7.3.2019

Krajská zdravotní se připojila k Evropskému dni logopedie

Ve středu 6. března 2019 měli možnost rodiče menších dětí a předškoláků dozvědět se více o jejich výslovnosti. Otorinolaryngologické oddělení (ORL) Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., se Dnem otevřených dveří, na svém pracovišti klinické logopedie, připojilo k Evropskému dni logopedie. 

Logopedka Mgr. Štěpánka Mališová uvedla, že pro malé pacienty byly připraveny dvě ambulance, ve kterých probíhalo orientační vyšetření výslovnosti dítěte. „Rodiče poté obdrželi informaci, zda je vše v pořádku nebo je nutné zahájit u dítěte logopedickou péči. V případě doporučení další návštěvy logopeda byla pro rodiče s dětmi připravena třetí ambulance, ve které kolegyně ukazovala, jak pracovat na odstranění problému za pomoci věcí a hraček běžně dostupných v domácnosti, než začne u dítěte logopedická péče,“ řekla Mgr. Štěpánka Mališová.

Dne otevřených dveří k návštěvě logopeda se svou tříletou dcerou Johankou využila Pavla Horáková z Děčína. „Na problém s výslovností u dcery nás upozornila dětská lékařka při povinné prohlídce a dala nám doporučení k logopedovi. Jelikož je těžké sehnat specialistu logopeda a jsou dlouhé objednací lhůty, využila jsem dnešní akce, abych se poradila, jak pracovat na odstranění problému, než zahájí dcera péči. O Dni otevřených dveří jsem se dozvěděla z facebookové stránky společnosti Krajská zdravotní a ze Zpravodaje města Děčín,“ uvedla Pavla Horáková.

V rámci Evropského dne logopedie se věnovali odborníci pozornost dalším vývojovým vadám u dětí, které mohou zapříčinit špatnou výslovnost. „Zaměřujeme se jak na sluchové, tak na zrakové vnímání dítěte, hrubou a jemnou motoriku a paměť. Hlavně sluch a paměť mají na výslovnost velký vliv. Hodně záleží na tom, jak má člověk slova odposlouchaná a jak si je pamatuje,“ doplnila Mgr. Štěpánka Mališová.

„S nápadem uspořádat na zdravotnickém pracovišti klinické logopedie děčínského otorinolaryngologického oddělení Den otevřených dveří přišla vrchní sestra Bc. Lenka Lolloková. Dorazilo 20 dětí se svými rodiči či prarodiči. Cílem akce bylo představit naše pracoviště, kde logopedky pracují nejen s dětmi v ambulancích, ale dochází i na lůžkové stanice našich zdravotnických pracovišť, zejména na neurologii a rehabilitaci, kde s hospitalizovanými pacienty, například po mozkových příhodách, trénují výslovnost,“ dodala Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra děčínské nemocnice.

V loňském roce se uskutečnilo v ambulantní logopedii Otorinolaryngologického oddělení (ORL) Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., 3359 návštěv dětských pacientů. Logopedky pečovaly o 536 hospitalizovaných nemocných.

Zdroj: info@kzcr.cz

Krajská zdravotní se připojila k Evropskému dni logopedie. Na snímku logopedka Mgr. Vladimíra Škopová. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

5.3.2019

V Krajské zdravotní přednášel předseda České resuscitační rady doktor Anatolij Truhlář

„Resuscitace v proměnách času: od zázraků k výsledkům…“ byla tématem další z cyklu přednášek „Osobnosti české medicíny“, při němž se již čtvrtý rok scházejí zdravotníci ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ) se špičkovými odborníky, zástupci různých lékařských oborů. Ve středu 20. února 2019 se zde představil MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC, lékařský náměstek Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, vedoucí lékař Letecké záchranné služby Hradec Králové a předseda České resuscitační rady. 

Doktor Truhlář přijal pozvání Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která společně s VIKZ cyklus pořádá.

