Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

TOTO ODDĚLENÍ NEPROVÁDÍ OZAŘOVÁNÍ PAT,  KOLEN A LOKTŮ!!!

Ozařování pat provádí Onkologické oddělení.

Umístění: Areál/pavilon: N

Jak se k nám dostanete? Z města trolejbusem č. 76 a 84 (směr Všebořice) a autobusem č. 81 (směr Chlumec) - zastávka Městský stadion.

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů (radiofarmak). Nukleární medicína patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. 

Nukleární medicína umožňuje vyšetření v širokém spektru medicínských oborů - od pediatrie přes vnitřní lékařství až po např. psychiatrii. Je známo přes sto různých nukleárně medicínských zobrazovacích metod. Neexistuje orgán či zjištění funkce orgánu, který by nebyl zahrnut v některých metodikách nukleární medicíny.  

Nukleární medicína je používána i v terapii. Terapeutická část je řešena jako denní stacionář se 3 lůžky. 

Nukleárně medicínské metody patří mezi minimálně zatěžující neinvazivní diagnostické vyšetřovací metody. Pacientovi je aplikováno velmi malé množství radiofarmaka, které je potřebné k získání kvalitní obrazové informace. Radiační zátěž při metodách v nukleární medicíně je srovnatelná, či často menší, jako při RTG vyšetřeních.

Délka pobytu pacienta se v diagnostické části pohybuje přibližně v rozpětí několika desítek minut až po několik hodin, tato doba závisí na povaze použitého radiofarmaka pro určité konkrétní vyšetření, nejedná se tedy o délku vyšetření, která obvykle nepřesahuje 20 až 60 minut.

Pozitronová emisní tomografie (PET/CT) -
princip metody umožňuje zachytit funkční metabolické změny, které předcházejí změnám strukturálním, a lze tedy mnohdy odhalit onemocnění či progresi choroby dříve než při použití standartních vyšetřovacích metod. V nádorové diagnostice se využívá metoda odlišnosti v metabolismu zdravé a nádorové buňky, ve které je metabolismus obecně zvýšen a dochází k nahromadění radiofarmaka. Tím se naskýtá možnost zobrazení nádorové tkáně, resp. Odlišení tumoru a zdravé tkáně. Jedinečný význam má PET v diagnostice ložiskového postižení kostní dřeně a také v odlišení recidivy nádorů v terénu pooperačních nebo iradiačních změn, kdy standartní zobrazovací metody obvykle selhávají. Další nespornou výhodou je velký rozsah snímání (standardně od očnic pod třísla) umožňující určit správný rozsah onemocnění před zahájením léčby (staging). Na základě tohoto vyšetření dochází ke změně léčebného postupu až ve 25% případů. 
 
V terapeutickém denním stacionáři je délka pobytu klienta obvykle šest hodin (dle nařízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost). Během této doby je pacientovi podána terapeutická látka a může být provedeno celotělové vyšetření se zobrazením metastatických ložisek. Po intravenózním podání terapeutického radiofarmaka dojde velmi rychle k jeho navázání v místě skeletálních metastáz. Toto radiofarmakum obsahuje analog bifosfonátu v kombinaci s izotopem emitujícím tzv. beta záření nebo nejnovějším izotopem 223Radium dichlorid s firemním názvem Xofigo.
Ve spektru terapeutických možností je dále tzv. radiační synovectomie, indikovaná v případě recidivujících kloubních výpotků, nejčastěji kolenních kloubů. V případě této terapie je velmi vhodná imobilizace příslušného kloubu v délce 48 hodin pro zabránění úniku radiofarmaka z kloubu s následkem snížení efektu léčby. Ani v tomto případě není indikace omezena odborností.
Pro terapii je určen denní stacionář se 3 lůžky s TV a sociálním zařízením, vyšetřovna a aplikační místnost, kde se aplikuje radiofarmakum, které je určené pro terapii, tzv. beta zářič. 

Konvenční nukleární medicína
má tři vyšetřovny, jsou vybaveny 1x SPECT gamakamerou, 1x gamakamerou SPECT/CT a 1x planární gamakamerou. Na oddělení jsou 2 čekárny pro klienty. 

Pozitronová emisní tomografie
má vyšetřovnu s PET/CT skenerem, ovladovnu, 3 boxy pro naaplikované pacienty a aplikační box. 

K oddělení nukleární medicíny patří i čisté prostory pro přípravu radiofarmak, které splňují nejnovější legislativní požadavky a jsou vybaveny 2 laminárními boxy pro přípravu radioaktivních látek jak pro diagnostickou, PET i terapeutickou část.
 

Ke všem vyšetřením i terapeutickým aplikacím klient podepisuje informovaný souhlas.

Toto oddělení neprovádí ozařování pat.

Objednávání pacientů 7:00 - 13:00

Tel.:                                +420 477 112 961

Primář

MUDr. Aleš Chodacki

Vrchní sestra

Mgr. Eva Králová

Tel.:
+420 477 112 951
Email:

Vedoucí radiologický asistent

Lenka Svatková, DiS.

Tel.:
+420 477 112 961
Email:

Sekretariát oddělení

Tel.:
+420 477 112 961

Recepce - příjem pacientů

Tel.:
+420 477 117 828

Žádost o zaslání obrazové dokumentace systémem ePACS

Pro zaslání obrazové dokumentace nás prosím kontaktujte na tel. č.:+420 477 112 961 a zároveň žádost zasílejte emailem na: lenka.svatkova@kzcr.eu (pet@kzcr.eu) nebo vyplňte níže uvedenou elektronickou žádost

popř. poštou na adresu: 
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
PET CENTRUM – nukleární medicína, V Podhájí 21, Ústí nad Labem, 400 01Poskytované výkony

Konvenční nukleární medicína
*Perfuzní scintigrafie myokardu (klidová, zátěžová) - k průkazu ICHS, funkce LK.
*Perfuzní a ventilační scintigrafie plic - k vyloučení embolizace plicní.
*Radionuklidová flebografie - zobrazení průchodnosti žilního řečiště, k průkazu flebotrombózy, žilních kolaterál, insuficientních spojek.
*Radionuklidová lymfografie - k průkazu poruchy pasáže lymfy.
*Scintigrafie sentinelových (spádových) lymfatických uzlin - předoperační u maligního melanomu a karcinomu mammy.
*Dynamická scintigrafie ledvin - ke stanovení odtokových poměrů, funkce ledvin.
*Statická scintigrafie ledvin - zjišťuje vrozené vývojové vady, hodnotí funkční parenchym (zejména po akutní pyelonefritidě).
*Detekce ektopické žaludeční sliznice (Meckelova divertiklu).
*Scintigrafie skeletu a třífázová scintigrafie skeletu - obecně u jakékoliv lokalizované léze (primární, sekundární nádory, zánětlivé procesy, metabolické poruchy, M.Perthes, M. Paget).
*Scintigrafie štítné žlázy - k zhodnocení morfologie, lokalizace, akumulace, rezidua po strumektomii.
*Scintigrafie příštítných tělísek - při podezření na adenom.
*Scintigrafie dřeně nadledvin (123I MIBG) - u hyperplazie dřeně, neuroblastomu, karcinoidu, feochromocytomu.
*Scintigrafie zánětu - k lokalizaci místa infekce a aktivního zánětu.
*OctreoScan (111mIn pentetreotid = analog somatostatinu), k průkazu gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů, karcinoidů a somatostatinových receptorů.
*Radionuklidová synovektomie (90Y) a paliativní terapie kostních metastáz - ke zmírnění bolesti u různých typů rakoviny kostí (153Sm, 89Sr).
*Scintigrafie štítné žlázy pomocí MIBI - u pacientů s nádorem ŠŽ.
*DaTSCAN(123I Ioflupan) - u pacientů s klinicky nejasným parkinsonským syndromem. 

Pozitronová emisní tomografie

PET/CT trupu s FDG
PET/CT trupu s Fch
PET/CT trupu s FDOPA
PET/CT skeletu s NaF
PET/CT mozku s FDG
PET/CT mozku s FLT
PET/CT pro plánování RT

Denní terapeutický stacionář
Léčba kostních metastáz (89Stroncium, 153Samarium, 223Radium)
Radiační synovektomie (90Ytrium)

Přístrojové vybavení

Kamery:
*hybridní přístroj SPECT/CT Optima NM/CT 640
*2-hlavá SPECT gamakamera Discovery NM 630
*gamakamera planární MB 9200
PET/CT skener Biograph mCT 


Prosím, čekejte