Partneři KZ ve vědeckovýzkumné a vzdělávací činnosti

K dosažení úspěšnosti na poli věda, výchova a vzdělávání je pro KZ nezbytné se opírat o dlouhodobou partnerskou spolupráci s renomovanými institucemi v této oblasti. V roce 2010 se podařilo nově smluvně navázat nebo rozvinout partnerství s níže uvedenými organizacemi.Ústav zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Partnerem první volby při transformaci Masarykovy nemocnice do nemocnice univerzitního typu musí být pro Krajskou zdravotní, a.s. Ústav zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, budoucí plánovaná ústecká zdravotnická fakulta. Vznik Ústavu zdravotnických studií UJEP v roce 2004 byl podmíněn novými oborovými požadavky na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU. Absolventi studia získávají způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče v oborech dříve středoškolských. Budování akademického sboru bylo ovlivněno nutností širokého využití externích pracovníků partnerských zdravotnických škol a nemocnic, bez tradice vlastní vědeckovýzkumné práce ústavu. Z uvedeného je zřejmé, že k úkolům Krajské zdravotní, a.s. patří i spolupráce při budování ústecké zdravotnické fakulty s místní univerzitou.

Spolupráce obou pracovišť, směřující k budování společné infrastruktury pro vědu a výzkum, vedla v roce 2010 k uspořádání 1. ročníku konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“ a k podání dvou výše uvedených projektových žádostí do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR

Dne 21. června 2010 bylo ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. prof. MUDr. Evou Sykovou, DrSc. a ředitelem Krajské zdravotní, a.s. Ing. Eduardem Reicheltem slavnostně podepsáno Memorandum o budoucí spolupráci mezi oběma institucemi. Obě strany tak vyjádřily společný záměr zahájit a dále rozvíjet výzkumně-vzdělávací spolupráci v oblasti moderních diagnostických a terapeutických metod v medicíně. Jedná se o komplexní mezioborovou činnost, která sahá od výuky studentů přes základní výzkum, provádění náročných klinických studií až po bezpečné uplatnění moderních metod v praktické medicíně. Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR a Krajská zdravotní se rozhodly spolupracovat při realizaci dlouhodobého záměru KZ na vybudování nemocnice univerzitního typu v Ústí nad Labem jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky. Společně budou usilovat o zřízení centra translační medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem(translační medicína je moderní lékařský obor založený na přenosu výsledků základního výzkumu do klinického výzkumu a do klinické praxe). Profesorka Syková se svými spolupracovníky navštívila v doprovodu představitelů vedení Krajské zdravotní a ústecké nemocnice vybraná pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a v odpoledních hodinách představila své pracoviště a jeho vědecko-výzkumný potenciál sboru primářů a výzkumných pracovníků ve výukovém centru nemocnice. Pracovníci Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. mají rozsáhlou zkušenost s mezinárodní spoluprací. Ústav se stal v r. 2000 jedním z Center excelence Evropské unie, v současné době řeší řadu mezinárodních projektů, podporovaných z rámcových programů EU pro vědu a výzkum a spolupracuje s mnoha zahraničními ústavy.

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Z se smluvně stala tzv. afilovaným (přidruženým) pracovištěm 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (3. LF UK).

Cílem Rámcové smlouvy o spolupráci, uzavřené v říjnu 2010, je vytvoření užších všestranných vazeb mezi Krajskou zdravotní, a.s., zejména její Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o.z., jakož i dalšími nemocnicemi a pracovišti KZ a fakultou a vytvoření podmínek spolupráce za účelem zajišťování a zkvalitňování vzájemné podpory a propagace, umožnění přípravy studentů fakulty na své povolání v oblasti poskytování zdravotní péče a zvýšení efektivity v této oblasti a dalších společných zájmů obou smluvních stran.

Smluvní strany deklarovaly svůj zájem o spolupráci především v těchto činnostech:

 • účast KZ na projektech a programech fakulty;
 • umožnění výkonu povinné odborné praxe studentů fakulty na pracovištích KZ;
 • umožnění exkurzí studentů a zaměstnanců fakulty na pracovištích KZ;
 • účelné propojování a využívání finančních a materiálních prostředků, přístrojů a zařízení, dokumentačních fondů apod.;
 • propagace a jiná podpora KZ, jejího dobrého jména a pověsti fakultou s tím, že fakulta bude vyvíjet tuto činnost s označením KZ jako svého sponzora a partnera;
 • společné výzkumné projekty a publikační činnost.
 
Smluvní strany se zavázaly podporovat zejména:
 • vytváření společných týmů na bázi společných zájmů;
 • účast pověřených pracovníků KZ v hodnotitelských nebo odborných komisích, radách 3. LF UK aj.;
 • účast pověřených pracovníků smluvních stran při tvorbě koncepce užší formy spolupráce;
 • vzájemné konzultace a spolupráci při zajišťování a zkvalitňování poskytování zdravotní péče;
 • tvorbu a realizaci záměrů smluvních stran za účelem řešení významných nebo rozsáhlých společných projektů.

Souběžně byla oběma institucemi podepsána Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů, předmětem které je zajištění konání studijní odborné praxe studentů 3. LF UK, zejména 6. ročníků fakulty.


Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze

Dne 2. prosince 2010 byla děkanem Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Borisem Šimákem, CSc. a následně ředitelem Krajské zdravotní, a.s. Ing. Eduardem Reicheltem podepsána Smlouva o spolupráci mezi oběma institucemi. Obě strany tak vyjádřily společný záměr zahájit a dále rozvíjet spolupráci v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje v oborech, které poskytují způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Dále se zavázaly spolupracovat při realizaci dlouhodobého záměru Krajské zdravotní, a.s. na vybudování nemocnice univerzitního typu jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky transformací z krajské Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, spolupracovat na projektu Centra biomedicínského inženýrství v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a podporovat podávání přihlášek společných projektů. Podle smlouvy se např. zavazuje elektrotechnická fakulta podílet na zajišťování zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků KZ, zatímco KZ bude poskytovat svá pracoviště k praktické výuce a odborné praxi studentům oborů, které poskytují způsobilost k výkonu zdravotnického povolání a pomáhat při výuce a odborných přednáškách.

Biomedicínské inženýrství a Biomedicínská informatika, při jejichž přípravě fakulta využívá svých bohatých zkušeností z vědeckovýzkumné činnosti a dlouhodobé tradice ve spolupráci s lékařskými pracovišti a výrobci zdravotnických prostředků. Absolventi oboru Biomedicínské inženýrství získávají navíc kvalifikaci "biomedicínský inženýr" ve smyslu zákona č. 96/2004 sb. O nelékařských zdravotnických povoláních, neboť tento obor je akreditován také Ministerstvem zdravotnictví jako zdravotnický obor.


CESNET

Vědeckovýzkumná spolupráce se sdružením vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET, z.s.p.o. , má dlouholetou povahu, rozvíjí se např. v oblasti telemedicíny, videokonferencí a vysokorychlostních počítačových sítí. Od roku 2010 akcelerovala do oblasti HD a 3D HD přenosů a telekonferencí.

Technologické centrum Akademie věd ČR

Také spolupráce s Technologickým centrem AV ČR, z.s.p.o. má dlouhou tradici. V roce 2010 vyústila do uspořádání 1. ročníku konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“. Technologické centrum AV ČR pro KZ bezplatně proškoluje zájemce o vědecké granty a projektové pracovníky na podávání grantových žádostí v oblasti Health a eHealth na evropské úrovni v rámcových programech Evropské komise. V prvním ročníku zmíněné konference bylo takto proškoleno 5 vědeckých pracovníků, kterým byly prezentovány všechny možnosti realizace a nabídka pomoci v 7. rámcovém programu Evropské komise pro podporu vědy a výzkumu (FP7). Ve spolupráci s OKP a TC v roce 2011 připravujeme proškolení všech zájemců o VaV v KZ na novou výzvu   FP8 a podpis rámcové smlouvy o spolupráci.

MEDTEL

MEDTEL, o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená v roce 2003 se záměrem stát se jako nezisková organizace, stálým demokratickým a neutrálním fórem, kde by se aktéři různých kategorií (autority ve zdravotnické péči, poskytovatelé zdravotní péče, zdravotní pojišťovny, asociace pacientů, občanů, zájmových organizací, obchodní společnosti podnikající v oboru zdravotnictví) mohli setkávat a společně formulovat konstruktivní přístupy prospěšné všem.

Vyústěním několikaleté spolupráce nemocnic Ústeckého kraje sdružených v KZ se společností MEDTEL, o.p.s. v oblasti zdravotnické informatiky bylo rozhodnutí, poprvé v roce 2010 mezinárodní konferenci MEDTEL uspořádat mimo Prahu, v Ústí nad Labem.


Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze

K nejvíce perspektivním a rozvíjejícím se profesím ve zdravotnictví patří biomedicínské inženýrství, biomedicínská technika, biomedicínská informatika a příbuzné profese. V této oblasti navázala KZ partnerskou spolupráci i s Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení v Praze, sídlící v Kladně. Předmětem spolupráce je jak podíl na výuce studentů, tak společná vědeckovýzkumná činnost. 

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obor "informační věda" patří mezi mladé obory ve světě i u nás. Jedna z cest k informační vědě v ČR vede přes ÚISK FF UK a studijní obor "Informační studia a knihovnictví" (INSK).

Spolupráce s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty v Praze, motivovaná projektem univerzitní nemocnice v Ústí nad Labem, probíhá již řadu let.

Lékařská knihovna Masarykovy nemocnice hostila např. v letech 2006 a 2007 knihovníky z celých Spojených států amerických v rámci dvoutýdenního studijního pobytu v České republice nazvaného Prague Summer Seminar, pořádaného University of North Carolina z USA a Karlovou univerzitou v Praze. Tehdy navštívili Masarykovu nemocnici Američané (informační profesionálové, knihovníci a studenti informační a knihovní vědy) v čele s prof. Barbarou M. Wildemuth ze Školy informačních a knihovnických věd Univerzity of North Carolina, v doprovodu zástupců Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v čele s ředitelem ústavu dr. Richardem Papíkem.  Škola informačních a knihovnických věd University of North Carolina at Chapel Hill se dlouhodobě umisťuje na prvním až druhém místě žebříčku hodnocení obdobných univerzitních pracovišť ve Spojených Státech, Prague Summer Seminar je považován za její nejúspěšnější zahraniční seminář. Návštěva amerických kolegů se uskutečnila díky spolupráci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, směřující k naplnění vize nemocnice, vybudování univerzitní nemocnice v Ústí nad Labem. 

V roce 2007  se v rámci pregraduální výuky Ústavu informačních studií a knihovnictví uskutečnil v Masarykově nemocnici dvoudenní výběrový seminář Informační prostředí ve zdravotnictví, jehož se účastnili i studenti příbuzných oborů dalších vysokých škol z ČR. Přednáškami se aktivně zúčastnili přední odborníci z oblasti zdravotnické informatiky a vědeckých informací.

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy již téměř 10 let pořádá spolu s Českou informační společností pro studenty, odbornou veřejnost i další zájemce přednášky a semináře, které jsou nazývány pro své pravidelné pondělní konání (vždy ve výukové části semestru) Jinonickými informační pondělky. Jinonické informační pondělky běží i jako pravidelný výběrový seminář pro studenty, kteří z něho pak publikují své výstupy. 2. května 2011 v rámci Jinonických informačních pondělků představil Ing. Martin Zeman řízení lékařských knihoven Krajské zdravotní v příspěvku „Pozice odborné knihovny v procesním modelu řízení skupiny zdravotnických zařízení“.


Národní lékařská knihovna

Národní lékařská knihovna je veřejnou specializovanou knihovnou, jejímž posláním je zajišťovat přístup k odborným zdravotnickým informacím.

Získává a organizuje kvalitní a důvěryhodné klasické i elektronické informační zdroje a buduje z nich archivní i moderní informační fondy, které zpřístupňuje moderními službami odborné i laické veřejnosti.

Doplňuje infrastrukturu zdravotnického výzkumu a odborného vzdělávání ve zdravotnictví.

NLK provozuje knihovní informační systém MEDVIK® - Medicínská virtuální knihovna. Systém je poskytován formou outsourcingu a je provozován v datovém centru NLK. Pro zapojení instituce do systému je tedy potřeba pouze běžné PC s připojením na Internet, na které se nainstaluje nenáročná klientská aplikace.

Krajská zdravotní, a.s. je do systému zapojena. 


Kontakt

Ing. Martin Zeman
tajemník Vědecké rady KZ
tel. +420 477 117 900
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ

Složení Vědecké rady KZ od 26.11.2015

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN  (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN

Prosím, čekejte