„Přednáška bude především o kardiopulmonální resuscitaci, což je moje hlavní specializace. Pokusím se nejprve o průřez historií a postihnutí vývoje této metody. Ve druhé části přednášky vyzdvihnu zvláště systémové věci, které jsou nejdůležitější pro to, abychom do budoucna mohli zvýšit počet lidí, kteří srdeční zástavu přežijí. Pokud chceme výsledky léčby dále zlepšovat, záleží především na systémových změnách. A k tomu je důležitá organizace, lidé, kteří mají schopnost rozhodovat a stávající systém změnit,“ přiblížil téma přednášky MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC.

„Česká republika je v kardiopulmonální resuscitaci na špičce v Evropě. Je to samozřejmě výsledek práce celého řetězce pracovišť, která se péčí o tyto pacienty zabývají. Počínaje operačními středisky, kde naši operátoři problém rozpoznají po telefonu a donutí volajícího provádět laickou resuscitaci, na níž navazuje práce zdravotnické záchranné služby. Stále důležitější je ale poresuscitační péče ve správné nemocnici, což dneska už není nejbližší anesteziologicko-resuscitační oddělení, ale systém tzv. center pro nemocné po srdeční zástavě. Jde většinou o krajské nemocnice s kardiocentry, kde je poskytována komplexní péče umožňující návrat řady nemocných zpátky do plnohodnotného života,“ vysvětlil tento náš přední odborník.

Projekt „Osobnosti české medicíny“ od roku 2016 umožňuje především mladým lékařům načerpat v krátké době mnoho poznatků a informací od těch nejlepších, kteří v České republice v různých medicínských oborech působí. Přednášky se konají jednou měsíčně, výjimkou je prázdninové období červenec - srpen.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.cz


1.3.2019

Krajská zdravotní odvolala zákaz návštěv ve svých pěti nemocnicích

Krajská zdravotní, a. s., odvolala zákaz návštěv ve svých pěti nemocnicích, vydaný z důvodu zvýšené nemocnosti na akutní respirační infekce v Ústeckém kraji v uplynulých týdnech. Návštěvy na všech odděleních bez omezení jsou opět povoleny ve zdravotnických zařízeních:

Nemocnice Děčín, o. z.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
Nemocnice Teplice, o. z. 
Nemocnice Most, o. z.
Nemocnice Chomutov, o. z. 
 

Zdroj: info@kzcr.eu


25.2.2019

V mostecké nemocnici se uskutečnil čtvrtý ročník konference Bez laboratoře se neobejdete

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádalo pod záštitou Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., 4. ročník odborné konference na téma „Bez laboratoře se neobejdete“. Konference, která se konala ve středu 20. února 2019 v kinosále mostecké nemocnice, představila obory biochemie, hematologie, toxikologie a klinické farmacie, které jsou ve zdejší nemocnici spojeny do jediného Oddělení laboratorního komplementu.

V rámci vysoce odborného programu zazněla celá řada přednášek postihujících široké spektrum problematiky. Mezi témata, která přednášející pro letošní ročník konference zvolili, patřilo např. „Kompletní řešení akutní diagnostiky u lůžka pacienta“, „Využití POCT metod v pediatrii“, „Spolupráce klinického farmaceuta s laboratoří“, „Jsou v ČR syntetické kanabinoidy problémem?“, „Intoxikace paracetamolem nebo Verifikace lékové interakce - pomoc laboratoře?“.

„Obory laboratorní diagnostiky, jakými jsou biochemie, hematologie, toxikologie a klinická farmacie jsou pro klinickou nemocniční část již běžné a nepostradatelné. Pro zdejší pracoviště Krajská zdravotní pořizuje nový kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií za šest milionů korun. Jsem rád, že se podařilo loni nově otevřít odběrovou místnost v Litvínově. Všem zaměstnancům, kteří zajišťují chod mosteckého oddělení laboratorního komplementu, za jejich práci děkuji,“ uvedl jménem představenstva a managementu Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva společnosti.

Odbornými garanty konference byly MUDr. Hana Mrázková, primářka Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., a Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., vedoucí Centrální laboratoře Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

„První dva ročníky byly ještě, řekněme, rozpačité, ale postupně jsme si vytvořili závislost na prezentacích, které propojují klinické obory a laboratoře a dokáží nám všem přiblížit aktuální možnosti diagnostiky včetně jejich limitací. Zároveň bych ráda všechny účastníky pozvala na setkání, které se bude konat příští rok, a bude to již 5. ročník konference Bez laboratoře se neodejdete,“ řekla MUDr. Hana Mrázková.

„Doplnila bych paní primářku Mrázkovou s tím, že se vzrůstajícím číslem konference roste významně odborná úroveň přednášek, a to především díky přednášejícím, kteří přijímají naše pozvání, aby se s námi podělili o své odborné zkušenosti a znalosti ze svých oborů laboratorní diagnostiky, za což jim velmi děkuji. Věřím, že i v dalších ročnících bude naše konference pro posluchače přínosem a že si z našeho setkání odnesou jako každý rok bohaté informace, které jim budou v jejich klinické i laboratorní praxi užitečné,“ zhodnotila letošní konferenci Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči ve spádové oblasti okresu Most s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Oddělení je ve všech oborech hematologie, biochemie a toxikologie vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou, kdy úsek forenzní toxikologie bude na jaře doplněn o kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií v hodnotě 6 milionů Kč, pořízený díky dotaci Ústeckého kraje.  

Spojením oddělení laboratorního komplementu a oddělení klinické mikrobiologie vznikla centrální laboratoř, která provádí biochemická, hematologická, imunologická, sérologická, toxikologická a mikrobiologická vyšetření pro spádovou oblast okresu Most. Jako součást akreditované multioborové nemocniční laboratoře Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., byla 1. září 2018 otevřena nová odběrová místnost v Litvínově.

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


20.2.2019

Děčínská nemocnice si připomene Evropský den logopedie Dnem otevřených dveří

Máte pochybnosti o výslovnosti svého dítěte, potřebujete poradit? Otorinolaryngologické oddělení (ORL) Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., se na svém zdravotnickém pracovišti klinické logopedie připojí Dnem otevřených dveří k Evropskému dni logopedie. Akce je určena především rodičům, kteří si nejsou jisti, zda jejich dítě mluví dobře nebo mají pochybnosti ohledně řečového vývoje potomka.

Akce proběhne 6. března 2019 od 8:30 do 13:00 hodin,

v ambulanci Klinické logopedie při ORL oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., budova „R“, 1. podlaží, U nemocnice 1, 405 99 Děčín (konečná stanice autobusu č. 1).

  • Pro předem objednané možnost logopedického vyšetření.

  • Objednávat se mohou pacienti na telefonních číslech 412 705 256, 412 705 299.

Zdroj: info@kzcr.eu


19.2.2019

V Krajské zdravotní se školili robotičtí operatéři z českobudějovické nemocnice

Ve Školicím centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici, se v uplynulých dnech školil chirurgický tým z Urologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Výcvik robotických operatérů proběhl při radikální prostatektomii a resekci ledviny pro nádor, což jsou nejčastější urologické robotické operace ve světě.

Jedním ze školených operatérů byl MUDr. Zdeněk Staněk. „Do školicího centra v Ústí nad Labem dojíždím od konce listopadu loňského roku několikrát za měsíc. Od pondělí 11. února se několikadenního školení zúčastnil celý tým českobudějovické robotické chirurgie, včetně asistujícího lékaře a dvou zdravotních sester – instrumentářek. Musím vyzdvihnout vstřícnost zdejšího školicího personálu, kdy nám vždy ochotně zodpověděl všechny naše dotazy. Bylo to pro nás přínosné jak po praktické, tak teoretické stránce,“ pochvaloval si MUDr. Zdeněk Staněk z Urologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Hlavním školitelem byl přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph.D. „Na robotické operaci je nejdůležitější pochopit jiné možnosti operativy, jako je ohebnost nástrojů a jiný úhel pohledu díky vysoké kvalitě zobrazení,“ uvedl MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Výhodou současného školícího centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici je, že se robotičtí operatéři školí na nejnovějším typu robota da Vinci Xi, který disponuje dvěma konzolemi. V praxi to znamená, že na jedné konzoli operuje zkušený operatér a vedle toho se na druhé konzoli operace zúčastňuje školený operatér. Školící centrum rovněž disponuje tréninkovým modulem, na kterém se operatéři zdokonalují ve vedení robotického systému, aniž by zatížili pacienta. 

