21.9.2018

Zdravotníci ústecké Masarykovy nemocnice se zapojili do taktického cvičení s tématem „Požár v průmyslovém areálu Spolchemie“

Zdravotníci ústecké Masarykovy nemocnice se zapojili do taktického cvičení s tématem „Požár v průmyslovém areálu Spolchemie“

Výbuch tlakové láhve a následný požár v průmyslovém areálu Spolchemie v Ústí nad Labem v přítomnosti zaměstnanců. Taková byla výchozí situace taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, do kterého se zapojili zdravotníci Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Celkem na Emergency transportovali záchranáři dvanáct zraněných.

„Po převozu jsme figuranty roztřídili podle akutnosti ošetření, jako by tomu bylo při reálném hromadném neštěstí. Při opravdové nehodě by po prvotním nezbytném vyšetření přišly na řadu sály, lůžka jednotky intenzivní péče a specialisté dalších oborů a klinik, nejenom traumatologové, kteří samozřejmě byli přítomni při cvičení,“ uvedla primářka Emergency MUDr. Jana Bednářová. Velitelem akce byl přednosta ústecké Kliniky úrazové chirurgie MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. Hlavním koordinátorem týmu z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici byl MUDr. Pavel Roleček, zkušený lékař, účastník zahraničních misí.

Pacientů se taktické cvičení nijak nedotklo. Po celou dobu byl na všech klinikách, odděleních a dalších zdravotnických pracovištích přítomen sloužící personál.

Zdroj: info@kzcr.eu

Zdravotníci ústecké Masarykovy nemocnice se zapojili do taktického cvičení s tématem „Požár v průmyslovém areálu Spolchemie“. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

18.9.2018

Centra vysoce specializované péče v ústecké nemocnici dlouhodobě zvyšují kredit Krajské zdravotní

S činností a výsledky práce zdravotníků v centrech vysoce specializované péče působících v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se v pondělí 17. září 2018 seznámili zástupci vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., (KZ) Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva,  Ing. Petr Fiala, generální ředitel a MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA, náměstek pro řízení informačních systémů. Přítomen byl rovněž ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. Prezentace pneumoonkochirurgického centra, perinatologického centra, onkogynekologického centra a komplexního cerebrovaskulárního centra se uskutečnila v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ.

„Je nesporné, že centra vysoce specializované péče dlouhodobě zvyšují kredit Krajské zdravotní. Její představenstvo a management klade důraz na to, aby zázemí pro lékaře a další zdravotnický personál bylo na nejvyšší možné úrovni. Myslím si, že Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem včetně svých center a klinik je nyní důstojnou vlajkovou lodí toho, co moderní medicína 21. století v rámci našeho regionu může poskytnout. Domnívám se, že náklady, které se do vybavení investují, jsou vynaloženy naprosto oprávněně. Chci poděkovat všem lékařům, sestrám i ostatnímu zdravotnickému personálu za práci, kterou odvádějí pro naše pacienty a klienty. Přeji vám hodně štěstí,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva KZ.

„Předáním jmenovacích dekretů vedoucím center chceme podtrhnout význam společných špičkových pracovišť pro Krajskou zdravotní a pro obyvatele Ústeckého kraje i částí krajů sousedících. Děkuji vám a dovolím si  vás požádat, abyste tlumočili poděkování spolupracovníkům na vašich pracovištích,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Dále poděkoval všem, kdo se zasloužili o vznik zcela nového pneumoonkochirurgického centra a za vynikající výsledky komplexního cerebrovaskulárního centra, které mohou být v brzké budoucnosti jedním z pilířů pro ustavení neurologické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici.

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zevrubně přiblížil a zdůraznil specifika jednotlivých představovaných center a vynikající výsledky jejich práce. „Všichni si uvědomujeme, že často není jednoduché udržet požadovaný počet výkonů, abychom akreditace pro centra vysoce specializované péče obhájili. Centralizace superspecializované péče do center je správnou cestou. Udržení statutu center podléhá pravidelným kontrolám z ministerstva zdravotnictví a ty jsou zcela  nekompromisní. Naším cílem je samozřejmě všechna centra udržet a v co nejkratší době se ucházet o statut komplexního kardiovaskulárního centra. Proto i já všem, kdo se na činnosti těchto center podílejí, musím poděkovat,“ vyzdvihl MUDr. Josef Liehne.

