12.10.2018

Krajská zdravotní ocenila výsledky svých pracovníků v oblasti vědy a výzkumu za rok 2017

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), uspořádala ve čtvrtek 11. října 2018 v konferenčních prostorách zámečku Větruše v Ústí nad Labem pátý ročník Výroční vědecké konference spojený s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2017 – cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce v daných kategoriích slavnostně vyhlásil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, PhDr. Mgr. Leoše Moravce, předsedy dozorčí rady KZ, Ing. Petra Fialy, generálního ředitele KZ, MUDr. Aleše Chodackého, náměstka pro řízení zdravotní péče KZ, doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a dalších hostů z akademické, profesní i veřejné sféry.

„Velmi si vážím lékařů, kteří mají tu nejtěžší práci, zachraňují lidské životy. O to více oceňuji, že při tomto náročném povolání mají čas nejen se neustále dále vzdělávat, ale také se věnovat vlastní vědecké činnosti, která pak posunuje možnosti lékařství dál,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., za rok 2017 výroční ceny za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (cena předsedy dozorčí rady) a cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství (cena náměstka pro řízení zdravotní péče).

„Velmi oceňuji, že se stále zvyšuje počet zdravotníků, kteří se zapojují do vědecké, výzkumné a publikační činnosti, v níž dosahují výborné výsledky a tím výrazně zvyšují prestiž největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Je již tradiční a samozřejmě, že zkušení lékaři dlouhodobě pomáhají mladým kolegům v zapojení do oblasti vědy a výzkumu ve zdravotnictví. Zásadním způsobem k němu přispívají interní granty Krajské zdravotní,“ vyzdvihl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Před vyhlášením nejlepších vědeckých prací představil předseda Vědecké rady Krajské zdravotní prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., nově jmenované členy vědecké rady, přednosty dvou nově ustavených klinik. Stali se jimi MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií (FZS) UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,  a MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  Profesor Sameš zhodnotil dosavadní činnost vědecké rady a celkové výsledky jednotlivých pracovišť Krajské zdravotní, a. s., v roce 2017. Poděkoval za k dnešnímu dni v pěti kolech poskytnutou interní grantovou podporu v celkové výši 15 milionů Kč. Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. Ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu, plakety a věcných darů i peněžitou odměnu. Mezi vítězné autory byla rozdělena, stejně jako za rok 2016,  částka 280 000 Kč.

Cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře za 1. místo převzal prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., za 2. místo prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a za 3. místo MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení  Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. Všechny oceněné práce byly dílem kolektivu autorů z uvedených zdravotnických pracovišť.

První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získala MUDr. Alena Sejkorová z neurochirurgické kliniky, cenu za 2. místo MUDr. Hynek Zítek ze stejného zdravotnického pracoviště.

Cena předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků byla udělena Bc. Lence Mohauptové z rehabilitačního oddělení mostecké nemocnice.

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdravotní péče za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe Mgr. Věra Zemanová z oddělení centrálních operačních sálů ústecké Masarykovy nemocnice, na druhém místě skončila Mgr. Bc. Michaela Rothová z oddělení dětské chirurgie z téže nemocnice a ze stejného oddělení je i třetí oceněná Bc. Věra Grünerová.

Doprovodný program s tanečním vystoupením s charlestonem a swingem ve stylu První republiky a zpěvem Radky Fišarové připomněl letošní sté výročí vzniku Československa v říjnu roku 1918.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

  

Zdroj: info@kzcr.eu


11.10.2018

Výzva dárcům nuly negativní Krajské zdravotní pomohla, univerzální krevní skupinu v ústecké Masarykově nemocnici však nadále potřebují

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., děkuje všem dobrovolným dárcům krve, kteří v uplynulých týdnech na základě výzvy přišli darovat nejcennější tekutinu. Výzva směřovala k lidem s univerzální skupinou 0-. Transfuzní oddělení zajišťuje odběry krve ve spádové oblasti Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem a zásoby krve skupiny 0- využívané při operacích se dostaly po letních měsících na kritickou hranici.