Zdroj: info@kzcr.eu
Na snímku hlavní školitel MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se školeným robotickým chirurgem z českobudějovické nemocnice MUDr. Zdeňkem Staňkem. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

15.2.2019

Ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je osobností Ústeckého kraje

Novou osobností Ústeckého kraje prestižní čtenářské ankety Osobnost roku 2018 Ústeckého kraje v kategorii Veřejná správa se stal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. Ocenění si zasloužil za úzkou spolupráci s Fakultou zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a za vznik jedenácti klinik v ústecké Masarykově nemocnici. Cenu převzal z rukou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka. Výsledky 8. ročníku byly slavnostně vyhlášeny 14. února 2019 v Zahradním domě v Teplicích. Nad akcí převzal osobní záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Blahopřeji panu řediteli zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice k získání titulu. Zároveň mu děkuji za úsilí a péči, se kterou odvádí svoji práci. Velmi mě těší, že zaměstnanci naší společnosti se pravidelně umisťují na předních příčkách této ankety, kdy o vítězi nerozhodují jen odborníci, ale také široká laická veřejnost,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

Právě Ing. Jiří Novák získal již v roce 2015 tuto cenu v kategorii Podnikání a management, za osobní přínos pro rozvoj největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji při modernizaci pěti nemocnic, investic do nejmodernějšího přístrojového vybavení, zvyšování mezd zaměstnanců i měnícího se obrazu vnímání společnosti u veřejnosti.

„Titulu Osobnost Ústeckého kraje si velmi vážím, považuji jej za ocenění práce celé naší nemocnice. Proto děkuji všem zaměstnancům za jejich každodenní nasazení v boji o zdraví a život nás všech v podmínkách personálního oslabení. Rovněž děkuji za podporu při realizaci obnovy a modernizace nemocnice vedení a představenstvu Krajské zdravotní, osobně předsedovi představenstva Ing. Jiřímu Novákovi a generálnímu řediteli Ing. Petru Fialovi. Ustavení klinik je důsledkem úspěšné vědecké a pedagogické činnosti našich lékařů a vynikající spolupráce s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a  jejím děkanem doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc.,“ řekl k umístění v anketě ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Josef Liehne.

V předchozích letech uspěli v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje i další lékaři z Krajské zdravotní, konkrétně z ústecké Masarykovy nemocnice, MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Jana Dušánková a z teplické nemocnice MUDr. Marta Vachová.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/


Zdroj: info@kzcr.eu


14.2.2019

Zdravotníci Emergency ústecké Masarykovy nemocnice zaznamenali nárůst pacientů příchozích s virózami

Zdravotníci Emergency  Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v uplynulých dnech zaznamenali zvýšený počet nemocných s virózami, kteří vyhledali zdravotnické pracoviště určené hlavně pacientům ve vážném nebo životu ohrožujícím stavu. Nárůst nemocných je zhruba 20 až 30 % procent proti běžnému provozu.

„Přibývá pacientů, kteří s prvními příznaky virózy zamíří přímo na  Emergency, místo aby ulehli doma, byli v klidu, pili čaj, vzali si běžná antipyretika, analgetika a eventuálně při dalších či delších potížích vyhledali pomoc u svého praktického lékaře. Nejenže šíří nákazu a svým chováním podporují nárůst chřipkové epidemie, ale také riskují zhoršení svého zdravotního stavu,“ uvedla MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v nepřetržitém provozu zajišťuje příjem, ošetření a vyšetření příchozích pacientů s akutními potížemi, což viróza není, zraněných a nemocných přepravených do ústecké nemocnice posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Vzhledem k centrům vysoce specializované péče v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, jde o spádové zdravotnické pracoviště pro celý Ústecký kraj a přilehlé části okolních krajů. Zajišťuje pro Policii České republiky vyšetření zadržených osob před umístěním do cely.

Zdroj: info@kzcr.cz

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

13.2.2019

Krajská zdravotní představila na oddělení následné péče ústecké Masarykovy nemocnice v Ryjicích nový rentgen

Nový stacionární skiagrafický rentgenový přístroj na Oddělení následné péče (ONP) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se sídlem v Ryjicích představila Krajská zdravotní, a. s. (KZ). Pracoviště, které prošlo stavebními úpravami, si prohlédli v pátek 8. února 2019 představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s. - předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala, které doprovodili ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne a primářka oddělení MUDr. Petra Kozmová.

„Jsem rád, že se nám podařilo připravit a realizovat investiční akci na zdravotnickém pracovišti ústecké Masarykovy nemocnice, jehož důležitost se rok od roku zvyšuje tím, jak populace stárne. Na ryjickém oddělení následné péče, které je se 115 lůžky největším oddělením svého zaměření v rámci Krajské zdravotní, vedení společnosti záleží. Proto také podporujeme záměr vybudovat ve zdejším areálu nový pavilon, přičemž můžeme vycházet z již dříve vyhotovené studie. Na výzvu ministerstva pro místní rozvoj jsme vypsali záměry se stanovením priorit pro Národní investiční plán, který schválila Rada Ústeckého kraje, mezi kterými figuruje i nový pavilon pro ryjické oddělení následné péče,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Nový skiagrafický rentgenový přístroj se stává důležitou součástí zdravotní péče, kterou zdejší oddělení poskytuje. Tato investiční akce sice patřila k těm menším, pokud hovoříme o náročnosti na objem finančních prostředků, byla však velmi potřebná. Děkuji všem, kdo se na zpřístupnění rentgenových vyšetření pro oddělení v Ryjicích tou nejmodernější zdravotnickou technikou dosud podíleli a nadále podílet budou, “ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Z nového přístroje máme všichni radost, neboť opět zlepší péči o naše pacienty: digitalizace obrazu umožní obratem upřesnění diagnózy a zahájení patřičného léčebného procesu,“ vyzdvihl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Jsme velmi spokojeni, že zde nový rentgen máme – ten před ním sloužil dvacet let. Děkujeme vedení Krajské zdravotní i Masarykovy nemocnice za pořízení a instalaci moderního přístroje. Máme z něj velkou radost,“ řekla MUDr. Petra Kozmová, primářka Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích.

Na rentgenologické pracoviště byl pořízen stacionární skiagrafický RTG přístroj FUJIFILM Smart X a CR systém FUJIFILM FCR Prima T2 pro nepřímou digitalizaci obrazu. Dodavatelem je společnost Fomei s.r.o. Investiční náklady na tento přístroj jsou ve výši 2 054 580 Kč včetně DPH. Pořízení přístroje bylo financováno z investičních prostředků od Ústeckého kraje v rámci SOHZ 2017 (Služby obecného hospodářského zájmu).

Zhotovitelem stavební zakázky s názvem „Stavební úpravy pro umístění nového rentgenu ONP Ryjice, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,“ je ULIMEX, spol. s. r. o. Cena stavebních prací, které byly dokončeny za tři měsíce od jejich zahájení, je přibližně 1,8 milionu Kč včetně DPH. Zakázku KZ financovala z vlastních zdrojů. Předmětem stavebních prací bylo zejména zřízení nové přípojky elektro a úplná rekonstrukce vnitřní elektroinstalace. Dále došlo ke statickému zajištění místnosti, kde proběhla kompletní demontáž stávající skladby podlahy a byla realizována skladba nová včetně základu pro vyšetřovací stůl, vertikální stativ a kolejnice pojízdného stativu. Součástí stavební připravenosti pak byla i nová podlahová krytina, výmalba, obklady, osvětlení a další související práce.

Hlavní náplní práce Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích je poskytování ústavní péče, zaměřené především na doléčování, rehabilitační a ošetřovatelskou péči o osoby dlouhodobě nemocné, převážně geriatrické pacienty, především ze spádového území Ústecka.

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je od roku 2016 akreditovaným zdravotnickým zařízením, kdy převzalo certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR). Akreditace je platná do listopadu 2019.

Akreditaci podle národních akreditačních standardů SAK ČR získala Nemocnice následné péče Ryjice, p. o., již v roce 2010. Následně prošla reakreditačním šetřením a obhájila akreditaci v roce 2013. Od roku 2015, kdy byla úspěšně začleněna do Krajské zdravotní, a. s., probíhá projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR“ také ve všech nemocnicích Krajské zdravotní. 