Vedoucí čtyř center v ústecké Masarykově nemocnici po prezentacích převzali z rukou Mgr. Radka Scherfera, místopředsedy představenstva KZ, jmenovací dekrety a zástupci pneumoonkochirurgického centra si navíc odnesli nový symbol, který jim slavnostně předali generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala a ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.

PNEUMOONKOCHIRURGICKÉ CENTRUM (POCH)
(na základě uděleného statutu dle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování: Centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče)

Vedoucím Centra  vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče je MUDr. Vilém Malý, lékař Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH ústecké pracoviště bude jedním z osmi ustavených v České republice. Stává se tak spádovým nejen pro Ústecký kraj, ale také pro sousedící Karlovarský kraj a Liberecký kraj.

Důvodem vzniku center POCH je podle ministerstva zdravotnictví fakt, že zvyšující se náročnost a individualizace požadavků na vedení specializované léčebné péče v onkologii klade zvýšené požadavky na vytvoření a rozvoj potřebné erudice všech členů multidisciplinárních týmů se zaměřením na problematiku orgánů, které jsou nádorovými chorobami postižené. Prevalence nejčastějšího nitrohrudního nádoru - karcinomu plic - vzrůstá a u tohoto onemocnění je snížení mortality možné jedině tehdy, když budou tyto činnosti spolu s ekonomicky náročnou individualizovanou léčbou vedeny multidisciplinárním týmem odborníků.

Role oddělení hrudní chirurgie: Ministerstvo zdravotnictví ustavováním center POCH deklaruje snahu, aby se co nejvíce hrudně-chirurgických výkonů koncentrovalo do těchto pracovišť. Jednou z podmínek pro přiznání statutu je odpovídající množství výkonů. Například tzv. anatomických plicních resekcí má být ročně provedeno minimálně 65, přičemž v Masarykově nemocnici jich uskuteční dvakrát tolik, 120 až 130 do roka. Požadavek je na provedení nejméně 250 výkonů ročně celkem. Ty nejsou jen onkologické, ale celkově pneumochirurgické. Takový počet výkonů respektive tolik pacientů může získat pouze pracoviště, které úzce spolupracuje s dalšími. Většina pacientů tak přichází z plicních středisek našeho a okolních krajů, z plicních lůžkových oddělení, především pak z plicního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, které díky svojí vysoké specializaci tvoří spolu s oddělením hrudní chirurgie centrum vysoce specializované odborné péče v rámci definovaného POCH centra.  Další podmínkou pro přiznání POCH centra je existence Komplexního onkologického centra, což je v případě Masarykovy nemocnice též splněno. Primářem oddělení je MUDr. Ivan Staněk, který je zároveň v současné době vedoucím ústeckého centra POCH.

Role plicního oddělení: POCH centrum je primárně projekt zaměřený na komplexní chirurgicko-onkologickou péči o pacienty s chirurgicky řešitelnými stádii plicní rakoviny. Plicní oddělení je nedílnou složkou této péče, a to jak v období operaci předcházejícím, tak i pooperačním. Předoperačně provádí diagnostiku a určení stádia plicních nádorů, k čemuž specialisté mají k dispozici odpovídající bronchologické vybavení včetně možnosti RTG navigované bronchoskopie a endobronchiálního ultrazvuku. Provádí také předoperační stanovení únosnosti rizika operačního výkonu, ve spolupráci s dobře vybaveným oddělením funkčního vyšetřování. V pooperačním období spolupracují na řešení případných pooperačních komplikací, poskytují 24hodinovou bronchologickou příslužbu, přičemž nejčastěji provádí na JIP zprůchodnění průdušek odstraněním hlenových zátek či koagul u odoperovaných pacientů. V neposlední řadě také indikují a podávájí pooperační, tzv. adjuvantní onkologickou léčbu.  Pacienty po resekčních výkonech pro onkologická onemocnění pravidelně kontrolují v pneumoonkologické ambulanci. Na péči o tyto pacienty spolupracují i s Komplexním onkologickým centrem Masarykovy nemocnice. Primářem oddělení je MUDr. Daniel Doležal.

PERINATOLOGICKÉ CENTRUM
(na základě uděleného statutu dle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování: Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii)

Vedoucím Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii je MUDr. Pavel Gerych, lékař Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií (FZS) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL).

Centrum v ústecké Masarykově nemocnici patří mezi 12 akreditovaných center vysoce specializované péče v České republice. Zajišťuje péči o pacientky s rizikovým a patologickým průběhem gravidity systémem „transportu in utero“. Spádová oblast zahrnuje Ústecký kraj a velkou část Libereckého kraje, kde není perinatologické centrum. Péči zajišťuje  5 lékařů s nejvyšší možnou specializací v oboru.

V roce 2017 bylo na porodnici MNUL odvedeno 1 705 porodů, z toho 39x se jednalo o porod dvojčat. Porod trojčat v roce 2017 nebyl zaznamenán. Celkově bylo porozeno 1 744 dětí.

V roce 2017 bylo na klinice provedeno 467 císařských řezů, tj. 27,4 % z celkového počtu porodů. Proti roku 2016 to představuje snížení frekvence císařského řezu o 3,5 %. Zavedením kritické celoroční analýzy indikací k císařskému řezu se podařilo zvrátit negativní trend neustálého zvyšování frekvence císařského řezu. Extrakčních vaginálních operací (kleště,VEX) bylo provedeno 39, což je 2,3 %. Frekvence extrakčních vaginálních operací ve srovnání s rokem 2016 stagnuje a je o 1 % nižší než celostátní průměr a o více jak 5 % nižší než v jiných vyspělých státech v Evropě. Je úkolem pro další roky se touto problematikou více zabývat se zaměřením především na mladé lékaře, aby si zvýšili erudici a praxi u těchto výkonů.

V centru se předčasně narodilo 284 dětí, což představuje 16,28 % všech narozených dětí. Čísla jsou prakticky identická ve srovnání s rokem 2016 a potvrzují fakt, že incidence prematurity v Ústeckém kraji je dvojnásobná ve srovnání s celostátním průměrem.

Celková perinatální úmrtnost oproti roku 2016 stoupla z 6,09 promile na 10,3 promile, po odečtení vývojových vad rovněž vzrostla z 4,26 promile na 8,6 promile. Letitým problémem, který se nedaří řešit, zůstává vysoká mrtvorozenost, která se podílí 7,5 promile na celkové perinatální úmrtnosti. Toto číslo je opět 2x vyšší než celostátní průměr. Důvodem je především skladba a sociální postavení obyvatel kraje. Ústavní perinatální úmrtnost (po odečtení mrtvorozenosti) činila v roce 2017 2,8 promile, což svědčí o vysoké úrovní poskytované  porodnické a neonatologické péče.

ONKOGYNEKOLOGICKÉ CENTRUM
(na základě uděleného statutu dle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování: Centrum vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii)

Vedoucím Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii je MUDr. Ivo Blšťák, lékař Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Je zařazeno mezi akreditovaná pracoviště, která zajišťují vysoce specializovanou péči o pacientky s gynekologickou malignitou v rámci celé České republiky. Ministerstvo zdravotnictví ČR potvrdilo pro ústeckou Masarykovu nemocnici statut centra vysoce specializované zdravotní péče v oblasti onkogynekologie v roce 2015. V roce 2017 bylo v centru diagnostikováno 136 případů gynekologických malignit. Bylo provedeno 120 operačních zákroků, z toho 66 radikálních operačních výkonů, z toho 27 roboticky. Při operacích gynekologických malignit – nádorů děložního hrdla a těla – se zvyšuje počet robotických výkonů na úkor otevřené operativy, mírně klesá počet laparoskopických výkonů. Výhodou je dokonalá přehlednost operačního pole díky 3D zobrazení, malá krevní ztráta, rychlá rekonvalescence pacientek, radikalita výkonu a onkologické výsledky jsou srovnatelné nebo lepší než při klasických a laparoskopických operacích. Výhodou je také vyšší komfort pro operatéra. Za deset let robotické chirurgie v MNUL, od roku 2008 do června 2018, provedli lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky MNUL 161 robotických výkonů, což je řadí k jednomu ze tří gynekologických pracovišť v ČR, kde se provedlo nejvíce robotických výkonů (spolu s klinikou v Olomouci a gynekologií v Novém městě na Moravě). Ve všech ukazatelích ve srovnání s rokem 2016 centrum zaznamenalo nárůst. MUDr. Ivo Blšťák, vedoucí centra a MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., jsou jako jediní lékaři v kraji nositeli subspecializace v oboru onkogynekologie, což je podmínka pro fungování Onkogynekologického centra. MUDr. Zuzana Krousová a MUDr. Jan Chrpa pokračují v přípravě k získání této specializace.