„Po výzvě v médiích a oslovení našich dárců přišlo k datu 11. října celkem 174 dárců krevní skupiny 0- darovat krev. Díky výzvě se dostavilo celkem 101 nových dárců, u 29 byla zjištěna krevní skupina 0-. Ve stejném období však bylo vydáno či připraveno pro pacienty naší nemocnice celkem 133 krví této univerzální krevní skupiny,“ rekapituluje MUDr. Klára Váchová, zástupkyně primáře Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., s tím, že v posledních týdnech se oddělení pohybovalo na hranici 30-50 % běžných zásob a nedařilo se ani po přímém telefonickém kontaktování dárců krve stav zásob doplnit.    

 „V určitých obdobích se můžeme  potýkat  s nedostatkem určitých krevních skupin. Je to dáno zejména skladbou pacientů, kteří jsou v tomto období ošetřováni.  Ale také k tomu přispívá  i doba skladování erytrocytů,  která je pouze 42 dní. Rovněž i zastoupení krevních skupin v populaci hraje svou úlohu. Nejčastěji se však potýkáme s nedostatkem krví A negativních a především univerzálních 0-, což je důsledkem i vysoce centralizované zdravotní péče v naší nemocnici, jako je např. úrazové centrum, která má vysokou spotřebu univerzální 0- krve pro masivně krvácející pacienty a k velkým spotřebitelům krve se přidala i nově vzniklá kardiochirurgie,“ vysvětluje lékařka. 

Zásoby krve skupiny 0- se ústeckému transfuznímu oddělení podařilo zvýšit zhruba na 65 % potřebného stavu. „Mezi prvodárci, kteří na výzvu dosud zareagovali, byli kromě mladých i starší 50 let, což vidíme jako velmi pozitivní i do budoucna. Všem, kdo přicházejí dobrovolně darovat krev, děkujeme,“ řekla MUDr. Klára Váchová.

Zdroj: info@kzcr.eu


11.10.2018

V mostecké nemocnici se sešli lékaři specialisté z oborů neurologie a neurochirurgie

Krajský neurologicko – neurochirurgický seminář uspořádaly ve středu 3. října 2018 Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.,  a Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Odbornými garanty akce, která se uskutečnila v Modrém salonku nemocnice v Mostě, a zúčastnilo se jí 55 zájemců z řad lékařů a sester, byli MUDr. Stanislav Slavík, MBA, primář mosteckého neurologického oddělení a přednosta neurochirurgické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

„Wake up stroke“, „Limbická encefalitis“ a „Tourett“ byly názvy přednášek neurologického bloku. Vedle MUDr. Ing. Davida Černíka, MBA , lékaře Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a vedoucího tamního komplexního cerebrovaskulárního centra, v něm vystoupili MUDr. Martin Elišák z Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., z Institutu neuropsychiatrické péče v Praze. Blok věnovaný neurochirurgii zajistili prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a MUDr. Jan Lodin z Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Tématy jejich vystoupení byly „Neuralgie trigeminu - operační techniky a indikace“, „Neuralgie trigeminu - výsledky studie a publikace“.

„Novinky v neurochirurgii“ v krátkých přednáškách přednesli čtyři neurochirurgové. MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., hovořil o vysoké úrovni pooperační komplexní péče o neuroonkologicky nemocné pacienty v našem kraji. MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D., předvedl nové metody MRI diagnostiky normotenzního hydrocefalu. MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., upozornil na nový široký program v Masarykově nemocnici, zaměřený na operační a pooperační péči o poranění brachiálního plexu u dětí a dospělých, a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., uvedl zcela nové možnosti vyšetření průtoků mozkových cév pomocí kvantitativní MR angiografie.

„Pravidelná setkání neurologů z celého kraje s neurochirurgy prohlubují již tak skvělou spolupráci v péči o pacienty našeho regionu a z ohlasů již teď vím, že se budeme snažit je opakovat,“ řekl k mosteckému setkání neurologů s neurochirurgy MUDr. Stanislav Slavík, MBA.

„Společné semináře neurologů a neurochirurgů mají v našem kraji dlouholetou tradici a naše osobní setkání jsou pro vzájemnou spolupráci velmi prospěšná. Na konkrétních přednáškách a příkladech z praxe chceme zároveň kolegům neurologům prezentovat, že poskytujeme péči ve všech specializacích oboru neurochirurgie na úrovni současných mezinárodních znalostí,“ zhodnotil akci prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

  

Zdroj: info@kzcr.eu


10.10.2018

V pavilonu F teplické nemocnice je naplánována krátkodobá odstávka elektrické energie

V sobotu 13. října dojde v pavilonu F Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Teplice o. z., k opětovné plánované opravě rozvodné skříně. V důsledku této opravy bude v časovém období 13:00 - 16:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie do pavilonu, bez možnosti využití náhradního zdroje energie.

Odstávkou budou dotčena tato oddělení:

 • příjmové chirurgické ambulance,

 • chirurgická lůžková stanice včetně jednotky intenzivní péče,

 • gynekologicko-porodnické oddělení,

 • stanice patologických novorozenců,

 • ortopedické oddělení,

 • urologické oddělení,

 • anesteziologicko-resuscitační oddělení,

včetně všech těchto oborových operačních sálů.

O trpělivost žádáme pacienty, kteří budou v sobotu 13. října potřebovat zprávy z ambulancí chirurgických oborů, ty bude možno vydat až po obnově dodávky energie.

Odstávka bude řešena jak organizačními změnami uvnitř nemocnice, tak také krátkodobým uzavřením některých zdravotnických pracovišť a směřováním pacientů v rámci společnosti Krajská zdravotní, a. s., mimo teplickou nemocnici.

„V souvislosti s touto opravou je nutno v sobotu 13. října od 00:00 do 16:00 hodin uzavřít porodní sál a odklánět rodičky mimo Teplice, od 10:00 do 16:00 přerušit příjem pacientů, u nichž je předpoklad provedení neodkladného operačního výkonu a od 08:00 do 16:00 hodin zastavit příjem pacientů vyžadující resuscitační péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení teplické nemocnice. Pacienti budou transportováni do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ uvedl ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý s tím, že diagnosticko-léčebný proces nebude narušen. Provoz laboratorního a RTG komplementu bude zajištěn beze změn.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Mgr. Ivo Chrástecký

9.10.2018

Otorinolaryngologové se sjeli do Ústí nad Labem na konferenci, která má tradici již čtvrt století

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, připravily na zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 5. října 2018 v pořadí již 25. odbornou nadregionální konferenci „Slámův ORL den“. Akce se uskutečnila pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.

Práci ústeckých otorinolaryngologů ocenil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. „Velice si jí vážím a děkuji nejen lékařským odborníkům, ale také dalšímu zdravotnickému personálu na oddělení – a dnes již na klinice – za výborné výsledky a šíření dobrého jména Krajské zdravotní,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

„Je mi velkou ctí, že jsem mohl převzít záštitu nad touto konferencí, kde se sešly kapacity ve svém oboru, a jsem rád, že si tato odborná konference získala u nás v kraji svou tradici a každoročně se k nám sjíždějí odborníci z různých koutů republiky,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Na konferenci, která se těší velké oblibě mezi odborníky, ho doprovodil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák.

Účastníky nadregionální konference, kterých byl letos rekordní počet 110, přivítal i generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Petr Fiala. „Chtěl bych poděkovat Ústeckému kraji nejen za záštitu, ale i za finanční podporu. Zejména děkujeme za investiční podporu rozvoje každé z pěti nemocnic Krajské zdravotní,“ dodal Petr Fiala.  

Odbornými garanty konference byli MUDr. Karel Sláma z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických  studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a MUDr. Jaroslav Betka, DrSc., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole.

