Neurochirurgická klinika

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: A, Podlaží: 3.

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má působnost nadregionálního specializovaného centra se spádem 1,25 milionu obyvatel. Jejím přednostou byl jmenován profesor MUDr. Martin Sameš, CSc.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Základním posláním pracoviště je provádění vysoce specializované diagnostiky, léčby a výzkumu chorob nervového systému. Pracoviště je součásí traumatologického programu MN, dále konstituuje spinální centrum pro léčbu úrazů a onemocnění páteře, neurovaskulární program zahrnuje interdisciplinární péči o cévní systém mozku, neuroonkologický program obsahuje terapii nádorů s využitím nejmodernejších zobrazovacích, navigačních a elektrofyziologických technik a operací při vědomí, centrum chirurgie baze lební a lícního nervu disponuje v ČR jedinečným zázemín anatomické laboratoře, operativa je dále zaměřena na dětskou neurochirurgii ve spolupráci s Dětskou klinikou MN a FN Motol, v problematice normotenzního hydrocefalu působí specializvaný tým jako centrum pro evropskou databázi. Pracoviště se tradičně věnuje řešení výzkumných grantů IGA Ministerstva zdravotnictví ČR a GAČR. Tři lékaři jsou absoloventy postrgaduálního studia Ph.D. a další čtyři jsou zařazeni do programu postgraduálního studia na 2. LF Praha. Neurochirurgické oddělení pravidelně prezentuje své výsledky na evropských a světových kongresech, ročně publikuje 6-8 článků v odborných časopisech. Přednosta oddělení je členem výboru České neurochirurgické společnosti a výboru České spondylochirurgické společnosti. Pět lékařů absolvovalo nebo jsou frekventanty kurzů EANS (Evropská asociace neurochirurgických společností).

Oddělení poskytuje podrobnější informace na internetových stránkách:
 

Přednosta kliniky

prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

Tel.:
+420 477 112 871
Email:

Vrchní sestra

Kateřina Tomová

Tel.:
+420 477 112 876
Email:

Sekretariát

Iveta Fílová

Tel.:
+420 477 112 873
Email:

Staniční sestra

Lucie Lippertová

Tel.:
+420 477 112 876
Email:
Poskytování výkonů v celém spektru neurochirurgie. Výkony jsou prováděny týmem odborníků v interdisciplinární spolupráci s ostatními obory MN po dobu 24 hodin denně.
Kompletní nové vybavení na úrovni evropských pracovišť. Dva moderně vybavené operační sály s operačními mikroskopy, počítačovou navigací StealthViz, endoskopickou technikou, elektrofyziologickou technikou pro monitoraci MEP, SSEP, BAEP a stimulační identifikaci hlavových nervů a mozkové kůry (Neurosign 100, NIM, Medelec), ultrazvukový aspirator CUSA, vybavení na peroperační transkraniální dopplerovskou ultrasonografii (TCD) a kompletní vybavení pro záznam a přenos obrazového materiálu pro výuku.

Lůžka

Počet lůžek: 38


Prosím, čekejte