28.11.2019

Krajská zdravotní získala prestižní ocenění Národní ceny kvality České republiky

Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, získala v programu Start plus Národní ceny ČR v kategorii „Podnikatelský sektor – velká organizace“, prestižní ocenění „Organizace způsobilá pro program Excelence“ a mezinárodní certifikát Committed to Excellence 2 Star, který je oprávněna využívat tři roky. Záštity nad oceněními udílenými Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky převzali prezident ČR Ing. Miloš Zeman, předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Radek Ondráček a předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera. Ocenění pro Krajskou zdravotní, a. s., převzal v prostorách Španělského sálu Pražského hradu dne 26. listopadu 2019 předseda představenstva společnosti Ing. Jiří Novák spolu s náměstkem pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Alešem Chodackim, který na slavnostním galavečeru zastoupil generálního ředitele společnosti Ing. Petra Fialu.

„Ocenění vnímám jako odměnu za systematickou práci představenstva a managementu naší společnosti, kterou od roku 2014 naplňujeme vize a cíle, jež jsme si stanovili. Patří mezi ně celková stabilizace ekonomiky společnosti Krajská zdravotní, systematický rozvoj všech jejích nemocnic a postupná modernizace zdravotnické techniky. Společnosti se daří i díky významné investiční finanční podpoře ze strany Ústeckého kraje, jejího jediného akcionáře, a také díky dlouhodobému důslednému využívání dotačních titulů. Zvláštní důraz klademe v závislosti na hospodářském výsledku na odměňování zaměstnanců, bez nichž by úspěšný rozvoj nebyl možný, a všem se také za jejich práci a úsilí sluší poděkovat. Jsem rád, že se nám povedlo navázat na loňský úspěch, kdy společnost Krajská zdravotní získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

„Je nutné zdůraznit, že jde o další prestižní ocenění, které společnost Krajská zdravotní získala nebo obhájila v posledních letech. Podařilo se nám pro letošní rok opět získat certifikát od významné společnosti Bisnode pod záštitou CZECH TOP 100. Krajská zdravotní jako jedna z ekonomicky nejstabilnějších firem v České republice splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání Czech Stability Award. Při těchto příležitostech děkuji našemu jedinému akcionáři, kterým je Ústecký kraj, bez jehož podpory bychom na tato prestižní ocenění těžko dosáhli. Děkuji také všem zaměstnancům, kteří svojí každodenní náročnou prací dopomáhají Krajské zdravotní k výsledkům a prestiži, které se jí v posledních letech dostává,“ doplnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Všechny nemocnice spadající v současné době pod společnost Krajská zdravotní jsou akreditovanými zdravotnickými zařízeními na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Akreditace zdravotnických zařízení je vzkazem pro veřejnost, že v zařízeních největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji může očekávat velmi dobrou úroveň poskytovaných služeb,“ dodal závěrem náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.

Národní ceny kvality přispívají ke zvýšení důvěryhodnosti firem a institucí a posilování jejich konkurenceschopnosti. Pro firmy a organizace jsou významnou příležitostí k nezávislému hodnocení jejich činností, výstupů a vnitřních procesů, které jim umožňují dosahovat vyšší kvality, větší míry společenské odpovědnosti. Řízením Rady kvality ČR je pověřeno Ministerstvo průmyslu a ochodu. Letos se konal již 19. ročník Národní ceny kvality České republiky a 10. ročník Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. V rámci své strategie Národní politika kvality přijímá nové programy, kterými rozšiřuje své aktivity v oceňování organizací. V roce 2016 Rada kvality České republiky převzala mezinárodně uznávaný model od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti.


Foto z akce naleznete na http://www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

 


28.11.2019

Avízo - Krajská zdravotní zve na adventní koncert v atriu ústecké Masarykovy nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., pořádá adventní koncert. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení sboru Rarášci, bubeníků a tanečního souboru Amaro Dance ze SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí nad Labem, Ústeckého pěveckého sboru, flétnového orchestru Soníci ústeckého Gymnázia Jateční, studentů Musical school Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem pod vedením Tomáše Svobody a na přípravky Ústeckého dětského sboru UJEP Včelka a Cvrček. 