Odborný program otevřel emeritní primář ústeckého oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku MUDr. Karel Sláma, který se svými spolupracovníky v minulosti posunul otorinolaryngologii (ORL) v Masarykově nemocnici na úroveň fakultních nemocnic a ta je nadále rozvíjena novým vedením kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku. V úvodu konference představil historii ORL v severních Čechách, její milníky i významné osobnosti. Poté následovaly čtyři odborné bloky věnované například operačním postupům rhinobaze a laterobaze, karcinomům či aktualitám v dětské ORL.

V září loňského roku byla ustavena Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., kterou vede přednosta MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu

           

Zdroj: info@kzcr.eu


9.10.2018

Výtěžek z charitativního běhu pomůže dětskému dennímu rehabilitačnímu stacionáři teplické nemocnice

Studenti a pedagogové Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov uspořádali v sobotu 6. října 2018 šestý ročník „Charitativního běhu Krupkou aneb Pomáháme teplické nemocnici“. Letos se organizátorům povedlo vybrat ve prospěch Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., na startovném a dobrovolných příspěvcích částku přesahující 23 700 korun.

Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., uvedla, že letos výtěžek putuje na zvelebení zahrady dětského rehabilitačního stacionáře v ulici Kmochova cesta. „Velmi si dlouholeté podpory Biskupského gymnázia vážíme a spolu s dobrovolníky se také na této akci podílíme. Naše zdravotnická pracoviště věnují každoročně do dobrovolné dražby poukázky na bezplatná vyšetření. Letos například mohu zmínit kardiologickou prohlídku pro sportovce, kompletní vyšetření očí, oblíbený chemický peeling a jiná ošetření. Ovšem největší úspěch zaznamenali háčkovaní medvědi, které udělala naše koordinátorka dobrovolníků Petra Suchomelová,“ dodala Mgr. Kateřina Vágnerová.

Návštěvníci během sportovního a zábavního dne zhlédli doprovodný program, který nabídl například ukázku agility, canisterapie, slackline nebo tvůrčí dílnu.

Zdroj: info@kzcr.eu

Charitativního běhu Krupkou aneb Pomáháme teplické nemocnici“ Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

8.10.2018

Do obecních zastupitelstev a senátu se volilo také v nemocnicích Krajské zdravotní

Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskutečnilo ve dnech 5. a 6. října. Volba v druhém kole do senátu pokračuje pak 12. a 13. října. Práva zvolit si své zástupce do místního zastupitelstva a do horní komory Parlamentu České republiky v letošních volbách využili pacienti Krajské zdravotní, a. s., ve dvou jejích nemocnicích. Volilo se v ústecké Masarykově nemocnici a chomutovské nemocnici.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem využili volebního práva tři pacienti. V chomutovské nemocnici požádalo o možnost volit celkem deset pacientů. V děčínské, teplické a mostecké nemocnici nevyužil možnosti se zúčastnit voleb ani jeden z hospitalizovaných pacientů.

Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý kraj a přilehlé spádové oblasti.

Zdroj: info@kzcr.eu

Volebního práva využila pacientka hospitalizovaná po porodu na stanici šestinedělí ústecké Masarykovy nemocnice. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

4.10.2018

Háčkované chobotničky zpříjemní novorozencům pobyt na ústecké neonatologické klinice

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala v úterý 2. října 2018 padesát háčkovaných chobotniček pro nedonošená miminka. Zástupkyně Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem Helena Svatková je předala Mgr. Markétě Svobodové, hlavní sestře ústecké Masarykovy nemocnice.

„Pro naše nejmenší pacienty mají chobotničky velký význam. Nejenže novorozence zklidňují, miminka si s chapadýlky hrají a mnohem méně se personál setkává s tím, že si vytahují například kanyly nebo výživové sondy. Chobotnička bývá první hračkou pro miminko po jeho narození, kterou si díky dárcům odnáší domů,“ uvedla Mgr. Markéta Svobodová.

Helena Svatková, vedoucí klubu dovedných rukou pro seniorky při ústeckém Domu dětí a mládeže, doplnila, že jde o druhou várku chobotniček pro ústeckou neonatologickou kliniku. „Uháčkovaly je pro miminka bývalé zaměstnankyně na železnici, které jsou již v důchodu a navštěvují klub. V únoru letošního roku od nás hlavní sestra Mgr. Markéta Svobodova získala prvních padesát uháčkovaných chobotniček. Slíbila jsem, že ji letos navštívím ještě jednou a zase přinesu padesát chobotniček. Tímto plním slib. Máme všichni z toho velkou radost, že můžeme pomoci,“ řekla Helena Svatková.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je jedním ze dvou perinatologických center Krajské zdravotní, a. s., přičemž druhé se nachází v mostecké nemocnici. Obě zdravotnická pracoviště spadají mezi dvanáct center v celé České republice. V rámci třístupňové diferencované péče ústecká neonatologická klinika zajišťuje všechny tři úrovně péče o novorozence, od péče o fyziologické novorozence přes intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová oblast kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Na snímku Kateřina Dupalová, DiS., staniční sestra novorozenecké stanice intermediální péče ústecké neonatologické kliniky, s nově získanými chobotničkami pro nejmenší pacienty. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

2.10.2018

Avízo - Charitativní běh Krupkou každoročně pomáhá teplické nemocnici

Studenti a pedagogové Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov ve spolupráci s dobrovolníky Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., pořádají šestý ročník „Charitativního běhu Krupkou aneb Pomáháme teplické nemocnici“. Výtěžek z letošního ročníku poputuje na zvelebení zahrady Denního rehabilitačního stacionáře Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice o. z., pro dětské pacienty v ulici Kmochova cesta.

Akce proběhne 6. října 2018 od 9:30 hodin
u Biskupského gymnázia, Základní a Mateřské školy Bohosudov, areál P. Josefa Cukra

Doprovodný program:

 • soutěže a hry pro děti

 • agility

 • slackline

 • vouchery a na chemický peeling a jiná ošetření

 • canisterapie

 • ukázka lekce Ostrova objevů

 • malování na obličej

Startovné pro závodníky je 50 Kč a pro ostatní účastníky charitativního běhu dobrovolné.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

Charitativní běh Krupkou 2017. Foto: Petr Sochůrek

1.10.2018

V Krajské zdravotní přednášela mikrobioložka Václava Adámková

Další z řady přednášek cyklu „Osobnosti české medicíny“ se uskutečnila v úterý 18. září 2018 v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.  Projekt, který byl zahájen v roce 2016, je určen  především mladým lékařům, kteří tak mají jedinečnou možnost načerpat v krátké době mnoho poznatků a informací od českých špičkových odborníků z různých medicínských oborů. Tentokrát přijela do Ústí nad Labem primářka MUDr. Václava Adámková z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha pohovořit na téma „Klinická mikrobiologie 21. století“.

„Chci ukázat, co může klinická mikrobiologie přinést klinickým lékařům, ukázat, že to není tak rigidní obor, jak si ho já pamatuji ze studií na fakultě. Může jim přinést opravdu hodně – i pomoci zachránit život pacienta. A to v případech složitých infekčních komplikací, protože narůstá rezistence bakterií na antibiotika. Užívání antibiotik se tak stává poměrně velkým problémem,“ přiblížila téma MUDr. Václava Adámková.

Přednášející přivítal MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „V naší nemocnici máme  oddělení klinické mikrobiologie, které se počátkem 90. let vyčlenilo z hygienické služby a stalo se součástí laboratorního komplementu Masarykovy nemocnice. Prvním primářem byl MUDr. Jiří Stehlík, od roku 2000 se primářkou oddělení stala MUDr. Marta Štolbová a od roku 2014 je vede MUDr. Lenka Dvořáková. Je třeba všem pracovníkům naší mikrobiologie poděkovat za vynikající práci, kterou odvádějí. Mrzí mě malý zájem absolventů lékařských fakult o obor. Za celou dobu deseti let, co jsem ve funkci ředitele, za mnou nepřišel student, že chce pracovat na mikrobiologickém oddělení. Věřím ale, že se situace brzy změní a mladí mikrobiologové naše pracoviště ještě posílí,“ řekl MUDr. Josef Liehne.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu