Průvodce pacienta

V této příručce naleznete dostatek informací o nemocnici, hospitalizaci, ambulantní péči či právech i povinnostech pacienta a mnoho dalšího.

Rady pro pacienty a jejich blízké

CO SI VZÍT S SEBOU DO NEMOCNICE?

 • Při nástupu do nemocnice potřebujete občanský průkaz, průkaz pojištěnce, jméno vašeho ošetřujícího lékaře, doporučení k přijetí a výsledky vašich vyšetření (popř. očkovací průkaz).
  • Dále kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo příbuzné.
  • Léky, které užíváte (v originálním balení, příp. jejich seznam a dávkování). Léky používejte dle pokynů. Máte právo vědět, jaké léky užíváte. V případě, že byste užívali léky bez vědomí ošetřujícího lékaře a sester je nebezpečí nežádoucích účinků!
  • Osobní toaletní potřeby (jako kartáček na zuby, pastu, nezbytnou kosmetiku, holení…).
  • Pyžamo (může být v některých případech vyžadováno nemocniční), župan, přezůvky.
  • Knihu, časopis, malé rádio se sluchátky apod. podle vašeho zájmu.
  • Větší finanční hotovost nebo cennosti si do nemocnice NEBERTE!! Doporučujeme vzít si s sebou pouze menší finanční částky a kartu do telefonního automatu. Případně je možné cennosti uschovat prostřednictvím staniční sestry v tzv. depositu nemocnice.
  • Mobilní telefony mohou rušit některé zdravotnické přístroje a ohrozit tak i jiné nemocné. Při používání mobilních telefonů se řiďte údaji výrobce telefonu, nerušte spolupacienty a v každém případě se o možnostech použití mobilního telefonu domluvte se sestrami na oddělení
 • Po přijetí na příslušné oddělení vám bude přiděleno lůžko, budete seznámeni s provozem oddělení, obdržíte informaci o tom, kdo je váš ošetřující lékař, jaká bude příprava na vyšetření nebo operační zákrok, jaká bude léčba. Na oddělení máte možnost se seznámit s právy pacientů, jídelním lístkem apod.
 • Při přijetí a před každým větším výkonem (například operací, náročným vyšetřením) Vás lékař seznámí s plánovaným výkonem, proč je prováděn a jaká hrozí rizika, abyste mohl(a) vyjádřit podpisem kvalifikovaně svůj souhlas či odmítnutí výkonu. (U nezletilých a ve zvláštních právních případech i zákonný zástupce).
 • Informace o vašem zdravotním stavu poskytne lékař pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu tzv. příjmového reversu.
 • Při propouštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu a také budete informováni o další doporučené léčbě.
 • Jestliže váš zdravotní stav bude vyžadovat domácí ošetřovatelskou péči bude vám zprostředkována po domluvě s vámi, lékařem a zdravotně sociální pracovnicí nemocnice v potřebném rozsahu.
Dětský pacient
 • očkovací průkaz dítěte a mladistvého
 • školní potřeby
 • oblečení pro volný čas, vycházkové oblečení
Co nechat doma
 • větší množství peněz a cenností,
 • šperky,
 • kreditní karty,
 • cennou elektroniku

Nepřebíráme odpovědnost za vyšší sumy peněz a cennosti, pokud si je neuložíte do trezorů k tomu určených.

Ke stažení

Před hospitalizací je vhodné pročíst přiložené dokumenty


Identifikační náramky

Při poskytování zdravotní péče v nemocnici Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk
je identifikace hospitalizovaného pacienta zajišťována minimálně dvěma nástroji:

 • dotazem pacienta na jeho totožnost (jméno a datum narození),
 • identifikačním náramkem (dále IN) u hospitalizovaných pacientů.
Na oddělení Vám přijímající sestra přiloží na zápěstí identifikační náramek, který slouží k identifikaci, prevenci záměny a přispívá k zajištění Vašeho

bezpečí.

Dodržujte pravidla

Pokud jste  vyslovil písemný souhlas s poskytováním zdravotních služeb, jste povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup a řídit se vnitřním řádem nemocnice Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk.

Proto respektujte:
 • zákaz kouření v objektu nemocnice s výjimkou míst k tomu určených,
 • zákaz konzumování alkoholických nápojů,
 • zákaz vstupu se zvířetem, vyjma asistenčního nebo vodícího psa a psů určených k provádění canisterapie (terapie za pomoci psů),
 • pokud si s sebou do nemocnice vezmete mobilní telefon, respektujte zákaz používání mobilních telefonů v blízkosti některých přístrojů či provozů. Při telefonování berte ohled na ostatní pacienty.

Pravidla pro přítomnost asistenčních psů

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodící pes nebo asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů. V přiloženém pdf dokumentu jsou uvedena pravidla.
Prosím, čekejte