Další informace o Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích:

Na lůžka ONP Ryjice jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče po úrazech nebo zvládnutí akutní fáze onemocněních. Jedná se zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, pacienty v bezvědomí i pacienty v terminálním stadiu onemocnění. Na ONP není pacientům poskytována akutní péče mimo léčbu akutní exacerbace chronických onemocnění při léčebném pobytu.

Za rok 2018 bylo přijato 642 pacientů do ONP a na DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) 19, to je o 35 pacientů více než v roce 2017, propuštěno 534 pacientů. Obložnost byla 81 %, což je o 1 % více než v roce 2017. Průměrná ošetřovací doba 44 dní, což je o 9 dní méně než v roce 2017. Průměrná doba pobytu na DIOP 53 dní. Počet zemřelých byl 111, z toho 6 úmrtí na DIOP (o 6 méně úmrtí než v roce 2017) a dosáhl 17 %. Dále pokračuje trend, že řada pacientů je přijímána se závažnými diagnózami, v těžkém stavu, často terminálním, řada z nich zemřela během několika dní a dokonce i v průběhu několika hodin. Za rok 2018 nebyla podána žádná stížnost na péči na toto oddělení.

Ministerstvem zdravotnictví ČR byla udělena Nemocnici následné péče (NNP) Ryjice akreditace
k uskutečňování vzdělávacího programu Geriatrie I. typu. Dne 8. 3. 2017 pak byla Oddělení následné péče Ryjice (již jako součásti Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem) akreditace pro výuku Geriatrie I. typu prodloužena s platností na 7 let.

V roce 2010 NNP Ryjice jako první zařízení dlouhodobé péče v Ústeckém kraji splnilo kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů a získala akreditaci Spojené akreditační komise ČR. V roce 2013 certifikát NNP obhájila a v roce 2016, již jako ONP Ryjice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., oddělení úspěšně absolvovalo akreditační šetření a byla mu udělena akreditace do roku 2019.

Celková kapacita oddělení je 105 lůžek následné péče v Ryjicích a 10 lůžek následné péče DIOP Ryjice – JIP.

Součástí oddělení je také provoz geriatrické ambulance, jediné v Ústeckém kraji. Do geriatrické ambulance umístěné v ústecké čtvrti Stříbrníky se mohou objednat geriatričtí pacienti s poruchou paměti, chování, nálady, při opakovaných pádech, pacienti s kožními defekty nebo pro posouzení zdravotního stavu pro přiznání příspěvku na péči.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu7.2.2019

Odstávka na vedení dodávky medicínských plynů si vyžádá omezení provozu v teplické nemocnici

Omezení provozu zdravotnických pracovišť sídlících v budovách „F“, „I“, „G“, „E“ a urgentního příjmu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Teplice, o. z., si od 8. do 9. února 2019 vyžádá plánovaná odstávka, která proběhne 9. února mezi 9:00 a 12:00 hodinou. Důvodem odstávky je přepojování vedení medicinálních plynů.

MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče teplické nemocnice, uvedl, že již v pátek 8. února podle předem definovaných požadavků proběhne závoz kyslíkových lahví na určená dotčená oddělení, kdy část pacientů z anesteziologicko-resuscitačního oddělení bude po dobu odstávky přeložena na lůžka jednotky intenzivní péče interního oddělení jedna, přičemž péče o ostatní hospitalizované, ventilované pacienty bude řešena náhradní ventilační technikou.

„V sobotu 9. února o půlnoci již nebude zdravotnický personál přijímat ventilované pacienty na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jednotce intenzivní péče chirurgického a neurologického oddělení.  V případě nutné potřeby dojde přechodně k hospitalizování pacientů na jednotce intenzivní péče interního oddělení jedna.  Po naplnění kapacitních možností dojde k transportu pacienta do okolních nemocnic spadajících pod Krajskou zdravotní. Od třetí hodiny ranní bude zastaven příjem pacientů, u nichž bude zjevná nutnost akutního operačního výkonu. Tito pacienti budou rovněž transportováni do okolních nemocnic Krajské zdravotní. Zdravotnickou záchrannou služba Ústeckého kraje jsme informovali,“ dodal MUDr. Tomáš Hrubý.


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu