29.10.2018

Lékařští specialisté se na konferenci v Ústí nad Labem zabývali oftalmoonkologií

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala v polovině října „29. Ústecký oftalmologický den“ v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Tématem tradičního setkání, kterého se letos zúčastnilo 150 lékařských specialistů z celé České republiky, tentokrát byla oftalmoonkologie.

Odborným garantem konference „29. Ústecký oftalmologický den“ byla přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. „Téma oftalmoonkologie je multioborové, proto jsou zde s námi oftalmology  patologové, dermatologové, imunologové, lékaři z oboru nuklerární medicíny a další. Příkladem může být melanom kůže, my můžeme diagnostikovat melanom v očích, a každý ten nádor se chová v dané lokalitě jinak. Proto chceme znát  novinky v diagnostice i léčbě napříč obory. Zároveň se chceme podělit o poznatky, jaké jsou možnosti léčby očních onkologických pacientů,“ přiblížila důležitost odborné problematiky, na níž se letošní ročník konference zaměřil, MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. „Konference je tradiční akce, kterou navštěvuje stálá odborná veřejnost  z ústeckého regionu a přilehlých krajů, přijíždějí i kolegové z Prahy. Letos je předstupněm jubilejního třicátého ročníku,“ dodala.

Oční klinika Krajské zdravotní, a  s., patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice, o. z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází se zde jediné Vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhají zde výuky mediků i sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí. Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu) a byla vybrána jako první pracoviště v ČR k provedení této operace. Republikové prvenství patří ústecké klinice s unikátní operací novým typem laserového systému IRIDEX Cyclo G6, pomocí kterého jsou aplikovány kontaktní sondou přes skléru (stěnu oka) vlny infračerveného laserového světla k výběžkům řasnatého tělesa. Jako jediné pracoviště v republice provádí kanaloplastiku.

Specialisté z oční kliniky letos jako jedni z prvních v Česku provedli výkon, při kterém byl pacientovi do oka vložen gelový implantát XEN ke snížení nitroočního tlaku při léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Jedná se o miniaturní implantát vyrobený z gelového materiálu, který byl vyvinut s cílem zjednodušit a zrychlit filtrující operace a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací.

„Ústecký oftalmologický den má velkou tradici a velkou tradici má i moderní oftalmologie v Masarykově nemocnici. Jejím zakladatelem byl primář Hanuš Libický, který se po válce do Ústí nad Labem vrátil z Anglie, kam utekl před nacisty. Tam se jako jediný lékař z Čech v historii stal členem lékařského kolegia královské rodiny, jehož součástí jsou největší špičky anglické medicíny. V Masarykově nemocnici vybudoval moderní oddělení s rozsáhlou operativou, publikační a vědeckou činností. Na jeho práci  skvěle navázali další primáři MUDr. Jan John, CSc., prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., MUDr. Pavel Sušický a současná přednostka oční kliniky MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.,“ uvedl k letošnímu ročníku ústecké konference  MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Je-li tématem oftalmoloonkologie,  je třeba zmínit velký rozvoj a přeměnu, kterou zaznamenalo Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Investice do opravy areálu v Podhájí, kde sídlí onkologické oddělení a oddělení nukleární medicíny činily téměř 280 milionů korun. Po letech tápání předchozích managementů KZ jak dál s onkologií v Masarykově nemocnici je KOC důkazem správné investiční politiky současného vedení společnosti,“ připomněl ve svém úvodním slově MUDr. Josef Liehne.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/ 

     

Zdroj: info@kzcr.eu

    


26.10.2018

Představitelé Krajské zdravotní převzali prestižní certifikát oceňující stabilitu firmy

Představitelé Krajské zdravotní, a. s., převzali v úterý 23. října v Praze certifikát od významné společnosti Bisnode. Společnost Bisnode zveřejnila v červnu v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100 přehled TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2018 dle CZECH Stability Rating, v němž Krajská zdravotní, a. s., figuruje jako jeden ze tří takto oceněných poskytovatelů zdravotní péče.

