Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.

Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s.

 

Název:          Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.

Sídlo:            Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČO:              28707117

Vznik:           13. 8. 2009

Zakladatel:   Krajská zdravotní, a.s.

           

Nadační fond byl zřízen společností Krajská zdravotní, a. s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, na základě zakládací (nadační) listiny ze dne 30. 4. 2009, sepsané formou notářského zápisu NZ 109/2009, N 114/2009 Mgr. Ludmilou Polívkovou, notářkou v Mostě, Tř. Budovatelů 2957, PSČ 434 01.

 

Nadační fond vznikl dne 13. 8. 2009  zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,  Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku v oddílu N, vložka 105.

Orgány Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. Správní rada:

Předseda:     Mgr. Miroslav Pajonk

Členové:       MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA

                    Bc. Monika Andrlíková

Revizor:        Ing. Pavel Pazdera

 

Účel Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. 

Nadační fond byl zřízen za účelem zajišťování finančních prostředků, a to zejména:

  • podporovat iniciativy a aktivity přispívající k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků Krajské zdravotní, a.s., jakož i k náboru nových lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků Krajské zdravotní, a.s.,

  • podporovat zvyšování kvality poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních Krajské zdravotní, a.s., a poskytování vyspělých zdravotních služeb v ní,

  • podporovat vybavení odborně zaměřených pracovišť Krajské zdravotní, a.s., diagnostickou a jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně, jakož i přispívat ke zlepšování přístupu lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků Krajské zdravotní, a.s., k informačním zdrojům,

  • podporovat základní výzkum prováděný Krajskou zdravotní, a.s., jehož smyslem je získat nové poznatky zejména v oblasti zdravotnictví, biomedicíny a veřejného zdraví a tyto poznatky na nediskriminačním a nekomerčním základě zveřejňovat a šířit,

  • podporovat aplikovaný výzkum a vývoj prováděný Krajskou zdravotní, a.s., jehož smyslem je získat nové poznatky a dovednosti pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb, a to zejména v oblasti zdravotnictví, biomedicíny a veřejného zdraví, a

  • podporovat proces zpřístupňování nových poznatků získaných základním nebo aplikovaným výzkumem a vývojem prováděným Krajskou zdravotní, a. s., odborné i laické veřejnosti, a to včetně zpřístupňování formou konferencí, vzdělávacích, publikačních a popularizačních projektů nebo přenosu znalostí.

 

Akce Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.

           

Jednou z hlavních aktivit tohoto fondu je zaměření na Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.

Tento program má za úkol podpořit zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o.z., Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z., a to zejména aktivitami přispívajícími k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu.

Hlavním záměrem tohoto programu je získat zájem studentů lékařských fakult, kteří by po řádném ukončení studia chtěli pracovat v jedné z nemocnic Krajské zdravotní, a. s. 

Vytvořením Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., mají studenti, kteří se rozhodnou po studiu pracovat v jedné z nemocnic Krajské zdravotní, a.s., po splnění všech formalit a dle platné Směrnice stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., možnost získat stipendium, které je jim vypláceno měsíčně do konce jejich studia.

Další aktivitou Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., je získávání a následné spravování finančních darů, kdy dárci jsou zejména velké podniky, různé fondy či nadace, výtěžky ze společenských a kulturních akcí a v neposlední řadě také spokojení pacienti či jejich příbuzní.

Takto získané nadační příspěvky směřují zejména do společnosti Krajská zdravotní, a.s., k jednotlivým odštěpným závodům a oddělením, a to přímo k přesně vymezenému účelu, specifikovanému v Darovací smlouvě mezi dárcem a Nadačním fondem Krajské zdravotní, a. s.


vytvořil: -nfkz-

Prosím, čekejte