NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: A, Podlaží: 3.

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má působnost nadregionálního specializovaného centra se spádem 1,25 milionu obyvatel. Jejím přednostou byl jmenován profesor MUDr. Martin Sameš, CSc.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Základním posláním pracoviště je provádění vysoce specializované diagnostiky, léčby a výzkumu chorob nervového systému. Pracoviště je součásí traumatologického programu MN, dále konstituuje spinální centrum pro léčbu úrazů a onemocnění páteře, neurovaskulární program zahrnuje interdisciplinární péči o cévní systém mozku, neuroonkologický program obsahuje terapii nádorů s využitím nejmodernejších zobrazovacích, navigačních a elektrofyziologických technik a operací při vědomí, centrum chirurgie baze lební a lícního nervu disponuje v ČR jedinečným zázemín anatomické laboratoře, operativa je dále zaměřena na dětskou neurochirurgii ve spolupráci s Dětskou klinikou MN a FN Motol, v problematice normotenzního hydrocefalu působí specializvaný tým jako centrum pro evropskou databázi. 
Pracoviště se tradičně věnuje řešení výzkumných grantů Ministerstva zdravotnictví ČR a GAČR. Sedm lékařů dokončilo doktorandské studium Ph.D. v minulých pěti letech, u šesti lékařů doktorandské studium probíhá. Doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA a doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. úspěšně absolvovali habilitační řízení a dosáhli pedagogického titulu docent. Neurochirurgická klinika pravidelně prezentuje své výsledky na evropských a světových kongresech, ročně publikuje 8 - 10 článků s prvním autorstvím v odborných časopisech s impakt faktorem. 
Přednosta kliniky je členem výboru České neurochirurgické společnosti a výboru České spondylochirurgické společnosti. Pět lékařů absolvovalo nebo jsou frekventanty kurzů EANS (Evropská asociace neurochirurgických společností).

Klinika poskytuje podrobnější informace na internetových stránkách:

Přednosta kliniky

prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

Tel.:
+420 477 112 871
Email:

Výkony

Poskytování výkonů v celém spektru neurochirurgie. Výkony jsou prováděny týmem odborníků v interdisciplinární spolupráci s ostatními obory MN po dobu 24 hodin denně.

Vybavení kliniky

Kompletní nové vybavení na úrovni evropských pracovišť. Dva moderně vybavené operační sály s operačními mikroskopy, počítačovou navigací StealthViz, endoskopickou technikou, elektrofyziologickou technikou pro monitoraci MEP, SSEP, BAEP a stimulační identifikaci hlavových nervů a mozkové kůry (Neurosign 100, NIM, Medelec), ultrazvukový aspirator CUSA, vybavení na peroperační transkraniální dopplerovskou ultrasonografii (TCD) a kompletní vybavení pro záznam a přenos obrazového materiálu pro výuku.

Lůžka

Počet lůžek: 38


Prosím, čekejte