„Ze skutečnosti, že Krajská zdravotní je ve společnosti nejstabilnějších firem v České republice, máme velkou radost a zisk certifikátu vnímáme i jako odměnu za systematickou práci představenstva, kterému se od roku 2014 daří naplňovat cíle. Patří mezi ně celková stabilizace ekonomiky firmy, systematický rozvoj všech jejích nemocnic a postupná modernizace zdravotnické techniky. Společnosti se daří i díky významné investiční finanční podpoře ze strany Ústeckého kraje, jejího jediného akcionáře, a také díky dlouhodobému důslednému využívání dotačních titulů. Zvláštní důraz klademe v závislosti na hospodářském výsledku na odměňování zaměstnanců, bez nichž by úspěšný rozvoj nebyl možný, nepodceňujeme význam sociálního dialogu. Dostat se mezi stovku firem v Česku proto bereme jako závazek a cítíme za další směřování společnosti velkou odpovědnost,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., který certifikát převzal společně s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou.

„Umístění ve stovce si velmi vážíme také proto, že jsme je získali jako jediný z velkých poskytovatelů zdravotní péče. Sluší se poděkovat Ústeckému kraji především za dlouhodobou investiční finanční podporu, která společnosti umožňuje dosahovat takových výsledků, že je ocenili i hodnotitelé při výběru TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Výsledky hodnocení samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100 vycházejí z metodiky skóringového modelu Bisnode, který měří stabilitu jednotlivých společností. Model zároveň poskytuje nezávislý pohled na současný stav firem, jejich finanční situaci, a to včetně predikce rizika úpadku firmy v následujících dvanácti měsících, což zákazníkům Bisnode pomáhá omezovat rizika v podnikání.

Skóringový model Bisnode je založen na ekonometrických technikách, exaktní statistické analýze a principech data miningu. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy (demografická data, informace o platebních zkušenostech, finanční údaje, vazby mezi subjekty i

negativní informace) a makroekonomická data. Model je vyvíjen tak, aby bylo dosaženo maximální výkonnosti, která je dána především kvalitou a rozsahem dat z databází Bisnode.

Díky silnému zázemí nadnárodní skupiny poskytuje Bisnode, působící v 17 evropských zemích, a strategickému partnerství se společností Dun & Bradstreet specializující se na mezinárodní data a služby, informace z více než 190 zemí z celého světa. Jeho databáze zahrnují informace o více než 230 milionech firem.

Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde je se 6900 zaměstnanci i největším zaměstnavatelem, a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. V loňském roce měla společnost obrat 6 miliard 760 milionů korun, při kladném hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu


24.10.2018

Zdravotníci ústeckého Komplexního cerebrovaskulárního centra podpořili charitativní běh

U příležitosti Světového dne mrtvice, který připadá na 29. října, a k desetiletému výročí léčby ischemické cévní mozkové příhody mechanickou embolektomií v Komplexním cerebrovaskulárním centru Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., proběhl 23. října v Centrálním parku na Severní Terase „Charitativní běh proti mozkové mrtvici“.  Do závodu se registrovalo celkem 132 běžců, kterým se na osvětu o onemocnění cévní mozkovou příhodou podařilo nashromáždit rovných 17 tisíc Kč.

„Smyslem akce bylo upozornit širokou veřejnost, že v rámci ischemické cévní mozkové příhody sousloví Čas je mozek platí doslova. Každou minutu umírá několik milionů mozkových buněk a to bez možnosti jejich náhrady. I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo přes 130 běžců, což mě velmi mile překvapilo. Zúčastnily se celé rodiny a dokonce i výrazný počet těch nejmenších dětí v kočárcích. Zaznamenal jsem pozitivní ohlasy, a myslím si, že by tento běh slušel našemu centru coby každoroční akce,“ uvedl MUDr. Ing. David Černík, MBA, vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Mrtvici nejčastěji způsobuje krevní sraženina, která uzavře některou z mozkových cév. Mozku se tak nedostává kyslík a buňky už po prvních minutách postupně odumírají. Nutné je proto zavolat rychlou záchrannou službu včas a zbytečně příznaky nepodcenit,“ doplnil MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ke třem základním příznakům cévní mozkové příhody patří pokles koutku, ochrnutí končetin a porucha řeči. Tísňová linka první pomoci má telefonní číslo 155.

Podpořit běžce a zúčastnit se charitativního běhu přišly na trať dlouhou zhruba 3 kilometry i desítky zdravotníků z ústecké Masarykovy nemocnice. V kategorii žen se na krásném třetím místě umístila MUDr. Kateřina Vítová z rehabilitačního oddělení. „Byl to můj první závod. Běh patří mezi mé oblíbené činnosti, kdy se mu aktivně věnuji ve svém volném čase,“ řekla lékařka, která trať zdolala v čase 00:12:26,4.

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je jedním ze 13 center v České republice poskytujících nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, rehabilitačního oddělení a v neposlední řadě Emergency. Ústecké Komplexní cerebrovaskulární centrum v rámci celé České republiky patří dlouhodobě mezi tři nejvýkonnější. Zdravotnické pracoviště zajišťuje na poli cerebrovaskulární problematiky plnou škálu intervenčních i operačních postupů.

„Charitativní běh proti mozkové mrtvici“ uspořádala Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Účastníci „Charitativního běhu proti mozkové mrtvici“. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

24.10.2018

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren během státního svátku 28. října

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren v neděli 28. října 2018. Pohotovostní lékárenská služba v místech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude upravena takto:

Děčín:

Lékárna Děčín – OC Pivovar, Sofijská 2/3 (telefon 412 528 091) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396, (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU - OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Lékárna BENU - OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

23.10.2018

Členka představenstva Krajské zdravotní ocenila držitele Zlatého kříže za bezpříspěvkové darování krve

Téměř čtyřicet bezpříspěvkových dárců krve ocenila členka představenstva Krajské zdravotní, a. s., Jitka Hanousková spolu se zástupci Ústeckého kraje a oblastního spolku Českého červeného kříže v Teplicích. Slavnostní akce, při které získali dárci Zlaté kříže 2. třídy za 120 a více odběrů, proběhla v sobotu 20. října 2018 na Benediktu v Mostě.

„Krajská zdravotní má dvě transfuzní oddělení. V ústecké Masarykově nemocnici a chomutovské nemocnici. V nemocnicích v Teplicích a Mostě jsou pouze odběrové prostory, které jsou detašovanými zdravotnickými pracovišti těchto transfuzních oddělení. V děčínské nemocnici se provádějí odběry krve v samostatném odběrovém středisku, odebranou krev a plazmu zpracovává ústecké transfuzní oddělení.  Transfuzní oddělení jak v ústecké Masarykově nemocnici, tak v chomutovské nemocnici jsou plnohodnotnými zdravotnickými pracovišti na stejné úrovni. Na každém z těchto oddělení disponují šesti odběrovými křesly. Ústecké transfuzní oddělení eviduje téměř 7200 dárců krve a krevních složek. Jedná se o dárce z okresů Ústí nad Labem, Teplice a Litoměřice.  V chomutovské nemocnici evidují 6300 dárců krve a krevních destiček. Zde se jedná o dárce z okresů Most a Chomutov,“ uvedla v úvodu Jitka Hanousková.

„Všem vám rozhodně patří velké poděkování a ocenění. Já osobně jsem v mládí dosáhla na Janského bronzovou plaketu, na kterou jsem velmi pyšná, a o to víc obdivuji vás, kteří jste dosáhli tak úctyhodného čísla v počtu odběrů,“ poděkovala dárcům Jitka Hanousková.

Oceněným s největším počtem bezpříspěvkových odběrů krve (141) byl Stanislav Zemek z Jirkova. „Pravidelně docházím na chomutovské transfuzní oddělení, které spadá pod Krajskou zdravotní. Darovat krev jsem začal ještě před vojnou. Tehdy jako člen Socialistického svazu mládeže jsem zareagoval spolu s kamarády na výzvu, že se hledají noví dárci krve,“ řekl Stanislav Zemek.

Zlatý kříž 2. třídy si odnesl z Benediktu také Kamil Kováč, sanitář Oddělení centrálních operačních sálů Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., který má na svém kontě 138 bezpříspěvkových odběrů. „Krev jsem začal darovat zhruba před dvaceti lety. Tehdy manželka projevila zájem stát se dárkyní krve. Ona omdlela, já se stal bezpříspěvkovým dárcem krve a zůstalo mi to. Jako zdravotník každý den vidím, jak je krev potřebná,“ doplnil Kamil Kováč.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Členka představenstva Krajské zdravotní ocenila držitele Zlatého kříže za bezpříspěvkové darování krve. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

22.10.2018

Vybudování pavilonu v areálu ústecké Masarykovy nemocnice umožní další rozvoj kardiochirurgie v Krajské zdravotní

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) počítá po rozšíření na dva operační programy pro kardiochirurgii týdně v září 2018 s dalším jejich postupným navyšováním. K uskutečnění těchto cílů je potřeba vybudovat v areálu ústecké Masarykovy nemocnice nový pavilon, kam se přemístí nejen kardiochirurgické oddělení, ale celé kardiocentrum – tedy včetně Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL).

„Cenu za realizaci této náročné budoucí veřejné zakázky předpokládáme na úrovni 540 milionů korun. Byla zahájena příprava projektové dokumentace, jejíž zpracovatel vzešel z veřejné zakázky. Akce je důležitým milníkem na cestě k získání prestižního statutu komplexního kardiovaskulárního centra, které chybí nejen obyvatelům Ústeckého kraje, ale není ani v sousedících krajích Karlovarském a Libereckém,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Součástí pavilonu budou lůžka standardní, intenzivní a operační sály včetně hybridních. Pro MNUL vybudování tohoto pavilonu bude znamenat konečně vyrovnání se s deficitem lůžek, který byl způsoben restrikcí počtu lůžek z finančních důvodů v době výstavby areálu na Bukově, financované z tehdejšího státního rozpočtu. Přesun kardiocentra do nových prostor bude znamenat pro MNUL navýšení tolik potřebných interních lůžek, vybudování metabolické jednotky a rozšíření radiologické kliniky,“ vysvětlil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a dodal: „Statistiky ukazují, že kardiovaskulární onemocnění ohrožují občany našeho kraje velmi výrazně. Proto si obyvatelé Ústeckého kraje zaslouží, aby ve své největší a nejvýznamnější nemocnici měli špičkové komplexní kardiovaskulární centrum.“

Vznik nového kardiochirurgického oddělení vyžaduje spolupráci dalších oddělení jako je všeobecná a cévní chirurgie, hrudní chirurgie, klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM), oddělení centrálních operačních sálů. Díky podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s., byla zakoupena nejmodernější potřebná zdravotnická technika, například mimotělní oběh, s jehož pomocí  se provádí drtivá většina operací srdce. Kardiochirurgické oddělení má 15 lůžek, včetně čtyř pooperačních monitorovacích lůžek, k intenzivní pooperační péči jsou využívána vyčleněná lůžka na centrálních jednotkách intenzivní péče KAPIM a na koronární jednotce kardiologické kliniky.

„Na základě strategického rozhodnutí o vybudování kardiochirurgie v Masarykově nemocnici se nám podařilo získat špičkového operatéra primáře MUDr. Miroslava Kolesára, s nímž přišel do naší nemocnice základní tým – vrchní sestra Mgr. Regina Gavlasová, perfusionista Marek Šnejdar,  instrumentářka specialistka Bc. Henrietta Mogrošová a kardioanestesiolog MUDr. Štěpán Rupert. Již před 1. lednem 2018, kdy bylo oddělení ustaveno, doplněn další lékařský a ošetřovatelský personál a stalo se součástí kardiocentra, v jehož čele je přednosta kardiologické kliniky profesor MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, docházelo ke školením personálu Masarykovy nemocnice na renomovaných pracovištích Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Institutu klinické a experimentální medicíny. Dalším kardiochirurgem, který nedávno tento tým posílil, je MUDr. Dalibor Ticháček, MBA,“ rekapituluje ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

„Kardiochirurgii považuji za elitní chirurgický obor, který se zabývá operační léčbou srdce a velkých cév. Nejčastěji se jedná o operace věnčitých – koronárních - tepen, srdečních chlopní, aorty, operacemi pro poruchy rytmu a náhradami srdce včetně transplantace srdce. Potřeba zřídit kardiochirurgické oddělení v Masarykově nemocnici souvisí s rozvojem invazivní kardiologie. Odborná kardiologická společnost a tím i zdravotní pojišťovny podmiňují úhradu některých výkonů statutem komplexního kardiovaskulárního centra, které může být jedině v nemocnici, kde je kardiochirurgie,“ říká MUDr. Josef Liehne. Kardiologická klinika v ústecké nemocnici patří mezi přední česká pracoviště a podle slov ředitele zdravotní péče je každé omezení spektra výkonů zde prováděných cestou zpět.

Pro přiznání statutu centra komplexní kardiovaskulární péče (CKPP) ministerstvem zdravotnictví hovoří čísla. Zatímco v celých severozápadních Čechách CKPP není, v Praze jich je pět.

„Ročně předáváme přes 400 pacientů pražským centrům, rizikové z pohledu zdraví pacienta jsou akutní převozy k operacím. Pro pacienty jsou i zátěží následné kontroly na pražských pracovištích. Proto je nezbytné, aby v našem kraji centrum komplexní kardiovaskulární péče bylo. Tento ambiciózní projekt získal podporu představenstva i managementu KZ a Ústeckého kraje. Když byl záměr prezentován ministru zdravotnictví Miloslavu Ludvíkovi před auditoriem posluchačů, řekl, že je potřeba oddělení vybudovat a poté zažádat o smlouvu se zdravotními pojišťovnami a statut centra. Myšlenku podpořil při svých dvou návštěvách Masarykovy nemocnice premiér Andrej Babiš a požádal ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby se situací zabýval,“ připomněl MUDr. Josef Liehne.

Chtěl bych poděkovat za spolupráci při realizaci tohoto projektu všem našim novým spolupracovníkům z kardiochirurgie a zaměstnancům MNUL, kteří si vybudování nového oboru vzali „za své“ a věnují mu i svůj volný čas. Poděkování patří též politické reprezentaci Ústeckého kraje, generálnímu řediteli KZ Ing. Petru Fialovi a především předsedovi představenstva KZ Ing. Jiřímu Novákovi za neutuchající podporu a energii, bez které by kardiochirurgické pracoviště v Ústí nad Labem nevzniklo,“ uzavřel MUDr. Josef Liehne.

Fotografie z kardiochirurgické operace naleznete na http://www.kzcr.eu/

      

Zdroj: info@kzcr.eu


18.10.2018

Krajská zdravotní podpoří charitativní běh proti mozkové mrtvici

U příležitosti Světového dne mrtvice, který připadá na 29. října, a k desetiletému výročí Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádá Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek akci pod názvem „Charitativní běh proti mozkové mrtvici“. Cílem je upozornit na zákeřnost cévní mozkové příhody, kdy výtěžek z běhu bude věnován na osvětu o tomto onemocnění.

Akce proběhne 23. října 2018 od 16:30 hodin
u Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické školy, Pod Parkem 2788/2, Ústí nad Labem, Severní Terasa

Registrace účastníků běhu proběhne od 15:30 do 16:15 hodin. Trasa dlouhá zhruba 3 kilometry povede Centrálním parkem na Severní Terase, má minimální převýšení a každý účastník ji může zdolat během i chůzí.

Startovné pro účastníky je 100 Kč na osobu. Každý účastník si bude moci zakoupit tričko vyrobené speciálně pro charitativní běh. Registrace a platba startovného bude možná pouze v místě charitativního běhu a v hotovosti.

Těšíme se na setkání s vámi.

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu


16.10.2018

Neurochirurgové si připomínají padesát let od vzniku pracoviště v Ústí nad Labem

Neurochirurgové z ústecké Masarykovy nemocnice si připomínají padesát let od vzniku svého pracoviště. Současná Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., díky vynikajícím výsledkům patří mezi špičková pracoviště nejen v České republice, ale také v Evropě. Zatím posledním důkazem je velmi úspěšné uspořádání Výročního kongresu České a Slovenské neurochirurgické společnosti ve dnech 25. - 27. září 2018. Velkým vyznamenáním pro ústecké neurochirurgy byla účast profesora Franca Servadeiho z Itálie, protože šlo o historicky první návštěvu prezidenta Světové federace neurochirurgických společností (WFNS) na Výročním kongresu České neurochirurgické společnosti.

Krajská zdravotní a ústecká Masarykova nemocnice si letos připomíná 50. výročí od založení neurochirurgie v Ústí nad Labem primářem MUDr. Zdeňkem Malým v roce 1968. Úspěchy ústecké neurochirurgie za padesát let její existence ocenil předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Neurochirurgická klinika významně přispívá k dobrému jménu Krajské zdravotní a ústecké Masarykovy nemocnice. Medicínské úspěchy, tradice s padesátiletou historií, výchova dalších generací lékařů a vědecko-výzkumná činnost, to je charakteristika, která dává renomé současné kliniky. Dovolte mi popřát neurochirurgii mnoho dalších úspěchů i v pokračujícím rozvoji,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne doplnil, že je právem hrdý na neurochirurgickou kliniku. „Její výsledky jsou skutečně výborné jak po stránce medicínské, tak výzkumné a vědecké. Nezbývá mi, než všem poděkovat a přát si další rozvoj neurochirurgie v ústecké Masarykově nemocnici,“ dodal MUDr. Josef Liehne.

Kongresu a oslav se zúčastnili dva předchozí primáři, konkrétně primářka MUDr. Eva Urbánková, prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., jenž v Ústí nad Labem pracoval 20 let a od roku 1997 působí jako přednosta v Ústřední vojenské nemocnici Praha, a prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., který pracoval na ústeckém neurochirurgickém oddělení deset let a poté založil neurochirurgii v Liberci.

V nemedicínské části kongresu, která rozšiřuje obzor lékařů specialistů, vystoupil prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. dr.h.c., MBE, s přednáškou Fenomén Shakespeare. Ředitel Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Václav Houfek připomenul významné bitvy v okolí Ústí nad Labem (Bitva u Chlumce 1126, Bitva na Běhání 1426, Bitva u Chlumce 1813).

Přednosta ústecké neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který je zároveň prezidentem České neurochirurgické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, je autorem přibližně 130 článků v recenzovaných časopisech, devíti kapitol v odborných knihách a monografiích, kolem 450 abstrakt a posterů na kongresech. Má za sebou stovku přednášek na kongresech v České republice a v zahraničí, na které byl pozván. Zdůrazňuje, že na vědecké práci se podílejí všichni členové pracoviště na ústecké klinice. Její tým si připsal v operativě i řadu republikových prvenství.

