Informace o projektu

Cíle projektu

 1. Příprava a vytvoření nemocnice univerzitního typu transformací z krajské Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
 2. Pevné zakotvení vědeckovýzkumné činnosti, výuky, výchovy a vzdělávání v různých podobách do corporate identity nemocnice a organizační zastřešení aktivit spojených s budováním univerzitní nemocnice.
 3. Vybudování kompetenčního centra - akademie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Dílčí cíle

 • Získat akreditace k celoživotnímu vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v nejširším možném rozsahu
 • Stát se školským zařízením a výzkumnou organizací
 • Realizovat postgraduální studia v oblasti zdravotnického managementu

Finanční cíl

Jedním ze strategických cílů celé Krajské zdravotní, a.s. je v průběhu 3 let dosáhnout objemu prostředků, získávaných z vnějších zdrojů na podporu vědecké a výzkumné činnosti, v rozsahu jednotek procent obratu KZ, tj. min. 50 mil. Kč. A později ještě podstatně více. Jedná se jak o příjmy z klinických studií, vědeckovýzkumných grantů resp. grantových agentur a obdobných zdrojů, tak příjmy z projektů typu operačních programů OP VK a OP VaVpI, dary a další příjmy určené na vědu a výzkum a na pořádání konferencí a obdobných akcí.  To mj. znamená, že pokud v roce 2010 realizuje Krajská zdravotní, a.s. cca 4 výzkumné granty, musí v roce 2013 jako řešitel nebo spoluřešitel získat ročně alespoň nových 10 grantů a po roce 2015 dokonce 20, je-li průměrná hodnota grantu cca 4 mil. Kč, a granty jsou 2 – 5leté.

Smysl projektu

 • Zvýšení celkové úrovně a dostupnosti zdravotní péče, vznik nových pracovních míst, dlouhodobé působení jako katalyzátor růstu vzdělanosti regionu.
 • Zvýšení atraktivity regionu pro příliv vysoce vzdělaných pracovníků a jejich rodin, zvýšení úrovně vysokoškolského vzdělávání.

Strategie dosažení cílů projektu

 1. Dosáhnout úzkého propojení s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, umístění budoucí zdravotnicky orientované fakulty do Masarykovy nemocnice.
 2. Dosáhnout úzkého partnerství s dalšími univerzitními pracovišti, zejména fakultami ČVUT zaměřenými na oblast biomedicínského inženýrství a eHealth a s lékařskými fakultami univerzit.
 3. Dosáhnout partnerství s renomovanou výzkumnou organizací.
 4. Budovat centra excelence zdravotní péče, posilující mezinárodní prestiž Masarykovy nemocnice, jako katalyzátory vědeckovýzkumné a výukové činnosti v celé Krajské zdravotní.
 5. Zřídit resp. obnovit kliniky a ústavy v Masarykově nemocnici.
 6. Vytvořit, udržovat a rozvíjet tým pedagogicky a vědecky erudovaných zaměstnanců MN – systematicky řídit a podporovat magisterská, doktorandská studia zaměstnanců, vědeckou a publikační činnost, docentské habilitace a profesorská jmenování.
 7. Vychovávat „vlastní“ doktorandy, jejichž školitelé, oponenti a konzultanti jsou zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s. a zaměření prací určuje Krajská zdravotní, a.s.
 8. Včas získat akreditace k celoživotnímu vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví podle nové legislativy.
 9. Samostatně procesně řídit oblast vědy a výuky v Masarykově nemocnici.
 10. Získat dodatečné zdroje na vybavení výukových a dalších prostor na lidské zdroje podílející se na vědě a výuce a na technologickou infrastrukturu vědy a výzkumu.

Kontakt

Ing. Martin Zeman
tajemník Vědecké rady KZ
tel. +420 477 117 900
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ (od 26.11.2015)

Složení Vědecké rady KZ

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN  (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN

Prosím, čekejte