Adventní koncert se uskuteční v pondělí 2. prosince 2019 od 14:30 hodin,
v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem.

Adventnímu koncertu bude předcházet od 14:00 hodin slavnostní zahájení výstavy k výročí 125 let Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V čase od 9:00 do 16:30 hodin bude v atriu probíhat prodej vánočních dekorací, perníčků a dalších dobrot.

Těšíme se na setkání s Vámi. Věříme, že si najdete na začátku adventního období čas na kulturní zážitek.  

Zdroj: info@kzcr.eu


28.11.2019

Lékařští specialisté se sešli na konferenci VIII. Internistický den v Ústí nad Labem

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo regionální odbornou konferenci s názvem „VIII. Internistický den v Ústí nad Labem“. Setkání proběhlo v úterý 12. listopadu 2019 v přednáškových prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., a zúčastnilo se ho více než 160 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Odborný program uvedla přednáška „Srdeční selhání v internistické praxi“, kde se zkušenostmi z renomovaného pražského pracoviště seznámil kolegy z Ústeckého kraje doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA z Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Dalšími tématy byly „Sekundární hypertenze,“ „Hypoglykemie na Interním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“, „Získané krvácivé poruchy“ a „Amyloidoza – kazuistika“ od kolegů z ústeckého interního oddělení, ale také z oddělení klinické hematologie.

Další odborný blok byl věnován kazuistikám s tématy „Akutní renální selhání, prerenální“, „Akutní renální selhání – renální“, „Akutní renální selhání – postrenální“, „Nestabilní angina pectoris“, „Morbus Pompe“, „Serotoninový syndrom“ a „Hortonova obrovskobuněčná arteritida“, a panelové diskuzi.  

„Jeden blok programu konference byl tradičně věnován kazuistikám. Velmi cennou součástí letošního VIII. Internistického dne v Ústí nad Labem byla účast primářů a specialistů spolupracujících oborů. Velmi mě potěšil zájem o účast, koneckonců program nabídl nejen velmi kvalitní přednášky, ale jeho součástí byla také panelová diskuze, z níž vzešlo mnoho zajímavých podnětů pro naši práci do budoucna. Máme řadu pozitivních ohlasů na průběh konference. Těší nás stoupající zájem o tuto tradiční akci,“ zhodnotil letošní ročník MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jenž byl odborným garantem akce.

Interní oddělení Masarykovy nemocnice, o. z., ve spolupráci se Střediskem konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a. s., již v září letošního roku uspořádalo jednodenní kurz „Statistika v medicíně“, který se setkal s velkým zájmem. „Lektorem kurzu byl biostatistik RNDr. Marian Rybář. Jeho náplní bylo zejména zpracování dat a použití správné metodiky pro vlastní výzkumnou činnost včetně použití odpovídajícího softwaru a porozumění výsledkům vědeckých studií. Kurz je dalším krokem k podpoře vzdělávání a rozvoji vědeckovýzkumné činnosti na pracovištích Masarykovy nemocnice a Krajské zdravotní,“ řekl MUDr. Jiří Laštůvka.

Interní oddělení ústecké Masarykovy nemocnice pokrývá svou diagnostickou a léčebnou činností celou oblast interny. Dlouhodobě je oddělení zaměřeno na nemocné s metabolickými onemocněními, zvláště pak na diabetes mellitus a jeho komplikace. S nadregionální působností pracuje diabetologické centrum a také osteologické centrum s denzitometrií a revmatologie. Oddělení zajišťuje lůžkovou péči i o pro pacienty nefrologické a hematologické, úzce spolupracuje se všemi odděleními nemocnice, zvláště s kardiologickou klinikou, gastroenterologickým a plicním oddělením. V ambulantní činnosti pokrývá oblast diabetologie, revmatologie, endokrinologie, klinické imunologie a všeobecné interny.


Zdroj: info@kzcr.eu


26.11.2019

Krajská zdravotní se připojila v Ústí a Mostě ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci

Krajská zdravotní, a. s., se stejně jako v předchozích letech i letos připojila na svých zdravotnických pracovištích v ústecké Masarykově nemocnici a v mostecké nemocnici ke Světovému dni CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci). Zdravotnický personál na Oddělení funkčního vyšetřování ústecké Masarykovy nemocnice a na Plicním oddělení mostecké nemocnice, ve středu 20. listopadu 2019, příchozím bezplatně, bez doporučení lékaře, vyšetřil plicní funkce. V případě abnormálního nálezu ho s pacienty konzultoval pneumolog.

Personál Oddělení funkčního vyšetřování v ústecké Masarykově nemocnici provedl čtrnáct spirometrií. „U čtyř návštěvníků vyšetření ukázalo patologický nález. Jednoho pacienta jsme si pozvali k dalšímu vyšetření,“ uvedla primářka Oddělení funkčního vyšetřování Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jarmila Fišerová.

Zdravotníci Plicního oddělení mostecké nemocnice během Světového dne CHOPN vyšetřili dvanáct návštěvníků. „Patologický nález jsme zaznamenali u čtyř pacientů. K dalšímu vyšetření prostřednictvím našeho pracoviště jsme objednali tři pacienty,“ zhodnotila akci primářka Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Hana Mrázková.

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se zdravotníci Oddělení funkčního vyšetřování plic ústecké Masarykovy nemocnice zapojili do celorepublikové akce České pneumologické a ftizeologické společnosti. V Praze, Olomouci, Hradci Králové a Ústí nad Labem byly měřeny plicní funkce  v obchodních centrech (OC).

„V Ústí nad Labem v OC Forum byl o vyšetření plicních funkcí velký zájem, provedli jsme 252 vyšetření, větší zájem měly ženy (68 %). Pozitivní je, že se o plicní funkce zajímali i kuřáci, vyšetřili jsme 64 kuřáků a 40 bývalých kuřáků. Z provedených vyšetření jsme u šedesáti (23,8 %) zaznamenali abnormální nález. Všechna vyšetření byla prokonzultována s lékařem,“ doplnila MUDr. Jarmila Fišerová.

Důvodem pravidelného zapojování plicních zdravotnických pracovišť Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem a Mostě do Světového dne CHOPN je vyhledávání pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Zatímco klesá úmrtnost na srdeční a cévní onemocnění, úmrtnost na CHOPN stoupá. Přitom fatálním následkům se dá vyhnout včasnou diagnózou, zahájením léčby a změnou životních návyků, především přestat kouřit, protože CHOPN onemocní z osmdesáti procent kuřáci.


Zdroj: info@kzcr.eu


21.11.2019

Krajská zdravotní se připojila v Ústí a Mostě k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí

Zdravotníci Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z., se zapojili do oslav Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopad. Obě zdravotnická pracoviště u příležitosti tohoto významného dne uspořádala tradiční setkání zdravotníků s nedonošenými dětmi a jejich blízkými.

V Ústí nad Labem v sobotu 16. listopadu 2019 proběhlo každoroční setkání ústeckých minidětí, které hostilo rodinné centrum Pampalánie. Rodinné příslušníky spolu s dětmi, které trávily na neonatologické klinice své první týdny života, přivítali MUDr. Tomáš Polanský, zástupce přednosty neonatologické kliniky, Lenka Nováková, vrchní sestra kliniky, další personál zdravotnického pracoviště a předsedkyně spolku Ústecké Miniděti, z. s., Mgr. Bc. Jana Jelínková.

„Na akci dorazilo devět desítek dětí se svými blízkými. Nejkrásnější odměnou za naši práci je poznání, jak z malých miminek v inkubátorech rostou usměvavé čilé děti, které svojí šikovností a pílí rodičů dohání své donošené vrstevníky. Oslavy probíhaly i na naší ústecké neonatologické klinice. Hospitalizovaní novorozenci a sloužící zdravotní sestřičky byli oblečeni v neděli 17. listopadu do oděvů purpurové barvy,“ uvedl MUDr. Ing. Martin Pánek, lékař ústecké neonatologické kliniky a organizátor akce. Oslavy Světového dne předčasně narozených dětí v Ústí nad Labem vyvrcholily nasvícením dominanty města - výletního zámečku Větruše purpurovou barvou. Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Ústí nad Labem Ing. Petr Nedvědický.

V pátek 15. listopadu 2019 proběhly oslavy Světového dne předčasně narozených dětí v Mostě. Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádalo akci s názvem Posezení u kafíčka! „Akce, na kterou dorazilo zhruba dvacet rodin, byla určena blízkým nedonošeňátek odchovaných v mosteckém perinatologickém centru. Bylo to velmi dojemné a krásné setkání v prostředí kavárny s dětským koutkem Majlisa v Mostě. Zavzpomínali jsme na společně strávené chvíle, které se rodičům už navždycky vryly do paměti. Jsme nesmírně vděčni za podporu, slova chvály a vděčnosti od rodičů našich malých pacientů. Odcházeli jsme všichni nabití energií a s obrovskou chutí do další práce,“ uvedla MUDr. Marie Váchová, která vede Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., jsou součástí perinatologických center. Krajská zdravotní, a. s., tak disponuje dvěma centry z dvanácti v České republice.

Zdroj: info@kzcr.eu


15.11.2019

Krajská zdravotní se připojí ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci

Kuřáci, chcete vědět, jak na tom jsou vaše plíce?

Nechat si bezplatně vyšetřit plicní funkce mohou obyvatelé Ústeckého kraje ve dvou nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (budova T, přízemí) a Plicní oddělení Nemocnice Most, o. z. (budova E, přízemí) se připojí ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Zájemcům bude provedena spirometrie, v případě patologického nálezu budou mít možnost konzultace s pneumologem. Akce je pořádaná v rámci Světového den CHOPN pod heslem „Zdravé plíce pro život“.

Akce se uskuteční:

středa 20. listopadu 2019

od 9:00 do 14:00 hodin, na Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova „T“, přízemí, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

od 8:30 hodin do 14:00 hodin, na Plicním oddělení Nemocnice Most, o. z., budova „E“, přízemí, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

čtvrtek 21. listopadu 2019

od 12.00 do 19.00 hodin, se zdravotníci Oddělení funkčního vyšetřování plic ústecké Masarykovy nemocnice zapojí do celorepublikové akce České pneumologické a ftizeologické společnosti, kdy v OC Forum, Bílinská 3490/6, 400 01 Ústí nad Labem, budou zájemcům provádět spirometrii. V případě patologického nálezu bude možná konzultace s pneumologem.

Chronickou obstrukční plicní nemocí trpí v České republice asi osm procent dospělých, kdy výskyt onemocnění stoupá zejména u žen. Typickými příznaky jsou dušnost, chronický kašel, únava a vykašlávání hlenů. Spirometrie je jednoduché nebolestivé vyšetření, které může chronickou obstrukční plicní nemoc odhalit. Asi osmdesát procent případů onemocnění má na svědomí kouření. Chronickou obstrukční plicní nemoc nelze vyléčit, ale včasná diagnóza a zahájení léčby výrazně zpomalí zhoršování stavu a zmírní potíže.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

14.11.2019

Krajská zdravotní se připojí v Ústí a Mostě ke Světovému dni předčasně narozených dětí

Krajská zdravotní, a. s., se připojí k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopadu. Tento den je na celém světě věnován problematice předčasně narozených dětí a zároveň má za cíl podpořit a povzbudit všechny rodiče, kterým se narodilo nedonošené miminko. Symbolem Světového dne předčasně narozených dětí je purpurová barva.

V neděli 17. listopadu 2019 dojde ve večerních hodinách, stejně jako v předchozích letech, k nasvícení ústecké dominanty – výletního zámečku Větruše.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětské a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., jsou součástí perinatologických center. Krajská zdravotní, a. s., tak disponuje dvěma centry z dvanácti v České republice.    

Zdroj: info@kzcr.eu

Výletní zámeček Větruše

13.11.2019

Krajská zdravotní hostila Kongres chirurgie ruky, největší setkání lékařských specialistů ve dvanáctileté historii společnosti

XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a IV. Kongres České společnosti terapie ruky se letos uskutečnil v Ústí nad Labem. Třídenní akce se konala v přednáškových aulách kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2019. Prostřednictví Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní (VIKZ) ji uspořádaly Neurochirurgická klinika a Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Kongres s více než třemi stovkami účastníků se stal největším setkáním lékařských specialistů ve dvanáctileté historii Krajské zdravotní, a. s. (KZ).

Kongres proběhl pod záštitou České společnosti chirurgie ruky České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), České společnosti terapie ruky ČLS JEP, Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje a Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Slavnostního zahájení kongresu ve čtvrtek 31. října se zúčastnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, který poděkoval Ústeckému kraji nejen za trvalou investiční finanční podporu při obnově nemocnic, ale i finanční podporu setkávání špičkových odborníků, jako je tento kongres. „Jsem rád, že tak významný kongres tentokrát hostí Krajská zdravotní, která patří k největším zdravotnickým zařízením v České republice, a že pořadatelství připadá hned dvěma špičkovým pracovištím v ústecké Masarykově nemocnici – neurochirurgické klinice a klinice úrazové chirurgie. A navíc, že můžeme přivítat i vynikající odborníky ze zahraničí. Jsem přesvědčen, že tento multioborový kongres, kde se potkávají neurochirurgové, traumatologové, plastičtí chirurgové, rehabilitační specialisté, ortopedi, fyzioterapeuti a ergoterapeuti, přispěje k dalšímu profesnímu rozvoji jeho účastníků,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala, který vyřídil pozdrav od předsedy představenstva společnosti Ing. Jiřího Nováka, jenž se konference nemohl zúčastnit.

Hlavním koordinátorem ústeckého „Kongresu chirurgie ruky 2019“ a jeho odborným garantem byl MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., z neurochirurgické kliniky. Druhým odborným garantem a koordinátorem kongresu byla MUDr. Petra Meluzinová, Ph.D., z kliniky úrazové chirurgie.

„Chtěl bych poblahopřát oběma odborným garantům kongresu primáři MUDr. Ivanu Humhejovi, Ph.D., a MUDr. Petře Meluzinové, Ph.D., k perfektnímu a zajímavému odbornému programu. Je třeba ocenit i přínos Kadaverózního kurzu horní končetiny, který kongresu předcházel v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty v Praze, kde nejeden z nás na pitevnách trávil v dobách studií velmi krušné chvíle. Je dobré v souvislosti s kongresem zmínit, že plánujeme po dostavbě nového pavilonu s operačními sály, že se do Masarykovy nemocnice vrátí plastická chirurgie a rekonstrukční chirurgie dostane ještě mnohem více prostoru, než má nyní. Děkuji i týmu Střediska konferenční a marketingové podpory KZ Ing. Lenky Kocmanové Taussigové za perfektně odvedenou práci,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

V dalších dnech v plenární sekci, společné pro chirurgy i terapeuty ruky, vystoupili přední odborníci v problematice řešení postižení a onemocnění ruky včetně zahraničních odborníků. Následovaly paralelní sekce pro chirurgy, fyzioterapeuty a ergoterapeuty, v rámci kongresu měla premiéru i sesterská sekce.

„Velmi nás potěšilo, že pozvání do plenární sekce přijali kapacity jako Prof. Dr. Martin Langer z Münsteru, Dr. Joris Duerinckx z Genku, Dr. Giulio Lauri z Florencie, Prof. Dr. Oskar Aszmann z Vídně a Dr. Wee Leon Lam z Edinburgu. Za zvláštní upozornění stojí i AO Trauma Sympozium pořádané v rámci kongresu pod záštitou AO Foundation, což je přední světová vzdělávací a výzkumná nezisková organizace pro chirurgickou léčbu traumat a poruch pohybového aparátu. Sympozium bylo zaměřeno na management poranění zápěstí a zúčastnili se ho přední odborníci na dané téma z České i Slovenské republiky. V rámci kongresu byla poprvé v historii udělena i čestná cena České společnosti chirurgie ruky, kterou získal za celoživotní přínos oboru prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., z Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Kongres z mého pohledu nejen splnil naše očekávání, kdy účastníci získali řadu odborných informací, ale přinesl i milá společenská setkání a navázání nových kontaktů,“ zhodnotil MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.

„Toto unikátní setkání přineslo jedinečnou možnost nejen se dozvědět o současných nejnovějších trendech v chirurgii ruky, ale také setkat se s předními odborníky v oboru. Cílem kongresu bylo propojit všechny odborníky zabývající se chirurgií ruky napříč medicínskými obory a poskytnout jim možnost prezentovat výsledky své klinické a vědecké práce. Program nabídl zajímavá témata, která nejsou často předmětem národních kongresů. Věříme proto, že kongres byl pro účastníky atraktivní a že se tato mimořádná akce po všech stránkách vydařila. A to nás srdečně těší,“ řekla MUDr. Petra Meluzinová, Ph.D.

Zdroj: info@kzcr.eu7.11.2019

Transport bijícího srdce do IKEM umožnili specialisté kliniky ústecké nemocnice Krajské zdravotní

Již na 40 orgánů bylo letos transplantováno pacientům díky práci lékařů a sester Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KAPIM).  Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se podílejí na výběru a indikacích dárců, přičemž dominantní roli v tomto hraje právě ústecká KAPIM, která dlouhodobě zaujímá přední místo v počtu indikovaných dárců v rámci České republiky. Díky specialistům KAPIM se mohl uskutečnit i transport bijícího srdce do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny, s. p. o. (IKEM), jehož týmy na začátku října použily poprvé v Česku novou metodu odběru orgánu – srdce – umožňující jeho přesun ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci.

„Lékaři KAPIM se podíleli na výběru dárce srdce a spolupracovali s transplantačním centrem při všech potřebných vyšetřeních. Zajistili také veškerou péči o dárce, včetně anesteziologické péče během samotného odběru orgánů,“ sdělil k participaci špičkového pracoviště KZ na mimořádné akci s IKEM MUDr. Josef Škola, EDIC, primář KAPIM ústecké Masarykovy nemocnice.

„Především je nutné kolegům z Krajské zdravotní poděkovat, že jsme právě u nich a s jejich pomocí mohli průlomovou metodu vyzkoušet. Je pro nás významná zejména tím, že se odebrané srdce napojí na přístroj, který simuluje fyziologické prostředí člověka. Srdce začne znovu tepat a my jsme schopni ho dostat do metabolicky optimální kondice a exaktně posoudit jeho použitelnost,“ popisuje prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

IKEM ve své tiskové zprávě k transportu bijícího srdce, zveřejněné 21. října 2019, uvádí: „Jedná se o zásadní posun v kvalitě transplantací srdce v ČR a přináší větší šanci nemocným, že se nového orgánu dočkají. Nová metoda rozšíří nabídku možných orgánů k transplantaci a zároveň může pomoci při převozech na větší vzdálenosti.“

V souvislosti s odběry lidských orgánů k transplantaci obecně primář Škola uvedl: „Odběr trvá zpravidla dvě až tři hodiny, v závislosti na počtu odebíraných orgánů. Nejčastěji jsou odebírány ledviny a játra, následují srdce a plíce. Někdy se odebírá též slinivka břišní a zatím vzácně děloha. Během operace je nejprve otevřena dutina hrudní a břišní, následně jsou orgány vypreparovány a propláchnuty chladným roztokem, který umožní jejich uchování ve funkčním stavu po dobu transportu. Poté jsou z těla vyjmuty a uloženy do přepravního boxu, nebo, jako v tomto případě, napojeny na zvláštní mimotělní oběh.“

KZ se s IKEM navíc dohodla pro svou Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem na spolupráci v oblasti kardiovaskulární chirurgie. Memorandum o spolupráci letos v květnu podepsali za KZ předseda představenstva Ing. Jiří Novák, místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer a generální ředitel Ing. Petr Fiala a za IKEM ředitel organizace Ing. Michal Stiborek, MBA.

 

Fotografie IKEM naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Foto: IKEM

1.11.2019

Komfortní dialyzační středisko v teplické nemocnici si pacienti chválí

Krajská zdravotní, a. s., počátkem září letošního roku uvedla v teplické nemocnici do provozu nové nefrologicko-dialyzační oddělení disponující nejmodernější technologií odstraňující z krve nemocného odpadní látky metabolismu  a nadbytečnou vodu. Vedle poraden je základem oddělení dialyzační středisko se 14 dialyzačními přístroji pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy.

Nové moderní, komfortní zdravotnické pracoviště si pacienti chválí. „Na dialýzu docházím devět let. Ve středisku teplické nemocnice jsem podruhé. Líbí se mi nově zrekonstruované prostory a moderní technika. Personál je tady příjemný,“ pochvaloval si Věroslav Tichý ze Zabrušan na Teplicku.

„Provoz střediska byl plně zahájen 1. října. V současné době dialyzujeme 27 pacientů ve třech směnách. V pondělí, středu a pátek jsme tu ráno i odpoledne, v úterý, čtvrtek a sobotu jen ráno. Část pacientů jsme převzali z dialyzačního střediska v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem, dialyzujeme i pacienty z dialyzačního střediska B.Braun, kteří jsou hospitalizováni v teplické nemocnici. Můžeme využívat všechny eliminační, tedy očisťovací metody – dialýzu, hemofiltraci, hemodiafiltraci. Ke kontrole vodní bilance máme k dispozici přístroj na měření zavodnění a složení tělesné vody, na posouzení výživy pacienta,“ uvedla MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

O novém hemodialyzačním středisku:

Krajská zdravotní, a. s., úspěšně pokračuje v revitalizaci pěti nemocnic, které spravuje. Vedle modernizace stávajících oddělení se daří rozšiřovat portfolio zdravotní péče pro pacienty – obyvatele Ústeckého kraje a zakládat i zcela nová pracoviště. Příkladem je komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., které vzniklo rekonstrukcí prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od KZ, provozoval jiný subjekt. 

V čele pracoviště je MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., jež má 25 let zkušeností s dialýzou, a vrchní sestra oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxí v této specializaci.   

Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, která byla používána od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. Celková zastavěná plocha je 1000 m2. Dispoziční uspořádání zůstává původní s kapacitou 22 dialyzovaných míst a ambulantní části. Termín dokončení včetně přístrojového vybavení byl 31. 8. 2019.

Cena díla:                                                        16 344 569,89 Kč vč. DPH
Zhotovitel:                                                      STAVBY JOŽÁK s.r.o.
Zahájení stavebních prací:                          3. 5. 2019
Termín dokončení dle SoD:                         26. 7. 2019

Investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů.

V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou v celkové ceně 11 304 315 Kč vč. DPH, financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 474 315 Kč vč. DPH. Druhy a počty vybavení ZT byly stanoveny na základě konzultací s vedením nefrologicko-dialyzačního oddělení a vycházely z vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialog IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou. V dialyzačním centru je pro zahájení provozu zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních míst.

Z vlastních zdrojů financuje Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového zdravotnického pracoviště. Částka zatím dosahuje celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Objednány ještě budou manipulační vozíky za 268 717 Kč.

Celkové náklady na zprovoznění nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., dosáhly téměř 30 milionů Kč včetně DPH.

Fotografie zdravotnického pracoviště naleznete na http://www.kzcr.eu/

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Prosím, čekejte