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM
(na základě uděleného statutu dle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování: Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče)

Vedoucím Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče je MUDr. Ing. David Černík, MBA, lékař Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Masarykovy nemocnice je jedním ze 13 center v ČR, které poskytuje nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak
v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce Neurologického oddělení, Radiologické kliniky, Neurochirurgické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Rehabilitačním oddělením a v neposlední řadě Emergency MNUL.

Téměř všichni pacienti s akutní cévní mozkovou příhodou jsou přijímáni cestou Emergency, kde v případě ischemických iktů je započata i specifická léčba-intravenózní trombolýza. Tato léčba je v ČR dostupná v 45 centrech a kritériem kvality péče je čas potřebný k aplikaci léku od přijetí do centra.  Od roku 2017 je KCC MNUL trvale každý měsíc mezi 3 nejlepšími centry v ČR. Opakovaná edukace
a výrazné pracovní nasazení personálu Emergency ve spolupráci s radiology a neurology zajišťuje každoroční zkracování času zahájení cílené léčby. Toto je jedno z hodnotících kritérií, které dokládá průběžné zlepšování úrovně ústeckého centra.

V primární - akutní péči se ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje
a Iktovými centry (Teplice, Děčín, Chomutov, Litoměřice) podařilo nastavit v rámci ČR logisticky raritní systém, který s vysokou efektivitou a rychlostí poskytuje pacientům s uzávěrem velké mozkové tepny šanci na plnou úzdravu provedením mechanické embolektomie (zákrok intervenčního radiologa, při kterém je endovaskulární cestou tepenný uzávěr odstraněn). Vysoce aktivní přístup ústeckých intervenčních radiologů zajistil v počtu těchto výkonů pro KCC MNUL v  roce 2017  první místo v řebříčku všech republikových center.

Na čelném republikovém místě je ústecké KCC hodnoceno i pro kvalitu Neurochirurgické kliniky, která patří oborově mezi tři nejvýkonnější centra v ČR. Toto pracoviště zajišťuje na poli cerebrovaskulární problematiky plnou škálu operačních intervenčních postupů.

Moderní neurointenzivní péči v úvodních hodinách až dnech poskytuje Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, následnou sekundárně rehabilitační péči oddělení neurologie
a rehabilitace.

K fungování centra je naprosto nezbytné moderní přístrojové vybavení, které umožnuje poskytovat cerebrovaskulární péči ve vysoké odborné kvalitě a stejně tak to platí i v následné rehabilitační péči. V roce 2015 Krajská zdravotní, a. s., zakoupila pro KCC přístroje v hodnotě bezmála 53,5 milionu korun. Tato částka byla zajištěna financováním z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, nemalou částku  uhradila Krajská zdravotní, a. s., z vlastních prostředků.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

  

Zdroj: info@kzcr.eu


14.9.2018

Mostecká nemocnice se zúčastnila takticko-štábního cvičení „Výpadek 2018“

Mostecká nemocnice se zúčastnila takticko-štábního cvičení „Výpadek 2018“

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., se zapojila do takticko-štábního cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (IZS) nazvaného „Výpadek 2018“ probíhajícího od 11. do 13. září 2018. Během cvičení došlo k fiktivní lokální vichřici, která se měla přehnat přes oblast severozápadních Čech a postupně vyřadit přenosová a distribuční vedení elektrizační soustavy.

Ověřována byla spolupráce a odborná připravenost členů krizových štábů kraje, jednotlivých složek IZS a dalších organizací při výpadku elektrické energie na území okresu Most. Rovněž akceschopnost součinnosti krizových štábů kraje, základních složek IZS, nácvik koordinace a komunikace mezi krizovými štáby, funkčnost výměny informací, zajištění informovanosti a další postupy. 

Za Krajskou zdravotní, a. s., se cvičení zúčastnili Mgr. Alena Boková, vedoucí Oddělení zdravotnických služeb a Ing. Július Krastenics, vedoucí Oddělení správy a údržby nemovitostí Nemocnice Most, o. z. „V průběhu cvičení jednotlivé organizace plnily různé úkoly. Primárně se jednalo o úkoly směřované na organizaci jako celek. Příprava na cvičení probíhala od loňského podzimu, kdy se konaly pravidelné schůzky zástupců jednotlivých organizací,“ uvedla Mgr. Alena Boková. 

Mezi konkrétní úkoly mostecké nemocnice patřila například opatření pro zajištění ochrany a nezbytné péče přítomných osob, způsob řešení stravy na jednotlivých zdravotnických pracovištích mostecké nemocnice v případě výpadku elektrické energie, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob nacházejících se v nemocnici a řada dalších.  Vyhodnocení celého cvičení proběhne v příštích týdnech.   

Zdroj: info@kzcr.eu


14.9.2018

Transfuzní oddělení v ústecké Masarykově nemocnici hledá dárce krve s universální skupinou 0 negativní

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., které zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje (Rumburk, Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Roudnice nad Labem), se v současné době potýká s kritickým nedostatkem krve univerzální krevní skupiny 0 negativní. S žádostí o pomoc se proto obrací na současné, ale i nové dárce.

„Prosíme, všechny dárce s krevní skupinou 0 negativní, kteří jsou minimálně tři měsíce od posledního odběru plné krve a jsou zdravotně v pořádku, aby se dostavili k odběru na transfuzní oddělení v ústecké Masarykově nemocnici,“ žádá o pomoc MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Zdravotníci se obrací i na ostatní obyvatele Ústeckého kraje ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní, kteří doposud krev nedarovali, aby zvážili možnost pomoci pacientům závislým na transfuzích a navštívili rovněž ústecké transfuzní oddělení v pracovní dny mezi 7:00 až 9:30 hodinou.

Transfuzní oddělení Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
budova C, 2. nadzemní podlaží
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Telefon pro dárce krve: 477 113 468

Zdroj: info@kzcr.eu

Transfuzní oddělení Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Foto: KZ, a. s.

13.9.2018

Stravovací provoz v chomutovské nemocnici začal sloužit pacientům a zaměstnancům

Nový stravovací provoz Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.,  vybudovaný v nevyužité části komplexu pavilonu C, začal od 4. září 2018 sloužit pacientům a zaměstnancům. V provozu se připravuje více než 200 obědů denně pro zaměstnance a téměř 300 obědů pro pacienty, v obdobném množství i snídaně a večeře. V současnosti zde zajišťuje stravování 32 pracovníků.

Ještě před ostrým startem se s novým stravovacím provozem měla možnost seznámit veřejnost 14. srpna během dne otevřených dveří. Přišly desítky zájemců.

Ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková si nový stravovací provoz pochvaluje. „Chtěla bych poděkovat současnému představenstvu společnosti Krajská zdravotní, bez jehož podpory by výstavba nového stravovacího provozu neproběhla. Jsem ráda, že o den otevřených dveří byl velký zájem nejen mezi zaměstnanci nemocnice, ale také návštěvníky naší nemocnice. Kvalita stravy a její příprava má pro léčbu pacienta velký význam,“ uvedla MUDr. Irena Voříšková.

„Otevření moderního stravovacího provozu považujeme za další z důležitých kroků při zkvalitňování služeb pro pacienty a zaměstnance nemocnice. Věřím, že jde o výrazný posun, který všichni, pro něž je zdejší stravování určeno, ocení,“ řekl Jaroslav Urbánek, vedoucí Odboru provozních služeb Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., do moderního stravovacího provozu investovala, s podporou Ústeckého kraje, 52,6 milionu Kč včetně DPH. Cena stavební části podle veřejné zakázky činila 35,7 milionu Kč včetně DPH. Technologické vybavení provozu vzešlé rovněž z veřejné zakázky vyšlo na 16,9 milionu Kč včetně DPH. 

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem

Zdroj: info@kzcr.eu


12.9.2018

O den otevřených dveří na ortopedickém oddělení chomutovské nemocnice byl zájem

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., přivítalo v sobotu 8. září 2018 zájemce o prohlídku. Den otevřených dveří od 10 do 14 hodin využily k návštěvě oddělení a získání informací o jeho činnosti bezmála tři desítky lidí nejen z Chomutovska.

„Chtěli jsme seznámit širokou laickou veřejnost v Chomutově a okolí se změnami, kterých jsme během minulého tři čtvrtě roku na našem pracovišti dosáhli. Zájemce jsme provedli po zrekonstruovaném oddělení, které jsme během prázdninovým měsíců vymalovali, vyměnili podlahu, nainstalovali na všechny pokoje LCD televize a pořídili nový nábytek. Zájem a dotazy návštěvníků nesměřovaly jen na oddělení, ale zejména na vlastní provoz našeho pracoviště, ať již ambulantní či lůžkový, na spektrum ortopedické péče a zejména operativy, které jsme schopni poskytnout. Vedle běžné ortopedické operativy na úrovni okresního pracoviště provádíme složité rekonstrukční výkony na rukou a nohou, revmatochirurgii, ortopedické výkony u dětských pacientů a samozřejmě kompletní endoprotetiku - náhrady kloubů od kyčlí a kolen, přes totální náhrady hlezenního a ramenního kloubu až po náhrady zápěstí a drobných kloubů prstů. Řešíme zde i složité reimplantační výkony a problematiku periprotetických zlomenin,“  sdělil MUDr. Jiří Jurča, primář Ortopedického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Oddělení se skládá z jedné stanice standardních lůžek, mezioborové jednotky intenzivní péče a ambulance pro děti a dospělé a příjmové ambulance.

„Na základě velmi pozitivních ohlasů návštěvníků se domníváme, že akce splnila svůj účel. Obzvláště kladně byl hodnocen posun a rozvoj zázemí pracoviště i ortopedické operativy. Naše hosty jsme ujistili, že tímto další rozvoj ortopedie v Chomutově rozhodně nekončí. V příštím roce máme například v plánu vybudovat vedle stávajících dvou další dva nadstandardní pokoje a dále rozšiřovat spektrum ortopedické péče,“ dodal primář.

Tým ortopedického oddělení chomutovské nemocnice pod vedením primáře MUDr. Jiřího Jurči je v operativě velmi úspěšný. Některé výkony, jako například totální endoprotézu zápěstí, provedl jako první v regionu a jako jeden z prvních v České republice.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/      

Zdroj: info@kzcr.eu

  


6.9.2018

Krajská zdravotní vstoupí po komunálních volbách do jednání se zástupci města Rumburk

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) vstoupí po komunálních volbách, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, do jednání se zástupci města Rumburk. Společnost je připravena převzít část obchodního závodu Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. (LNaP). To je výsledek schůzky, které se na půdě ředitelství KZ ve čtvrtek 6. září 2018 zúčastnili za KZ předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala, a za město Rumburk starosta Ing. Jaroslav Sykáček a předseda představenstva LNaP Ing. Karel Schäfer.

„Dohodli jsme, že budeme jednat o zajištění zdravotní péče nejméně v oboru interny a chirurgie. V oblasti oboru dětské a dorostové lékařství a v gynekologicko-porodnické budeme jednat o přímé spolupráci. Projednali jsme i problematiku hloubkové prověrky due diligence. Zástupci Lužické nemocnice a polikliniky deklarovali připravenost prověrku podstoupit,“ informoval o výsledku schůzky Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

Zdroj: info@kzcr.eu


4.9.2018

V mostecké nemocnici před poliklinikou je návštěvníkům k dispozici nové schodiště a výtah

Návštěvníci a pacienti mají v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., před budovou „A“, kde sídlí poliklinika, od začátku září k dispozici nové schodiště a výtah, kterým je zajištěn bezbariérový přístup. Nacházejí se na straně přiléhající k příjezdové komunikaci. Nahradily dosavadní nevyhovující lávku, která byla v havarijním stavu.

Realizace investiční akce s názvem Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami „A“ a „B“ probíhala bezmála tři měsíce a vyžádala si náklady ve výši 3,8 milionu korun včetně DPH.  

Fotografie naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


4.9.2018

Avízo – Ortopedické oddělení chomutovské nemocnice zve na den otevřených dveří

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., zve zájemce na den otevřených dveří. Akce pro širokou veřejnost se uskuteční v sobotu 8. září 2018 od 10 do 14 hodin na zdravotnickém pracovišti v budově C (stará zástavba), 2. nadzemní podlaží, na adrese Kochova 1185, 430 12 Chomutov.

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., se zabývá kompletní léčebně-preventivní péčí v oboru ortopedické chirurgie dětí a dospělých, kompletní traumatologií a rekonstrukční chirurgií pohybového ústrojí, chirurgií revmatismu a plastickou chirurgií. Nedílnou součástí oboru je traumatologie pohybového aparátu, a to řešení následků úrazů ve spolupráci s traumatology.

Oddělení se skládá z jedné stanice standardních lůžek, mezioborové jednotky intenzivní péče a tří ambulantních pracovišť. Ortopedické oddělení provozuje dvě ambulantní pracoviště - ambulanci pro děti a dospělé, příjmovou ambulanci.

Tým ortopedického oddělení chomutovské nemocnice pod vedením primáře MUDr. Jiřího Jurči je velmi úspěšný v operativě. Některé výkony provedl jako první v regionu a jako jeden z prvních v České republice. Zajímá vás víc? Přijďte se podívat v sobotu 8. září.

Zdroj: info@kzcr.eu


31.8.2018

Výtěžek z benefičního blešího trhu podpoří Mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Dvanáct tisíc dvě stě padesát pět korun činí výtěžek z benefičního blešího trhu, který se v neděli 26. srpna 2016 konal v ústeckých Městských sadech. Získané finanční prostředky poputují do Mobilního hospice Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, spadající pod Krajskou zdravotní, a. s.

Organizátorky akce se rozhodly podpořit dobrou věc a zapojit do pomoci co nejvíce lidí. Začaly s výzvou: Hledáte nové kousky do skříně? Rádi byste si přečetli zajímavou knížku? Pověsili na zeď hezký obrázek? Přijďte si za příjemné ceny koupit zajímavé věci, které už jiní nepoužívají, ale mohly by posloužit Vám…
Podařilo se jim tak zpříjemnit jednu srpnovou neděli mnoha lidem, kteří si přišli poslechnout muziku v rámci Malého Hamburku a osvěžit se do Osvěžovny v ústeckých Městských sadech.

„Sečteno a podtrženo: na Mobilní hospic ústecké Masarykovy nemocnice letí 12 255 Kč! Moc děkujeme všem, kdo jste přišli a akci podpořili,“ poslala vzkaz jedna z organizátorek, Anna Urbanová. Dík patří i dalším děvčatům: Barboře Ulrichové, Markétě Rajmanové, Lindě Honsové, Pavlíně a Michaele Lazarovým, Pavle Brabencové a Karolíně Al-Eraidiové.

„Za celý tým mobilního hospice bychom chtěli velmi poděkovat a ocenit velmi záslužnou a nezištnou akci děvčat, která se setkala s takovým úspěchem. Umožní dovybavit náš tým dalšími dvěma pohotovostními batohy, se kterými sestřičky vyráží za pacienty do terénu,“ uvedla MUDr. Jana Dušánková, lékařka, která pracuje již dvacátým rokem na Onkologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a je členkou týmu mobilního hospice, při jehož vzniku před čtyřmi lety stála. MUDr. Jana Dušánková obdržela přední ocenění ve čtenářské anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2016, kde se umístila třetí v kategorii Dobrý skutek.

Podpořit akci a nakoupit si na bleší trh přišla Lucie Libešová z Ústí nad Labem. „Nakoupila jsem několik věcí pro děti i pro sebe. Několik let jsem pracovala jako zdravotní sestra. Dnes vyučuji na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vím, jak je pomoc a podpora důležitá. K dobročinnosti vedu i své děti,“ uvedla Ústečanka v rozhovoru pro e-usti.cz.

O Mobilním hospici Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem:

Multidisciplinární tým mobilního hospice tvořený lékaři, zdravotními sestrami, sociální pracovnicí, psychologem a v případě potřeby i kaplanem, pomáhá těžce nemocným pacientům skončit svůj životní příběh doma, ve svém vlastním sociálním prostředí a v kruhu rodiny. Pečuje o pacienty v konečném stadiu nevyléčitelných onemocnění, u kterých jsou možnosti kauzální léčby vyčerpány a pacient a jeho rodina preferují péči v domácím prostředí. Tento tým se stará o celkový komfort umírajícího a jeho rodiny. To znamená péči o pacienta nejen po stránce fyzických obtíží a psychické pohody, ale i snahu podpořit pečující rodinu včetně zabezpečení dostupné sociální pomoci. Mobilní hospic Masarykovy nemocnice pracuje od září 2014 a dosud jím prošlo více než 400 pacientů. Hlavním smyslem hospicové péče je kvalitně prožitý zbývající čas umírajícího a podpora jeho rodiny a blízkých.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

MOBILNÍ HOSPIC

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu