Neurologické oddělení

Umístění: Budova: D, Podlaží: 4

Neurologické oddělení je akreditovaným pracovištěm II. typu, které zajišťuje léčebnou péči pro nemoci centrálního a periferního nervového systému i nervosvalových onemocnění v jihozápadní oblasti Ústeckého kraje. Zajišťuje postgraduální vzdělávání pro lékaře a zdravotní sestry.

Disponuje statutem centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (iktové centrum – IC) a rovněž je regionálním centrem pro diagnostiku a léčbu spasticity. Součástí neurologického oddělení je klinická logopedie a začínající pracoviště spánkové medicíny.

Struktura Neurologického oddělení

Neurologické oddělení je rozděleno do tří funkčních celků – na lůžkové stanice, ambulance a specializované poradny se stacionářem a na diagnostický komplement. 

Dvě stanice lůžkové péče tvoří jednotku intenzivní péče (JIP) s 8 lůžky a standardní lůžkové oddělení s 30 lůžky.

Ambulance poskytují péči v pěti ordinacích – všeobecná neurologie, dětská neurologie, akutní neurologie, specializované poradny a klinická logopedie. Součástí ambulantního provozu je infuzní stacionář.

Diagnostický komplement tvoří laboratoře elektroencefalografie (EEG), laboratoře elektromyografie (EMG), evokovaných potenciálů (SSEP, MEP, VEP a BAEP) a laboratoř neurosonologie.

Poskytované spektrum péče

Neurologické oddělení poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v celém rozsahu oboru neurologie. Veškeré postupy pravidelně aktualizujeme dle nejnovějších vědeckých doporučení a poznatků. Naši lékaři a sestry se navíc úzce specializují do jednotlivých podoborů neurologie a vytváří specializované programy v rámci oddělení.

PROGRAM NEUROVASKULÁRNÍ

Nejvýznamnější program našeho oddělení zaměřený na diagnostiku a léčbu akutní cévní mozkové příhody (CMP) nebo mozkové žilní trombózy. Součástí programu je akreditované iktové centrum (neboli centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem), které patří k předním pracovištím v ČR. Za posledních 5 let jsme ošetřili 3 090 pacientů s CMP, u 502 pacientů s mozkovým infarktem bylo provedeno 502 systémových trombolýz. V rámci iktového programu funguje spolupráce s KCC Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

PROGRAM NEUROMUSKULÁRNÍ

Druhý nejvýznamnější program našeho oddělení se zabývá onemocněním periferních nervů, nervosvalového spojení a kosterních svalů. Mezi nejčastější diagnózy patří polyneuropatie všech etiologií včetně autoimunitních. Mezi vzácnější onemocnění patří amyotrofická laterální skleróza nebo myastenia gravis. U dystonií a spasticity je v rámci nadregionální péče používána lokální léčba botulotoxinem. V roce 2018 bylo provedeno 282 aplikací tohoto léku. Neurologické oddělení má jako jediné pracoviště v Ústeckém kraji statut regionálního centra pro diagnostiku a léčbu spasticity.

PROGRAM EPILEPTOLOGICKÝ

Dalším významným segmentem je péče o pacienty s epilepsií. Pacientům s epilepsií je poskytována standardní péče od stanovení diagnózy a pravděpodobné prognózy jejich onemocnění přes léčbu a dlouhodobou dispenzární péči ve specializované poradně. V současné době je na našem pracovišti dispenzarizováno více než 1 100 pacientů. Na JIP se též provádí bedside EEG monitorace u pacientů s epileptickým statem nebo nejasnou poruchou vědomí. U pacientů, jejichž stav vyžaduje specializovaný video-EEG monitoring nebo zvážení jiného typu léčby než farmakologické, je výhodou úzká spolupráce s epileptologickým centrem při Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol.

PROGRAM NEUROKOGNITIVNÍ

Vysoký nárůst kognitivních poruch, více známých jako demence, si vyžádal vznik programu, který je cíleně zaměřen na tuto velice širokou skupinu onemocnění. Hlavním cílem je odhalení sekundární příčiny kognitivní poruchy a zahájení léčby k zamezení další progrese a ztráty soběstačnosti se vznikem závislosti na druhé osobě. Mezi nejčastěji diagnostikované stavy patří poruchy paměti, poruchy řeči nebo změna chování a osobnosti.

PROGRAM NEUROONKOLOGICKÝ

Nádorová onemocnění centrálního nervového systému (velmi vzácně se vyskytují nádory periferních nervů) diagnostikujeme ve spolupráci s radiologickým oddělením. Při léčbě je zásadní spolupráce s neurochirurgií (nejčastěji v Ústí nad Labem) a onkologickým centrem v Chomutově.

