu „I“ - Interny.

Náklady na stavební práce:                        57 324 412,03 Kč vč. DPH Zhotovitel:                                                Metall Quatro, s.r.o.
Zahájení stavebních prací:                          15. 1. 2019
Celkové dokončení díla:                              31. 1. 2020

Součástí realizace bylo i několik dalších vyvolaných investičních záměrů jako např. rekonstrukce komunikací a parkovacích ploch, dodávka a montáž medicinálních plynů a osvětlení s celkovými náklady téměř 14,3 mil. Kč vč. DPH. Investice byla podpořena Ústeckým krajem. Celkové náklady na nový pavilon a související vyvolané investiční náklady tak činí více než 71,5 mil. Kč. 

Zdroj: info@kzcr.eu

Zprava: Ing. Jiří Novák předseda představenstva KZ předává nové logo děčínské nemocnice řediteli zdravotní péče MUDr. Michalu Hanauerovi, MBA. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Zprava: Ing. Jiří Novák předseda představenstva KZ předává nové logo děčínské nemocnice řediteli zdravotní péče MUDr. Michalu Hanauerovi, MBA. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


27.8.2020

Krajská zdravotní vydala zákaz návštěv na 2. oddělení následné péče v Ryjicích

Krajské zdravotní, a. s., s okamžitou platností omezuje návštěvy na 2. Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v Ryjicích. Společnost tak reaguje na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem v souvislosti s výskytem COVID-19 v České republice.

Uvedené opatření platí do odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


25.8.2020

Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., připravil pro studenty zdravotnických oborů stipendijní program pro akademický/školní rok 2020 - 2021

Nadační fond Krajské zdravotní, a. s. (NF KZ), má připraven stipendijní program pro akademický/školní rok 2020 – 2021. Úspěšný projekt již řadu let podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní, a. s. (KZ).

V minulých letech mohli studenti získat měsíčně až 7 tisíc Kč. Výši finančních prostředků určených na podporu Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., pro nadcházející akademický/školní rok pro jednotlivé podporované studijní obory projedná Představenstvo KZ na svém zasedání dne 28. srpna 2020.

„Účelem stipendijního programu je podpora budoucích zdravotníků, kteří jsou tím motivováni k tomu, aby po dokončení studia pracovali v oboru, který vystudovali,“ vysvětlil Jiří Vondra, předseda Správní rady NF KZ.

Stipendium ze Stipendijního programu NF KZ budou moci získat:

- studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař, zubní lékař, farmaceut

- studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, zdravotnický laborant, radiologický asistent, fyzioterapeut, ergoterapeut

- studenti 4. a vyššího ročníku VŠ prezenčního studia nebo studenti 1. a vyššího magisterského navazujícího prezenčního studia v oborech psycholog a logoped (s předpokladem následného získání specializované způsobilosti ve zdravotnictví)

- studenti 3. a vyššího ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru praktická sestra

- studenti 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař, kteří deklarují zájem působit v konkrétních odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s., v definovaných oborech s dlouhodobým nedostatkem lékařů

Přehled o počtu studentů zařazených do stipendijního programu NF KZ od roku 2014

akademický rok:        nově zařazeno          pokračující      celkem
2014/2015                  12                               20                         32
2015/2016                  48                               13                 
        61
2016/2017                  63                               27                         90
2017/2018                  29                               53                         82
2018/2019                  42                               30                         72
2019/2020                  72                               32                         104

V letošním roce očekává Krajská zdravotní, a. s., celkem 51 nových nástupů do pracovního poměru ze stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., a to 23 lékařů, 6 všeobecných sester, 13 praktických sester, 2 porodní asistentky, 2 radiologické asistenty, a 5 fyzioterapeutů.

Zdroj: info@kzcr.cz


24.8.2020

Představitelé Krajské zdravotní podepsali smlouvu o koupi litoměřické nemocnice

Představitelé Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a. s. (KZ), města Litoměřice a Nemocnice Litoměřice, a. s., podepsali v pondělí 24. srpna na Krajském úřadě Ústeckého kraje smlouvu o nákupu litoměřické nemocnice a převodu nemovitých věcí. Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem a činí 119 700 000 Kč. Převod nemovitostí je bezúplatný, vzhledem k tomu, že je v minulosti město Litoměřice nabylo od státu bezúplatně.

„Jsem přesvědčen, že nákup litoměřické nemocnice je prospěšný jak pro Ústecký kraj a společnost Krajská zdravotní, tak pro město Litoměřice a nemocnici. Věřím, že Krajská zdravotní bude nadále fungovat a rozvíjet se jako doposud, a obyvatelům Litoměřicka se dostane stejně kvalitní péče jako ve všech nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ řekl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

„Děkujeme za vstřícnost a tento krok Ústeckému kraji a městu Litoměřice. Společnost Krajská zdravotní má zájem o litoměřickou nemocnici dlouhodobě. Jedním z hlavních důvodů je, že všechna zdravotnická zařízení v České republice se v současnosti potýkají s nedostatkem personálu. Vstupem soukromé společnosti do litoměřické nemocnice by došlo v Ústeckém kraji k ještě většímu prohloubení této krize, což by bylo do budoucna pro celý Ústecký kraj špatně. Mohu slíbit, že litoměřická nemocnice bude na stejné úrovni jako všech pět našich současných nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Nemocnici v Litoměřicích budeme rozvíjet a počítáme také s investicemi. Plány máme zpracované minimálně do roku 2032,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Jsem přesvědčen, že začlenění litoměřické nemocnice do páteřní osy zdravotnických zařízení největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji zajistí do budoucna udržení potřebné zdravotní péče v regionu a přilehlých spádových oblastí. Krajská zdravotní dlouhodobě usiluje o dodržování akreditovaných standardů poskytované zdravotní péče a dalších služeb napříč medicínskými obory, a buduje špičková zdravotnická centra prosazující se i v mezinárodní konkurenci,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Zdroj: info@kzcr.eu

Podpis smlouvy o koupi závodu. Zprava 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, který se zúčastnil slavnostního aktu, podepisující předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák, místopředseda představenstva KZ Mgr. Radek Scherfer a předseda představenstva Nemocnice Litoměřice, a. s., Ing. Radek Lončák, MBA. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Podpis smlouvy o koupi závodu. Zprava 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, který se zúčastnil slavnostního aktu, podepisující předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák, místopředseda představenstva KZ Mgr. Radek Scherfer a předseda představenstva Nemocnice Litoměřice, a. s., Ing. Radek Lončák, MBA. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


20.8.2020

Lékaři ústecké nemocnice provedli v Krajské zdravotní první míšní stimulaci

Specialisté Centra léčby chronické bolesti (CLChB) při Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (KAPIM) spolu s lékaři Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (NCHK) dosáhli počátkem měsíce července letošního roku společně významného kroku v moderní medicíně. Poprvé v nemocnici největšího poskytovatele zdravotní péče v České republice zavedli míšní stimulaci u pacienta trpícího neztišitelnými bolestmi páteře po neúspěšné operaci dolních zad (failed back surgery syndrom, FBSS).

„Těší mě, že se ústecké Masarykově nemocnici díky zdejším skvělým lékařům a spolupráci mezi jednotlivými zdravotnickými pracovišti dlouhodobě daří držet krok s moderní medicínou. Snahou vedení společnosti Krajská zdravotní je k tomu vytvářet optimální podmínky s cílem co největší dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje. Pacienti z regionu tak nemusejí jezdit za léčbou do fakultních nemocnic nebo na vzdálená specializovaná zdravotnická pracoviště,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Děkuji všem, kdo svou erudicí, vysokou profesionalitou a snahou o neustálé zkvalitňování zdravotní péče zvyšují renomé Krajské zdravotní. Jsem rád, že v její největší nemocnici lékařští specialisté nově zařazují do portfolia operativy i dosud nerealizovaný výkon, jehož výsledek přináší pacientovi velkou úlevu,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny se řadí v Krajské zdravotní mezi důležitá pracoviště pomáhající pacientům s hendikepem zvládat běžný život. Kolegům k úspěšné první operaci blahopřeji,“ řekl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Míšní stimulace je považována za jednu z nejmodernějších metod řešení chronických bolestí. Spočívá v zavedení jedné či dvou elektrod do páteřního kanálu a implantaci generátoru elektrických stimulů. Princip je podobný jako u kardiostimulátoru, rozdíl však je v tom, že kardiostimulátor vydává elektrické impulsy do srdce v podstatě nezávisle na vůli pacienta, tedy buď trvale, nebo při zjištění nějaké abnormální aktivity srdce. Míšní stimulace má elektrody zavedené do oblasti hrudní páteře a pacient si sám určí, kdy a jak dlouho „se bude stimulovat“ pomocí ovladače podobného mobilnímu telefonu,“ uvedl MUDr. Jan Procházka, Ph.D., lékař KAPIM.

Novince v léčbě bolesti páteře předcházela celá řada kroků. „Prvním a nezbytným bylo vytvoření Centra léčby chronické bolesti v ústecké nemocnici a jeho schválení Společností pro studium a léčbu bolesti jako neuromodulačního centra. Tím se Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem zařadila po bok vybraných pracovišť v České republice - Ústřední vojenské nemocnice, Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Na Homolce a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice v Plzni, Nemocnice U Svaté Anny v Brně, Fakultní nemocnice Olomouc, Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultní nemocnice Ostrava. Dalším nezbytným krokem je výběr správného pacienta, který je velice náročný, protože ne každý pacient s bolestmi zad po operaci páteře je vhodný pro zavedení míšní stimulace. Musí být jednak vyloučeni pacienti, u nichž je možné dosáhnout potlačení bolestí jinými jednoduššími metodami, dále pacienti s psychickými problémy včetně účelových jednání nebo sklonům k sebevraždě, pacienti s poruchou imunity, u kterých by hrozily zánětlivé komplikace, a pacienti bez patřičného neurologického nálezu,“ upozorňuje MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Prvním pacientem byl muž ročník 1985, který podstoupil operace meziobratlové ploténky v roce 2010. „Po dvou letech od operace se bolest vrátila nejdříve v bedrech a do pravé dolní končetiny, kdy postupně se rozšířila i do levé dolní končetiny. Pacient v roce 2019 podstoupil všechna potřebná vyšetření. Na jaře 2020 jsme ještě čekali na schválení jeho zdravotní pojišťovnou - jen materiál zavedený do jeho těla přesáhl hodnotu 750 tisíc Kč a hledali jsme vhodný termín operace,“ upřesňuje lékař.  

Testovací fázi se zavedením elektrod a zevního stimulátoru provedl počátkem července operační tým ve složení doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, z NCHK a MUDr. Jan Procházka, Ph.D. z CLChB. „Pacient hned cítil úlevu od bolestí dolních končetin téměř sto procentní a od bolestí v bedrech asi čtyřiceti procentní při stimulaci třikrát denně po dobu 30 minut. K tomuto dosažení stačily pouze minimální úpravy nastavení stimulačních parametrů. Po úspěšné první fázi na konci měsíce července následovala implantace trvalého generátoru. Po necelém týdnu byl naprosto spokojený pacient propuštěn do domácího ošetření,“ řekl MUDr. Jan Procházka.

„Na neurochirurgické klinice provádíme každý rok několik set operací páteře v celém spektru diagnóz od kranio-cervikálního přechodu po kostrč. Využíváme nejmodernější instrumentárium včetně peroperační navigace a kontroly systémem O-arm nebo neurofyziologické monitorace. Teprve nyní se nám konečně po několika letech podařilo doplnit rozsah péče o neurostimulační léčbu. Podíl pacientů s tzv. neúspěšnou operací krční anebo bederní páteře - i přes dokonalé technické provedení - je celosvětově udáván až v 10 %. Nyní díky letité spolupráci s algeziologem MUDr. Janem Procházkou, Ph.D., jsme schopni se také o tyto pacienty postarat,“ dodal doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA.

Tato unikátní operace je dalším rozšířením spektra výkonů, kterými tým NCHK a z CLCHB může pomoci pacientům s chronickými bolestmi.

Fotografie z operace naleznete na http://www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Jan Procházka, Ph.D., z Centra léčby chronické bolesti (vlevo) a doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, z Neurochirurgické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na operačním sále

MUDr. Jan Procházka, Ph.D., z Centra léčby chronické bolesti (vlevo) a doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, z Neurochirurgické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na operačním sále


19.8.2020

Krajská zdravotní odběry na nákazu způsobující onemocnění COVID-19 umožňuje i o víkendech

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, umožňuje testy na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 nově také během víkendu. Odběrové místo bude v provozu, kromě stálého režimu v pracovních dnech, i v sobotu a v neděli v jedné z nemocnic KZ, vždy od 8 do 12 hodin. 

„Krajská zdravotní, a. s., zajistila v rámci svých pěti nemocnic provoz jednoho odběrového místa pro testování na nový koronavirus na každý z následujících víkendů, a to zatím do konce září. Podle vývoje epidemiologické situace v Ústeckém kraji, bude-li třeba, provoz odběrových míst v rámci Krajské zdravotní dále rozšíříme,“ sdělil MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Během uplynulého víkendu bylo otevřeno odběrové místo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Vzorky zdravotníci odebrali v dopoledním čase od 8 do 10 hodin v sobotu 15. srpna 36 lidem a v neděli 16. srpna 20 zájemcům.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. (soboty, neděle, státní svátek 28. září):

 • 22. 8. a 23. 8. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

 • 29. 8. a 30. 8. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970

 • 5. 9. a 6. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960

 • 12. 9. a 13. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361

 • 19. 9. a 20. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625

 • 26. 9., 27. 9. a 28. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. (všední dny):

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (úterý a pátek od 10:00 do 13:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625 (pondělí až pátek od 8:00 do 10:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970 (úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960 (úterý a čtvrtek od 7:30 do 10:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


17.8.2020

V novém pavilonu operačních sálů teplické nemocnice Krajské zdravotní první zákrok provedli ortopedi

MUDr. Květoslav Žďánský, lékař Ortopedického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., si prohlíží na velkoplošném monitoru rentgenový snímek pravé kyčle dvaasedmdesátileté pacientky. Mezi tím zdravotní sestra v zelené uniformě připravuje operační síto. V novém pavilonu operačních sálů Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., na sále číslo čtyři proběhla ve čtvrtek 13. srpna 2020 historicky první operace – náhrada kyčelního kloubu pro artrózu. 

„Prostory nového pavilonu nabízí veškeré zázemí pro současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní došlo oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP. Celý komplex i vybavení tak odpovídá standardům medicíny a operativy 21. století,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Pacientku krátce po osmé hodině přiváží na sál za pomocí speciálního vozíku dva zdravotníci přímo na desce operačního stolu a zamíří na hydraulický zvedák na podlaze. Po hladkém upevnění desky ke zvedáku další člen týmu pomocí dálkového ovladače zvedá pacientku do potřebné výšky. „Práce na operačních sálech je dobře zorganizovaná. Technické vybavení je na vysoké úrovni. Operačnímu týmu zajišťuje vysoký komfort,“ pochvaluje si hlavní operatér MUDr. Květoslav Žďánský.

Historicky první operaci v novém pavilonu operačních sálů je přítomný i MUDr. Pavel Valoušek, primář Oddělení centrálních operačních sálů Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. „Naplánovány jsme měli na první den tři operace. Totální náhradu kyčelního kloubu, artroskopii kolene a náhradu kolenního kloubu. Přibyl nám jeden akutní zákrok, kterým je zlomenina krčku. Operovat budeme teď v začátcích každý všední den od 8 do 15 hodin podle plánu. Další zákroky budou prováděny ve službách tak, aby byly operační sály vytíženy na maximální možnou současnou míru. Akutní operace se budou zařazovat podle vytíženosti, kapacity sálů a možností operačních týmů,“ řekl MUDr. Pavel Valoušek.

„Po ortopedických operacích se v nově vybudovaném pavilonu se svými zákroky přidají gynekologové následováni chirurgy a urology,“ informoval MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., který je zároveň ředitelem zdravotní péče teplické nemocnice. „Dochází tak k postupnému přesouvání do nových prostor ze stávajících, aby byl přechod co nejplynulejší s ohledem na kapacitu jednotlivého sálu a možnosti operačních týmů, které se budou na něm střídat,“ doplnil MUDr. Martin Sessek, zástupce ředitele zdravotní péče teplické nemocnice a primář zdejšího chirurgického oddělení.

Po zhruba hodině a čtyřiceti minutách končí historicky první operace. MUDr. Petra Pavlíčková, lékařka anesteziologicko-resuscitačního oddělení teplické nemocnice probouzí dvaasedmdesátiletou pacientku z narkózy. Následně personál operačních sálů převáží odoperovanou ženu na dospávací pokoj v témže podlaží, což je další nesmírnou výhodou nově vystaveného pavilonu.

„Operovalo se nám v nových prostorách velmi dobře, zákrok probíhal standardně. Nesmírnou výhodou je, v těchto letních dnech, klimatizace zaručující celému týmu maximální komfort během výkonu na operačním sále,“ zhodnotil na závěr historicky první operaci MUDr. Květoslav Žďánský.

„Sluší se poděkovat za finanční investiční podporu Ústeckému kraji, která umožnila realizaci náročného projektu, jakým vybudování pavilonu s moderními operačními sály bylo. Tím ale akce v teplické nemocnici nekončí, chystáme další, např. rekonstrukci gynekologicko–porodnického oddělení včetně operačního sálku nebo rekonstrukci stravovacího provozu. Myslíme také na ostatní nemocnice pod hlavičkou KZ, v nichž nejvýznamnějšími investičními akcemi jsou připravované dostavby areálů v Děčíně, Ústí nad Labem a Chomutově,“ ujistil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

BLIŽŠÍ INFORMACE O VÝSTAVBĚ NOVÉHO PAVILONU:

1. ČÁST - Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Nemocnice Teplice, o. z.

Předmětem této zakázky byla novostavba operačních sálů, demolice stávajícího objektu zařízení staveniště a částečné stavební úpravy stávajícího objektu „F“. Náplň objektu zahrnovala vybudování 4 operačních sálů, centrální sterilizace a pooperačního pokoje na 2. NP. Dále bylo součástí zakázky také zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby tělesně postižené.

 • Celková cena díla: 180 841 637 Kč vč. DPH

 • Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.

 • Termín dokončení dle SoD: 11. 7. 2019


2. ČÁST - Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO Nemocnice Teplice, o. z

Na základě plánované rekonstrukce oddělení ARO proběhlo posouzení technických  a ekonomických možností realizace rekonstrukce nebo přemístění zmíněného oddělení. Po technické i ekonomické stránce byla shledána jako ekonomicky i technicky nejlepší varianta dostavby objektu operačních sálů.

 • Cena díla dle veřejné zakázky: 144 460 763,24 Kč vč. DPH

 • Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.

 • Termín zahájení stavebních prací: 24. 1. 2019

 • Termín dokončení stavebních prací: 26. 11. 2019


  NÁKLADY NA NOVÝ PAVILON V MILIONECH KČ (přehled):

stavba celkem

325,3

zdravotnická technika

60,8

výpočetní technika

1,1

další vybavení

5,3

CELKEM

392,5

Investice byla podpořena Ústeckým krajem  


Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/


Zdroj: info@kzcr.eu

Operační tým, který poprvé provedl výkon v novém pavilonu teplické nemocnice, vedl při ortopedické operaci MUDr. Květoslav Žďánský

Operační tým, který poprvé provedl výkon v novém pavilonu teplické nemocnice, vedl při ortopedické operaci MUDr. Květoslav Žďánský


13.8.2020

Krajská zdravotní odběry na nákazu způsobující onemocnění COVID-19 umožní samoplátcům i v sobotu a v neděli

Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, umožní samoplátcům testy na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 nově také během víkendu. Potvrzení o testu s negativním výsledkem ne starším 72 hodin požaduje od lidí cestujících z ČR od pondělí 17. srpna 2020 Řecko. V provozu tak bude odběrové místo v budově „I“ v Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., i v sobotu 15. srpna a v neděli 16. srpna od 8:00 do 10:00 hodin, tedy ve stejném čase jako ve všední dny.

„V očekávání zvýšeného zájmu o testy ze strany lidí cestujících na dovolenou do Řecka jsme rozšířili pro samoplátce dobu odběrů na oba následující víkendové dny v ústecké nemocnici. Podle vývoje situace a podle potřeby jsme připraveni zajistit provoz odběrového místa v rámci Krajské zdravotní i v dalších víkendech,“ ujistil MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.:

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (úterý a pátek od 10:00 do 13:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625 (pondělí až pátek od 8:00 do 10:00 hodin, sobota 15. 8. a neděle 16. 8. od 8:00 do 10:00 hodin )

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970 (úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960 (úterý a čtvrtek od 7:30 do 10:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361
  (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte