Historie klinické imunologie a alergologie v Ústí n. L.

V roce 2018 bylo od 1. dubna zřízeno v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. (KZ-MN) nové samostatné Oddělení klinické imunologie a alergologie (OKIA). Bylo to umožněno přechodem MUDr. Dalibora Jílka, CSc. ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ), kde dlouhá léta v tomto oboru pracoval.

Vznik nového samostatného odd. OKIA však neznamená, že toto oddělení vzniklo „na zelené louce“. Naopak, pracoviště klinické imunologie a alergologie má v ústeckém zdravotnictví místo od 70. let minulého stolení a vždy bylo svou pracovní náplní s Masarykovou (do roku 1990 Krajskou) nemocnicí úzce provázáno. Zcela jistě organizačně, vezmeme-li v úvahu, že imunologie fungovala pod společnou střechou KÚNZ až do konce jeho existence. Je proto namístě uvést několik údajů z historie oboru alergologie a klinická imunologie (AKI) v ústeckém zdravotnictví.

Imunologické pracoviště v Ústí nad Labem je jedním z těch, která vznikala v rámci hygienické služby – Krajské hygienické stanice (KHS), kde se imunologii věnoval od poloviny 60. let MUDr. Josef Richter, CSc. Postupně se mu podařilo přetvořil klasickou sérologickou laboratoř mikrobiologického odboru KHS na fungující imunologické oddělení. Samostatné imunologické oddělení v rámci mikrobiologického odboru KHS Ústí nad Labem vzniklo v roce 1973, samostatný imunologický odbor v roce 1984.

Během několika málo let získal J. Richter pro spolupráci s imunologií několik lékařů krajské nemocnice. Jednalo se internisty prim. MUDr. Jaroslava Bittera a MUDr. Jarmilu Zuvačovou (nespecifické střevní záněty), infekcionistu prim. MUDr. Jiřího Švejdu (infekční mononukleóza), dermatoložky prim. MUDr. Hanu Duchkovou a MUDr. Martu Haškovou (imunoterapie maligního melanomu), chirurga MUDr. Zbyňka Dandu (osteomyelitidy), neurochirurga prim. Z. Malého (imunoterapie mozkových nádorů) a otolaryngologa MUDr. Karla Slámu (recidivující tonsilitidy), z nichž někteří na základě výsledků imunologických vyšetření úspěšně dokončili své kandidátské disertační práce (H. Duchková, J. Švejda a později O. Trefný). Spolupráce a hematologem prim. MUDr. Janem Kvasničkou vedla k výrobě humánního transfer faktoru, užívaného k imunoterapii některých hematologických malignit a imunodeficiencí, čímž se Ústí vyrovnalo pražskému týmu z Ústavu sér a očkovacích látek. Do praxe byly zaváděny i další imunoterapeutické postupy: perorální bakteriální vakcinace (užívá se dodnes), thymové hormony (thymosin frakce V - výroba zastavena) a perorální xenogenní transfer faktor, z něhož vychází i současná výroba českého preparátu Imunor.

Alergologii se jako první začal věnovat v roce 1963 na interním oddělení Krajské nemocnice v Ústí n.L. MUDr. Josef Beneš, který v roce 1967 odešel do Fakultní nemocnice Na Vinohradech. Štafetu převzal MUDr. František Hynek, který se vyškolil právě ve Fakultní nemocnici Na Vinohradech u prim. Bohuslava Hodka a 16. 11. 1973 se zařadil k prvním 7 atestantům v oboru alergologie vůbec. Pediatrické alergologii, klinické imunologii a revmatologii se od 90. let na Dětské klinice Masarykovy nemocnice Ústí n. L. do svého předčasného úmrtí v roce 2003 věnoval MUDr. Karel Švorc.

V červnu 1984 se Imunologický odbor KHS stal školícím pracovištěm ILF Praha, nyní IPVZ Praha. Ve stejné době byla ústecká imunologie začleněna mezi pracoviště podílející se na specializačním vzdělávání imunologických laborantů brněnského IDVPZ, nyní NCO NZO. Za 20 let školící činnosti prošlo ústeckým pracovištěm, které bylo v období 26. 7. 2006 až 25. 7. 2016 akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání v oboru AKI, několik desítek lékařů, dalších vysokoškoláků a laborantů.

Ačkoliv se ústecká imunologie od konce 80. let profilovala především jako pracoviště klinické imunologie s laboratorní i ambulantní složkou, zůstala po r. 1989 organizačně začleněna v hygienické službě. V odborném zaměření převládá zajišťování diagnostické a léčebné péče o nemocné s primárními imunodeficity, s recidivujícímí či chronickými mikrobiálními infekcemi a diagnostika autoimunitních onemocnění, v jejichž léčbě pak spolupracuje s Masarykovou nemocnicí p.o. Ústí n. L. Připravenost pracoviště k řešení složitých diferenciálně diagnostických případů je dokumentována třemi prvními popisy vzácných imunodeficiencí v České Republice: na X chromozóm vázaného lymfoproliferativního syndromu (1990), hyper IgD syndromu (1995) a LAD syndromu (1996).

