Mateřská škola Krajská zdravotní, a.s. (dále jen ,,MŠ“) vznikla v rámci programu, který byl zaměřen na podporu zaměstnanců/kyň KZ MNUL, a to formou zajištění péče o jejich děti předškolního věku po dobu výkonu jejich povolání. Cílem projektu bylo nastolit systém slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců/kyň KZ MNUL, a to prostřednictvím zajištění služeb péče o děti předškolního věku a zajistit tak možnost rychlého a plnohodnotného návratu do pracovního procesu pro jinak znevýhodněné skupiny osob - rodiče dětí předškolního věku.

       Realizace projektu „Firemní mateřská škola pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.", reg.č. CZ.1.04/3.4.04/54.00272 byla k 31. říjnu 2013 ukončena. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

       Jak je výše uvedeno, projekt byl k 31. říjnu 2013 ukončen. Vzhledem k vysokým nárokům na zajištění kvalitního chodu MŠ, jak po stránce výchovné, tak i provozní a ve snaze MŠ stabilizovat a zajistit tak její provoz i v dalších letech, byla podána žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení.

       Po splnění všech náležitostí včetně podkladů, potřebných pro podání žádosti, byla MŠ U Borovice v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 148 zákona č. 561/2004 Sb. do rejstříku škol a školských zařízení zapsána.

       MŠ se nachází v areálu nemocnice KZ, a.s. v Ústí nad Labem, v klidném prostředí mimo hlavní části nemocnice. MŚ je dvoutřídní s kapacitou 50 dětí, 2,5–6 letých. Obě třídy mají vlastní sociální zařízení a umývárnu se sprchovým koutem. Prostorná třída sousedí s prostorem pro cvičení a hry, který je upravován na ložnici pro odpolední odpočinek dětí.

       Velká školní zahrada je z části travnatá, pod borovicovým lesíkem, kde děti mohou využít dostatek přírodního materiálu, pískoviště, houpačky, skluzavky. MŠ má vlastní záhonek, kde se děti samy starají o bylinky a zeleninu. V blízkosti MŠ je lesík a louka, kterých je možné využít k pravidelným pobytům dětí venku, a to ve všech ročních obdobích.

              Obě třídy MŠ jsou prostorné a prosvětlené, slouží též jako ložnice – po rozložení lehátek. Jsou dostatečně velké a jejich uspořádání je variabilní. Jsou vybaveny hračkami a pomůckami vhodnými pro děti předškolního věku, které  jsou dětem běžně dostupné. Třídy jsou vybaveny i dostatečnou elektronikou.

       Vybavení hračkami probíhá průběžně, rovněž pomůcky a materiál ke vzdělávání je obnovován dle potřeby a počtu dětí. Nábytek je výškou a bezpečností přizpůsoben dětem v dané třídě a splňuje bezpečnostní a hygienické požadavky. Interiér MŠ umožňuje i dostatek pohybu, s využitím cvičebního nářadí a náčiní. Vystavené práce dětí v prostoru šatny i třídy doplňují výzdobu školy a prezentují práci dětí. 

        V  MŠ je pro děti zajištěna plnohodnotná a vyvážená strava, která splňuje podmínky zdravé výživy. Jídelníček sestavuje dietní sestra dle zásad zdravého stravování. Dětem je zajištěn celodenní pitný režim dle individuálních potřeb jednotlivých dětí.

       Zajišťujeme pravidelný řád a denní rytmus v organizaci činností. Přizpůsobujeme se mimořádným situacím, např. při odjezdu do divadla, na výlet nebo nenadálým okolnostem ze strany rodičů (dojíždění z jiného města).

       Rozvíjíme fyzickou zdatnost a aktivní pobyt venku, volíme vhodné rozložení zátěže a odpočinku v režimu dne dětí. Zpravidla denně jsou zařazována zdravotní cvičení. Jedenkrát týdně je zařazováno velké cvičení (děti cvičí na nářadí a s pomůckami, které máme k dispozici - trampolína, lavičky, molitanové kostky, švihadla, overbally aj.).Pobyt venku přizpůsobujeme danému tématu a počasí. Děti využívají školní zahradu k běhání, k jízdě na odstrkovadlech, k houpání, tvoření na pískovišti a míčovým hrám.  Příroda, les, louky kolem MŠ nám poskytují širokou škálu pohybových možností, nedaleké dětské hřiště nám umožňuje mnoho variant sportovní vyžití pro děti. Děti mají dostatek volného pohybu ve školce i venku. V celodenním režimu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku. V době poledního klidu zohledňujeme individuální potřeby spánku dětí (hlavně u předškolních dětí).

Údaje o zařízení:


Údaje o zařízení:

Název:                 Mateřská škola Krajská zdravotní, a.s.

Adresa:               Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem – Severní Terasa

IČO:                    25488627

Zřizovatel:          Krajská zdravotní, a.s. Ústí nad Labem

 

Kontakty: Ředitelka MŠ  - Mgr. Jana Linertová

Pevná linka:                     +420 477 115 761 (klapka 5761)

Mobil:                               +420 731 618 264

Email:                                jana.linertova@kzcr.eu

 

 

Třída - Berušky: věk dětí od 2,5 do 4 let

Učitelky:                               Štěpánka Šorfová (zástupkyně ředitelky MŠ)

                                               Mgr. Dagmar Ježková

Vychovatelky:                       Ivana Marušová

 

 

Třída – Šmoulíci: věk dětí od  4 do  6 let ( případně děti  7 -  leté s odkladem školní docházky)

Učitelky:                               Mgr. Jana Káňová

                                               Kateřina Suková

Vychovatelka:                       Iva Giertlová

 

 

Pomocné vychovatelky:        Petra Prostredníková

                                                   Ladislava Hrubešová


Prosím, čekejte