PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Více

MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021

Více

Video SVKUL Poděkování zdravotníkům

Pravidla pro pobyt dětí v MŠ Krajská zdravotní, a.s. od 12.4.2021 do odvolání


Pravidla v šatně dětí

 • Ráno, v poledne a odpoledne se prosím v šatně při přivádění a odvádění dětí zdržujte jen nezbytně nutnou dobu.

 • V případě velké koncentrace lidí v šatně, (max 3 rodiče) žádáme, abyste dodržovali odstupy, případně počkali ve vstupní  chodbičce nebo venku. V prostorách školky se zbytečně nezdržujte.

 • V šatně dětí noste roušky.

 • Před vstupem do šatny dětí si vydezinfikujte ruce.

 • Doprovázející osoba nesmí vstupovat do prostor MŠ (kromě šatny a prostor před MŠ), výjimka bude pouze v případě asistence u testování ve vyhrazeném prostoru na testování po nezbytně nutnou dobu odběru.
 • Dejte dítěti do sáčku 2 čisté roušky (sáček i roušky podepište), ponecháme je na  značce v šatně. Rouška bude dítěti nasazena v případě podezření na nákazu, popř. při nezbytném opuštění areálu MŠ.

Pravidla v prostorách MŠ

 • Dítě si přebere učitelka, změří teplotu (poté se měří teplota namátkově nebo v případě, že zaznamená učitelka změnu zdravotního stavu během dne). Rodič má povinnost nahlásit, pokud se on nebo někdo v rodině nakazil nebo byl v kontaktu s nakaženým Covidem 19.

 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky onemocnění nebo má zvýšenou teplotu (od 37 st C).
 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma, teplota nebo jiné známky onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě neprodleně vyzvednout. Dítě bude izolováno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou od ostatních dětí.
 • Ihned po vstupu do třídy si dítě důkladně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem (30-40s.).
 • Můžete dítěti přinést vlastní tekuté mýdlo, popřípadě dezinfekci a krém na ruce.
 • Do MŠ nedávejte v současné době dětem žádné hračky.

 • Měňte dětem denně oblečení.

 • Děti uvnitř MŠ nosit krytí úst a nosu nemusí (pouze v případě, že dítě mělo příznaky onemocnění nebo by mělo pozitivní test na Covid 19), všichni zaměstnanci MŠ nosí respirátory.
 • Nahlaste nám aktuální telefonní čísla.
 • Pokud by mělo dítě alergickou rýmu nebo kašel, je nutno toto doložit lékařským potvrzením, v opačném případě na to nemůžeme brát zřetel.

 

 

Pravidla testování dětí  v MŠ

1.      Děti budou testované antigenním testem 2 x týdně ( zpravidla v pondělí  a ve čtvrtek, pokud tyto dny nebudou v MŠ , budou otestovány 1.den příchodu do MŠ)

2.      Při příchodu do MŠ se děti převléknou, rodiče zazvoní na p. učitelku, půjdou společně do vyhrazené místnosti k odběru, vydezinfikují si ruce a budou asistovat p.učitelce při testování svého dítěte. Po odběru dítě zůstane ve vyhrazené místnosti, rodiče půjdou čekat na výsledek testu před MŠ (cca 15 minut).

3.      Pokud bude výsledek negativní, dítě půjde do své třídy a začleňuje se do probíhajících aktivit. Pokud bude výsledek pozitivní, dítě odchází s rodičem domů a je nutné provedení PCR testu.

Tyto podmínky provozu MŠ Krajská zdravotní, a.s. se mohou měnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O případných změnách budete neprodleně informováni buď osobně, na webu nebo prostřednictvím SMS.

Důležité informace k zápisu do ZŠ


Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Podle školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36 odst. 1 školského zákona).

Podle ustanovení § 36 odst. 3 školského zákona platí následující. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Školský zákon ve svém § 36 odst. 4 stanoví povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


Vítejte na stránkách firemní
mateřské školky U Borovice

Krajské zdravotní, a.s. 
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Údaje o zařízení:

Název:Firemní školka "U Borovice" - Krajská zdravotní,a.s.
Adresa:
Sociální péče 3316/12A, 40011 Ústí nad Labem-Severní Terasa
  
IČO:
25488627 
  
Zřizovatel: Krajská zdravotní,a.s.
Typ školy: s celodenní péčí 
Kapacita: 50 dětí - věkově smíšené složení 2,5 - 6 let 
 (event. 7 let při odkladu školní docházky)
  
Provozní doba: 06:00 - 16:30 hodin (Prodloužený provoz pouze po předchozí dohodě do 18:00 hod.)
Telefon MŠ:+420 477 115 761, +420 731 618 264
  
Webové stránky:     http://www.kzcr.eu/cz/ul/materska-skola-mnul/

Mgr . Jana Linertová

Ředitelka MŠ

Adresa:
Sociální péče 3316/12A, 40011 Ústí nad Labem-Severní Terasa
Tel.:
+420 477 115 761
Mobil:
+420 731 618 264
Email:
Prosím, čekejte