Po sametové revoluci se stal vedoucím Imunologického odboru KHS MUDr. Dalibor Jílek, CSc. (1990 až 2004). Na přelomu let 2002/2003 proběhla restrukturalizace hygienické služby v ČR. Vznikly Zdravotní ústavy a Imunologický odbor se stává jeho součástí a přetváří se v Centrum imunologie a mikrobiologie, jehož vedoucím je od 1. 1. 2005 RNDr. Vlastimil Král, CSc.

D. Jílek zároveň pracoval od 1. 2. 1990 jako ordinář pro klinickou imunologii na II. interním odd. KN, a to v malém úvazku, nicméně nepřetržitě až do 31. 3. 2018, kdy vzniklo samostatné odd. OKIA v KZ-MN. Bylo tím zajištěno personální propojení mezi KN (později KZ-MN) a KHS (později ZÚ) v průběhu mnoha let. Výsledkem byla odborná spolupráce obou organizací, která je základem pro její pokračování i v budoucnu.

V říjnu 1992 organizuje ústecké pracoviště IX. celostátní sjezd alergologů a klinických imunologů (poslední „československý“), na který navázalo každoroční pořádání Severočeského imunologického semináře. V roce 2020 se konal 28. ročník. Akce postupně získala podobu menší konference a patří mezi významné regionální akce jak pro ČSAKI ČLS JEP tak České imunologické společnosti.


OKIA současnost

Dne 31. 8. 2020 byly otevřeny nové prostory oddělení v zrekonstruovaných prostorách 4. nadzemního podlaží budovy T areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Nové oddělení zahrnuje 3 samostatné ordinace, přípravnu k provádění kožních testů a spirometrických vyšetření, denní stacionář pro aplikaci imunoglobulinových přípravků, recepci a odpovídající zázemí personálu (pracovny lékařů, denní místnost, šatna a sociální zařízení).

V nově otevřených prostorách bude umožněn další rozvoj OKIA - zvýšení vyšetřovací kapacity, rozšíření spektra odborných činností a především zahájení činnosti akreditovaného pracoviště pro vzdělávání lékařů v oboru alergologie a klinická imunologie. Akreditace pro výuku lékařů v oboru alergologie a klinická imunologie byla MZ ČR udělena KZ-MN s platností od 10. 5. 2019.


Tým OKIA

·         lékaři: prim MUDr. Dalibor Jílek, CSc., MUDr. Jarmila Žižková (zástupkyně primáře) a MUDr. Štěpánka Mikulová (specializuje na problematiku alergologie a klinická imunologie v dětském věku včetně konsiliární činnosti pro Dětskou kliniku KZ-MN, úvazek na OKIA 0,2).

Po otevření nových prostor OKIA v budově T doplnili tým OKIA mladí lékaři v přípravě na složení atestační zkoušky v oboru AKI: MUDr. Lucie Smetanová (od 1.9. 2020) a MUDr. Jiří Mudruňka (od 1.1. 2021).

·         zdravotní sestry: Jiřina Šmídlová (úseková sestra), Vlasta Verbná, Renata Tomsová a Eva Vaníková.

OKIA poskytuje komplexní ambulantní klinickou péči o nemocné s alergickými a imunologickými konsiliární činnosti pro Dětskou kliniku KZ-MN chorobami, tj. zabývá se diagnostikou, léčbou a dispenzarizací pacientů s poruchami imunity. Lékaři OKIA také zajišťují konziliární činnost pro další oddělení KZ-MN.


Centra OKIA

Pracovní náplň OKIA rovněž zahrnuje činnost 2 center:

1/ Centrum pro léčbu těžkého bronchiálního astmatu (ve spolupráci s Plicním oddělením a Oddělením funkčního vyšetřování KZ a.s. – MN o.z.). Jedná se provádění biologické léčby těžkých forem bronchiálního astmatu. Ke dni 31. 12. 2020 se v centru léčilo 52 pacientů s těžkým astmatem.

2/ Centrum pro léčbu primárních imunodeficitů (PID). Centrum provádí diagnostiku PID ve spolupráci Oddělením laboratorní imunologie Centra imunologie a mikrobiologie ZÚ, zajišťuje substituční léčbu podkožními imunoglobuliny a ambulantní a poskytování léčby intravenózními imunobloguliny
Prosím, čekejte