RADIOLOGICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: A , Podlaží: přízemí za emergentním příjmem

Objednávání pacientů na vyšetření - příjmová kancelář

Adresa:
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 401 13, Umístění:Budova A "Atrium" za emergentním příjmem
Tel.:
+420 477 117 855
Jiný:
Ordinační doba: Pondělí až pátek: 7:00 - 15:00 hodin, Mimo ordinační hodiny je zajištěna nepřetržitá pohotovostní služba.
Tel.:
+420 477 113 172

Zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči

MUDr. Lenka Hořejší

Tel.:
+420 477 113 158
Email:

Zástupce přednosty kliniky pro vědu a vzdělávání

MUDr. Vojtěch Smolka

Tel.:
+420 477 113 173
Email:

Vrchní radiologický asistent kliniky

Petr Koštál

Tel.:
+420 477 117 854
FAX:
+420 477 113 180
Email:

Charakteristika oddělení

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (RDG) je nelůžkové pracoviště, která poskytuje diagnostiku zobrazovacími metodami v celém jejich rozsahu. Dále poskytuje terapeutickou péči miniinvazivními metodami. Slouží pacientům Masarykovy nemocnice a ostatních zdravotnických zařízení Ústeckého kraje, podle potřeby i pacientům z jiných oblastí republiky. Nadregionální charakter částečně kopíruje spádovost klinik (neurochirurgické, kardiologické a dalších) a superspecializovaných center (komplexní cerebrovaskulární centrum, komplexní kardiovaskulární centrum, traumacentra a komplexní onkologické centrum, centrum robotické chirurgie). Klinika je akreditovaným pracovištěm pro obory radiologie a zobrazovací metody, intervenční radiologie a vaskulární intervenční radiologie. Poskytuje prakticky kompletní péči v rozsahu náplně těchto oborů, a to vše v nepřetržitém režimu. Jsme akreditovaným pracovištěm pro screening karcinomu plic a proscreening karcinomu prostaty.
V současné době je oddělení vybaveno páteřními přístroji: dva přístroje magnetické rezonance (Philips Ingenia 3T, 2014 a Siemens Avanto 1,5T, 2009/, dvěma CT přístroji, Philips Ingenuity, 2014 a Philips Brilliance iCT256, 2022) a dále špičkovým katetrizačním sálem s angiolinkou Philips Allura Xper FD20, 2015. Další vybavení zahrnuje jednu sklopnou stěnu Siemens (2015), tři UZ přístroje, tři skiagrafická pracoviště. Klinika je umístěna v přízemí budovy A v jednom bloku vyšetřoven. Detašované pracoviště má v rámci plicního a infekčního pavilonu nemocnice. Softwarové řešení PACS a NIS umožňuje hodnocení snímků vzdáleným přístupem, např. pro lékaře sloužící pohotovost pro akutní endovaskulární výkony. Na CT přístroji Philips Ingenuity je dostupný speciální navigační systém pro CT navigované intervenční výkony, drenáže, biopsie, CT navigované obstřiky a ablace nádorů pro celou Krajskou zdravotní, a.s. Dlouhodobě patří Radiologická klinika mezi přední pracoviště ve využití ablačních metod pro léčbu nádorů, provádí nejvíce výkonů pro plicní tumory. Na pracovišti vaskulární intervenční radiologie dominují neurointervenční výkony, zejména akutní výkony na intrakraniálních tepnách při léčbě ischemických cévních mozkových příhod. Lékaři z celého Ústeckého kraje posílají pacienty s akutními ischemickými příhodami do centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. Ve spolupráci záchranné služby, neurologů a radiologů byl vytvořen velmi úspěšný model transportu, který byl zaveden i v dalších krajích ČR. Komplexní cerebrovaskulární centrum má úspěšnost léčby srovnatelnou s nejlepšími zahraničními centry. Od roku 2016 provádíme na naší klinice nejvíce mechanických trombektomií v léčbě ischemického iktu v ČR.
Počet provedených vyšetření převyšuje ročně 20 000 na CT, 15 000 na MR, 13 000 na UZ a 90 000 na RTG. Provoz obou magnetických rezonancí je plně vytížen ve všední dny ve dvou směnách a o víkendech v jedné směně. V roce 2009 bylo pro představu provedeno 10 000 CT, 7 500 MR, 10 000 UZ a 75 000 RTG. Zdvojnásobení počtu požadovaných CT a MR vyšetření během deseti let ilustruje postavení zobrazovacích metod v současné medicíně. Na oddělení pracuje celkem 28 lékařek/řů, z toho 22 lékařek/řů s plnou kvalifikací. Čtyři lékařky/ři mají absolvovaný základní kmen, dva lékaři jsou v přípravě na absolvování základního kmene. Při přepočtení úvazků pracuje 24,5 lékaře. Dva lékaři mají atestaci z Intervenční radiologie. Nelékařský zdravotní personál tvoří 27 radiologických asistentů, 12 sester a 4 administrativní pracovnice. MUDr. Cihlář je od roku 2017 členem výboru České společnosti intervenční radiologie a Sekce intervenční neuroradiologie. Od roku 2023 je členem výboru České neuroradiologické společnosti. Dále je členem Vědeckých rad Krajské zdravotní, a.s., a Fakulty zdravotních studií UJEP. V rámci kliniky probíhají pravidelné interní semináře, každoročně pořádáme tradiční Ústecký radiologický den pro kolegy z Ústeckého kraje a okolí. V květnu 2019 klinika pořádala kongres České společnosti intervenční radiologie. Publikační činnost čítá za rok okolo 10 publikací, z toho třetina v impaktovaných časopisech. Počet přednášek a prezentací celého pracoviště je ročně více než 20, včetně vyzvaných sdělení na národních kongresech. V rámci kliniky probíhá řada grantových projektů. Od roku 2019 klinika zajišťuje výuku radiologie v rámci řady oborů Fakulty zdravotnických studií UJEP.

Prosím, čekejte