PROGRAM NEUROPEDIATRICKÝ

Dětská neurologie je při našem oddělení blíže zaměřena na epilepsie dětského věku. Lůžkovou péči poskytuje dětské oddělení chomutovské nemocnice. Velmi dobrá spolupráce je s Klinikou dětské neurologie FN Motol u komplikovaných stavů malých pacientů.

PROGRAM SOMNOLOGICKÝ

Program somnologický je zaměřen na poruchy spánku a bdění u dospělých pacientů. Jedná se o nejmladší ze všech programů, ve kterém jsme zahájili činnost ve druhé polovině roku 2018. V současnosti poskytujeme převážně diagnostická vyšetření a u vybraných poruch i terapii. Cílem je získání akreditace pro centrum poruch spánku a bdění se zavedením komplexní diagnostiky i léčby.

PROGRAM EXTRAPYRAMIDOVÝ

Extrapyramidová onemocnění, z nichž nejznámější je Parkinsonova nemoc, má na našem oddělení dlouhou historii. Věnujeme se nejen léčbě a dispenzarizaci pacientů s Parkinsonovou nemocí,ale také diferenciální diagnostice parkinsonského syndromu jako takového a též diagnostice i terapii dyskinetických syndromů.

PROGRAM VERTEBROGENNÍ

Program určený pro pacienty s vertebrogenně podmíněnými neurologickými příznaky, jako jsou spondylogenní radikulární syndromy, myelopatie a neurogenní klaudikace. Bohužel též program nejvíce zneužívaný neindikovanými stavy, jako jsou prosté segmentální syndromy (lumbalgie, cervikalgie), pseudoradikulárními syndromy či failed back surgery syndromy. Tento program svou vytížeností limituje rozvoj našeho oddělení v jiných oblastech.

PROGRAM PRO BOLESTI HLAVY

Mezi diagnózy sledované a řešené v rámci programu patří komplikované primární bolesti hlavy, jako jsou migrény nereagující na standardní medikaci, cluster headache a jiné trigeminálně podmíněné bolesti hlavy.


Primář

MUDr. Jiří Neumann

Tel.:
+420 474 447 486
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Jan Pouzar

Tel.:
+420 474 447 481
Email:

Vedoucí lékařka JIP

MUDr. Alena Táboříková

Tel.:
+420 474 447 239
Email:

Vrchní sestra

Bc. Jiřina Nepovímová

Tel.:
+420 474 447 494
Email:

Sekretariát

Markéta Bittnerová

Tel.:
+420 474 447 246
Email:

Staniční sestra - JIP

Petra Pöschlová

Tel.:
+420 474 447 232
Email:

Staniční sestra - lůžková část

Dita Černá

Tel.:
+420 474 447 491
Email:

Nemocniční ambulance a objednávání pacientů

Vlasta Nová

Staniční sestra

Tel.:
+420 474 447 771
Jiný:
Objednací čas a informace o výsledcích denně (pondělí - pátek) 08:00 - 10:00

Neurologická ambulance poliklinika a objednávání pacientů

Michaela Wittmanová, Kamila Fusová

Tel.:
+420 474 447 772
Jiný:
Objednací čas a informace o výsledcích denně (pondělí - pátek) 08:00 - 10:00

Neurologická dětská ambulance poliklinika a objednávání pacientů

Jindřiška Hrubá

Tel.:
+420 474 447 860
Email:
Jiný:
Objednací čas a informace o výsledcích denně (pondělí - pátek) 08:00 - 10:00

Informace pro pacienty

Lůžkové oddělení má jeden nadstandardní pokoj, který je navíc vybaven jídelním stolkem k lůžku, židlí, 2 křesly, konferenčním stolkem, šatní skříní, lednicí, varnou konvicí, televizorem, telefonem. Součástí pokoje je umyvadlo a zrcadlo, v předsíňce je botník a věšák, dále je zde sprcha a WC.

Doporučené návštěvní hodiny jsou denně od 13:00 – 19:00 hod. nebo po dohodě s personálem kdykoliv.

Relevantní odkazy:
Edukační portál k onemocnění cévní mozkovou příhodou
Edukační stránky pro veřejnost věnované onemocnění CMP
Server zaměřený do oblasti neurologie, neurochirurgie a souvisejících oblastí ostatních neurovědních disciplín
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti JEP

Indikátory výkonnosti a kvalityKCC/IC dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 10/2012 a č. 4/2015 za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.

Indikátory výkonnosti a kvalityKCC/IC dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 10/2012 a č. 4/2015 za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.


Prosím, čekejte