26.7.2018

Stanovisko k „Vyjádření firmy Purum ke zprávě Krajské zdravotní“

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) vydala dne 3. 7. 2018 ke kauze obviněného podnikatele Tomáše Horáčka a První chráněné dílny tiskové prohlášení. Dne 24. 7. 2018 vydala Česká tisková kancelář prostřednictvím placené služby Protext „Vyjádření společnosti Purum s. r. o. k nepravdivým informacím v tiskové zprávě společnosti Krajská zdravotní“. V tomto vyjádření společnost Purum tvrdí, že se účastní veřejné zakázky na likvidaci nebezpečného odpadu sama, nikoli ve sdružení s První chráněnou dílnou. KZ však neobdržela žádnou výpověď společenské smlouvy, kterou pro současnou veřejnou zakázku společnost Purum s. r. o. a První chráněná dílna, s. r. o. předložila ve své nabídce. Zásadně se vyhrazujeme proti tvrzením, že by Krajská zdravotní poškozovala zájmy svého akcionáře a svých klientů. Naopak, Krajská zdravotní se chová jako správný hospodář, když bylo představenstvem společnosti rozhodnuto o zajišťování dopravy k likvidaci nebezpečného odpadu vlastními silami.

Okolnosti ve věci  dopravy a likvidace nebezpečného odpadu, které prováděla společnost Purum ve spolupráci s První chráněnou dílnou, a které vycházejí z kontrolního protokolu České inspekce životního prostředí ze dne 10. 5. 2018, jsou prověřovány Policií České republiky.

Společnost Purum s. r. o. byla poddodavatelem u veřejné zakázky na odvoz a likvidaci odpadů pro pět nemocnic KZ do konce května 2018, kdy s ní KZ spolupráci jednostranně ukončila. 

„Vedení společnosti Krajská zdravotní nepovažuje tvrzení obsažená ve Vyjádření firmy Purum ke zprávě Krajské zdravotní za pravdivá a do vyšetření věci Policií České republiky se proto dále nebudeme vyjadřovat,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Zdroj: info@kzcr.eu


20.7.2018

Novým pracovištěm v ústecké Masarykově nemocnici je oddělení klinické imunologie a alergologie

Oddělení klinické imunologie a alergologie (OKIA) je novým pracovištěm Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Rozšířilo tak jejich počet v největší krajské nemocnici na 49 primariátů včetně 11 klinik ustavených ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Tým OKIA tvoří v současné době dva lékaři a dvě sestry. Po plánovaném přestěhování do nových, rekonstruovaných prostor v pavilonu T, kde budou v provozu tři ordinace, dojde k personálnímu posílení. Oddělení by se zároveň mělo stát akreditovaným pracovištěm pro školení mladých lékařů v tomto oboru. Specialisté se starají nejen o alergie, které dnes již řadíme k civilizačním nemocem, ale také o poruchy imunity – jejího nedostatku, snížení nebo na druhé straně se zabývají stavy, při kterých má pacient imunitu nadbytečnou, kdy se může jednat o tzv. autoimunitní choroby.

„Zhruba 80 % lékařů se v našem oboru alergologie a klinická imunologie zaměřuje především na alergie, jejichž různými formami dnes trpí asi jedna třetina populace. Na rozdíl od imunologických poruch, které jsou mnohem méně časté. Na tuto oblast se na nově zřízeném OKIA budeme zaměřovat a proto máme v názvu oddělení klinickou imunologii uvedenou na prvním místě. Naše oddělení nevzniklo na „zelené louce“, ale jeho založení bylo umožněno přechodem části lékařů a sester ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, kde má imunologické pracoviště dlouhou historii a tradici. Novým a velmi přínosným prvkem je skutečnost, že oddělení je součástí nemocnice, což umožňuje přímou spolupráci s dalšími lékařskými obory, a to je pro řešení mnohých našich složitějších pacientů nezbytné. Součástí OKIA je Centrum pro léčbu imunodeficitních pacientů a podílíme se na práci Centra pro léčbu těžkého bronchiálního astmatu, kdy spolupracujeme s plicním oddělením a léčíme pacienty velmi nákladnou biologickou léčbou. Spolupracujeme rovněž s některými fakultními nemocnicemi, např. v problematice tzv. ANCA asociovaných vaskulitid. Naše pracoviště je v Ústeckém kraji jediné tohoto typu, a tak není divu, že kolegyně a kolegové alergologové ze specializovaných ordinací nám rádi odešlou pacienta, abychom ho z imunologického hlediska vyřešili,“ vysvětluje MUDr. Dalibor Jílek, CSc., primář Oddělení klinické imunologie a alergologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Velmi mě potěšilo, že tak jedinečné pracoviště, jakým je oddělení klinické imunologie a alergologie, přibylo do spektra zdravotních služeb poskytovaných Krajskou zdravotní. Přeji panu primáři Jílkovi a celému kolektivu oddělení mnoho pracovních úspěchů a pacientům co nejvíce příznivých výsledků z laboratorních rozborů, které se na tomto pracovišti provádějí,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Oddělení klinické imunologie a alergologie je po kardiochirurgii již druhým letos vzniklým pracovištěm v největší nemocnici Krajské zdravotní a tedy i důkazem jejího dalšího rozvoje,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Oddělení klinické imunologie a alergologie má své nezastupitelné místo v  nadregionální nemocnici, jakou Masarykova nemocnice neoddiskutovatelně je. Cením si zejména  možnosti mezioborové spolupráce, zvláště s interními obory a centrem biomedicíny v Masarykově nemocnici. Těším se, že budou v průběhu příštího roku dokončeny rekonstrukční práce v pavilonu T a oddělení získá krásné větší prostory než doposud,“ zdůraznil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Zdroj: info@kzcr.eu


13.7.2018

Představitelé vedení Krajské zdravotní se sešli se starosty obcí ze Šluknovského výběžku

Představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se ve čtvrtek 12. července 2018 sešli se starosty měst a obcí ze Šluknovského výběžku. Schůzka se uskutečnila v budově Městského úřadu v Krásné Lípě. Za KZ se jí zúčastnili předseda představenstva Ing. Jiří Novák, místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer a generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala. Za Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) byli přítomni Ing. Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín, Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa, Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov, Ing. Roman Forfera, starosta obce Rybniště, František Moravec, starosta obce Staré Křečany a Pavel Svoboda, starosta obce Lipová.

Jednání, které probíhalo v konstruktivním duchu, účastníci věnovali významný časový prostor. Prodiskutovali situaci a možnosti zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Představitelé KZ seznámili zástupce SPRŠ s rolí a možnostmi nemocnic KZ při poskytování zdravotní péče obyvatelům Ústeckého kraje. Upozornili také na skutečnost, že některá oddělení nemocnic KZ rozvíjejí vysoce specializovanou péči také s nadregionální působností.

„Jednání hodnotím jako velmi seriózní a otevřené. Velmi se cením přístupu všech představitelů samospráv ze Šluknovského výběžku, kteří se setkání zúčastnili,“ vyzdvihl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Dnešní velmi otevřené jednání posloužilo především k vysvětlení vzájemných pozic, ale i k identifikaci příčin současného stavu nemocniční péče na Šluknovsku, na níž má nepochybně zásadní podíl stávající vlastník Lužické nemocnice. Čeká nás teď dále jednání se zdravotními pojišťovnami, hlavně s největší Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, na které především leží povinnost zajistit občanům regionu dostupnou a kvalitní lékařskou péči,“ uvedl Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 25. června 2018 jednomyslně doporučilo Radě Ústeckého kraje zahájit jednání se zdravotními pojišťovnami o zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku.

Zdroj: info@kzcr.eu 


12.7.2018

Celostátní cena Ď 2018 byla udělena zaměstnanci ústecké Masarykovy nemocnice Josefu Kočímu

Mgr. Josef Kočí, DiS., sociální pracovník Rehabilitačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získal za významnou práci pro společnost Krajská zdravotní, a. s., celostátní cenu Ď 2018 v kategorii cena Ď primáře MUDr. Vladimíra Kozy za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví. 

„Na ocenění jsem hrdý. Beru to jako ocenění celé ústecké Masarykovy nemocnice, jíž jsem zaměstnancem,“ uvedl skromně Mgr. Josef Kočí, DiS.

„Blahopřeji k získání celostátní ceny Ď 2018 v kategorii cena Ď primáře MUDr. Vladimíra Kozy za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví. Vaše úsilí má pro naše pacienty velký význam. Svědčí o tom řada ocenění, které jste v minulosti získal, prestižní cenu Olgy Havlové z roku 2012 dokonce jako první Severočech. Jsem přesvědčen, že letošní cena Ď je tak dalším poděkováním za Vaši potřebnou práci pro naši společnost, k němuž se rád připojuji,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s, v osobním dopise oceněnému zdravotníkovi.

Cenu za Mgr. Josefa Kočího převzal ve Stavovském divadle v Praze ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. „Bylo pro mne velkou ctí převzít za pana magistra tuto prestižní cenu. Nikdy mne nenapadlo, že budu stát na jevišti jednoho z nejkrásnějších českých divadel, kde jsem doposud sledoval jenom slavná divadelní představení s legendami českého jeviště. Cenu jsem přebíral od nástupce pana profesora Kozy, vynikajícího českého hematoonkologa, který tradici této ceny pro zdravotníky založil, za přítomnosti jeho dvou dcer. Atmosféra celého slavnostního programu byla krásná a nezapomenutelná. Mgr. Josefu Kočímu patří můj vděk a úcta za to, co pro pacienty naší nemocnice vykonal,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.

Mgr. Josef Kočí, DiS., je bývalý pedagog a voják z povolání, který u armády sloužil 26 let. Život se mu změnil v roce 2006, kdy podstoupil banální zákrok, při němž se však rozjely skryté komplikace. Praskla mu v těle cévka a nastalo vnitřní krvácení, upadl na tři měsíce do kómatu. Selhaly mu plíce, ledviny, játra. Lékaři mu amputovali obě nohy a u horních končetin prsty a část dlaní.

Ročně na rehabilitačním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Mgr. Josef Kočí, DiS., spolupracuje s tisícovkou pacientů. Jedná například s lidmi, kterým zachrání život pouze rychlá amputace končetiny, ale oni se jí brání. Je schopný změnit jejich rozhodnutí do několika minut. Říká jim: „Lepší dobrá protéza než špatná noha.“ Když nepomůže ani to, začne jim vyprávět svůj životní příběh.

loga-oz-UL-cmyk

Zdroj: info@kzcr.eu


Mgr. Josef Kočí, DiS.

Mgr. Josef Kočí, DiS.


4.7.2018

Krajská zdravotní přešla ve svých nemocnicích k prázdninovému provozu

Krajská zdravotní, a. s., každoročně během letních měsíců omezuje provoz na některých odděleních svých nemocnic, které pro Ústecký kraj spravuje. Prázdninový provoz se týká zdravotnických pracovišť v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Důvodem plánovaných omezení bývá souběžné čerpání dovolených zdravotnického personálu. Při plánování prázdninového provozu se Krajská zdravotní, a. s., snaží, aby pacienti tato dočasná omezení pocítili co nejméně. Zároveň je o těchto omezeních informována Zdravotnické záchranná služba Ústeckého kraje. Doporučením pro pacienty je sledovat webové stránky Krajské zdravotní, a. s., kde jsou informace o dočasných změnách pravidelně aktualizovány. http://www.kzcr.eu/.

Zdroj: info@kzcr.eu


3.7.2018

Vyjádření ke kauze Tomáše Horáčka a První chráněné dílny

Společnost První chráněná dílna s.r.o., kterou vlastní podnikatel Tomáš Horáček, obviněný v souvislosti s údajnými manipulacemi zakázek v některých pražských nemocnicích, získala dle vyjádření médií za poslední dva roky na státních zakázkách 650 milionů korun.

Ve vztahu ke Krajské zdravotní, a.s., bylo dne 3. 7. 2018 v médiích uvedeno, že na serveru Hlídačstátu.cz je zveřejněno 55 smluv za 11,52 mil. Kč, kdy se tyto týkají odvozu a odstranění odpadu a jsou v hodnotě od 100 do 350 tisíc korun vyjma jedné smlouvy za 2,47 mil. Kč.

K výše uvedenému se Krajská zdravotní vyjadřuje následovně:

Krajská zdravotní se účasti První chráněné dílny na jejích veřejných zakázkách v době, kdy platilo zákonné zvýhodnění uchazečů zaměstnávajících zdravotně postižené, účinně bránila. Krajská zdravotní tak předcházela nebezpečí nekvalitního plnění veřejných zakázek osobou, která zaměstnávání hendikepovaných lidí používala jen jako zástěrku pro veřejné soutěže. Práce těchto lidí se totiž nijak na veřejných zakázkách neprojevovala a zadavatelům mohla následně působit obtíže se zajištěním kvalitního plnění, za které byla navíc uhrazena vyšší cena. Obrana Krajské zdravotní spočívala zejména ve volbě přísnějšího režimu veřejné zakázky. Zakázky byly vyhlašovány jako nadlimitní veřejné zakázky. U nadlimitních veřejných zakázek nebyla zákonem určena povinnost pro zadavatele uplatnit 15% zvýhodnění při hodnocení nabídek.

Přes silnou snahu První chráněné dílny prosadit se v Krajské zdravotní uspěla pouze v jedné veřejné zakázce z roku 2014 z celkových 11 veřejných zakázek vyhlašovaných za starého zákona o veřejných zakázkách. Jednalo se o dodávku 85 ks pacientských lůžek MOVITA včetně příslušenství (antidekubitní matrace, stolky, stojany na infuze,..)za cenu 2 460 529 Kč bez DPH.

Druhou veřejnou zakázkou je v médiích uvedená veřejná zakázka z roku 2018 na dodávku baretů s gumičkou, jednalo se o jednu z částí veřejné zakázky na dodávky zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek. Celková hodnota veřejné zakázky je 2.044.520 Kč bez DPH (2,47 mil. Kč s DPH). Za platnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek První chráněná dílna uspěla pouze v jedné z jejích šesti účastí. Sedmou účastí byla účast ve veřejné zakázce na odvoz a likvidaci odpadu. Do jedné zakázky se přihlásila ve sdružení se společností PURUM s.r.o.

V médiích 54 zmíněných smluv se týká odvozu a likvidace odpadů pro pět nemocnic na základě měsíčního plnění za každou nemocnici zvlášť, kdy První chráněná dílna nabídla v následně zrušené veřejné zakázce na tyto služby nejnižší nabídkovou cenu. Z důvodu povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře zajišťovala První chráněná dílna odvoz a likvidaci odpadů za nejnižší nabídnutou cenu do řádného ukončení veřejné zakázky na likvidaci odpadů. Tuto činnost prováděla pro Krajskou zdravotní prostřednictvím svého poddodavatele firmy PURUM s.r.o., do konce května 2018, kdy byla spolupráce ze strany Krajské zdravotní jednostranně ukončena. K okamžitému ukončení závazkových vztahů došlo po alarmujícím zjištění, o kterých byla Krajská zdravotní informována Českou inspekcí životního prostředí. 

Odpad představuje vysoké riziko poškození veřejného zdraví i životního prostředí. Dle zákona o odpadech platí, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

Kontrolou České inspekce životního prostředí bylo zjištěno, že zástupce společnosti PURUM pozměňoval ohlašovací listy a vytvářel falzifikáty. Dalšími šetřeními bylo zjištěno, že příjemcem odpadů není společnost PURUM s.r.o., UVR Hard, jak je uvedeno v ohlašovacích listech, ale mobilní zařízení společnosti PURUM s.r.o., které není oprávněno přijímat odpady určitých kategorií.

Krajská zdravotní byla uvedena společností PURUM v omyl, že jsou nebezpečné odpady odváženy do místa, kam ve skutečnosti vůbec nebyly odvezeny. Lze se tak obávat, že nebezpečné odpady končily bez úpravy na skládce komunálního odpadu.

Z výše uvedených důvodů byla spolupráce se společností První chráněná dílna s.r.o. včetně jejich poddodavatelské firmy okamžitě ukončena. Je snahou Krajské zdravotní, a.s., zajišťovat odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu vlastními silami. Tomuto rozhodnutí však brání napadání veřejné zakázky, předmětem které je výběr spalovny, právě společností PURUM s.r.o., která se do této veřejné zakázky přihlásila ve sdružení s První chráněnou dílnou s.r.o. Sdružení se snaží využitím všemožných prostředků o změnu zadávacích podmínek k získání této veřejné zakázky. Krajská zdravotní však na manipulativní snahu sdružení v žádném případě nepřistupuje. I přes uvedené obtíže je Krajská zdravotní připravena v blízké budoucnosti zajišťovat odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu vlastními silami, již proto, aby měla co nejvyšší kontrolu nad tím, co se s jejím odpadem děje, aby tento nebyl posléze zdrojem rizika pro veřejné zdraví a životní prostředí.

Zdroj: info@kzcr.eu


3.7.2018

V Krajské zdravotní měl premiéru dvoudenní Kurz chirurgie periferních nervů

Kurz chirurgie periferních nervů uspořádala ve dnech 14. a 15. června 2018 Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pod záštitou České neurochirurgické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s. (KZ). Dvoudenní akce se uskutečnila v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu KZ a sjeli se na ní odborníci věnující se chirurgii periferních nervů z nejrůznějších koutů České republiky.

Všechny přítomné v úvodu konference pozdravil generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala. „Je mi opravdu velkou ctí, že mohu zahájit akci, která je v České republice v tomto formátu ojedinělá. Krajská zdravotní má nyní již 11 klinik a jednou z prvních dvou, které byly současně ustaveny, byla neurochirurgická klinika. Je to pracoviště, které provádí vysoce specializovanou diagnostiku, léčbu, ale i výzkum chorob nervového systému. Krátce bych se zastavil u slova výzkum: Krajská zdravotní má svou vědeckou radu, které předsedá prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta neurochirurgické kliniky. Máme systém grantové podpory, poslední tři roky na úrovni 15 milionů z vlastních zdrojů nebo za přispění našeho jediného akcionáře Ústeckého kraje, což je – mimo fakultní nemocnice – suma nevídaná. Ústeckému kraji se sluší poděkovat za podporu této akce i některých dalších, které ze svého programu podporuje, i za podporu vědecké a výzkumné práce. Neurochirurgická klinika prezentuje své výsledky pravidelně na evropských a světových kongresech, její specialisté ročně publikují šest až osm článků v odborných časopisech,“ upozornil na úspěchy pořádající kliniky Ing. Petr Fiala.

 „Chirurgie periferních nervů je, s přihlédnutím ke spektru výkonů, oblast poměrně široká a stává se problematikou, kterou je nutné řešit interdisciplinárně, multioborově. Kromě neurochirurga na ní participuje jistě neurolog, elektrofyziolog, ale také plastický chirurg, chirurg ruky, ortoped, traumatolog, ke správné grafické diagnostice přispívají rentgenologové. Klíčovou roli sehrávají rehabilitační lékaři, fyzioterapeuté a ergoterapeuté. Nejlepší péče se dostane pacientovi, pokud tyto odbornosti navzájem spolupracují. Jedině tak je možné dosáhnout pro pacienty největšího benefitu. Že jde o téma aktuální dokládá velký počet kurzů a kongresů zaměřených na chirurgii periferních nervů pořádaných po Evropě a po celém světě. Protože problematika chirurgie periferních má v ústecké nemocnici dlouholetou tradici a zdejší neurochirurgická klinika koncentruje pacienty nejen ze svého regionu, ale i z nejrůznějších míst naší republiky, rozhodli jsme se uspořádat dvoudenní kurz zaměřený na tuto problematiku na půdě Masarykovy nemocnice,“ vysvětlil odborný garant akce MUDr. Ivan Humhej z Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Periferní nervy jsou velice důležitá součást neurochirurgie. Toto setkání považuji za výborný nápad, protože téma si zaslouží samostatný kurz. Děkuji všem přednášejícím, kteří přijali pozvání a s kurzem nám pomohou,“ řekl na úvod prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Dále přítomné posluchače seznámil s historií chirurgie periferních nervů v Masarykově nemocnici a současném postavení Neurochirurgické kliniky mezi ostatními neurochirurgickými pracovišti ČR. Mezi odborníky, kteří na kurzu vystoupili, byli např. prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, MUDr. Radek Kaiser, Ph.D., z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. lékařské fakulty a Ústřední vojenské nemocnice v Praze, prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., z Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty v Praze či prim. MUDr. Alena Schmoranzová z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Zastoupení měly i Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň, Rehabilitace ruky a fyzioterapie Praha, Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze a Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno.

  

Zdroj: info@kzcr.eu

V Krajské zdravotní měl premiéru dvoudenní Kurz chirurgie periferních nervů. Foto: KZ, a. s./Lukáš Vajc

V Krajské zdravotní měl premiéru dvoudenní Kurz chirurgie periferních nervů. Foto: KZ, a. s./Lukáš Vajc


29.6.2018

Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala odbornou konferenci 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Akce proběhla 21. – 22. června 2017 v hotelu Ostrov u Tisé na Ústecku.

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého zastoupil náměstek hejtmana pro zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák. „Dovolte mi nejprve poděkovat vám za vaši práci, kterou vykonáváte a které si velmi vážím nejen já, ale i celé vedení Ústeckého kraje. Chci také poděkovat doc. MUDr. Tomáši Binderovi, CSc., a jeho kolektivu za přípravu letošních Perinatologických dnů, které mají vždy velmi vysokou úroveň a které vám určitě přinesou nové poznatky a zkušenosti. Před několika týdny byla ustavena v ústecké Masarykově nemocnici již jedenáctá, neonatologická klinika. Tedy klinika, s jejíž prací vás mnohé spojuje. Napadlo mne v souvislosti s právě probíhajícím mistrovstvím světa malé srovnání. Chcete-li uspět v kopané, potřebujete jedenáct špičkových hráčů. Dnes máme jedenáct špičkových pracovišť. K úspěchu ale potřebujete i potřebné zázemí včetně kvalitního vedení. To také máme. Vždyť v Masarykově nemocnici doplňují špičku klinik výborně pracující další oddělení a primariáty počínaje Emergency, přes centrální operační sály až po rehabilitaci. Přeji nám všem, aby se špičková úroveň práce nejen udržela, ale i zlepšovala a tím byla zajištěna i kvalitní péče o zdraví našich občanů. Ještě jednou vám za vaši velmi potřebnou a záslužnou práci děkuji,“ uvedl RSDr. Stanislav Rybák.

Všechny přítomné v úvodu pozdravila primátorka statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová, která také převzala nad akcí záštitu. „Na vaší  konferenci vždy zazní mnoho zajímavého a přínosného. Nejen jako primátorka, ale hlavně jako žena a matka si velmi vážím práce lékařů a sestřiček a jsem moc ráda, že nemocnice v Ústí nad Labem poskytuje služby na špičkové úrovni. Jsem na to velmi pyšná,“ řekla Ing. Věra Nechybová.

Mezi návštěvníky konference zavítal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. „Jsem rád, že se opět po roce scházíme v tomto krásném prostředí, abychom se pochlubili skvělými výsledky našeho perinatologického centra a vyměnili si zkušenosti. Toto centrum patří mezi dvanáct center v České republice a skládá se z největší  porodnice v kraji a neonatologické kliniky. Děkuji všem pracovníkům centra za jejich každodenní nasazení v boji o zdraví a životy našich nejmenších. Jsem rád, že v krátké době začne realizace perinatologického programu, kdy pořídíme pro centrum nové vybavení v řádu 70 milionů Kč,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.

Přednášky byly po oba dny rozděleny do jednotlivých bloků napříč zdravotnickými obory, se kterými se lze v perinatologii setkat. Odborným garantem byl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. „Konference se jako každý rok zabývala hodnocením výsledků perinatologické péče v regionu za uplynulý rok 2017. Celkově lze dosažené výsledky hodnotit jako velmi dobré, došlo k mírnému zlepšení ve srovnání s rokem 2016. Přetrvává ve srovnání s celorepublikovými ukazateli zatížení perinatologických center regionu vysokým procentem předčasných porodů. Dále se konference jako každoročně zabývala nejakutnějšími problémy oboru. Program obsahoval tři stěžejní témata. První bylo věnováno kritickému rozboru indikací k císařskému řezu, jeho potenciální rizika pro další život ženy a koordinovaná spolupráce ambulantních gynekologů a nemocničních lékařů. U druhého z témat se jednalo o doporučení k přístupu k rodičkám, které přicházejí s alternativními požadavky pro vlastní porod. Kdy je možné jim vyhovět, kdy to již není možné a jak se chránit. Třetím probraným tématem bylo očkování v průběhu těhotenství,“ zhodnotil šestnácté perinatologické dny doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Neonatologie patří k oborům, v nichž Česká republika dosahuje jedny z nejlepších výsledků na světě. Lékařští specialisté jsou schopni zachraňovat děti s porodní hmotností 500 gramů a z nejkritičtější nejnižší věkové skupiny a hmotnosti pod 1000 gramů přes 50 % procent úspěšně vrátit, vesměs bez většího hendikepu, do života. V České republice existuje 12 perinatologických center a z nich má společnost Krajská zdravotní dvě, v nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě. Jde o centra vysoce specializované péče, prostřednictvím kterých zdravotníci poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí, vyskytující se u matky, plodu či novorozence. Ústecké centrum má přesah do Libereckého kraje, mostecké na Lounsko a do Karlovarského kraje.

        

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Foto: Lukáš Vajc

Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Foto: Lukáš Vajc


28.6.2018

Den s Porsche potěšil onkologické pacienty ústecké Masarykovy nemocnice a jejich blízké

Pro onkologicky nemocné děti a jejich blízké uspořádala Dětská klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s občanským sdružením Můj nový život, tradiční akci s názvem „Den s Porsche“. Návštěvníci si užili malování, pohádku a nechyběly tradiční projížďky v exkluzivních autech.

Setkání, které se uskutečnilo 21. června na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem, se celkem zúčastnilo čtrnáct malých pacientů, kteří jsou v současné době v tzv. udržovací léčbě, v péči zdravotníků ústecké dětské kliniky. Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti je regionálním centrem pro léčbu vybraných typů leukémie. V průměru je léčeno na lůžkové stanici centra osm malých pacientů s leukémií.

Na akci zavítala i Michaela Moravcová ze Šluknovska se svou osmiletou dcerou. „Setkání tohoto typu se účastníme pravidelně. Potkáme se na nich s dětmi a jejich rodinami, se kterými jsme trávili při léčbě čas v nemocnici,“ řekla maminka Michaela Moravcová.

„Hlavním cílem Dne s Porsche je každoročně odpoutat děti a jejich blízké od starostí, které jim nemoc přináší. My zdravotníci máme zase zpětnou vazbu, jak se našim malým pacientům daří,“ uvedla dětská zdravotní sestra Dana Sokolová, která pomáhá občanskému sdružením Můj život s pořádáním akce.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Den s Porsche potěšil onkologické pacienty ústecké Masarykovy nemocnice a jejich blízké. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Den s Porsche potěšil onkologické pacienty ústecké Masarykovy nemocnice a jejich blízké. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


26.6.2018

Krajská zdravotní má v ústecké Masarykově nemocnici pneumoonkochirurgické centrum

Statut Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH) od Ministerstva zdravotnictví České republiky získala Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH ústecké pracoviště bude jedním z osmi ustavených v České republice. Stává se tak spádovým nejen pro Ústecký kraj, ale také pro sousedící Karlovarský kraj a Liberecký kraj.

„Ministerstvo zdravotnictví ustavováním center POCH deklaruje snahu, aby se co nejvíce hrudně-chirurgických výkonů koncentrovalo do těchto pracovišť. Jednou z podmínek pro přiznání statutu je odpovídající množství výkonů. Například tzv. anatomických plicních resekcí má být ročně provedeno minimálně 65, přičemž v Masarykově nemocnici jich děláme dvakrát tolik, 120 až 130 do roka. Požadavek je na provedení nejméně 250 výkonů ročně celkem. Ty nejsou jen onkologické, ale celkově pneumochirurgické. Takový počet výkonů respektive tolik pacientů může získat pouze pracoviště, které úzce spolupracuje s dalšími. Většina pacientů tak přichází z plicních středisek našeho a okolních krajů, z plicních lůžkových oddělení, především pak z plicního oddělení naší nemocnice, které díky svojí vysoké specializaci tvoří spolu s oddělením hrudní chirurgie centrum vysoce specializované odborné péče v rámci definovaného POCH centra.  Další nepodkročitelnou podmínkou pro přiznání POCH centra je existence Komplexního onkologického centra, což je v případě Masarykovy nemocnice též splněno,“ vysvětlil MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Podle MUDr. Daniela Doležala, pověřeného vedením Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je POCH centrum primárně projekt zaměřený na komplexní chirurgicko-onkologickou péči o pacienty s chirurgicky řešitelnými stádii plicní rakoviny. Plicní oddělení je nedílnou složkou této péče, a to jak v období operaci předcházejícím, tak i pooperačním.

„Předoperačně provádíme diagnostiku a určení stádia plicních nádorů, k čemuž máme k dispozici odpovídající bronchologické vybavení včetně možnosti RTG navigované bronchoskopie a endobronchiálního ultrazvuku. Provádíme také předoperační stanovení únosnosti rizika operačního výkonu, ve spolupráci s dobře vybaveným oddělením funkčního vyšetřování. V pooperačním období spolupracujeme na řešení případných pooperačních komplikací, poskytujeme 24hodinovou bronchologickou příslužbu, přičemž nejčastěji provádíme na JIP zprůchodnění průdušek odstraněním hlenových zátek či koagul u odoperovaných pacientů. V neposlední řadě také indikujeme a podáváme pooperační, tzv. adjuvantní onkologickou léčbu.  Pacienty po resekčních výkonech pro onkologická onemocnění pravidelně kontrolujeme v naší pneumoonkologické ambulanci. Na péči o tyto pacienty spolupracujeme i s Komplexním onkologickým centrem Masarykovy nemocnice,“ popsal MUDr. Daniel Doležal.

„Získání každého ocenění zvyšuje kredit Krajské zdravotní a jejích nemocnic. Přiznání statutu tohoto centra pro ústeckou Masarykovu nemocnici takovým oceněním jednoznačně je. Kritéria pro tak vysoce specializované zdravotnické pracoviště není jednoduché naplnit, proto jsem rád, že jsme centrum pro obyvatele Ústeckého kraje získali,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala vnímá přiznání statutu centra POCH ministerstvem zdravotnictví jako potvrzení dosavadní vynikající práce lékařských specialistů, kteří nyní budou spolupracovat v ústecké Masarykově nemocnici v rámci centra. „Statut Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče je přidělován na dobu pěti let. Jsem přesvědčen, že vzhledem k dosavadním výsledkům participujících oddělení největší krajská nemocnice ani v budoucnu nebude mít problém jej obhájit. Týmům těchto oddělení přeji co nejvíce spokojených pacientů,“ uvedl Ing. Petr Fiala.

„Přidělení statutu pneumoonkochirurgického centra Masarykově nemocnici je důsledkem vynikajících výsledků a komplexní péče o pacienty s nádory dýchacího traktu oddělení hrudní chirurgie, plicního oddělení a oddělení funkčního vyšetřování. Všechna jmenovaná oddělení mají v naší nemocnici velkou tradici. Všem lékařům z těchto pracovišť je potřeba poblahopřát a poděkovat za jejich vynikající náročnou práci. Statut nás však také zavazuje neustrnout a všechna tato oddělení dále rozvíjet ku prospěchu našich pacientů,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Důvodem vzniku center POCH je podle ministerstva zdravotnictví fakt, že zvyšující se náročnost a individualizace požadavků na vedení specializované léčebné péče v onkologii klade zvýšené požadavky na vytvoření a rozvoj potřebné erudice všech členů multidisciplinárních týmů se zaměřením na problematiku orgánů, které jsou nádorovými chorobami postižené. Prevalence nejčastějšího nitrohrudního nádoru - karcinomu plic - vzrůstá a u tohoto onemocnění je snížení mortality možné jedině tehdy, když budou tyto činnosti spolu s ekonomicky náročnou individualizovanou léčbou vedeny multidisciplinárním týmem odborníků.

Zdroj: info@kzcr.eu


Prosím, čekejte