„Mezi hlavní témata naší kliniky patří léčba mozkových tumorů, cévní neurochirurgie, páteřní chirurgie, chirurgická léčba hydrocefalu a  chirurgie periferních nervů a brachiálního plexu. Oblastmi, jimiž se zabýváme a kterých je naše činnost součástí nebo v nich úzce spolupracujeme, je cerebrovaskulární program, neuroonkologie, chirurgie baze lební, spondylochirurgie, tedy chirurgie páteře, neurotraumatologický program, dětská chirurgie a neuroendoskopie, chirurgie periferních nervů, léčba chronické bolesti a normotenzní hydrocefalus. V loňském roce jsme například jako první v Česku použili při operaci skoliózy páteře implantát vyrobený, ještě před samotným operačním výkonem, pacientovi na míru, a letos se nám podařilo uspořádat dvoudenní intenzivní kurz chirurgie periferních nervů, v rámci České republiky unikátní akci, na kterou přijeli i odborníci ze Slovenska,“ přibližuje prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Připomeňme ještě, že před Výročním kongresem České a Slovenské neurochirurgické společnosti, v neděli 23. září, proběhla na neurochirurgickém operačním sále v ústecké Masarykově nemocnici skutečná „Live operace“ krční tepny, která se přenášela do učebny Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., a současně prostřednictvím internetu do mnoha zemí v zahraničí. Následují den, v pondělí 24. září, pokračoval v ústeckém hotelu Vladimir kurz pod hlavičkou světové federace WFNS a vaskulární sekce Evropské neurochirurgické asociace EANS. Přední světoví odborníci prof. Rokuya Tanikawa z Japonska, prof. José Alberto Landeiro z Brazílie, současný prezident Skull Base Surgery Committee při WFNS, dále dr. Lars Wessels a Nils Hecht z Berlína a profesor Wuttipong Tirakotai z Thajska, prezident letošního kongresu Světové federace společností baze lební v Bangkoku a samozřejmě přední čeští odborníci z oboru neurochirurgie a ORL – prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA, prof. MUDr. Martin Sameš CSc., doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D., doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc., doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, vyučují operování mikrosutur mozkových bypassů a operační přístupy skrze skalní kost na speciálních laserem vyrobených anatomických modelech z Japonska.  Na kurz se přihlásili odborníci a specialisté ze čtrnácti zemí světa, nejvzdálenější zemi zastoupili kolegové ze středoamerické Panamy.

Fotografie naleznete na www.kzcr.eu

      

Zdroj: info@kzcr.eu


15.10.2018

Pacienti chomutovské nemocnice využili práva se zúčastnit druhého kola voleb do senátu

Druhým kolem ve dnech 12. a 13. října pokračovaly na Chomutovsku volby do Senátu - horní komory Parlamentu České republiky. Členové volební komise tak zavítali za pacienty na lůžkové stanice Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Volebního práva využili tři hospitalizovaní pacienti, dva na lůžkové části oddělení následné péče a jeden pacient chirurgického oddělení.

Nemocnice Chomutov, o. z., leží nejzápadněji v Ústeckém kraji v rámci pěti nemocnic, které Krajská zdravotní, a. s., spravuje. Spolu s nemocnicí v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě s ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří pod Krajskou zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý kraj a přilehlé spádové oblasti.

Zdroj: info@kzcr.eu


15.10.2018

Díky sponzorským darům zakoupila Krajská zdravotní druhý automobil pro ústecký mobilní hospic

Mobilní hospic Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., při ústeckém onkologickém oddělení, disponuje druhým výjezdovým autem. Jedná se o Škodu Fabia s doplňky, za pořizovací cenu přesahující 272 tisíc Kč, která byla pro zdravotnické pracoviště zakoupena díky sponzorským darům.

„Nové auto je pro nás velkým přínosem. Již se nemusíme střídat na jednom vozidle a tým mobilního hospice může v jeden čas navštívit dva pacienty,“ řekla vedoucí lékařka MUDr. Jana Dušánková.

Mobilní hospic při ústecké Masarykově nemocnici pokrývá spádovou oblast onkologického oddělení V Podhájí. „Jezdíme za pacienty do Děčína, Ústí nad Labem, Teplic a Bíliny. Tím, že pečujeme i o dětské pacienty, tak v současné době navštěvujeme i šestnáctiletého pacienta v České Lípě,“ doplnila MUDr. Jana Dušánková.

Velké poděkování patří sponzorům:

Statutární město Děčín 50 000 Kč, Statutární město Teplice 20 000 Kč, obec Ryjice 10 000 Kč, město Chlumec 10 000 Kč, obec Libouchec 5 000 Kč, obec Velké Chvojno 7 000 Kč, obec Petrovice 10 000 Kč, obec Dobkovice 5 000 Kč, Nadační Fond Evy Matějkové 50 000 Kč, MAS Labské skály 10 000 Kč, Gedeon Richter 20 000 Kč, Spolchemie 10 000 Kč, RockPro 65 795 Kč.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Nový vůz ústeckého mobilního hospicu. Na snímku všeobecná zravotní sestra Veronika Bendásková a koordinátor Lukáš Ficenc. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu